Eerste ANBO vervolgkursus werd met sukses afgesloten CDA Zierikzee: „bij minder groei toch vruchtbaar zijn" Afd. Reformatorische Politieke Federatie „aan het woord" Ouderen leren hun zegje te doen Dood kind in huis verongelukte vrouw Geen geld meer voor huizenbouw STREEKNIEUWS De komende verkiezingen ZIERIKZEE. De deelnemers aan de A.N.B.O.-vervolgkaderkursus poseerden na het uitreiken van de certifikaten sa men met docenten en gespreksleider. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 24-5. Maandagmiddag werd in café restaurant „Marktzicht" te Zierikzee een vervolg- kaderkursus van drie themadagen afgerond voor leden van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen op Schouwen-IJuiveland. Reeds vorig jaar bleek ruime be langstelling te bestaan voor de A.N.B.O.- kaderkursussen, waar meer algemene basiskennis werd verworven. Nu de eerste vervolgkursus met sukses kon worden afgesloten toonde de gewestelijke A.N.B.O.- voorzitter mevrouw R. Apon-Snel zich zeer tevreden met het nu bereikte resultaat. Vergadering te Nieuwerkerk DUIVELAND, 21-5. Op vrijdag j.l. vergaderde de afdeling van de Reforma torische Politieke Federatie (R.P.F.) in de zaal van het gebouw „Rehoboth" te Nieuwerkerk onder voorzitterschap van de heer K. T. de Jonge. Als spreker trad de heer J. H. ten Hove, arts te Katwijk. Zulks in het licht van de aan staande gemeenteraadsverkiezing. Kwam een initiatief ouderen tot kaderen te bewegen enige jaren gele den in deze regio nog niet uit de verf, thans blijken de ouderen meer door drongen te raken van het feit, dat ze het recht en de mogelijkheid hebben voor hun eigen belangen op te ko men. ,,Ik wil jullie zo graag leren je wa fel open te trekken", liet mevrouw Apon onlangs nog weten tijdens de algemene ledenvergadering van de A.N.B.O. Zierikzee. Doormiddel van de vervolgkaderkurussen krijgt ze daar ook de gelegenheid toe. Ruim twintig ouderen uit Schou- wen-Duiveland namen aan de nu af gesloten kursus deel. Deze bestond uit drie themadagen. Aan de orde kwamen: ,,De plaats van de oudere mens in de maatschappij"; „Diskussie- en vergadertechniek" en „Het werk binnen de A.N.B.O." Inleiding en diskussie De themadagen waren als volgt op gebouwd: Na ontvangst werd een in leiding gehouden, vervolgens bestond de gelegenheid tot diskussië- ren. Na de lunch - tijdens welke de zelf meegebrachte boterhammen ge- nuttig konden worden - werd het on derwerp verder afgerond met even tuele vragen en/of diskussie. Deze themadagen duurden van 's ochtends tien tot 's middags twee uur. De deel nemers beoordeelden deze bijeen komsten als zeer inspannend, maar vooral ook zeer leerzaam. Mevrouw Apon, bleek van mening, dat de zeven kursus-ochtenden van het vorige seizoen een prima basis vormden om aan deze vervolgkursus- sen deel te nemen. Dat wil echter niet zeggen, dat zonder die basiskursus, de vervolgkursus niet bijgewoond zou kunnen worden. Na de vakantieperiode gaat men met een nieuwe serie themadagen van start een ook daar hoopt men weer vele ouderen te kunnen begroe ten. De gewestelijke voorzitter laat weten, dat geïnteresseerde ouderen altijd welkom zijn, ook als ze nou eens een keertje niet lid zijn van een A.N.B.O.-afdeling. Werkgroep De vervolgkaderkursus werd voor bereid door een werkgroep bestaan de uit de dames Ringelberg- Kerkhoff, Van Kooten en De Haan- Deurloo en de heren De Zwaan en Van der Weide, de laatste in zijn taak als funktionairs van de Stichting Welzijn voor Ouderen. De werkgroep gaat nu weer aan het werk een niéu we serie themadagen te organiseren. Onderwerpen, die daar aan de orde kunnen komen zijn: funktioneren van bejaardenoorden, informatie door een notaris, het gekoördineerd bejaardenwerk, het plaatselijk ge meentebestuur en verder onderwer pen, die door de kursusleden zelf naar voren worden gebracht. De heer Van der Weide van ge noemde Stichting Welzijn Ouderen trad tijdens de themadagen op als gespreksleider. Mevrouw Apon dankte de deelnemers van de nu afge ronde kursus voor hun inzet en reikte hen de certifikaten uit. Een afscheidswoord namens de werkgroep werd gesproken door de voorzitter mevrouw Ringelberg- KerkhoffZij deed dit in de vorm van een fraai gedicht van Annie M. G. Schmidt. „Kijk niet altijd naar de schaduwkant van alles, maar zoek de zon op", was de raad, die zij haar mede-kursisten meegaf. r-C, Eerste themadag Het onderwerp „De plaats van de ouderen in de maatschappij" werd tijdens de eerste themadag ingeleid door de heer F. de Zwaan. Hij gaf een overzicht van de situatie voor de ou deren van het begin van deze eeuw tot heden. Hij wees erop, dat door be paalde regelingen (AOW) de oudere mensen een beter leven kreeg dan zij grootouders, die alleen waren aange wezen op diakonie, het armbestuur, het oude lieden- of armenhuis of op de gunsten van de kinderen. Verder sprak hij 'over de bejaar denzorg door vrijwilligers en over de oprichting van de Ned. Bond van Ou den van Dagen, gestimuleerd destijds door P.v.d.A. en V.V.D. Hij moest echter konstateren, dat de opzet de ouderen door hun verbe terde levensomstandigheden meer. zelfstandig te laten zijn, enigszins mislukte. Vooral door gebrek aan ervaring van o.a. de jonge mensen en later maatschappelijke werkers in de be jaardenzorg, en omdat menige gezon de oudere zich toch met welgevallen (en een zekere gemakzucht) deze be jaardenzorg laat aanleunen. De heer De Zwaan was er echter van over tuigd, dat veel ouderen juist graag zelfstandig willen zijn, zelf beslissen wat ze wensen, en dus die zorg, die „betutteling" niet nodig hebben, zich daarvoor zelfs afkerig tonen. Ook kijken en luisteren Hij achtte het van belang dat oude ren ook kijken en luisteren naar de jongere generatie. „We moeten reke ning houden met de jeugd, die na ons komt, en ons niet isoleren, maar mee leven met het maatschappelijk ge beuren, zelf denken en doen en open blijven staan voor anderen", aldus de heer De Zwaan, die met deze inlei ding heel wat emoties loswoelde bij de aanwezigen. Er ontstond dan ook een zeer leven dige en soms wat geëmotioneerde diskussie. Aan het einde van deze eerste themadag werden vergelijkin gen getrokken met het leven van vroeger en nu. Verder werd ook gediskussieerd over de vraag of jongeren tegenwoor dig meer mogelijkheden hebben om hun beroep te kiezen dan de ouderen van nu. Velen bleken zwaar te tillen aan het feit, dat ze reeds op hun 8e jaar van school moesten om op het land te gaan werken en daardoor ge brek aan schoolopleiding hebben. Gespreksleider de heer Van der Wei de hield hen voor, dat het er toch in de eerste plaats op aankomt mens te zijn en dat ook de opgedane levenser varing heel belangrijk is. Tweede themadag Het onderwerp van de tweede the madag was „Diskussie- en vergader- techniek", ingeleid door mevrouw Apon. Zij ging uitgebreid in op het doel van vergaderen, op de taken van bestuur en leden, op de wijze waarop een voorzitter, sekretaris en pen ningmeester kunnen funktioneren, op een goede voorbereiding van een vergadering en op de manier waarop men naar elkaar luistert. Na de inleiding werd gediskus sieerd over een bepaald punt, t.w. kontributiebetaling aan de A.N.B.O. Vele aspekten kwamen tijdens die diskussie aan de orde. Rollenspel Na de pauze bleken de kursusleden tijdens deze tweede themadag inmid dels rijp voor een rollenspel. Er werd een fantasiebestuur met fantasiepro blemen gekozen. Het ging om een voorzitter, sekretaris en penning meester, die de vergadering moesten meedelen, dat zij het niet eens waren over het feit, waar het jaarlijkse reis je naar toe zou gaan, naar Rotterdam of Amsterdam. Dei meningen van de aanwezigen waren zeer verdeeld, al- lerleid voor- en tegens werd geop perd, er werd levensecht en heftig over gediskussieerd. Mevrouw Apon toonde zich na afloop verrast over het resultaat, dat de kaderkursus tot nu toe had opgeleverd. Maandag werd de vervolgkursus dus afgesloten met een uiteenzetting over het werk binnen de A.N.B.O. De inleiding werd dit keer gedaan door de heer Gerard Verduin, beleidsme dewerker van de A.N.B.O. Uit de reakties aan het einde van deze laatste themadag bleek dat zijn uiteenzetting zeer verhelderend had gewerkt. „Het gaat niet alleen om het hoofdbestuur maar ook als afde ling zijn we van groot belang", moest één der kursusleden konstateren. ENSCHEDE. 24-5. In het huis van de Enschedese vrouw, die maandag ochtend om het leven kwam bij een ongeluk op de autosnelweg A35 is het lijk van een jongen gevonden. De politie heeft vastgesteld dat hij door messteken om het leven is ge bracht. Het gaat waarschijnlijk om de 9-jarige zoon van de verongelukte vrouw. Nadere bijzonderheden over het onderzoek in deze zaak kon de politie van Enschede maandagmid dag nog niet verstrekken. In verband met het politieonder zoek was de autosnelweg tussen Hen gelo en Enschede tot rond het mid daguur maandag afgesloten. De in pyama geklede vrouw kwam maan dagochtend om tien voor vier onder een Deense bus met veertig school kinderen. De plaats van het ongeval was ongeveer twee kilometer van de woning van de vrouw. Haar man is werkzaam in Amsterdam. ALMELO, 24-5. De financiering van de bestaande woningbouw slokt zo veel geld op dat er de komende tien jaar nauwelijks nieuwbouw kan worden gefinancierd. Die sombere voorspelling deed hoofddirekteur Van der Dussen van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds maandag in Almelo bij de eerste steenlegging van een door het ABP gefinancierd woningprojekt in de binnenstad van Almelo. Volgens Van der Dussen is er in Ne derland gebouwd zonder de financië le gevolgen ervan voldoende onder ogen te zien. „De vraag hoe het alle maal kon worden betaald is vooruit geschoven in de verwachting dat de problemen zich - mogelijk door infla tie - zouden oplossen", zo lichtte Van der Dussen zijn opmerking toe. AMSTERDAM. De pensioenfond sen in Nederland hebben een aan zienlijke „stille reserve" die kan oplopen tot dertig miljard gulden. AMSTERDAM. In Amsterdam zijn maandagmorgen moeilijkheden ont staan tussen de politie en een groep van ongeveer vijftien krakers, die zich verschanst hebben op de derde etage van een gebouw van het voor malige Binnengasthuis aan de Klove niersburgwal. HOOGEVEEN. Een felle brand heeft in de nacht de „Komas", een komplex van vijftien winkels in Hoogeveen, en een nabijgelegen meu beltoonzaal in as gelegd. Persoonlij ke ongelukken hebben zich niet voor gedaan. SOESTERBERG. Cirka 100 vrou wen uit alle delen van ons land 'zijn maandag vlak bij de vliegbasis Soesterberg neergestreken om daar een vredeskamp te houden. ZIERIKZEE Katheder Tijdens een korte plechtigheid in de trouwzaal van het stadhuis, ont ving burgemeester Th. H. de Meester hedenmorgen uit handen van de heer L. S. P. van Velthoven een katheder, die een plaatsje zal vinden in de trouwzaal. De heer Van Velthoven - met leer lingen van de L.T.S. - aanwezig, bood dit passend geschenk aan, dat opval lend in stijl is met het interieur van de betreffende stadhuisruimte. HAAMSTEDE Wandelmars V.V.V. In tegenstelling met een ander be richt, wordt medegedeeld dat de data van de V.V.V.-wandelmars zijn: 21, 22, 23 en 24 juni. MIDDELBURG Symposium alkohol en drugs In de Schouwburg te Middelburg wordt vrijdag 18 juni een symposium gehouden naar aanleiding van het 25- jarig bestaan van het Zeeuws Consul tatiebureau voor alcohol- en drugs. Ook wordt afscheid genomen van de heer R. Visser, die vanaf de oprich ting van het bureau direkteur is ge weest. Het thema van de bijeen komst isL,,de verslavingszorg nu en in de tdfccomst, gezien van uit de overheid. Kommissaris van de Ko- Hoewel het programma uitgaat van de realiteit van minder ekonomische groei gaat het C.D.A. naar de kiezer met de slagzin: voor groei en bloei van onze mooie stad Zierikzee. Een stap terug kan noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan voor allen te be houden. Eén van de eerste programma-on derdelen gaat dan ook over het min derhedenbeleid en wijst de kiezer op het feit dat men samen verantwoor delijk is voor het geluk van allen. In dit verband wordt gepleit voor een sa menhangend beleid met betrekking tot huisvesting, onderwijs, emancipa tie en sociaal-kultureel werk. Anderzijds geeft een stap terug van daag meer kansen op groei en bloei in de toekomst „Groei en bloei" De term «groei en bloei" mag vol gens het programma ook letterlijk worden opgevat Het programma be pleit behoud en mogelijk ook uitbrei ding van de groenvoorziening in Zie rikzee. De voorzitter sprak een welkomst woord tot de aanwezigen, inzonder heid tot de heer Ten Hove, nadat ge zongen was Psalm 68:10 en ging voor in gebed. Verder las de voorzitter een gedeelte van 2 Petrus 3, als zijnde een naklank van het pas gehouden He melvaartsfeest. Verder wees de voor zitter nog op de ernst der tijden voor al wanneer er gelet wordt op het ho rizontale dan wijst alles op onder gang. „Wat verwachten we" zo vroeg de voorzitter zich af. „We moeten standvastig zien op Gods beloften, en niet stemmen op een partij die steeds meer en meer afdwaalt en we willen ook in de gemeente Duiveland stem men op de R.P.F.aldus besloot de voorzitter zijn openingswoord. Na een koffiepauze werd het woord verleend aan dokter Ten Hove, die een inleiding hield met als thema: „Reveil in de gemeente". Spreker vroeg zich af of het woord „Reveil" nu niet een wat groot woord was in de gemeentepolitiek. „We dachten dat het meer dan dit een storm in een gias water zou zijn. We moeten ons echter niet vergissen. Verschillende partijen denken dat we een paradijs op aarde kunnen krijgen. We leven in een demokratie. Van ons wordt ver wacht dat we een steentje zullen bij dragen en de R.P.F. dient dit ook te doen". Wat is feitelijke de Reformatori sche Politieke Federatie?" zo vroeg spr. Er wordt op alle manieren over gesproken. Voormannen Hij wees op de oude voormannen Kuijper, Hoedemaker en Groen van Prinsterer. Verschillende kopstuk ken binnen de partijen, spreker noemde de abortus-wetgeving een •komplete chaos. Alom ontkerstening en het is maar goed dat het genoemde ningin, de heer dr. C. Boertien opent de bijeenkomst. Aanvang 10.50 uur. De gemeente dient milieubewust te handelen en bijvoorbeeld het milieu bewust maaien van wegbermen, be perkt pekelen van wegen enz. Met name wijst het C.D.A op een doelgerichte voorlichting aan de jeugd door middel van het stimuleren van ak- tiviteiten zoals boomplantdagen, op zetten en beheren van schooltuinen. Bij het onderwerp sociaal-ekonomisch beleid wordt de schijnwerper gericht op het vraagstuk van de jeugdwerk loosheid. Ook de gemeente moet in dit op zicht initiatieven ontplooien om te komen tot een effectieve bestrijding van dit probleem. Wat betreft de verkeerssituatie in Zierikzee denkt het C.D.A. aan het verwezenlijken van bestemmings plannen die tot gevolg hebben dat het plaatselijk verkeer wordt „bevrijd". Maar ook de individuele burger moet in de stad de auto selektiever gebrui ken, aldus het C.D.A. programma Overigens moeten bij maatregelen driemanschap dit alles niet meer heeft meegemaakt. Twee grote Christelijke partijen zijn verdwenen van het toneel. Heeft ook ons volk zijn goden veranderd en zijn het geen gebroken bakken die geen water houden. Is erdan niet veel meer mo gelijk? Wij hebben een Bron van le vend water. Hij wees op de moeilijkheden bij het jeugdbeleid. Ondanks het verval wordt er toch subsidie gegeven. Aan de hand van enige voorbeelden wees hij op verschillende feiten die het huidige jeugdbeleid in een minder goed daglicht stellen. En de jeugd is de toekomst. Wie huwelijk en gezin niet meer in ere houdt is diep geval len. Verder kwam nog de steeds meer toenemende naaktrekreatie ter spra ke. „Men moet er aan wennen" wordt er gezegd, en zoiets kan toch niet tegengehouden worden. We zou den zeggen: „Schudt ze wakker en laat de overheid weten hoe hier over gedacht wordt. Reveil is een groot woord wij kunnen dit niet van ons zelf uit realiseren, we zullen ter ver antwoording geroepen worden voor God. Sommige mensen zeggen dat bij politiek geen godsdienst hoort maar laat ons de oude beginselen onver kort vasthouden. Met een citaat uit het boek Daniël besloot spreker zijn referaat. De voorzitter dankte spreker voor zijn leerzame uiteenzetting, waarna nog enige vragen gesteld werden. Lijsttrekker W. van den Berge wees nog op enige facetten uit het begin selprogramma der R.P.F. onder het motto: „Om U te dienen" aanvaardt deze partij als enige norm voor haar politiek denken en handelen het on feilbaar en gezaghebbend Woord van God. „Daarom", aldus de voorzitter^ „kiest voor een partij die streeft naar recht en gerechtigheid overeen komstig de maatstaven van Bijbel en gereformeerde belijdenis. De heer Van den Berge besloot tenslotte deze bijeenkomst met dankgebed en het doen zingen van Psalm 68:17. die de verkeersveiligheid bevorderen de burgers maar ook de gebruikers van een bepaald gebied bij de beleidsvor ming worden betrokken. Inspraak kan, mits goed gehanteerd, de kwaliteit van de besluitvorming verhogen. „Welzijn" In het hoofdstuk „Welzijn" pleit het C.D.A. voor behoud van de vrijheid en inrichting van onderwijs, voor een goe de relatie tussen openbaar en bijzon der onderwijs en toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicap ten. Belangrijke punten voor het C.D.A zijn ook de sport (snelle realisatie van het nieuwe sportpark), de concertzaal (behouden als uitingsvorm van kunst en kuituur) en het C. J. V. (een passende huisvesting). Kollegevorming Naast onderdelen zoals volkshuis vesting, openbare orde, veiligheid, re latie burger en bestuur is er het onder deel kollegvorming. De afgelopen pe riode heeft het C.D.A zelfs twee wet houders geleverd Ook de komende periode wil het C.D.A met alle demo- kratische partijen samenwerkea Men wil zichzelf wil in het te voeren beleid herkennen. Wie meer informatie omtrent het programma wenst kan ten alle tijde kontakt opnemen met de fraktievoor- zitter van het C.D.A, L. S. P. van Velt hoven, Lammermarkt 20, teL 3512 of één van de overige C.D.A raadsleden. ZIERIKZEE, 24-5. „Samen verantwoordelijk in een maatschappij met een zeer geringe ekonomische groei" is de kernzin van het beleid dat het C.D.A. Zierikzee de komende jaren wil gaan voeren. Het nieuwe programma heeft als basis dat het Evangelie alle mensen oproept tot het dienen van God en de naaste. Het C.D.A gaat er van uit dat we in de huidige ekonomische krisis de moed moeten hebben een stap terug te moeten doen. Men wil niet met beloften komen die niet waargemaakt kunnen worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4