PLEUN IS TERUG NA REIS ROND DE WERELD Zeeuwse gemeenten „begeren" werkeiland Neeltje Jans „Crescendo" Dreischor hield onderling solisten-concours Na 286 dagen Westersehouwen duidelijk ,,in de markt" Zaterdag officiële ontvangst STREEKNIEUWS I ZIEMKZËËSCHE NIEUWSBODE mosdag25 meiiSSZ Nr. 23119 3 DREISCHOR, 24-5. Zaterdagavond vond in een vol dorpshuis het jaarlijks onderling solistenconcours plaats van de muziekvereniging „Crescendo" te Dreischor. In totaal vielen dertig optredens te beluisteren in vier kategorieën: eerstejaars-, jeugd-, gevorderden- en senoirleden. Opvallend was, dat bij de jongeren de zenuwen een ondergeschikte rol leken te spelen, iets dat van de senio ren niet altijd gezegd kon worden. Afwisselend werd opgetreden in so lo, duo, trio en kwartet, zowel slag werk als blazers. Een verdiend ap plaus klonk na ieder optreden. De ju rering vond plaats volgens het be kende K.N.F.-puntensysteem, zon der toepassing in afdelingen. De heer F. Smit uit Kortgene leidde de jure ring en de pianobegeleiding was in handen van mevrouw H. de Regt-de Rijke uit Zierikzee, die ook de so listen behulpzaam was bij het instu deren. Aan het eind van de avond konstateerde de voorzitter, dat er met veel inzet was gewerkt en reikt de jury-rapporten uit aan de deelne mers, met felicitatie voor de behaal de plaatsen. Het was al met al een avond, „Crescendo" waardig. De uitslagen De uitslagen van het concours lui den als volgt, in volgorde van optre den. I. Louise van der Weijde, aithoorn, 47; 2. Heieen Bolkenbaas. bu gel 43'6; 3. Ellen Kloet, comet 43; 4. Mirjam de Jonge, bugel, 45>A; 5. Duo; Johan Remeeus. trom en André Ja- kobsen, trom, 45; 6. Trio: Werner Ka- foe, trom en Dennis Dijst, trom en Marco Dijst, trom, 46; 7. Kwartet: Anneke Jakobsen, comet en Wendy Doeleman, cornet en Ellen Kloet, cor net en Mirjam de Jonge, bugel 40%; 8. J. J. v, der Linde sr. Es-bas, 49; 9. Leo van der Weijde, trombone, 48; 9a. Riet Remeeus, spr. sax 4310. A. J. de Bil. trompet 41; 11. Johan van der Linde jr., bugel, 50l/2; 12. Loes de Jonge-Dooms, alt-saxofoon, 42x/213. Cor van Dinxhoom, bugel 43V214. Wim Kooman, alt-saxofoon, 53; 15. Anneke Jakobsen, comet, 42; 16. Duo: Piet Van der Weijde, bugel en Piet van Donge, bes-bas, 48l/a17. Wendeline Doeleman, cornet 44; 18. D. A. van Donge, trom 42; 18a. Kwar tet: Karin Jakonsen, hoorn en Trudy Doeleman-Huter, hoorn en Adrie de Bil, hoorn en Johan v. d. Linde sr., es-bas 45%; 19. Trio: Mare de Jonge, trom en Monique de Jonge, trom en Rini Snijders, trom, 50%; 20. Kwar tet: Judy v. d. Linde-Waasdorp, bu gel en Dies van der Linde, cornet en Dick Sies, eufonieum en Ko de Jon ge, eufonium 40; 21. Kwartet: Kees Roggeband, trom en Daan van Don ge, trom en Tonnie Tettero, trom en Piet van Donge. trom 51: 22. Duo: Adrie de Bil, hoorn en Trudy Doeleman-Huter. hoorn 45Vi; 23. Ju dy van der Linde-Waasdorp, bugel, 46; 24. Riet van der Weijde-Smits. te norsaxofoon 46; 25. A. J. de Bil, alt- hoorn. 46; 26. Piet van der Weijde. bu gel 54; 27. Trudy Doeleman-Huter, mellophonium, 47; 28. Piet van Don ge, Bes-bas, 53. Afscheid R. van Ommeren Op vrijdag 28 mei vindt in de Sta tenzaal te Middelburg een afscheids receptie plaats in verband met het vertrek van de heer R. van Omme ren, het niet terugkerend lid in het Zeeuwse kollege van G.S. (15.00-16.30 uur). ZIERIKZEE Bejaarde wielrijdster gewond naar ziekenhuis Maandagmiddag omstreeks half vier is de bejaarde wielrijdster me- vrou D. K.-Q. bij een aanrijding zo danig gewond geraakt, dat zij in het Zweedse Rode Kruistiekenhuis moest worden opgenomen. Zij zou plotseling de kruising Lain van St. Hilaire/Westbrug zijn frpgefietst, waarbij zij werd aangeriden door aan auto, bestuurd door Ji C. S. uit Zierikzee. Bromfietser gewond bij aanrijding Mej. C. M. uit Kerkwerve s maan dagochtend vroeg gewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt Nieuwe Koolweg/Oudeweg :n daar na opgenomen in het Zweecse Rode Kruisziekenhuis. Het meifle reed rond acht uur op haar bromóer over het fietspad richting rotonje, toen een auto bestuurd door JJM. uit Noordgouwe van tegengestepe rich ting naderde en de Oudeweglnsloeg, waarbij hij de bromfietser gein voor rang zou hebben verleend, i Kommissie publieke werten De kommissie publieke Verken houdt woensdag 16 juni een vergade ring in het stadhuis. Op de agenda staat de wijze van aanbesteding van het plan tot restau ratie van het Gravensteen, uitslag van het onderzoek naar de mogelijk heden tot aanleg en subsidiëring van een visvlonder voor minder-validen in de Zoete Gracht, vaststelling ur gentie van kapitaalswerken t.b.v. de middellange termijnplanning 1983 t/m 1986 en de ontwerp-begroting van de dienst gemeentewerken voor het begrotingsjaar 1983. Voor tijd: zie agenda. Zangdienst in Chr. Ger. Kerk Traditiegetrouw wordt op Tweede Pinksterdag in de Chr. Ger. Kerk f weer een zangdienst gehouden. Hieraan wordt mede gewerkt door het koor „De Lofstem", o.l.v. Jac. Schouls. Er wordt ook solo gezongen. De verbindende teksten en de medi tatie worden uitgesproken door ds. De Graaf, met als thema: „De andere Trooster". Dwarsfluit- en orgelspel wordt geboden en samenzang vindt plaats met aan het orgel Jan Stoffel den Boer en Mar v. d. Veer. Medewer king verder van Cora en Anton den Boer. Iedereen is welkom. BROUWERSHAVEN Consulent Ned. Hervormde kerk Ten onrechte werd in het verslag van de intrede van ds. D. Schneider, ds. D. E. Hiensch de taak van consu lent toe gedicht. Dit moet uiteraard ds. J. Geers uit Dreischor zijn, die de kerken van Brouwershaven en Zon- nemaire veertien maanden heeft ge diend als consulent. Reis „Stad en Lande" Diegenen, die mee willen met de reis van „Stad en Lande" naar Ant werpen, dienen zich zo spoedig moge lijk op te geven (bij de bekende adressen) in verband met het bestel len van de bussen. NIEUWERKERK Oud papier Op vrijdagavond 28 mei wordt er in Nieuwerkerk oud papier opge haald. De opbrengst hiervan is bestemd voor de zending van de Ge reformeerde Gemeenten. Het opha len start rond zes uur. Inzameling oud papier Vrijdagavond, 28 mei wordt in Nieuwerkerk weer oud papier opge haald. Als steeds is de opbrengst bestemd voor het zendingswerk Ge reformeerde Gemeenten. Vanaf 18.00 uur rijdt de ophaaldienst door het dorp. Gebundeld gereedzetten bevor dert de snelle afvoer. Causerie Jeroen Brouwers De causerie over het werk van de auteur Jeroen Brouwers werd niet georganiseerd door de Kulturele Kommissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afde ling Duiveland, maar door de Pro vinciale Kulturele Kommissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen i.s.m. de Z.V.U. OOSTERLAND Muziekfestival Zaterdag vond in Oosterland een muziekfestival plaats, waaraan werd deelgenomen door een keur van regionale muziekgroepen. Na een aanvankelijk slecht begin (wat het weer betreft) van de dag klaarde juist bij aanvang van het koncert het weer op. Burgemeester J. van Bom mel opende het muziekfestijn, als ere-voorzitter van „Oosterlands Fan fare", de 84-jarige vereniging die voor de organisatie tekende. De burgemeester noemde het een goede zaak om zeven verenigingen bijeen te brengen, dat werkt een goe de samenwerking in de hand. Voorts hoopte Van Bommel, dat onderling de goede toon gevonden zou worden. Om beurten betraden de korpsen de geïmproviseerde muziektent, na een gezamenlijk optreden o.l.v. J. Knuist van „O. F.". Hierna kwamen achtereenvolgens aan bod: Apollo" van Brouwersha ven, o.l.v. de heer H. P. Everwijn, „Oefening en Uitspanning", Nieu werkerk in kombinatie met „Nu met Hope" uit Bruinisse o.l.v. de heer A. Radewalt; „Nieuw Leven" uit Ou- werkerk, o.l.v. de heer U. J. Manni; „Kunst en Eer" uit Zierikzee, o.l.v. de heer R. J. van Soest; „Luctor et Emergo", Renesse, o.l.v. de heer J. H. Blom; „Nut en Uitspanning", Zonnemaire, o.l.v. de heer E. A. de Looff en tot slot de muziekvereni ging „Oosterlands Fanfare", o.l.v. de heer J. Knuist. Namens het bestuur van „O.F." dankte lady-speaker, mevrouw L. E. de Jonge-van 't Hoff alle medewer kenden en burgemeester J. van Bom mel reikte een herinnering (met in- skriptie) uit. BRUINISSE Hengel-rekord Zaterdag is de (gedeeltelijk) geslaagde rekordpoging non-stop bootvissen beëindigd die in het Zuid- Grevelingen-Krammer werd gehou den door Piet Matthijssen uit Roo sendaal, Jan Aarnoudse uit Oud- Gastel, Hans van Ginneken uit Ze venbergen en Gerard de Rooy uit Utrecht. Het Nederlandse rekord werd ruimschoots verbroken en werd zeer scherp gezet op 72 uur, wat bijge schreven wordt in het Guiness Book of Records. Jan Aarnoudse werd door een tijd- waarnemer gediskwalificeerd om dat hij stond te slapen achter z'n hen gel. Het evenement, georganiseerd door Aquadelta, werd verhengeld vanaf het sportvissersvaartuig „Adriana" van de fa. Noordijk wel ke rederij ook de vaartochten ver zorgde om de recordpoging van dicht bij te volgen. Gelukkig voor de vissers werd er tijdens de hele recordpoging goed vis (vooral paling) gevangen zodat de eentonigheid wel meeviel. De deelne mers waren, na nog een feestje op de goede afloop, wel aan slaap toe. Nieuwe tandartsenpraktijk Vrijdagmiddag is de officiële ope ning van de tandartsenpraktijk van drs. R. C. A. Backer in het voormali ge gemeentehuis van Bruinisse. De heer Backer, afkomstig uit Zeist, heeft na zijn studietijd praktij kervaring opgedaan in een tandart senpraktijk in Eemnes. Hoewel de opening pas vrijdag is, liepen maandag al de eerste Bruse patiënten bij de nieuwe tandarts (ge huwd en een zoon van twee) binnen. Tandarts Backer: „Als iemand pijn of een ongemak heeft kan je onmoge lijk zeggen; koni na de opening maar terug." De praktijkruimte en de wachtka mer herinneren aan niets meer aan de funktie die ze vroeger hadden. De oude burgemeesterskamer is nu een gerieflijke en erg gezellige wachtka mer geworden. De kamer van de technische dienst (gedeeltelijk ook gevangenis geweest) is verbouwd tot een uiterst moderne behandelkamer waar de apparatuur de tandarts ter beschikking staat. De 34-jarige Backer, voorlopig geassisteerd door zijn vrouw, vindt dat er meer duidelijkheid over een tandarts moet zijn; „Het is meer dan een stoel en een boor, heel de tand heelkunde is veranderd. Er wordt nu meer gepraat, wat willen de mensen, wat zijn de mogelijkheden". Drs. Backer over preventie: „De mensen moeten over het onderhouden van het gebit gemotiveerd worden, ze hioeten het zelf belangrijk gaan vin den". Gemeentegrenzen Nu staat een nieuwe aanwijzing voor gemeentegrenzen in Zeeland op stapel, men wil de gemeentegrenzen inkorten tot één kilometer uit de laagwater springlijn en dat zou in houden dat de gemeente Wissekerke er het grootste deel van het Neeltje Jans eiland zou bij krijgen. De gemeente Wissekerke heeft al van harte ja gezegd, tegen deze ge meentelijke uitbreiding, maar de ge meente Veere wil er niet van horen. Om een goed rekreatiebeleid te voeren, waaronder dan ook het strand van het Veerse Meer zou val len, wil men het Veerse Gat dan als natuurlijke c.q. gemeentelijke grenst aanhouden en ook nog een stuk zee waar binnen ook het Neeltje Jans eiland valt. DREISCHOR - Koncert Fanfare „De Hoop' Zaterdagavond 29 mei a.s. wordt het nieuwe muziekseizoen te Drei schor geopend met een optreden van het fanfareorkest „De Hoop" uit Stellendam. De mobiele tent staat weer opgesteld aan de Ring. De gemeente Bruinisse heeft met sukses bouwleges geclaimd voor de bouw van de Philipsdam, die wel naar St. Philipsland wordt genoemd, maar toevalligerwijs juist nog op de grens, St. Philipsland, Goeree- Overflakkee en Bruinisse binnen het gebied van Bruinisse viel. Als het Rijk ook de claims van de gemeente zou honoreren, die daar voor bouwleges kan heffen, dan bete kent dat een douceurtje voor de ge- meentefinanciën om u tegen te zeg gen, maar Rijkswaterstaat wijst deze heffingen kategorisch af. Het is een tegenbezoek van het Flakkeese korps aan de muziekver eniging „Crescendo", dat verleden jaar een koncert verzorgde te Stellen dam. Het gezelschap onder leiding van dirigent A. J. Stolk komt uit in de vaandelafdeling fanfare van de K.N.F. en is dus uit het goede muzi kale hout gesneden. Enkele maanden geleden was het korps één van de deelnemers aan het Topconcours van de K.N.F. te Arn hem. Iedere muziekliefhebber zal a.s. zaterdag ongetwijfeld aan z'n trek ken komen; een aansporing om dit koncert zeker te komen beluisteren. Evenals voorgaande jaren wordt de Ring tijdens het musiceren gedeel telijk voor het gemotoriseerd ver keer afgesloten. Voor tijd: zie agen da. NIEUWERKERK, 25-5. Een brood-molen als publiekstrekker. Dezer dagen te zien bij twee bakkers op SchoUwen-Duiveland: H. ten Hove in Nieuwerkerk en H. Kik in Brouwershaven. Deze twee bakkers werken nauw samen als het gaat om het produkt te verbeteren. Zij hebben samen al diverse etalage stukken geproduceerd. Nu dan een molen met draaiende wieken in de etala ges. Aangedreven dooreen lego-motortje en in gezelschap van een miniatuur handbroodwagen, oogst dit pronkstuk veel bewondering van passanten en klanten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 24-5. Al vroeg in de ochtend werd Pleun van der Lugt met zijn zeilschip „De Zeeuwse Stromen" maandagochtend in de Oosterscheldemonding gesigna leerd. Het was precies 286 dagen geleden dat de zeiler de „corridor" achter zich liet om solo-non-stop de wereld te ronden. binnen 300 dagen de wereld heeft gerond waarmee hy een plaatsje be haald in het Guinness Book of Re cords. De zeiler maakte een zeer opgewek te indruk ondanks de weinige uurtjes de afgelopen dagen had het schip yprkeerd in zeer goede staat, alléén de romp zag er door losgelaten verf iets gehavend uit Geheim Na dit welkom, heeft de zeiler zijn schip op een „onbekende plaats" afge meerd. Joyce vertelde dat ze samen ergens zullen onderduiken zodat Pleun wat kan akklimatiseren en zich kan voorbereiden op het grootse officiële onthaal dat hem zaterdag in de Zierik- zeese haven te wachten staat De officiële binnenkomst van het schip „De Zeeuwse Stromenzal recht streeks worden uitgezonden door de Tros. Muziek Dit programma zal worden afgewis seld met optredens van o.a. George Baker, De Havenzangers, en plaatse lijke muziekverenigingen. Deze feest dag wordt georganiseerd door Motel- congrescentrum De Zeeuwse Stro men, in samenwerking met de WSV Zierikzee, de Z.O.C. en gemeentebe stuur. Mederwerking wordt verleend door o.a de padvinders, de E.H.B.O. (die er tevens een grootscheepse oefe ning van maakt) en de Rijkspolitie. Sponsor Maarten Breekweg: Een beetje ontroerd". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Pleun van der Lugt wordt zaterdag rond half elf in de haven verwacht Gelegenheid om met Pleun te praten bestond er maandag helaas niet Pas zaterdag zal hij tijdens een perskonfe- rentie het één en ander over zijn solo- reis vertellen. Prov. Zeeuwse Staten Op vrijdag 28 mei wordt een open bare vergadering gehouden van de Zeeuwse Staten. Deze vergadering staat in het teken van het afscheid. Afscheidstoespraken worden gehou den door de voorzitter en namens de vertrekkende statenleden - door de heer C. J. van der Meijden. De andere vertrekkende leden zijn de heren A. L. van Geesbergen en J. Hoekstra. (10.00 uur). SCHOUWEN-DUIVELAND, 24-5. Neeltje Jans, het kunstmatig opgespoten werkeiland voor de Deltawerken in de monding van de Oosterschelde is plot seling voor drie gemeenten in Zeeland een interessant objekt geworden. NEELTJE JANS. Terwijl Pleun van der Lugt maandag de finishlijn op de Oosterschelde passeerde, scheerden twee NF-5 straaljagers bulderend over. Een originele manier van zijn ex-kollega's om hem te begroeten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In 1881 werden de gemeentegren zen van de gemeente vastgesteld en waarschijnlijk vanwege de visserij (aan rekreatie dacht toen nog nie mand) kreeg deze gemeentereen ruim zeegebied toegewezen als behorende tot de gemeente, namelijk het zeege bied dat aansloot op de grens van Domburg en Westkapelle, dus een groot deel van deRoompot" het zee gat waarin nu het eiland Neeltje Jans, tot vlak onder de Schouwse en Noord-Bevelandse kust, als baker mat dient voor de onderdelen waaruit de pijlerdam wordt ge bouwd. Maar ondertussen is ook de ge meente Westersehouwen wakker ge worden. „Neeltje Jans is van ons" zo betoogd men daar. „Het ligt prak tisch op ons grondgebied, als we toch gemeentegrenzen moeten verande ren, het is met een brug met ons ver bonden en één blik op de kaart en ie dereen moet het met ons eens zijn". Op de achtergrond speelt wellicht mee de heffing van bouwleges. Zijn vriendin Joyce Weber:Wachten duurde erg lang". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Informeel en een beetje emotioneel werd hij door een klein gezelschap dicht bij het werkeiland Neeltje Jans op de Oosterschelde enthousiast ver welkomd. Aan boord bevonden zich o.a, sponsor Maarten Breekweg en zijn vrouw Loes, Pleun's vriendin Joy ce, familieleden van Pleun, burge meester Th. H. de Meester en verder notaris W. H. Klaassen, die er even eens getuige van was dat Van de Lngt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3