Eerst Argentijnen weg dan een staakt-het-vuren WD en Pvda moeten dinsdag beslissen Teheran meldt herovering van de stad Chorramsjahr Landbouwonderzoek Harder" standpunt Londen Paus toch naar Engeland Een Auschwitz- heiligi Flitsen uit het buitenland De kabinetscrisis De oorlog Iran-Irak Oudere ongehuwde werkende LAATSTE NIEUWS Irak weg uit Chorramsjahr AGENDA Openbaar vervoer per 1 oktober 5,5 procent duurder ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE TRIPJE 2 lA#\A/IAAAA#WWWVWVWWWfc Heel wat mensen denken dat de produktie van vlees, melk, jjpraan en de teelt van bloemen, groenten en fruit een simpele bezigheid is waarbij de natuur het grote werk doet De land en tuinbouw doen niet onder voor de industrie als het gaat over onderzoek. Het landbouwkundig onderzoek is een mi(joenenzaak waarin de boeren en tuinders participeren. Wellicht meer dan in andere lan den reserveert de Nederlandse land bouwpolitiek veel ruimte voor het be kende trio „onderzoek/onderwijs/ voorlichting". En de boeren varen er wel bij, hebben er meer profijt van dan van de fel omstreden Europese prijsverhogingen. Het landbouwkun dig onderzoek wordt op tal van plaat sen en instituten verricht Behalve de vele universiteiten (met de Veeart senij te Utrecht en de Wageningse Landbouwhogeschool als koplopers) zyn er tientallen aparte onderzoek instituten, proefstations, regionale onderzoekcentra, proefboerderyen enz. De onderzoekresultaten worden via het onderwijs en de voorlichting doorgesluisd naar de boeren en tuin ders. Daarom kun je op de meeste Nederlandse agrarische bedrijven de iiiv. 'traste en indrukwekkende snuf jes t enkomen. Het landbouwkundig onderzoek is niet blijven steken bij de droge labo ratoriumbuisjes of het bacterieon- derzoek. De land - en tuinbouw z(jn de laatste jaren meer rngepast of geïn tegreerd in het maats happelijk ge beuren. Het landbouwku 'dig onder- zoek is daarin gevolgd en schoof meer en meer in de maatschappelij ke richting. Men hoeft alleen maar te kijken naar de relaties landbouw - natuur, landbouw - landschap en landbouw - milieu. De boeren participeren zowel be stuurlijk als financieel in het land bouwkundig onderzoek. Er is een Na tionale Raad voor het Landbouwkun dig Onderzoek, <ye verleden jaar een meerjarenvisie voor het onderzoek heeft gepresenteerd. Zo'n visie heeft eigenlijk twee voordelen: enerzijds wordt de onderzoekrichting voor de komende jaren vastgesteld en ander zijds maken de boeren en burgers een hernieuwde kennis met het hele on- derzoe kapparaat De boeren praten wel degelijk mee over het onderzoekbeleid. Zij hebben een inbreng via de eerder genoemde raad en via zgn. Programma Advies Commissies en Coördinatie Commis sies. De organisatie van het land bouwkundig onderzoek dreigt soms wel wat al te warrig te worden. Daar bij valt vaak de eigenwijze opstelling op van vele wetenschappers en on derzoekers die „baas in eigen huis" willen bly ven. In boerenkringen leeft de vurige wens om het totale onder- zoekapparaat wat doorzichtiger te maken en misschien nog efficiënter te laten draaien. Het landbouwkundig onderzoek is te onderscheiden in fundamenteel lange termijn onderzoek en toege past, op de praktijk gericht onder zoek. Zonder ook maar iets af te doen op het fundamentele onderzoek blij ven de boeren alle waarde hechten aan het praktijkonderzoek. Het komt er op neer dat het onderzoek zo goed mogelijk dient aan te sluiten bij de landbouwpolitiek (met zijn nadruk op handhaving van zoveel mogelijk zelfstandige gezinsbedrijven) en bij ontwikkeling op het platteland. „Geen onderzoek als loutere hobby, maar research ten behoeve van het totale landbouwgebeuren", aldus de harte- wens van de boeren en tuinders. De agrariërs betalen een flink deel van het landbouwkundig onderzoek. De regionale onderzoekcentra (proef- bperderijen) komen voor de helft ten laste van de boeren. De financiële deelname van het agrarisch bedrijfs leven in de diverse proefstations (bloembollen, fruitteelt, groenten, bloemen, champignons en boomkwe kerijen) beloopt 40 tot 50%. Vele on derzoekinstituten ontvangen boeren- geld voor specifieke of bijzondere on- derzoek-opdrachtcn. De boeren beta len soms een belangrijk deel ten be hoeve van fondsen en onderzoekpro gramma's. Voorbeelden ervan zijn het Fonds Hinderpreventie en het Fonds Welzijn Dieren. Het agrarisch bedrijfsleven runt ook diverse re search centra helemaal alleen. Denk aan dc zuivel (NIZO of zulvelonder- zoek), veevoeding (Controle-instituut de Schothorts) en de Denarkas (ener- giebesparingsonderzoek voor de glastuinbouw). Het landbouwkundig onderzoek heeft de laatste tientallen jaren een belangrijk aandeel gehad in de ont wikkeling van dc agrarische produk tie en de ontwikkeling van het platte land. Maar goed research mag nooit op zijn lauweren rusten. Dat bete kent een voortdurende speurtocht naar het nieuwe en betere. Boer en burger mogen best weten dat dc land en tuinbouw veel over heeft voor het paradepaardje dat landbouwkundig onderzoek heet. Dat onderzoek doet In elk geval niet onder voor het in dustriële researchapparaat Ad Int LONDEN/BUENOS AIRES, 24-5. Engeland heeft maandag duidelijk gemaakt dat het niet denkt aan een staakt-het-vuren voordat de Argentijnse troepen de Falkland-eilanden hebben verlaten. In Argentinië lijkt de verwarring groter te worden en doen tegenstrijdige berichten de ronde over het verloop van de vijandigheden op de eilanden. VATICAANSTAD, 24-5. Paus Jo hannes Paules de Tweede heeft beslo ten volgens plan op 28 mei naar Groot-Brittannië te reizen maar dan „voor een beperkte reis en een zuiver pastoraal en oecumenisch bezoek", zo is maandag in het Vaticaan verno men. Het bezoek heeft geen enkel poli tiek aspekt. Hij zal koningin Eliza beth ontmoeten als „tijdelijk hoofd" van de Anglicaanse kerk, Britse poli tieke leiders zal hij niet ontmoeten. VATICAANSTAD, 24-5. Paus Jo hannes Paulus II heeft maandag een consistorie gehouden, waarbij 24 kardinalen zich hebben uitgesproken voor de heiligverklaring van de Pool se Franciscaan Maximiliaan Kolbe. De Poolse geestelijke, die tijdens de tweede wereldoorlog in Ausch witz werd vermoord, wordt op 10 ok tober heilig verklaard. In 1941 liet Kolbe zich doodschieten in de plaats van een gezinshoofd. Paus Paulus IV verklaarde de Franciscaan elf jaar geleden zalig. De kardinalen stemden ook in met de heiligverklaring van een Italiaan se monnik en twee Franse nonnen. BELGRADO. Twee schooljongens zijn door kogels gewond en zeven stu denten zijn gearresteerd bij inciden ten van Albanese nationalisten in de zuidelijke Joegoslavische provincie Kosovoaldus kranten van maandag in Belgrado. V*- MOSKOU. Joeri Andropov, het hoofd van de Sowjet-Russische ge heime dienst KGB en de lid van het Politburo, is maandag gekozen tot sekretaris van de Communistische Partij. Dit heeft het persbureau Tass bekendgemaakt. WASHINGTON. Argentinië heeft maandag om een spoedbijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van het westelijk halfrond ge vraagd ter behandeling van de Falk- land-krisis. LONDEN/NEW YORK. Het Britse fregat Antelope, dat zondag door een Argentijns vliegtuig werd gebombar deerd en daarna in brand vloog, is maandag gezonken. Dit heeft het Britse ministerie van defensie maan dagavond bekendgemaakt. WASHINGTON. De Sowjet-Unie ontwikkelt en beproeft spionage- vliegtuigen voor grote hoogte, zoals de Amerikaanse U-2, en de bommen werper B-l, aldus Aviaton Week and Space Technology van maandag. BRUSSEL. De Europese Gemeen schap zal de importstop voor Argen tijnse goederen handhaven. Dat heb ben de ministers van buitenlandse zaken van de tien EG-landen maan dag in Brussel besloten. Bij het ver lengen van de santies is geen termijn genoemd. LONDEN. Een Britse militair is maandag in de Noordierse stad Lon donderry vepletterd door een pant serwagen die door demonstranten met benzinebommen en stenen werd aangevallen. In een brief aan paus Johannes Paulus II, die zaterdag een dringende oproep deed de strijd te staken, zegt premier Thatcher „een bestand moet gepaard gaan met terugtrekking van de Argentijnse troepen". Ook mi nister van defensie Nott liet zich in het Lagerhuis in dergelijke termen uit. „Het is volgens mij niet juist over onderhandelingen te praten voordat de eilanden heroverd zijn", aldus de minister. Bruggehoofd Volgens gezaghebbende bronnen in Londen is mevrouw Thatcher niet ge neigd tot compromis nu de Britten een „vast en goed verdedigd brugge hoofd" hebben gevestigd bij San Car los. Engeland zal zijn veto uitspre ken over iedere resolutie van de Vei ligheidsraad waarin wordt opgeroe pen tot een bestand, aldus de bron nen. De Veiligheidsraad heeft maan dagmiddag het overleg over de kwestie hervat. Volgens minister Nott zijn „de da gen van het Argentijnse garnizoen geteld". De Britse regering heeft de bevelhebber van de vloot opdracht gegeven de eilanden zo snel mogelijk te heroveren. Hiérbij wordt gedacht in termen van dagen en niet van we ken. „Onze troepen hebben zich grondig ingegraven op de eilanden met al het noodzakelijke materieel. Zij zijn mo biel, beschikken over een groot aan tal helikopters en hun moraal is hoog", aldus Nott. Hij legde er echter de nadruk op dat de troepen nog geduchte moei lijkheden te wachten staan. „Het ter rein is zwaar en tegenaanvallen zijn te verwachten". Fregat Nott maakte bekend dat zondag avond een Hamer-gevechtsvliegtuig is verongelukt. De piloot is omgeko men. Het fregat dat zondag zwaar werd beschadigd bij Argentijnse luchtaanvallen is de „Antilope", zo zei de minister. Volgens Jane's hand boek een schip van de Amazone klasse van 3.250 ton, met een beman ning van 175 koppen en uitgerust met Exocet- en Seacat-raketten. Een op varende is gedood en 7 werden ge wond aldus Nott. Het schip dreef maandagochtend nog brandend rond in de Falkland Sound, de zeestraat tussen Oost- en West-Falkland. De Britse verliezen bij de akties rond de eilanden worden door de autoriteiten gesteld op 73 doden en 86 gewonden, van wie enkele ernstig. De grootste aantallen slachtoffers vielen bij het zinken van de Sheffield (20 doden) en de Ardent (22 doden) en bij het veron gelukken van een Sea King helikop ter (21 doden). DEN HAAG, 25-4. Informateur Steenkamp wil vandaag vóór twee uur van de frakties van PvdA en VVD weten of zij een optreden van een minderheids kabinet van CDA en D'66 zullen verhinderen. Dit heeft de woordvoerder van de informateur maandagavond bekend gemaakt. Beide frakties komen dins dagmorgen bijeen om zich over de vraag van Steenkamp te buigen. Als een van beide frakties op de vraag van Steenkamp met nee ant woordt - dat wil zeggen dat die frak- tie het optreden' vah het kabinet niet zal verhinderen - dan kan Steen kamp, zo wordt in Den Haag aange nomen, zijn opdracht als voltooid be schouwen en kan de koningin over gaan tot het aanzoeken van een for mateur. Van Agt Deze laatste zal vrijwel zeker de huidige demissionaire premier Van Agt zijn. Mocht geen van beide frak- In tegenstelling tot vorig jaar wordt bij het vaststellen van de treintarieven dit keer op de stijging van de kosten van levensonderhoud geen extra verhoging gelegd. Vorig jaar stegen de treintarieven met vier procent extra om de vijfhonderd mil joen gulden in het laatje te brengen die nodig was voor de opheffing van een aantal knelpunten in het spoor wegnet. Ook in het stads- en streekvervoer gaan de tarieven per 1 oktober ge middeld met vijf en een half procent omhoog. Vorige maand werd daar al een extra verhoging van drie procent van kracht. TEHERAN, 24-5. Iran heeft maandag: gemeld dat het de stad Chorramsjahr op de Iraakse strijdkrachten heeft heroverd. De op een na grootste Iraanse havenstad die de toegang van Irak tot de Per zische Golf beheerst, werd ingenomen na een grootscheeps offensief dat Iran twee dagen geleden was begonnen. De 30.000 Iraakse militairen die Chor ramsjahr verdedigden, gaven zich over, nadat hun bevelhebber zondagavond was gesneuveld, aldus het Iraanse persbureau Irna. De Iraakse troepen hadden de stad kort na het begin van de oorlog 20 maanden geleden na felle gevechten ingenomen. Het Islamitische bewind in Teheran had de stad omgedoopt in Choeninsjar - „stad van bloed". Irak vraagt steun Irak reageerde nog niet op de be richten uit Teheran. Wel gaf Bagdad maandagmorgen toe dat Iraanse strijdkrachten oprukten naar Moe- hammara, de Arabische naam voor Chorramsjahr. De Iraakse regering vroeg zondag de Arabische wereld of ficieel om steun tegen Iran, maar hier is tot nog toe niet op gereageerd. Vol gens een regeringswoordvoerder in Bagdad is de Arabische wereld ver plicht Irak te hulp te komen. Radio Teheran onderbrak zijn uit zendingen voor de bekendmaking van het nieuws dat de hele stad in handen was van het Iraanse leger. In een officieel militair communi qué werd gezegd: „Dc bevrijding van Chorramsjahr is de eerste stap op DEN HAAG, 24-5. De Sociaal Ekonomische Raad meent dat niet alleen alleenstaande oude re werkenden financieel in staat moeten worden gesteld korter te gaan werken of hulp te nemen als ze door hun dub bele taak - werk en huishou ding - overbelast dreigen te ra ken, zoals de regering voor staat. Ook mensen in verge lijkbare omstandigheden met een meervoudige taak, als on- gehuwden op jongere leeftijd, alleenstaande ouders of ge huwden met een gezinslid dat verzorging nodig heeft, moe ten hiervoor in aanmerking komen zodra door overbe lasting hun verdwijnen uit het arbeidsproces dreigt. Dat schrijft een speciale SER-kommissie in een ontwerp-advies inzake „maat regelen ten behoeve van oude re ongehuwde werkenden", bestemd voor de ministers van sociale zaken en werkgelegen heid en van CRM. De SER zal het advies op 18 juni behande len. BEIROET, 25-5. Irak heeft zijn troepen uit Chorramsjahr terugge trokken. Dit is dinsdagochtend be kend gemaakt door het Iraakse staatspersbureau INA. Sit deelde ook mee dat de terugtrekking, in de richting van de internationale grens, die ochtend werd voltooid. Chorramsjahr was de laatste grote Iraanse stad die nog in handen was van het Iraakse leger. Dinsdag 25 mei Zierikzee Kommissie ties Steenkamp de zekerheid willen geven dat het kabinet niet bij eerste optreden wordt weggestemd, dan treedt een geheel nieuwe politieke si tuatie in, omdat dan de bestaansze kerheid van het beoogde minder heidskabinet zeer klein is geworden. Van Mierlo Minister Van Mierlo (defensie) heeft intussen besloten toch zitting te zullen nemen in een eventueel interim-kabinet van CDA en D'66. Hij stelt zich namelijk op het stand punt dat het optreden van een min derheidskabinet van CDA en D'66 kan leiden toch rechtse machtsvor ming en tot een rechts kabinet na de verkiezingen. En dit zonder dat D'66 dat wil. DEN HAAG, 24-5. De tarieven in het openbaar vervoer stijgen per 1 oktober gemiddeld met vijf en een half procent. Dat percentage is gelijk aan de ver wachte stijging van de kosten van levensonderhoud dit jaar. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft dat maandag meegedeeld. De stijging per 1 oktober was ei genlijk zeven procent, maar door aanpassing van het zónesysteem in de drie noordelijke provincies aan dat in de rest van het land wordt het reizen met bus en tram in het noor den aanzienlijk goedkoper. De acht miljoen die het nieuwe systeem kost wordt over het hele land uit gesmeerd. Groningen, Friesland en Drenthe hebben nu nog een zone- systeem, waarbij de afstanden - in te genstelling tot de rest van het land - niet hemelsbreed, maar over de weg worden gemeten. De zones zijn daar door in het noorden kleiner. weg naar de bevrijding van Jeruza lem". Onmiddellijk stroomden de boule vards van de Iraanse hoofdstad vol met feestvierende mensen. Kranten kwamen uit met extra edities. Sjatt-El-Arab Het Iraanse leger is volgens radio Teheran vaüuit het westen de stad binnengedrongen. Andere eenheden verstrekten hun posities aan de oostelijke oever van de Sjatt-El- Arab, de grensrivier tussen de twee landen. Bi; de gevechten om Chor ramsjahr werden in totaal 10.000 Ira kezen krijgsgevangen gemaakt. Al leen maancög al werden volgens Iran 1.000 Irakezen gevangengenomen. Nadat het Iraanse leger de aanvoer lijnen van*it Irak naar de havenstad afsneed garen 5.000 Iraakse soldaten zich over, ildus Teheran. Maandag 31 mei Zierikzee Chr. Ger. Kerk. Zangdienst. 10.00 uur (v.m.). Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Dinsdag 1 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 19.30 uur. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Woensdag 2 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse. Vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Donderdag 3 juni Zierikzee/^" Havenpiein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gebouw „Salëm". Verkoop goederen vrouwenvereniging „Debora", 14.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Woensdag 26 mei Zierikzee Gekroonde Suikerbiet. Thema avond vrouwencafé. 20.30 uur. Ouwerkerk Caissons. Verzamelen planten werk groep. 19.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijf avond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief- kommissie. 15.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede School „Onder de Wieken"; vergade ring schoolvereniging. 19.30 uur. Gemeentehuis. Kommissie Openbare Werken. 19.30 uur. Ellemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.30 uur. Zaterdag 29 mei Kerkwerve Ring. Rommelmarkt t.b.v. interieur Hervormde Kerk, plus vele andere aktiviteiten ook buiten de kom, de gehele dag van 10.00 uur af. Trekking prijzen, 16.30 uur. Renesse Rekreatiepark „De Leeuwenkuil". Midgetgolfavond P.J.Z. 20.00 uur. Ring. Braderie-rommelmarkt t.b.v. interieur dorpshuis. 8.00 - 13.00 uur. Brouwershaven O.l.s. de Schoener, melmarkt. 9.00 uur. Braderie/rom- Dreischor Mobiele tent aan de Ring. Fanfare or kest „De Hoop" uit Stellendam. 20.15 uur. Goedereede In centrum. Grote rommelmarkt met oude ambachten (bij slecht weer in de vismijn te Stellendam). Start: 9.30 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Als we vrienden „over" hebben, dan moet eerst de polder Dreischor bezocht. De mensen vinden dat mooi, omdat er nog iets hangt van de een zaamheid toen „drie schorren land" nog niet oastgekit zat aan de rest. Er hangt nog altijd iets van dat aparte en de mensen roepen (of luisteren): „o, wat is het hier stil". En dat is waar. Na de polder- en de dijk fluks naar het dorp. De helft van de mooiste Ring van Zeeland, staat ook alweer vol auto's helaas, maar ze belemme ren toch nog niet het uitzicht op de tweeschepige hallenkerk, die er zo oud, zo vredig en sereen bij staat in het groenste groen van de voorzomer. „En dat torentje daar?", vragen de vrienden van elders. „Nou, dat is Zonnemaire; het klinkt een ietsje Frans voor vreemde oren. „Ons aller" Veerdijk mag je niet over slaanook een mooi brokje „corri dor", maar uiteindelijk kom je toch in het bos van „Mon Plaisir". Langs de Schouwse vaart zijn daar nu de (heel) hoge populieren op z'n mooist (en hoogst). Het water is niet zo kraakhelder, maar het uitbundig groen van de bomen weerspiegelt er smakelijk in. Ereprijs, vogelmelk, koekoeksbloem zijn weer vaste gasten in het bos en in de tuinen van de huizen aan de bosrand is veel geel (gouden regen) en paars en wit (serin gen) gepalleteerd. De - bijna witte - koeien in het aanpalende weiland, hebben het schoonste landschap om rustig te herkauwen en dat doen ze dan ook. Aan de noordkant moet gekeken naar het Grevelingenmeer. Het lag erbij als een indigoblauwe strook water, met daarop vele hagelwitte zeiltjes. Mooi, maar niet zo echt en onstuimig als de Oosterschelde, bin nen het raam van een middagtripje te bereiken via het Gouwe Veer, rich ting Ouwerkerk. Keeten - Mastgat is - zonder dat je nu alles uit moet leggen - ook al Scheldeen de brug brengt mensen in verrukking. Het lijkt een reeks van accolades, die verspringend de andere oever bereiken en hoe dat toch ooit mogelijk is geweest? Nieu welingen zijn ook nog altijd „weg" van de caissons, als door reuze han den neergesmeten aan de uitstulpen de berm van de weg van de Buiten landse Pers en (alweer) nieuwelingen kijken zich de ogen uit op de rekrea- tieplassen van het Ouwerkerkse. Ze kunnen maarniet begrijpen, dat zo iets moois uit de chaos van 1953 is gegroeid. Surfers op het water van de kreken en veelsoortig struweel langs de boorden van het water, maar de klok Salvatormeldt dat het al weer zes uur is. Mooi, maar emotie loos staan de linden aan de Ring van Ouwerkerk: het is er zo stil, als was er nooit het rumoer geweest van gro te, smartelijke en diepinsnijdende gebeurtenissen. Tijd toch is zo iets wonderlijks. Panta Reialles verandert, alles is in beweging en o ja. de regen van de laatste dagen hebben de cultures een geweldige „uplift" gegevende vel den zijn weer groen. Het zal allemaal rijpen naar een nieuwe oogst. Toch! SCHIERE1LANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2