^T^letro S.G.P. R.P.F. S i R G R.P.F. S.G.P. Enorme kortingen op onze gehele collectie ZETTEN SCHAAR PRIJZEN DAMES DAM ES- DAM ES- DAM ES- DAM ES- DAM ES- DAM ES- JAPONNEN ROKKEN BLOUSES JUMPERS VESTEN JASSEN JACKS NU KOPEN GELD VERDIENEN! SLA UW SLAG Imager 599 399Ö99 ft99 f het meeste vlees I voor het minste geld GODS WOORD, ONS RICHTSNOER OOK IN DE GEMEENTE-POLITIEK LIJST 4 MIDDENSCHOUWEN PASSAGE ZIERIKZEE Ook op de nieuwste zomermodellen 1982 De uitverkoop begint op woensdag 26 mei a.s. Toestemming K.v.K. nr. 24-82 STEMMING Gemeente Westerschouwen Uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn NAAR DE VLEESMARKT VOOR ZORGELOZE PINKSTERDAGEN i haas- filet rollade varkens^ braadstuk i Kiezers van Middenschouwen: STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ REFORMATORISCHE POLITIEKE FEDERATIE 12 GRANDIOZE OPHEFFINGSUITVERKOOP Verkiezing van de leden van de gemeenteraad De burgemeester van de gemeente BRUINISSE, BROU WERSHAVEN, DUIVELAND, MIDDENSCHOUWEN, WESTERSCHOUWEN en ZIERIKZEE brengt ingevolge artikel I 8 der kieswet ter openbare kennis, dat op woensdag 2 juni 1982 van des morgens acht tot des avonds zeven uur de stemming ter verkiezing van de le den van de gemeenteraad zal plaats hebben. Hij wijst op het bepaalde in artikel 128 van het wetboek van strafrecht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uit geschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De burgemeesters voornoemd 24 mei 1982 De voorzitter van de commissie voor openbare werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 27 mei a.s. om 19.30 uur in het gemeente huis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehouden. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage tussen 16.00 en 17.00 uur op de dag der vergadering. De voorzitter, P. M. v. d. AARSEN De burgemeester van de gemeente BRUINISSE, BROU WERSHAVEN, DUIVELAND, MIDDENSCHOUWEN, WESTERSCHOUWEN en ZIERIKZEE herinnert in ver band met de aanstaande stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan de onderstaande be palingen der kieswet. 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerichtigde werk nemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gelegen heid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van werknemers, die binnen de "oor de stemming be paalde tijd geen dienst verrk.iten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde ver plichting van de werkgever wèl. 2. Op grond van artikel X 9 der kieswet wordt de werk gever die de hierboven vermelde, hem opgelegde ver plichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen og geldboete van ten hoogste vijfenzeventig gulden. De burgemeesters voornoemd Koopt bij onze adverteerders! GEMARINEERDE f SCHASLICKS GEMARINEERDE T HAMBURGERS KIPPEPOTEN I BRAADWORST I %#|KILO >3STUKS UP KILO I ^^giOSTU SELLERY SALADE isogram O) CM. JoRIGINELE ACHTERHAM 100 gram*| j9 1EESMARK1 zierikzee: In de Aldimarkt - Schelphoekstraat 1-3 L Openingslijden: ma. 13-18 uur. di. t/m vrij. 9-18 uur. zal. 8-16 uur, en op koopavond.^ ■P! 1 ■wfy

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12