Zaterdag 29 mei manifestatiedag voor herstel kerk-interieur Met „spullen" en koncertbezoek kan Schouwen-Duiveland Polen helpen DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kerkwerve pakt zaak groot aan Ontploffing Beiroet eist zware tol Nieuw transport op 4 juni ET jli«tniss« zon- en maanstanden hoog- en laagwater Het pro-deo-werk het weeroverzicht C- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; Succesjes(t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 25 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23119 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeiler terug na non-stop-wereldreis IKsbSi',-. m KERKWERVE, mei. Na maanden van voorbereiding is het dan bijna zover. Op 29 mei vindt een groot gebeuren plaats waar meer dan zestig vrijwilligers aan mee zullen werken. En dat allemaal om het gehavende interieur van de Ned. Hervormde Kerk te Kerkwerve te kunnen restaureren. Voor de kinderen zijn er ook ver schillende attrakties. Onder andere een grote ballonwedstrijd (met mooie prijzen), een ballentent, touwtje trekken (altijd prijs!) de overbekende grabbelton en een mini- spijkerbalk. In de kerk, waar alles (letterlijk en figuurlijk) om draait, is een soort museum ingericht. Allerlei foto's en schilderijen uit het Schouwse land worden aan het publiek getoond. De hele dag door zal het orgel wor den bespeeld door verschillende or ganisten. Het lijkt misschien al wat, maar 't is nog niet alles! „Open dag" Ook buiten Kerkwerve wordt het' een en ander georganiseerd. Een aan tal bedrijven zijn op 29 mei open gesteld oftewel ,,Open dag op het Kerkwerfse platteland". Er kan een kijkje worden genomen in de bijna honderdjarige molen ,,De Zwaan" te Moriaanshoofd (dat ligt onder de rook van Kerkwerve). Verder staan er een veeteeltbedrijf, een boomkwe kerij en hoveniersbedrijf, een akker bouwbedrijf en een wolboerderij zal ieder uur een schaap worden gescho ren. Er is daar ook een verloting met als prijs een prachtig spinnewiel. Wanneer men overal een kijkje neemt, kan dat een extra prijs ople veren. Aan de hele route zit namelijk nog een puzzel verbonden. Omstreeks half vijf zal ds. J. B. Duk, Hervormd predikant van Mid- denschouwen, de trekking van ver schillende prijzen verrichten.' Pro grammaboekjes, waarin alles nog eens kan worden nagelezen, zijn ver krijgbaar bij de V.V.V.-kantoren in de regio. Rest nog te vermelden dat aan de Weelweg een parkeergelegenheid wordt ingericht op een weiland. SCHARENDIJKE. Beetje somber weer zo nu en dan, maar dat verhindert niet bloemen, zoals hier bij de „afslag naar Scharendijke". dat de wereld zich kleurt met groen en (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BEIROET, 24-5. Elf doden en twin tig gewonden, dat was het resultaat van een bomexplosie die maandag op het terrein van de Franse ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet plaatsvond. De bom was verborgen in de auto van een niets vermoedende Franse vrouw, die op de ambassade werkte. De explosie deed zich voor op het mo ment dat de vrouw het ambassade- terrein opreed. Zij was op slag dood. De andere slachtoffers die bij de aanslag het leven verloren waren een Franse militair die de ambassade be waakte, drie Libanese werknemers en zes mensen die waarschijnlijk op een visum stonden té wachten. Het is tot dusver een raadsel hoe men erin is geslaagd de bom in de au to te verbergen en wie hiervoor ver antwoordelijk zijn. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Na de watersnoodramp van 1953 is de kerk van binnen namelijk goed op geknapt. Vorig jaar zomer is de buitenkant gerestaureerd en dat maakte vele mensen enthousiast om nu ook het interieur aan te gaan pakken. Het is niet een „Hervormde aktie" geworden. Mensen van alle gezindten waren bereid zich voor de kerk, beeldbepalend voor Kerkwerve, in te zetten. Tussen kwart voor tien en tien uur zal burgemeester W. den Boer de ope ning van de „grote dag" verrichten. En wat is er daarna te doen? Er is een tentoonstelling van oude (en antieke) landbouwwerktuigen en gereed schappen. Ook worden vele antieke werktuigen te koop aangeboden in en om de vroegere smederij van Kerkwerve. In de smederij zetelen op 29 mei ook mensen die een „oud ambacht" uitoefenen. We noemen de potten bakker, stoelenmatter, kantklosters, weefsters, spinner en de smid. Bo vendien kan men verschillende kle derdrachten bewonderen. Er is rond de Ring een grote bazar met verkoop van de prachtigste handwerken, bloemen, opgemaakte stukjes en planten, oliebollen, bab belaars, zelfgemaakte advokaat. Er is een spijkerbalk, een envelop- penstand, schiettent, rad van avon tuur, verschillende prikborden met mooie prijzen, sjoelbakken enz. Rommelmarkt Maandenlang reed men rond met karretjes „rommel" voor de grote rommelmarkt die ook op de Ring is te vinden. En wat u nodig hebt het ligt (of staat) op de rommelmarkt in Kerkwerve. SCHOUWEN-DUIVELAND, 24-5. Op vrijdag 4 juni vertrekt weer een voedsel- en kledingtransport van Schouwen-Duiveland naar Poznan (Polen), maar voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Voorop staan twee dingen: de nood in Polen - en derhalve de noodzaak tot hulpverlening - is nog even groot als een half jaar geleden en de samenstelling van het regio-transport is nog niet „rond". 1K* PÊ Bitr ZIERIKZEE. Vorige jaardag van één der week koncerteerde de K.H. Kunst en Eer" in de tuin van Schouwenoord ter ere uai de 40ste bewoners, de heer H. van Duivendijk, die een groot bewonderaar is van de harmonie. (Foto: Zierikzeesche Nieiwsbode) Nog een massa goederen, vooral voedsel natuurlijk, moeten ingele verd om het transport mogelijk te maken. Transportleider en initiatief nemer, de heer W. J. Geleijnse (Weststraat 14, Haamstede, tel.: 01115-2698) doet (andermaal) een be roep op de bewoners van Schouwen- Duiveland er voor te willen zorgen, dat hij straks weer met een flinke la ding naar Polen kan vertrekken. Wij ondersteunen gaarne dit beroep op de menslievendheid van de Schou- wen-Duivelandse burgerij. Liever straks met een zo groot mogelijke hoeveelheid goederen naar het onge lukkige land, dan met een „handje vol". De toestand Uit kerkelijke bron wordt verno men dat de produktie in Polen blijft dalen, zodat hulpverlening meer dan ooit nodig is. De lonen in het land ste gen met 15 tot 20 procent, maar de prijzen met 300 tot 400 procent. Ge lukkig dat op bredere schaal de hulp verlening nog door blijkt te gaan. Zo kreeg Warschau in de eerste drie maanden van dit jaar 153 vrachtauto- ladingen binnen. „De nachtegalen..." Intussen verdienen ,,De nachtega len van Poznan" een „groot publiek". Voor de goede orde zij er aan herin nerd dat dit Poolse jongerenkoor op treedt op 30 mei in de R.K. Strand- kerk („De Ark") te Renesse met een populair-klassiek programma en op 31 mei in de Ned. Hervormde Kerk te Haamstede met een klassiek pro gramma. Van „De Nachtegalen" valt wel het een en ander te verwachten. Om te beginnen grote koordiscipline, want wordt er al kunst beoefend dan gaat zulks in dergelijke landen onder fik se druk. Van jongsaf krijgen de kin deren het met de paplepel in en veel vloeit ook voort uit de volksaard. In het klassiek repertoir zal uite raard de katholieke inbreng groot zijn; de Gregoriaanse invloeden - de polyphonie - en (zoals ook aangekon digd) komen eigentijdse Poolse kom- ponisten aan het woord. Belangrijk is - en zulks tot slot - dat de opbrengst van de koncerten - ten goede komt aan het koor en de fami lie van de koorleden in Polen. Poznan kreeg reeds 70 ton goederen uit Schouwen-Duiveland. Het is te hopen dat door grote publieke be langstelling voor de koncerten, straks opnieuw een groot transport naar Polen kan vervoerd. Advertentie rn Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Verwachting tot woensdagavond: Weinig verandering Droog weer en wolkenvelden; mini mumtemperatuur omstreeks 12 gra den, middagtemperatuur van 17 gra den aan zee tot 22 graden in het zuid oosten van het land; matige zuid westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 29 mei: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: n.west 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: n.west 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidoost 5 26 mei Zon op 5.32, onder 21.43 Maan op 8.36, onder 0.32 27 mei Zon op 5.31, onder 21.44 Maan op 9.48, onder 1.27 Eerste Kwartier: 29 mei (22.07) Hoogwater Laagwater 26 mei 6.30 18.14 11.57 27 mei 7.17 19.01 0.29 12.52 Doodtij: 1 juni DEN HAAG, 24-5. Het verrichten van niet-betaalde arbeid met behoud van uitkering mag niet leiden tot konkurrentie voor het bedrijfsleven of verlies van betaalde arbeidsplaat sen. Staatssekretaris Dales van soci ale zaken en werkgelegenheid is het derhalve eens met de sociale verzeke ringsraad, die haar onlangs adviseer de over het verrichten van dit zgn. pro deo-werk. Oneens is zij het met de SVR over meldings- en toestem mingsplicht in een aantal gevallen. DE BILT, 25-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied boven oost-Frankrijk en zuid-Duitsland trekt langzaam richting Polen. Tus sen dit systeem en een lagedrukge bied ten westen van Schotland wordt over onze omgeving een zuidwestelij ke stroming in stand gehouden. Via het Kanaal wordt in deze stroming over ons land veel bewolking aange voerd, die overdag, vooral in de oostelijke provincies, grotendeels oplost. Later op de dag neemt de kans op een bui toe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1