Films en interieur braderie voor van Dorpshuis Bejaardensoos Haamstede vierde vijfentwintig jarig jubileum PLEUN IS „THUIS" Dales: WAO-premie naar 19,8 procent PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Een onvergetelijke dag" CDA* Renesse: „we zullen doorgaan" Drie doden in het verkeer Eerste (koude) aardappelen Lichte aardbeving in Limburg IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES; Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (Urn 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 24 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23118 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Kompositie-poster Westhoek-tekeningen P I k BURGH-HAAMSTEDE, 24-5. De viering van het vijf entwintig jarig jubileum van de bejaardensoos Haamste de is voor de leden onvergetelijk geworden. Het bestuur had voor de feestdag een uitgebreid programma op gesteld, dat 's middags in de rekreatiezaal van de Ger. kerk begon. De presidente, mevrouw Kik-Verton sprak een welkomstwoord tot de volle zaal. Zij richtte zich speciaal tot de heer en mevrouw H. P. Everwijn-v. d. Bout, de heer R. v. d. Weijden van de Stichting Welzijn Ouderen, de heer A. Kort, direkteur van het rusthuis Duinoord en mevrouw Den Advertentie ZIERIKZEE Stem op UUM^ Zierikzee voor groei en bloei van onzet mooie stad Zierikzee. WASSENAAR. Prof. dr. H. C. J. H. Gelissen, oud-minister van Ekonomi- sche Zaken, is op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Wassenaar overle den. Zaterdag: officiële intocht ZIERIKZEE, 24-5. Van daag, maandagochtend, ar riveerde Pleun van der Lugt in de Oosterscheldemon- ding bij werkeiland Neeltje Jans. Het is hem gelukt de wereld binnen 286 dagen om te zeilen en daarmee bereikt h\j een plaatsje in het Guin ness Book of Records. Om grote belangstelling te vermij den, zal de zeezeiler van boord gaan en „ergens" onderduiken. Zaterdag zal Pleun officieel worden ontvangen in de Zierikzeese haven. Engelsman-v. d. Hoek van het Ned. Rode Kruis. De presidente gaf een korte terug blik op het rijke verleden van de so ciëteit en hoopte dat er in de toe komst nog vele, gezellige bijeen komsten mogen volgen. De mede bestuursleden werden van een corsa ge voorzien, waarna het koor, bestaande uit de theeschenksters, on der leiding van de heer H. P. Ever wijn, enkele leuke liedjes zong. Mevrouw v. d. Bos vertelde iets over de oprichting van dit koortje en besloot dit met een toepasselijk ge dicht. Het geschenk van de dames bestond uit twee koffiekannen. Blijspel Een aantal dames van de Ned. Ver eniging van Huisvrouwen, afdeling Westerschouwen voerde een komisch blijspel op, „Rhapsodie in rood" ge titeld. De presidente van deze afdeling, mevrouw Den Hamer-de Feijter oogstte veel waardering van de zaal met een voordracht. De vierde klas van de Chr. Nat. school Onder de Wieken voerde de musical „Doorn roosje" op, waarvoor de kinderen veel applaus kregen. De leiding was iri handen van de heer W. Troost. Het eerste deel van de feestelijke dag werd met samenzang besloten. De aanwezigen verhuisden naar de grote zaal van het rusthuis Duinoord, waar een uitgebreide broodmaaltijd werd genuttigd. Dichtvorm In de prachtig versierde zaal sprak de heer P. v. d. Kreeke zijn geluk wensen uit met het jubileum en hij bood bloemen aan. Mevrouw W. van Oosterom-va'n Dijke had het totale soosgebeuren van de afgelopen 25 jaar in dichtvorm gezet. De leden, die 25 jaar lid zijn van de soos werden door de presidente in de bloemetjes gezet. Dit zijn mevrouw Roëll- Cramer, mevrouw Vlaander- Hartman, mevrouw Vredenbregt-de Bruine, mevrouw Boot-Hanse en me vrouw Kik-Verton. De vrolijke noot hierbij kwam van de heer Troost. Verdienste Burgemeester, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer vond het een grote verdienste van het bestuur om 25 jaar klaar te staan voor de ou deren. „De soos bloeit en de sfeer is goed." Zij verontschuldigde de ande re leden van het kollege van b. en w. wegens werkzaamheden. De burgemeester feliciteerde de soos namens het gemeentebestuur en zei dat een passende gift zal worden overgemaakt. Dit laatste echter van uit de funktie als voorzitter van het rusthuis. Na de op handen zijnde Verbou wing zal de soos ook weer gebruik kunnen maken van de vergrote zaal, die een kapaciteit heeft voor 150 mensen. De burgemeester bood een bedrag van 250,— aan. Ook sprak zij gelukwensen namens de Stichting Welzijn Ouderen en zij roemde het vrijwilligerswerk. „Dit werk moet blijven en gewaardeerd worden." Het bestuurslid, mevrouw Leeuwe- Rabauw sprak de president toe en bood haar namens de soos een zilve ren armband aan. Met nóg wat vrolij ke verhaaltjes van Wijnand Troost werd de feestelijke dag besloten. De dames, die het blijspel opvoerden voor de soosleden, poseerden in toneel- kledij voor de fotograaf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op maandag 31 mei a.s. (2e pinksterdag) zal de „Zierikzee sche Nieuwsbode" niet ver schijnen. Het kantoor van de krant zal op deze dag gesloten zijn. Advertenties voor de editie van dinsdag 1 juni a.s. dienen uiterlijk vrijdhg 28 mei vóór 11.30 uur in ons bezit te zijn. DEN HAAG, 24-5. Staatssekretaris Dales van sociale zaken wil de WAO- premie (wet op de arbeidsongeschiktheid) per 1 juli van 17 op 19,8 procent brengen. Dat blijkt een adviesaanvraag aan het Algemeen Arbeidsongeschikt heidsfonds (AOF), dat de WAO- RENESSE, 22-5. De Stichting Interieur -Dorpshuis Renesse blijft zich volijverig inzetten om de begeerde f 100.000 op tafel te brengen. ZIERIKZEE. Vrijdag gaf de Zierikzeese Oratorium Vereniging een koncert in de R.K.-parochiale kerk. o.l.v. de vaste dirigent P. L. Zoomers. Uitgevoerd werd o.m. de Missa Brevis van W. A. Mozart. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Afgelopen zaterdag werd, dankzij een aanbod van de filmexploitant die1 s zomers in het dorpshuis films ver^ toond, een filmdag ten bate van de Stichting gehouden. 's Middags werd voor de jeugd de film „Sjors en Sjimmie" vertoond en 's avonds volgde achtereenvolgens de film „They called him bulldozer" met Bud Spencer en het James Bond-suc- ces „For your eyes only". De helft van de recette kwam ten goede aan de Stichting hetgeen betekend dat een bedrag van f 812,50 op het saldo kan worden bijgeschreven. Braderie Komende zaterdag 29 mei zal van 9 tot 13 uur een grote braderie anex rom melmarkt wordt gehouden. Daartoe heeft men begin van de maand een huis-aan-huis-ophaalaktie op touw ge zet die een groot aantal artikelen heeft opgeleverd voor de rommelmarkt en verschillende andere kraampjes. Naast de rommelmarkt denkt men aan kraampjes met o.a antiek en cu riosa, tweede hands boeken en platen, bloemen en planten, handwerken, maar ook oliebollen, een goktent en speciale kinderkraam en niet te verge ten natuurlijk het altijd aantrekkelijke „Rad van Avontuur". De zaterdag voor Pinksteren zullen er mensen genoeg op Renesse zijn, dus men hoopt dan ook met dit evene ment een mooie score te makea CASERTA. De Italiaanse politie heeft de veiligheid buiten de gevan genis waarin de filmster Sofia Loren is gedetineerd wegens belastingont duiking verscherpt. Dit omdat een persfotograaf gevangenbewaarders 200 miljoen lire had aangeboden voor een foto van de 47-jarige aktrice in haar cel. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Als iemand alles durfde neer te schrijven wat hij dacht of we dervoer; het werd de grootste roman ooit geschreven. W. M. Hunt Wh PE Bttr gelden beheeft. Het AOF vergadert woensdag over de adviesaanvrage. De premieverhoging maakt deel uit van het pakket overheidsmaatre gelen per 1 juli, die het gat dat is ont staan doordat de plannen met de ziektewet in de ijskast zijn geplaatst, moet opvullen. De premievrije voet in de WAO wordt verhoogd tot 91 gulden per dag. Als het advies van het AOF bij de staatssekretaris bin nen is moet de Sociaal Ekonomische Raad (SER) nog adviseren over het voorstel. AMERSFOORT. De politie van Amersfoort heeft op Hemelvaarts dag een kleine demonstratie van Amersfoortse homofielen verhin derd. LEIMUIDEN, 24-5. Een frontale botsing tussen twee personenauto's op dc provinciale weg van Leimui- den naar Haarlemmermeer, in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur, heeft aan drie mensen het leven gekost. Een vierde raakte zwaar gewond. De slachtoffers zijn de 22-jarige J. N. van E. en diens 18-jarige broer R. T. M. van E. uit Gouda en de 29-jarige mevrouw Bezemer uit Alphen aan den Rijn. De auto van de gebroeders Van E. raakte door nog onbekende oorzaak in een bocht deels van de weg en kwam na een manoeuvre op de andere weghelft terecht waar een frontale botsing volgde met de auto van het echtpaar Bezemer. De 29- jarige M. Bezemer raakte zwaar ge wond. LANGEDIJK, 24-5. Op de groente veiling in het Noordhollandse Lange- dijk is maanfag als primeurprodukt 125 kilo vroege aardappelen (eerste lingen) van de koude grond geveild. Dat was vijf dagen eerder dan vorig jaar. Tuinder-aanvoerder was A. Balder uit Broek-op-Langedijk en de koper de firma De Geus uit Zuid-Schar- woude. De aardappelen zijn bestemd voor het binnenland en de prijs be droeg 5,84 gulden per kilo van de middelsortering en 5,25 per kilo voor de kleine. Verwachting tot dinsdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur om streeks 10 graden, middagtempera- tuur ongeveer 18 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 28 mei: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 3 Donderdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 25 mei Zon op 5.33, onder 21.41 Maan op 7.35, onder Eerste Kwartier: 29 mei (22.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 25 mei 5.41 17.36 11.09 23.36 Springtij: 25 mei HET WEERO VERZICHT DE BILT, 24-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied, met een kerndruk van 990 mbar, ten zuid westen van IJsland, trekt langzaam richting Noorwegen. Een hierbij be horende zöne met veel bewolking en lichte regen, die vanmorgen boven Ierland lag, zal de komende nacht ons land passeren. Naar het zich laat aanzien neemt de aktiviteit van de genoemde zöne ge leidelijk af en gaat de passage ervan gepaard met veel bewolking. Regen van betekenis wordt hieruit niet ver wacht. In de loop van de ochtend klaart het van het zuidwesten uit wat op en zijn er zonnige perioden mogelijk. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. DE BILT/MAASTRICHT, 22-5. De provincie Limburg en het grensge bied in België en Duitsland zijn za terdagmorgen getroffen door een lichte aardbeving, die voor zover be kend nergens schade heeft aange richt. De aardbeving deed zich om acht uur voor en had een magnitude van 4 op de schaal van Richter. Het epicen trum wordt vermoed in het gebied tussen Born, Sittard en Susteren. Aan deze aardbeving ging om 6.41 uur een andere vooraf, aldus een woordvoerder van het KNMI in de Bilt. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis 'en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuidweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1316, b.g.g. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1