HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Europese landbouwprijzen kwamen toch uit Brusselse bus Met allerlei vertraging De verzorgings staat Goedkoop slapen CDA wil onderzoek algemene rekenkamer Oosterscheldewerken ELEKTRO LIEVENSE „Schrikkeljaar werkloze jongeren An American Werewolf' in bioscoop Zierikzee ZIERIKZEESUHE NIEUWSBODE Vrijdag 21 mei 1982 Nr. 23117 9 BRUSSEL, 20-5. De Europese Gemeenschap heeft (an derhalve maand te laat) nieuwe landbouwprijzen. De acht miljoen Europese boeren kunnen dus tevreden zijn. Of het feit dat dinsdag in de Europese Landbouwraad een stemming over het prijspakket is doorgezet gunstig voor Europa als geheel zal werken is nog maar zeer de vraag. Dinsdag is duidelijk geworden dat het Verenigd Koninkrijk door deze gang van zaken zo geïrriteerd is ge raakt dat een ernstige Europese kri- sis gevreesd moet worden. Peter Wal ker, de Britse landbouwminister, wilde nog niet zeggen wat zijn rege ring met het besluit gaat doen. Nader kabinetsberaad is nodig, zo zei hij. Maar lang niet denkbeeldig is dat de Britten de raadsbesluiten over de landbouw naast zich neer zullen leg gen. Dan is het gemeenschappelijk landbouwbeleid de fakto niet langer een realiteit en volgens drs. Jan de Koning, de Nederlandse minister van landbouw „staat de gemeen schap dan op breken". DEN HAAG, 20-5. Er is voldoende behoefte aan het laten doen van werk, maar de financiële krisis belet ons dat werk te betalen. De verzor gingsstaat heeft het te duur gemaakt. Dat zei oud-minister prof. dr. W. Al- beda woensdag in Den Haag tijdens de vergadering ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf. Hij meende dat het klimaat er depri meren uitziet, de komende jaren. Nivellering aan de grens DEN HAAG. 20-5. Door de sterke progressie zijn we in Nederland de gevangene ge worden van de tarieven in de inkomstenbelasting, aldus prof. dr. F. H. M. Grapper- haus, hoogleraar belasting recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden en oud-staats- sekretaris van financiën, dins dag. Op een bijeenkomst van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Den Haag zei hij dat het vrij wel niet meer mogelijk is inko mens te nivelleren met behulp van inkomstenbelasting. Wil men de tarieven voor de lagere inkomens lager maken dan kom je omdat er maar wei nig hogere inkomens zijn te recht bij de middeninkomens. Daar zijn volgens Grapper- haus de grenzen van de nivelle ring wel bereikt. Ook op andere terreinen heeft de belastingheffing als middel voor inkomensherver deling aan betekenis ingeboet, aldus de hoogleraar. Hij noem de in dit verband de BTW. Van de vrijstelling van BTW van de eerste levensbehoeften profite- ren niet alleen de lagere, maar ook de hogere inkomens. Geïrriteerde Britten De Britten waren duidelijk geïrri teerd, maar hun negen partners in de gemeenschap waren dat niet minder. En voor de irritatie van de negen was ook zeker aanleiding. Al ruim een half jaar hebben de Britten keihard ieder voorstel van hun partners, voor het vinden van een regeling van de Britse EG-bijdrage, van de hand ge wezen. Flitsen uit het buitenland MOSKOU. De twee Russische kosmonauten die vorige week hun Soyuz-5 aan het ruimtestatioen Salyut-7 koppelden, hebben een klei ne, 28 kilogram wegende satelliet in een baan om de aarde gebracht. Dit heeft het officiële persbureau Tass meegedeeld. TEL A VIV. De Israëlische minister van defensie, Ariël Sharon, heeft twee nieuwe luchtmachtbases in de Negev-woestijn officieel in gebruik gesteld en Palestijnse guerrillastrij ders gewaarschuwd voor Israëlische daadkracht. CAIRO. Ongeveer dertig jaar lang hebben twee samen 21 kilo wegende bekers van zuiver goud die aan het koninklijk huis van Egypte toebe hoorden, vergeten in de kluis van een bank in Cairo gestaan. LONDEN. Een jongeman heeft van de rechtbank een boete van 50 pond sterling gekregen omdat hij ineen t- shirt had rondgelopen met een tekst die een kwetsende verwijzing naar de bezetting van de Falkland-eiland door Argentinië was. NEW DELHI. India zal zijn techni sche en ekonomische hulp aan Afgha nistan uitbreiden krachtens een pro- tokol dat de twee landen zondag heb ben ondertekend in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. NEW YORK. De verkeerspolitie van New York heeft in het 837 mijl lange ondergrondse labyrint van de Metro meer dan 1.200 daklozen opge pikt die de perrons als hun woning waren gaan beschouwen. WASHINGTON. President Reagan van de Verenigde Staten en zijn vrouw Nancy hebben in 1981 voor meer dan 31.000 dollar aan geschen ken gekregen. PARIJS. In verscheidene onderne mingen in Warschau en op de univer siteit van de Poolse hoofdstad zijn zich „terroristische groepen" aan het vormen, die al de hand hebben weten te leggen op wapens. ANKARA. Ambtenaren in Turkije dienen zich te houden aan nieuwe ge dragsregels, die onder meer bepalen dat zij zich moeten onthouden van ie dere politieke aktiviteit. PARIJS. President Mitterrand van Frankrijk vertrekt woensdag voor zijn eerste officiële bezoek aan Afri ka. Zijn zesdaagse reis brengt hem naar Niger, Ivoorkust en Senegal. PEKING. De zwager van de laatste keizer van China is naar het vaste land teruggekeerd nadat hij sinds 1949 op Taiwan had gewoond. JERUZALEM. Parlementariërs uit Europa zijn in Jeruzalem bijeengeko men voor een vergadering van de Raad van Europa, ondanks protesten uit de Arabische wereld. Ze legden voorts een koppeling tus sen de oplossing van dit probleem en de vaststelling van de landbouwprij zen en eisten vervolgens een vergaan de solidariteit van hun EG-partners toen ze over de Falkland-zaak met Argentinië in konflikt kwamen. Problemen met de Britten zijn er in de EG al veel geweest. Na enige jaren van lidmaatschap wensten ze ineens te „heronderhandelen". Dat leidde tot de situatie dat op een gegeven mo ment, tijdens topberaad in Dublin, Europese staats- en regeringsleiders over boter- en kaasimporten zaten te praten. DEN HAAG, 20-5. Nederland slaapt op een koopje. Dat konklu- deert het Ekonomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf uit een onderzoek naar beddenspeciaalza ken, een jonge branche die is ont staan uit woningtextiel- en meubeza- ken. Uit de woensdag verschenen branche-oriëntatie blijkt volgens het EIM dat de totale bestedingen aan slaapkamer en beddegoed in 1980 1,2 miljard gulden bedroegen, wat op on geveer 90 gulden per hoofd van de be volking neerkomt. „Niet zo'n hoog bedrag, in aanmerking genomen dat we een derde van ons leven slapend doorbrengen", aldus het EIM. DEN HAAG, 20-5. De Tweede Kamerfraktie van het CDA meent dat de Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer kan verzoeken een onderzoek in te stellen naar de financiële besluitvorming tijdens de uitvoering van het Oosterscheldeprojekt. Daarbij zou de Rekenkamer nauw lettend moeten nagaan of de rappor tage over de financiële konsekwen- ties van de bouw van depijlerdam in de Oosterschelde van de minister van verkeer en waterstaat aan de Tweede Kamer wel volledig en betrouwbaar is geweest. Al eerder had de CDA-fraktie op het onderzoek door de Rekenkamer aangedrongen. Toen bleek dat de Vaste Kamerkommissie voor de rijksuitgaven daarover eerst in over leg moest treden met de Algemene Rekenkamer. Dat overleg is inmid dels afgerond, en de Rekenkamer heeft laten weten dat zij bereid is aan het verzoek te voldoen. „Verbolgen" Al eerder bleek dat de Vaste Twee de Kamerkommissie voor verkeer en waterstaat verbolgen was door de handelwijze van minister Tuijnman, de voorganger van de huidige mi nister van verkeer en waterstaat, Zeevalking. Tuijnman heeft de Ka mer te laat ingelicht over kosten- overschrijdingen bij de aanleg van de pijlerdam, zo hebben verontwaardig de Kamerleden ettelijke malen laten weten. WENEN. Ex-keizerin Zita van Oostenrijk blijkt na 63 jaar balling schap in het buitenland in haar va derland terug te zijn geweest voor een bezoek aan het graf van haar in 1971 overleden oudste dochter, Adel- heid. ANKARA. De politie van Istanbul heeft beslag gelegd op 5,5 kilo heroï ne die was bestemd om via de Bonds republiek naar België en Nederland te worden gesmokkeld. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HELMOND. Volvo Car BV (70 pet Nederlandse staat, 30 pet Volvo Zwe den) werkt hard aan een opvolger van de 340-series. Omstreeks het midden van de jaren tachtig miet een geheel nieuwe middenklasser op de markt verschijnen. NIJMEGEN. Het Amerikaanse concern Bristol Meyers Company (specoale voedingsprodukten) gaat in het laatste kwartaal van dit jaar een nieuwe fabriek neerzetten op het Nij meegse industriegebied West- Kanaaldijk. OOSTERHOUT. De zestienjarige G. van Loon uit Oosterhout is door een verkeersongeval in zijn woon plaats om het leven gekomen. Hij probeerde op zijn bromfiets een links van hem rijdende vrachtauto te pas seren. ALMELO. Het financiële resultaat van de textielgroep Twenthe is vorig jaar ongunstig beïnvloed door de moeilijke gang van zaken in de wo- ningtextielsektor en de lagere konsu- mentenbestedingen in de diverse karktsegmenten. MARENKESSEL. De rijkspolitie heeft in het Brabantse Marenkessel (gem. Lith) per toeval een illegale munitiewerkplaats ontdekt. In ver band daarmee is de 57-jarige S. M. uit Marenkessel aangehouden. AMERSFOORT. De FNV-bond ABVA-KABO vreest dat het aange kondigde ontslag van 163 van de 450 bejaardenhulpen bij het Groene Kruis in Amersfoort de voorloper is van een massale ontslaggolf bij de bejaardenhulpen in het hele land. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. AMSTERDAM. De Amsterdamse wethouder E. Heerma (ekonomische zaken) vindt dat het open houden van de Mobil-raffinaderijen in het weste lijk havengebied een zaak is van na tionaal belang. HILVERSUM. Philips Telecommu nicatie Industrie heeft van de Egypti sche PTT een order gekregen voor de levering van dertien mobiele tele fooncentrales, zo heeft de onderne ming woensdag bekendgemaakt. Het kontrakt van ruim f 20 miljoen zal worden gefinanciers door de Wereld bank. ZEIST. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in een brief aan minister Van Kemenade (onderwijs) zijn onge rustheid uitgesproken over de „ge brekkige" aandacht, die op de basis scholen wordt geschonken aan na tuur en milieu. DEN HAAG. De Nederlandse- Melkhandelaren Organisatie (NMO) vindt dat de adviesverkoopprijs voor melk met ten minste vijf cent omlaag gaat, wil de detailhandel in een kon- kurrerende positie blijven. SITTARD. Naast Zuid-Limburg dreigt ook het noordelijk deel van de provincie Limburg een noodgebied te worden. Voor de problemen daar heeft het CDA-Limburg woensdag in een uitvoerige brief aandacht ge vraagd van het dimmissionaire kabi net, met name van premier Van Agt. 99 De Algemene Rekenkamer moet nu vaststellen in hoeverre ex-minister Tuijnman in gebreke is gebleken bij het informeren van de Kamer. AMSTERDAM. De politie heeft de man wiens lijk maandagavond uit het water van de Jacob van Lennep- kade werd gehaald geïdentificeerd als de 30-jarige Bulgaar N. Lazarov*. Deze woonde al geruime tijd in Amsterdam en had asiel aange vraagd. RODEN. De kunstnierenfabriek Cordis Dow BV in Roden heeft bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Roden vergunning aangevraagd voor het ontslag van 92 man produktieper- soneel. DEN HAAG. De Tweede Kamer vindt dat de Federatie Sport Gehan dicapten uiterlijk op 1 januari van het volgend jaar als volwaardige de legatie moet kunnen deelnemen aan de werkzaamheden in het nationaal sport overleg. DEN HAAG. De Tweede Kamerle den Tommei en Schaper (beiden D'66) hebben minister Zeevalking (verkeer en waterstaat) gevraagd of, gezien het recente aantal ongelukken op de Westerschelde, dit nog wel als een veilig vaarwater kan worden be schouwd. ARNHEM. In de Arnhemse wijk 't Broek zijn in korte tijd vijftien leegstaande woningen gekraakt. De kraakaktie georganiseerd en uitge voerd door de Arnhemse kraakgroep „De Loper", is bedoeld als protest te gen de lange leegstand van de panden (twee tot veertien maanden). HILVERSUM. Het aantal alarm- omroepen van de ANWB loopt in de vier zomermaanden terug. Van 1750 in 1979 waren het er vorig jaar nog maar 1500. Over het hele jaar 1981 werden door de ANWB 1850 oproepen verspreid. ALBLASSERDAM. Koningin Bea trix heeft op de werf van Van der Giessen-De Noord in Alblasserdam onder belangstelling van enkele hon derden genodigden de nieuwe mij- nenjager „Alkmaar" van de Konin klijke Marine gedoopt. ROTTED AM. De Rotterdamse ha venwethouder Roel den Dungen wil praten met de werkgevers en de werknemers in het huidige arbeids- konflikt in de Rotterdamse haven. Den Dungen gaat in het gesprek be zien of er ruimte is om in het konflikt te bemiddelen. Advertentie DEN HAAG, 17-5. Een „schrikkel jaar", waarin jongeren zonder werk zelf initiatieven kunnen ontwikke-' len, is het alternatief van de Raad voor het Jeugbeleid op het gemeen schapstakenplan van (demissionaire) minister Van der Louw (CRM). Voor zitter P. Schreuder van de raad heeft dit alternatieve voorstel maandag aan de bewindsman aangeboden. Gedurende het schrikkeljaar zou den jongeren, die tenminste een half jaar werkloos zijn, met behoud van hun uitkering ontheven moeten wor den van de sollicitatieplicht. Een jaar lang moeten zij volgens de raad voor jeugdbeleid dan de gelegenheid krijgen om „zich op alle mogelijke manieren te oriënteren op de samen leving". Duurdere voeding DEN HAAG, 20-5. Basisvoe ding zal 2,5 procent duurder worden. Het totale levensmid delenpakket stijgt met een half procent in prijs. Dit heeft J. van der Veen, voorzitter van het Landbouwschap, dinsdag avond gezegd in reaktie op het besluit van de landbouwmi nisters van de Europese Ge meenschap om voor Neder landse Landbouwprodukten een gemiddelde prijsstijging van 8,5 procent toe te staan. Duurder worden melk- en graanprodukten, suiker en vlees. Zaterdag 22 mei, 22.45 uur, Ned. 1: Eerst huil je....". Mary Tyler Moore als Betty Rollin, die aan borst kanker lijdt. Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 23 MEI NED. I: Roby en zijn hondervriend je Boby komen als eerste op het scherm. Dan een film over de kleine Lync, Koenak die door een boswach ter wordt gevonden. Jeugdherbergen dat is pas vakantie is de titel van een programma dat laat zien wat tegen woordig de mogelijkheden zijn in de jeugdherbergen. Na de quiz Familie kwartet presenteren Wim Bosboom en Mireille Bekooy de rubriek Kies keurig. Dan de herhalingvan de klucht Een kus van een Rus. Dan de Amerikaanse tv film uit 1978 Eerst huil je. Het verhaal handelt over een tv journaliste, gespeeld door Mary Tyler Moore, die een programma pre senteert over borstkanker. Bij een onderzoek blijkt echter ook zij aan borstkanker te lijden en een borst moet zelfs geamputeerd worden. Daar ze bij haar man geen steun kan vinden wendt ze zich tot een vriend. NED. II: De Woord en beeld kwis en de lieverdjes van Grange Hill ope nen de uitzending. In de slotafleve ring van In de macht van Quilp, wordt Nell steeds zieker en grootva der hoopt eindelijk rust en veiligheid te kunnen vinden in een afgelegen plaats. Mijn vriend is de moordenaar is de titel van een tv film naar het ge lijknamige boek van Marnix Gijsen. Luk de Koninck vertolkt in de ze pro- duktie, op verzoek van de auteur de hoofdrol van Jan Vermast vice- consul in de V.S. Hij komt daar in aanraking met een tot levenslang veroordeelde vroegere buurman van hem, vanwege het doden van twee Amerikanen, tijdens een vechtpartij. Jan wil trachten zijn ot te verzach ten, maar dat wordt niet in dank af genomen. NED. I: 10.00 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuw f; 15.32 Roby en Boby; 15.40 We gaan schatgraven; 16.00 Koenak, de trouwe lynx; 17.15 Jeugdherbergen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws 19.00 In de kijkert; 19.25 Familie kwartet; 19.50 Kieskeurig; 20.15 Een kus van een Rus; 21.37 Journaal; 22.45 Eerst huil je 00.25 Nieuws; 00.30 Nieuws voor doven. NED. II: 15.55 Studio Sport; 18.10 Medelanders Nederlanders; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 ZIERIKZEE, 21-5. Wie van grieze- len houdt, moet zaterdag of zondag de film ,,An American werewolf in London" gaan zien, in de Concertzaal te Zierikzee. De film handelt over twee Ameri kaanse vrienden die een tocht maken door Europa. Ze beginnen hun reis in Noord Engeland, waar ze verdwaalt raken in een moeras. Het is volle maan en plotseling horen ze een af schuwelijk gebrul. Een groot beest duikt op uit het donker en valt de jongens aan. Drie weken later wordt één van de twee - David - wakker in een zieken huisbed. Hij hoort dat zijn vriend Jack door het monster werd ver moord. David werd alleen door het monster, de weerwolf, gebeten en dat blijkt afschuwelijke gevolgen te heb ben. Voor tijd: zie agenda. Toeristische Tips; 19.59 Woord-in beeld kwis; 19.25 De lieverdjes van Grange Hill20.00 Journaal; 20.27 In de macht van de Quilp; 21.20 Mijn vriend de moordenaar; 22.40 Hier en nu; 23.20 Studio Sport; 23.45 Tot besluit; 00.00 Nieuws. ZONDAG 23 MEI NED. I: In Nieuws aan de Nijl ge ven Sipke van der Land en Jaap van den Hurk indrukken van hun reis naar Soedan in Afrika. Vanuit de Pathmoshal te Enschede de afleve ring van U zij de glorie. Dan de slota flevering van het drieluik Tot welke prijs. Ouders en specialisten zullen verder kommentaar leveren en ver der praten over euthanasie en abor tus provocatus. Dan de rubriek An der nieuws dat ditmaal zal gaan over het Joodse geloof. Tevens wordt hier in de aanbieding van de Thora rol- laen in de synagoge van de Lekstraat in Amsterdam in beeld gebracht. NED. II: Liefhebbers van de mu ziekstroming New Wave kunnen hun hart ophalen aan het programma Mi- dem Gala. De VPRO brengt na de ru briek BGTV een anderhalf uur du rende film van de Westduitse regis seur Fritz Poppenberg. Mijn vader, waarin opvattingen en relatie uitge werkt worden met een opmerkelijke 77-jarige heer. Dan rest de kijker nog het diskussieprogramma De Lette ren. NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 16.15 Teleac; 17.00 Vrouwenkerk; 1730 Wilde ganzen; 18.00 Tesjoewa; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Te leac; 19.00 Nieuws; 19.05 Rollebol; 19.10 Nieuws aan de Nijl19.35 U zij de Glorie; 20.20 Tot welke prijs?; 21.50 Ander nieuws; 22.30 Nieuws; 22.35 Nieuws voor doven. NED. II: 15.15 Medelander....; 15.30 Nieuws; 15.35 New Wave; 16.25 Heden kijkdag; 17.05 Studio Sport; 18.00 Op zicht; 18.35 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto20.00 Nieuws; 20.10 Panora- miek; 20.40 Vijf minuten bedenktijd; 20.45 BGTV; 21.15 Mijn vader; 22.40 De letteren; 23.35 Nieuws. MAANDAG 24 MEI NED. I: In Rotterdam staan de teams van Holland en Limburg te genover elkaar in de Minivoetbals how. Dan een Engels tv spel getiteld Eenzame opsluiting. Het speelt zich af in 1963 en advocaat Albie Sachs stelt zich sterk teweer tegen de apartsheid wet en wordt het slachtof fer van de zogenaamde 90-dagen wet. Zonder een direkte beschuldiging mogen autoriteiten verdachte perso nen 90 dagen vasthouden, hetgeen al tijd een eenzame opsluiting bete kent. Au Pair is de titel van een do- kumentaire over een meisje dat in Parijs au pair werkt. Tot besluit van het avondprogramma Uit vervlogen tijden met muziek uit de Baroktijd en ds. Bleij uit Amstelveen verzorgt de avondoverdenking. NED. II: Dieren in beweging wordt getoond hoe sommige dieren moeite loos zwemmen en er anderen het er juist moelijk mee hebben. In Shelly put de man sterkte uit zijn vader schap. Na Achter het nieuws de eerste aflevering van een Engelse dramatische serie, Poldark, Ross Poldark is 25 jaar en kapitein bij het Engelse leger, dat in Engeland is te ruggekeerd na verloren te hebben in de Amerikaanse onafhankelijkheids strijd. Zijn vader is in die tijd. overle den en zijn huis is verwaarloosd. Zijn meisje is verloofd met een ander en zijn oom heeft de kopermijnen ver kwanseld Na Frits Bom presen teert Sonja Barend weer haar show. In de aflevering van De Vereenigde Staat komt de voormalige echtge noot van Libby een kijkje nemen NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol 19.05 Minivoetbalshow; 20.00 Eenza me opsluiting; 21.37 Journaal; 21.55 Huishouden in Parijs22.25 Uit ver vlogen tijden; 23.10 Tot besluit; 23.25 Nieuws; 23.30 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal: 18.59 Dieren in bewe ging; 19.25 Shelly; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.20 Pol dark; 22.00 De Ombudsman22.30 Sonja op maandag; 23.30 De Veree nigde Staat; 00.00 Nieuws. 41 „Wel," antwoordt Van Weerden op hartelijke toon, „dat is dan afgespro ken, nietwaar? Wij verheugen ons er eveneens op, buurvrouw. Wel thuis en tot ziens." In de hal helpt Leo Bestebos zijn nieuwe buurvrouw in haar korte jasje, even zijn brede handen in haar hals leggend „Staat je uitstekend, buur vrouw, dit jasje. Maar ja, je hebt je figuur mee. Werkelijk volmaakt". Hij doet een stap achteruit en monstert haar van top tot teen. Hannie rilt van afschuw, maar ze Iaat niets merken. Ze zou niet graag met deze man alleen zijn. En toch gebeurt dit Op een woensdagavond in het vroe ge voorjaar. Flip is naar zijn kegelavond; Hannie belt aan bij de buren. Leo opent de deur, knikt haar vriendelijk toe en helpt haar uit het jasje, waarna de de vrouw voorgaat naar de kamer. Mid den in het vertrek blijft Hannie eens klaps staan. „Waar zijn de anderen?" vraagt ze op scherpe toon. „O, die zullen zo wel komen. Bartje en Henk moesten naar een receptie. Henk is vroeger raadslid geweest en een fraktiegenoot van hem viert zijn zilveren jubileum. Tja, sociale ver plichtingen hebben we op z'n tijd al lemaal. Nog een geluk, dat ik vrijgezel ben. Alleenlopende mannen nodigen ze niet zo gauw uit Waarschijnlijk vin den ze die gevaarlijk, he?" Hij lacht om z'n eigen mop. Hannie staat nog in de kamer en voelt zich allesbehalve op haar gemak. „Hoe lang kan dat nog duren?" Leo kijkt op de ouderwetse Friese hangklok. „Misschien een half uurtje. Ze zijn al sinds zeven uur de deur uit Maar ga toch zitten, buurvrouw. Ik heb me er nog wel zo over verheugd om een poosje gezellig entre nous met je te kletsen." Van de eerste avond af heeft hij haar al getutoyeerd. Hoewel het haar ergert heeft ze om de lieve vrede wil niets gezegd en gedaan of ze er geen erg in heeft Ze gaat tenslotte zitten, een eind van hem vandaan. „Wil je al koffie?" Hij komt overeind en doet een paar stappen naderbij. „O nee, ik kan best even wachten. Het heeft geen haast" Hij is zichtbaar teleurgesteld. „Ik kan het anders best hoor. Het gebeurt dikwijls, dat ik de koffie zet Als vrij gezel moet je van alle markten thuis zijn, zeg ik altijd." Ze weet niet wat ze er op moet ant woorden, dus zwijgt ze. In haar tasje zoekt ze naar een sigaret maar Leo is met twee sprongen bij haar, geeft er een van hem zelf en knipt zijn aanste ker open. Terwijl hij bij haar staat strijkt hij even met zijn brede hand over haar wang. Hannie geeft hem een venijnige tik. „Laat dat" zegt ze met scherpe stem. „Daar ben ik niet van gediend". De man is in het geheel niet geïm poneerd en lacht „Doe niet zo gek. Wat steekt daar nou in?" Door HENK VAN HEES WIJK „In ieder ge val wil ik het niet hebben. Anders kom ik hier nooit meer en wat zeg je dan tegen je zuster en je zwa ger?" Ongemerkt gaat ze ook tutoyeren. „Je schoonzus, die hier ook vaak over de vloer kwam, kon het anders weinig schelen." „Om te beginnen," antwoordde ze met kille stem, „is het ontaktisch om zoiets verder te vertellen, aangeno men, dat het waar is. In de tweede plaats moet elke vrouw zelf weten, of ze het al dan niet toelaat, maar ik laat niets toe. Is dat duidelijk?" Hij keerde zijn stoel terug en stak op zijn beurt een sigaret op. „Doe niet zo maL Wat steekt daar nou in, als ik even over je wang strijk? Als ik nou pro beerde je te zoenen De vrouw liep rood aan. „Je zou het hart eens moeten hebben. Omdat je Leo heet, denk je zeker, dat je alles durft en mag, he? Maar ik ben niet bang voor leeuwen." Hij grinnikte. „Dat Leo is een ver^ bastering van mijn eigenlijke naam. Onze ouders hielden van hoogdraven de namen en zo werd ik Napoleon gedoopt" Hij kwam plotseling over eind, zette de theemuts, die naast hem op een tafeltje stond, dwars op zijn hoofd en stak zijn hand tussen zijn overhemd. „Nou? Lijk ik op 'm?" Van de weerwil schoot Hannie in een lach. „Hou op, halve gare. Je hebt je langte tegen: Napoleon was een klein mannetje." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9