„Brugzicht organiseerde sportdag voor regionale dagverblijven „Open huis" dag- en avondscholengemeenschap „Oosterlands Fanfare" organiseert regio-muziekfestival Fietspad Heuvelsweg officieel in gebruik 4 Begeleid door prima weer STREEKNIEUWS Bejaarden van Sirjansland bezochten de „Floriade" AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA Op sportveld „De Saële" Donderdag 27 mei Tentoonstelling textiele werkvormen ZIERIKZEE. De sportdag van Brugzicht werd grotendeels afgewerkt rond (en op) het grote luchtkussen. De eigen ploeg van Brugzicht was op dit onderdeel de sterkste. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 19-5. Voor het eerst in de geschiedenis van de Zeeuwse dagverblijven, werd in Zierikzee een re gionale sportdag gehouden. Op één na (het dagverblijf uit Goes) deden alle provinciale dagverblijven aan de wedstrijden mee, die georganiseerd werden door het Zie- rikzeese „Brugzicht", in samenwerking met de ouder kommissie. Geholpen door het stralende weer werkten de deelnemers (ruim 100 in totaal) het programma af. De deelnemers kwamen uit: Terneuzen („De Dagboog"), Oostburg („De Schelp"), Sint Jansteen („Eeckenstein") Middelburg („De Windroos") en de thuisklub van Brugzicht. Omstreeks 11.00 uur woensdagochtend werden de spelen geopend door het hoofd van Brugzicht de heer J. A. Bleijswijk, die. de deelnemers welkom heette. Hierna werd de vlag gehesen door Helna Scherpe- nisse, onder tromgeroffel van Elly IJzelenberg. Aan het uitgebreide programma werd met zichtbaar plezier deelgeno men, waarbij de omstanders zich niet onbetuigd lieten. Nadat het startsein was gegeven voor het ochtendpro gramma beklommen de deelnemers de enorme luchtmatras voor de wedstrijd „water-over-brengen". In twee minuten moesten bekertjes wa ter (op een dienblad) over het wiebe lende luchtkussen worden gedragen. Degene, die de meeste bekers over bracht werd winnaar. Gelijktijdig werd in de gymzaal het ringsteken beoefend. Om iedere deelnemer gelij ke kansen te geven werd een rolstoel ingeschakeld, geduwd door een van de ouders. Met wisselend sukses moest men op deze manier de ringen aan de stok zien te krijgen. Daar alle maal tussendoor op het terrein (naast Brugzicht) een ballentent, pijltjes schieten en ring-gooien. Zwemwedstrijden In zwembad „Onderdak" waren er zwemwedstrijden, door de zwemin- strukteurs samengesteld voor deze groep. Hier waren vijf onderdelen; de hoepel-duik (door een hoepel dui ken en het bad over zwemmen, visa- versa), de „ober-race" (al door het water lopend, bekers water over brengen), de „bewegende mat" (zwemmen en peddelen achter/op een luchtmatras), het doelschieten en hindernis zwemmen. Hier werden de handen voorzien van gymschoenen waartussen een bal geklemd werd en dan snel van pi- lon naar pilon, om het hardst. In het bad waren niet alleen de zwemmers, maar ook niet-zwemmers aan het werk. Na de lunchpauze: estafette, de hin- dernisbaan en traditioneel: touw trekken. Omstreeks half vijf volgde de prijsuitreiking. In die tussentijd had de kok van Borrendamme voor een enorme hoeveelheid macaronie gezorgd, die gezamenlijk (ook bui ten) verorberd werd, want sport maakt hongerig! De sportdag sloot om 18.00 uur, maar direkt begon de feestavond, waar zij, die dat wilden, een dansje konden wagen. De muziek werd verzorgd door een van de ouders op accordeon de heer IJzelen- berg uit Bru. Een veilige route KERKWERVE, 17-5. Deze week werd het fietspad langs de Heuvelsweg te Kerwerve officieel in gebruik genomen. Vertegenwoordigers van het gemeente bestuur, dienst gemeentewerken, waterschap, rijkspoli tie en van het adviesbureau Witteveen en Bos, waren tij dens deze gebeurtenis aanwezig. Verder waren alle leer lingen van de christelijke- en openbare school present. Het fietspad was met een met vlag gen versierd hek afgezet en de leer lingen Chantel van Deyzen, Rouven Bogh, Carolien Boot en Evelien de Kok verrichtten de officiële opening door het hek weg te schuiven. Daar na maakte het gezelschap een fietstocht over het nieuwe fietspad. Burgemeester Den Boer konsta- tcerdc. dat de Anncmeningsmaat- schappij Elshout b.v. „een goed stuk werk had geleverd met de aanleg van het fietspad". Reeds in 1977 vond overleg plaats met de Provinciale Waterstaat over de aanleg. De gemeente Zierikzee stemde in met aanleg van het gedeelte op het territoir van die gemeente. De grond verwerving in die gemeente verliep minder vlot, terwijl de aanleg van het fietspad ook nog planologisch ge regeld moest worden. Ook in Zierikzee In overleg met het Adviesbureau Witteveen en Bos werd het bestek daarom in twee delen gesplitst. Op advies van de Prov. Waterstaat werd begonnen met de aanleg van het fietspad op het grondgebied van Mid- denschouwen, doch niet eerder voor dat in Zierikzee een wijziging van het bestemmingsplan ter visie was gelegd. Gehoopt wordt, dat ook het gedeelte van het fietspad tot aan de Lange Blokweg spoedig kan worden gerealiseerd. Bij het gemeentebestuur van Mid- denschouwen leeft de wens, dat het fietspad ook doorgetrokken kan worden tot aan de Delingsdijk en verder langs de Elkerzeeseweg en Zwaardweg. Een goed fietspad is niet alleen van belang voor de schooljeugd, maar ook voor het toerisme in de regio. Allen, die aan het tot stand koming van het fietspad langs de Heuvels weg hebben meegewerkt, werd dank gebracht. De organisatoren hadden één doel voor ogen: de deelnemers een onver getelijke dag bezorgen. Zonder meer kan worden gesteld, dat dat doel ook bereikt is, getuige de glunderende ge zichten. Vanaf november vorig jaar was er aan het programma gewerkt en er was niets aan het toeval overge laten. Zelfs een grote tent was op het ter rein aanwezig, want het weer is nu eenmaal niet te regelen. Maar geluk kig hoefde die niet gebruikt te wor den. Het is overigens zeer zeker de bedoeling, dat de sportdag elk jaar herhaald zal gaan worden, afwisse lend georganiseerd door de winnende .ploeg bijvoorbeeld. Dp uitslagen Toen alle onderdelen achtereenvol gens waren afgewerkt, maakte de heer Bleijswijk de prijswinnaars be kend. Onder luid gejuich werden de aanvoerders van de ploegen aan de jury-tafel geroepen. De eerste was (de vijfde plaats) Eeckenstein. De Windroos werd vier de, De Schelp derde, Brugzicht twee de en de algehele winnaar van deze dag werd de Dagboog. Elke aanvoer der kreeg een standaard voor de prij- zenkast in het dagverblijf, elke win naar eveneens een standaard plus een .button. HAAMSTEDE Reis naar Duitsland Reisvereniging „Ons Genoegen" hield vorige week een drie-daagse reis naar Duitsland. Na diverse „stops" werd op de eerste dag Altenar bereikt, waar werd overnacht. De tweede dag stond een boottocht over de Rijn op het programma, de derde dag werd de thuis-reis weer aanvaard. Voorzit ter A. de Bruine dankte de leden voor de gezellige medewerking en zette Pleun (de chauffeur) in het zonnetje. De reis wordt als zeer geslaagd be schouwd, niet in de laatste plaats te danken aan het voortreffelijke weer. RENESSE Stichting Dorpshuis De Stichting Interieur Dorpshuis Renesse stond woensdag weer met een kraam op de weekmarkt. De op brengst was 177,50. Volgende week staan mensen van de peuterspeelzaal achter de kraam voor het dorpshuis. Onder andere wordt zelf gemaakt speelgoed te koop aangeboden. Aanrijding Bij het verlaten van een parkeer plaats aan de Korte Reke, reed me vrouw H. U. M. A. v. D.-M. uit Breda achteruit tegen de auto van F. J. S. uit Made. Beide voertuigen liepen schade op. SEROOSKERKE Vergeefse zoekaktie Dinsdagavond werd een vergeefse zoekaktie op touw gezet naar v. S. uit Rotterdam, die naar men dacht niet- van de Roggeplaat af kon komen, waar hij aan het pierensteken was. H. H. uit Scharendijke, die eerder op de avond met hetzelfde karwei bezig was op de Roggeplaat en in de Schelphoekhaven arriveerde, zag daar de auto en trailer van v. S. staan. Vanweg de opkomende mist en de invallende duisternis, sloeg H. alarm. De reddingsboot voer om streeks 23.00 uur uit, de politie zocht langs de Zeedijk. Het was de poli tiek, die bij de Plompetoren v. S. ont dekte, die door een speed-boot aan wal was gezet. Omstreeks 24.00 uur was iedereen thuis, de boot, die was achtergelaten, werd de andere dag opgehaald. KERKWERVE Libanon De 21-jarige Ad Kesteloo uit Kerk- werve is als dienstplichtig sergean vuurregelaar naar Libanon vertrok ken. BROUWERSHAVEN Intrede hervormde ds. D. Schneider Na in de morgendienst van zondag 23 mei a.s. in de kerk te Zonnemaire, bevestigt te zijn door ds. D. Hiensch, hoopt de nieuwe hervormde predikant van Brouwershaven/ Zonnemaire, ds. D. Schneider - geko men uit Den Dolder - zijn intrede te doen in de middagdienst, die gehou den wordt in de St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Na afloop van de in- trededienst vindt een begroetingssa menkomst plaats in het Hervormd Verenigingsgebouw te Brouwersha ven (Nieuwstad 13). Voor de tijden mogen wij verwijzen naar de lijst van predikbeurten. DUIVELAND Raadsvergadering Donderdag 27 mei vergadert de ge meenteraad van Duiveland in het ge meentehuis. Op de (korte) agenda on dermeer: garantieverlening bestaan de woningen, wijziging Algemene Politie Verordening, wijziging leges verordening en kredietverlening voor de bijzondere kleuterschool te Nieuwerkerk. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Jubileum PTT De heer J. A. Schiettekatte, die donderdag 3 juni zijn 25-jarig jubi leum viert bij de PTT, is kantoorhou der in Nieuwerkerk en niet in Zierik zee. Verkoop goederen Vrouwenvereniging „Debora" Dinsdag 25 mei zal de vrouwenve reniging van de Gereformeerde Ge meente „Debora" weer een verko ping houden van gemaakte goederen. Deze verkopingt zal gehouden wor den in het nieuwe gebouw „Salem" achter de kerk aan de Molenstraat. De opbrengst van deze aktie komt ten goede aan het werk van de zen ding. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Door ruit gevallen ;,-De schilder annex behanger J. D. Uit Oosterland viel tijdens zijn werk door een ruit, waarbij een pees van zijn linkerduim werd doorgesneden. Dokter Speelman verleende eerste SIRJANSLAND, 18-5. De bejaar den van Sirjansland brachten een be zoek aan de Floriade bij Amsterdam. De echtgenote van de burge meester, mevrouw Van Bommel en mevrouw Van de Velde-Berrevoets waren speciaal uitgenodigd om deze dag mee te maken. Na een koffiepau ze in Leiderdorp, arriveerde het ge zelschap omstreeks 11 uur op de Flo riade, het 56 ha. grote park, gelegen aan de Gaasperplas. Sprakeloos Allereers werd met een treintje een rondrit gemaakt. Men kon bij diver se perrons uitstappen om een specia le attraktie te bezichtigen, o.a. een bloemenhal van 4000 vierkante me ter. Men was sprakeloos bij het zien van de grote verscheidenheid aan bloemen, planten, afgewisseld door model tuinen en vijvers. Speciale aandacht kregen de orchi deeën die waarvan diverse soorten werden ten toon gesteld. Verder kon men van een uitkijktoren af (64 me ter hoog) een goed beeld krijgen van het geheel. hulp, waarna het slachtoffer naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis moest. Nieuwe eigenaar „Neffen d'Eule" De cafetaria „Neffen d'Eule" in Oosterland heeft een andere eigenaar gekregen. De familie Weitzel-van Vreeswijk nam de zaak over van de familie Brouwer. Op donderdag 3 ju ni is de officiële opening. Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 Om half vier vertrok het gezel schap om - langs de Vecht en kasteel Haarzuilen - een stop te maken in Harmeien waar het diner werd ge bruikt. Tijdens de tocht huiswaarts dankte de leidster van de bejaarden- soos allen die hadden meegeholpen om deze dag te doen slagen. Ook werd de chauffeur, de heer Manni, bedankt voor zijn uiteenzettingen tij dens de reis. Na een heerlijke zonnige dag arriveerde de groep om acht uur weer in Sirjansland. Kollekte Onder leiding van de heer J. v. d. Have, Jac.z. werd in april gekollek- teerd voor het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten. De op brengst van het oud papier bedraagt 222,40 en de opbrengst van de zen dingsbusjes is 209,80. De kollektan- ten Bart van der Hulle, Fieke van 't Hoff, Cobie Olree, Gerda van der Hulle, Marie de Visser en Marian de Waal wordt dank gezegd, evenals de gevers. SIRJANSLAND Geen voorrang Dinsdag omstreeks 12.00 uur botste de auto's van R. S. uit Rotterdam en J. H. uit Sirjansland met elkaar. De botsing ontstond, doordat S. geen voorrang verleend zou hebben aan H. die op de Lageweg reed. Beide voer tuigen liepen schade op. ZIERIKZEE/ BRUINISSE Veel zaad in Waddenzee De voorraad mosselzaad in de westelijke Waddenzee blijkt de stoutste verwachtingen te overtref fen. Onder uiterst gunstige omstandig heden wat het weer betrof werd deze week vier dagen gevist en dat bete kende dat veel mosselzaad op de daarvoor gereed gemaakte percelen kon worden uitgezaaid. Veel zaad betekent natuurlijk nog niet een overvloedige oogst als deze zaadvoorraad als konsumptiemosse- len kan worden opgevist in het sei zoen 1983/84. Daarvoor kunnen zich nog diverse kalamiteiten voor doen. BRUINISSE Gift van Zomerpostzegels Het komité stichting Zomerpostze gels heeft aan het bestuur van de Cul turele Stichting Renesse een bedrag van 350,geschonken, dat bestemd is voor een „eenvoudige aanpassing van de entree van het oorlogs- en vis serijmuseum, ter verbetering van de toegankelijkheid voor minder- validen", zoals het komité het om schrijft. OOSTERLAND, 20-5. Onder leiding van muziekkorps Oosterlands fanfare wordt voor zaterdag 22 mei op het voormalige sportveld de Saêle in Ooster land een muziekfestival georganiseerd. Daaraan nemen zeven korpsen van Schouwen-Duiveland deel. Naast een aantal leden bestaat Oosterlands fanfa re uit 35 blazende leden en de drumband (13 leden). De heer M. Dalebout fungeert za terdag als veldkommissaris. Als lady-speaker treedt op mevrouw L. de Jonge-van 't Hoff. Aan de kom- missarissen van ontvangst zijn: de heer P. v. d. Panne, de heer K. van Dijke, de heer C. de Later, de heer C. van Beek, de heer J. van der Have, de heer J. P. Boogert, de heer J. Dorst en de heer J. Daane. Doel van het festi val is de onderlinge samenwerking tussen de deelnemende korpsen in stand te houden en het „muzikale le ven" op Schouwen-Duiveland voort te zetten. Programma Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur: Muzikale wandeling door Oosterland door de korpsen; 13.45 uur: Officiële opening door de heer J. van Bommel, burgemeester van Duiveland en ere-voorzitter van Oosterlands fanfare. 14.00 uur: Military Escort door de korpsen, onder leiding van de heer J. Knuist, direkteur van Oosterlands fanfare. 14.30 uur: Optreden Apollo, Brou wershaven, onder leiding van de heer H. P. Everwijn. 15.00 uur: Optreden Oefening en Uitspanning, Nieuwerkerk in sa menwerking met Nu met Hope, Brui- nisse, onder leiding van de heer A. Radewalt. 15.30 uur: Optreden Nieuw leven, Ouwerkerk, onder leiding van de heer U. J. Manni. 16.00 uur: Optreden K.H. Kunst en Eer, Zierikzee, onder leiding van de heer R. J. van Soest. 16.30 uur: Optreden Luctor et Emergo, Renesse onder leiding van de heer J. H. Blom. 17.00 uur: Optreden Nut en Uit spanning, Zonnemaire, onder leiding van de heer E. A. de Looff. 17.30 uur: Optreden Oosterlands fanfare, onder leiding van de heer J. Knuist. ZIERIKZEE, 21-5. De dag- en avondscholengemeen schap voor volwassenen te Zierikzee telt inmiddels bijna driehonderd leerlingen. Deze manier van onderwijs bestaat in Zierikzee al acht jaar en toch is dit instituut voor velen onbekend. Om daar verandering in te bren gen wordt donderdag 27 mei open huis gehouden in het schoolgebouw aan de Manhuisstraat. Tevens kan men een tentoonstel ling bekijken van resultaten van het vak „Textiele Werkvormen", dat men sinds verleden jaar bij de dag en avondschool kan volgen. Belangstellenden kunnen die dag 's middags van half drie tot half vijf in de school terecht en 's avonds van ze ven uur tot half negen. De plaatselijke direktrice, me vrouw G. C. Weekhout vertelt: „De scholengemeenschap is bij het pu bliek nog steeds niet zo bekend. Wij zouden meer volwassenen willen be reiken, die bij ons een Mavo opleiding kunnen volgen en sinds verleden jaar ook een Havo opleiding. Men kan slechts één vak studeren - bijvoorbeeld een taal - of diverse vakken. De keus is aan de kursisten. Dit jaar volgen (voor de eerste keer in Zierikzee) 20 kursisten het vak Textiele Werkvormen. Deze lessen staan onder leiding van Ted Stigter. Er wordt aandacht besteed aan theo rie - kunstgeschiedenis, het bezoeken van musea - en praktijk, zoals we ven, appliceren, borduren, etc. Deze resultaten zijn 27 mei in één van de lokalen te bezichtigen. De Zeeuwse dag- en avondscholen gemeenschap is bestemd voor vol wassenen die weer willen studeren omdat ze daar voor op jongere leef tijd geen kans hadden, of voor vol wassenen die een diploma nodig heb ben om voor een funktie in aanmer king te komen. „Er zijn zoveel redenen om weer te gaan leren, en het is tevens een goede manier om sociale kontakten te leg gen. Je steekt er wat op en je leert te gelijkertijd mensen kennen. Zowel werkende mensen als werklozen kunnen bij ons terecht, want 's avonds en 's ochtends wordt les gege ven", aldus mevrouw Weekhout.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4