Raadsdiskussie over aankoop aquarel van Ciano Siewert Ontvangst zeezeiler één week uitgesteld G.S. doen suggestie over fietsroute Ellemeet-Scharendijke Hoorzitting bestemmingsplan Binnenstad-Z. W. toegezegd Programma PvdA-Zierikzee gemeenteraadsverkiezingen Terug naar Museumkommissie Gemeenteraad Middenschouwen Pleun arriveert 29 mei STREEKNIEUWS „Oud zeer" Havenkwartier Voorlichting-, inspraak, openbaarheid ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 21 mei i982 Nr. 22117 3 ZIERIKZEE, 17-5. De voorgestelde aankoop van een aquarel, voorstellende „gezicht op Nieuwe Haven, Zuid havenpoort en bijbehorende brug", van Ciano Siewert voor een bedrag van 2.500,- leverde maandagavond in de Zierikzeese gemeenteraadsvergadering stof tot enige diskussie. Een en ander leidde ertoe, dat het voorstel tot aankoop werd aangehou den en opnieuw in de museumkom- missie besproken zal worden. (Vervolg van pagina 1) Ter verduidelijking stelde hij, dat op grond van de verordening niet al les geweerd kan worden. Wel kan re gelend worden opgetreden 'en kan wildgroei worden voorkomen. De heer Hart toondè zich verheugd, dat er thanseen ontwerp verordening door burgemeester en wethouders ter vaststellingls aange beden. Hij vond het een goed stuk, ofschoon hij volgens VVD-principe eigenlijk voor vrije vestiging en han del is. Hij hoopte, dat de konsumen- ten in de gemeente begrip zullen heb ben voor de leefbaarheid van de ker nen en de winkeliers in die kernen zullen steunen. De heer Koster (CDA) zei zich bij de woorden van de heer Hart te kunnen aansluiten. Wat de verordening be treft trok hij in twijfel of het wel juist was om de houders van reeds 1 jaar verleende vergunningen auto matisch in aanmerking te doen ko men voor verlenging, dat het over grote deel van de ambulante hande laars geen vergunning had. Verder was hij er voor, dat de vergunning-, houders een redelijk bedrag zouden betalen voor gebruik van gemeente grond. De heer Renden kon wel met de ge noemde termijn van 1 jaar instem men. Hij besefte, dat de situatie in de verschillende kernen niet gelijk ligt en dat b. v. in Scharendijke meer kon- kurrentie ondervonden wordt van de ambulante handel. De voorzitter antwoordde, dat de instelling van een termijn van 1 jaar verband hield met een enkele maan-, den geleden in beroep verleende ver gunning. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming tot vaststel ling van de vent- en standplaatsenverordening. De heer I. J. G. Geschiere, onder wijzer aan de openbare lagere school te Kerkwerve, werd onvoorwaarde lijk in vaste dienst benoemd wegens een voldoend,,aantal leerlingen aan die school. Besloten werd tót het reserveren van een invalideparkeerplaats aan de Zuidkerkestraat te Kerkwerve t.b.v. van een gehandicapte be woonster en tot aanduiding van deze plaats met een bord. Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad tot ver koop aan het Staatsbedrijf van de P.T.T. van een perceel grond aan de Hoge weg te Ellemeet van 41 m2 te gen een prijs van f 55,- per m2 ten be hoeve van uitbreidng van een tele foongebouw. Renovatie woningen Besloten werd aan de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening geldelijke steun te vragen ten behoeve van renovatie van de wo ningwetwoningen Kerkweg 20, 22, 24 en 26 te Kerwerve en Kapelleweg 22 en 24 te Scharendijke en de ontvan gen gelden weer door te betalen aan de woningbouwvereniging Beter Wo nen. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming voor de 2e fase van de restauratie van de NH Kerk te Ker kwerve een garantie te verlenen van maximaal f 15.000,-. Alle raadsleden spraken zich voor een voorstel hier toe van burgemeester en wethouders uit. Het kollege was van mening, dat dit 20e eeuwse werk van Ciano Sie wert een goede aanvulling zou bete kenen op de gemeentelijke kollektie, .dievoornamelijk bestaat uit 17e, 18e en 19e eeuws werk. Ander standpunt P.v.d.A.-woordvoerder de heer D. v. d. Wekken liet weten niet over tuigd te zijn door dit „smaakmaken de informatie-sausje" en zei terug te komen op zijn eerder ingenomen standpunt in de museumkommissie. In de vergadering aldaar adviseerde de heer Van der Wekken positief over de voorgestelde aankoop. Deson danks was hij met een onbehaaglijk gevoel blijven zitten. Hij vond de» prijs te hoog en vond het ook maar niks ïïat dit werk ongevraagd was aangeboden. Een persoonlijk mini-onderzoekje onder enkele deskundigen had hem overtuigd, dat het hier om een tech nisch gaaf stuk ging, maar dat het niet zoiets bijzonders was. De gang bare prijs voor iets dergelijks lag naar de mening van de heer Van der Wekken rond de 1.000,-. „Als het waar is, dat we iets eigen tijds nodig hebben, kunnen we dat ook op een andere manier verkrij gen, bijvoorbeeld via regio-kunste naars, die werk van vergelijkbaar ni- vo en veel lagere prijs leveren. Dan doen we wat aan kunstbeleid", aldus de mening van de P.v.d.A.-woord voerder. Eindeloos debatteren De heer C. Legemaate (C.D.A.) zei in eerste instantie akkoord te kun nen gaan met het voorstel van de heer Van der Wekken het voorstel te rug te nemen en nogmaals in de mu seumkommissie te bespreken, indien de laatste zijn argumenten zou kun nen waarmaken. „Wat is waarma ken, over kunst is eindeloos te debat teren", was de mening van raads voorzitter burgemeester Th. H. de Meester, die het als zeer teleurstel lend ervaarde dat dit voorstel zoveel tegengas ondervond. Hij achtte het - in antwoord op een opmerking van de heer Van der Wek ken - geen schande, dat het aanbod door middel van een tussenpersoon werd gedaan. „Als kleine gemeente gaan we niet de boer op om naar kunst te zoeken", aldus de voorzit- De heer Van der Wekken zei in tweede instantie inderdaad geen waarde-oordeel te willen uitspreken en de zaak zo objektief mogelijk te willen bekijken. Het was volgens zijn fraktie overigens hoog tijd, dat de museumkommissie eens een be leid zou gaan uitstippelen hoe te han delen in gevallen, dat ongevraagd een kunstwerk wordt aangeboden. Ook de heer Legemaate was van me ning, dat het aankoopbeleid inder daad goed onder de loep genomen moet worden. Hij bleek voorstander van een tussenoplossing: de betref fende aquarel van Siewert aankopen en binnen de museumkommissie af spraken maken voor een toekomstig beleid. „Gezwollen taal" „Prachtige woorden, maar gezwol len taal", vond de voorzitter. Hij her innerde eraan niet in Amsterdam be zig te zijn, maar in Zierikzee, „Wat is nou de praktijk in dit kleinschalig geheel?" vroeg hij zich af. Hij zag de zin van een dergelijke diskussie beslist niet in. „Laten we het voorstel maar terug nemen, als het voorstel tot aankoop nu met een kleine marge zou worden aangenomen, zou ik dat toch ook be treurenswaardig vinden", was de mening van wethouder L. J. van Gastel (V.V.D.). De beide andere wethouders volg den dit standpunt en ook de voorzit ter zei tenslotte: „Dan moeten we het maar terugnemen", zij het niet bijster enthousiast. Thema-avond Vrouwencafé Het Zierikzeese Vrouwencafé houdt woensdag 26 mei een thema avond in de Gekroonde Suikerbiet over baarmoederhalskanker. Voor de belangstellenden wordt een 40 min. durende film gedraaid, waarna de gelegenheid is over dit thema te praten. Als begeleidster is mevrouw Beun uit Zierikzee aanwe zig. De film behandelt de angst van bijna iedere vrouw: de vaststelling, behandeling en mogelijke genezing van baarmoederhalskanker en voor al wat de vrouw hier zelf aan moet doen. Voor tijd: zie agenda. BÜRGH Aanrijding Bestuurder Z. H. N. uit 's-Graven- dpel liet woensdagavond bij de uitrit van camping Duinrand te Burgh te weinig ruimte aan J. P. D. uit Rotter dam, waardoor de twee auto's schade opliepen. BURGH-HAAMSTEDE Vergadering „Onder de wieken" Donderdag 27 mei is er een leden vergadering van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder wijs in Burgh-Haamstede in de school „Onder de Wieken". Op het programma: een optreden van leer lingen, huishoudelijke zaken als bestuursverkiezing, verslagen en een terug- en vooruitblik van de school leider. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Inbraak Na een afwezigheid van drie we ken, ontdekte L. v. d. L. wonende aan de Grevelingenlaan, dat er was ingebroken in zijn woning. Met een schroevendraaier waren twee deuren opgengebroken. Vermist worden een portefeuille, waarin 1300,—, een draagbare radio en een vest. Huisvrouwen naar België De afd. Westerschouwen van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen maakte dit jaar het busreisje naar België en wel naar de Koninklijke tuinen in ZIERIKZEE, 21-5. Geen spat wind is er de oorzaak van dat de zeezeiler Pleun van der Lugt, die slechts 300 mijl van de Zierikzeese haven is verwij derd, de aankomstdatum, zaterdag 22 mei, niet zal halen. De feestelijke ont vangst zal een week worden opgeschoven naar zaterdag 29 mei. Dit werd woensdagavond door sponsor motel „De Zeeuwse Stromen" bekend gemaakt. Er bestonden wat onzekerheden over de positie van zeiler Pleun van der Lugt. Sponsor Maarten Bree- kweg had met Pleun maandag tij dens radiokontakt een rendez-vous- punt afgesproken onder de kust van Zuid-Engeland. Met een vliegtuigje vloog een klein gezelschap, onder wie Maarten, zijn vrouw Loes en Pleun's vriendin Joyce, naar Zuid- Engeland waar een zeilschip gereed lag om naar het afgesproken punt te varen. Daar aangekomen was er ech ter geen schip te bekennen. Starfigh- ters van de luchtmacht werden inge schakeld om Pleun te zoeken, echter zonder resultaat. Defekte marifoon Gedesillusioneerd keerden Maar ten, Loes en Joyce woensdagavond in de Zeeuwse Stromen terug. Op dat moment kwam via radio Scheveningen een bericht over Pleun binnen, van een Engels vissersschip, dat Pleun was gepasseerd. Zowel zijn dynamo als de marifoon bleken de- fekt, zodat geen kontakt met kuststations mogelijk was. Zijn posi tie was toen in ieder geval bekend, waarna eveneens duidelijk werd dat hij op de geplande aankomst datum aanstaande zaterdag de Zierikzeese haven niet zal binnenvaren. Inmiddels is opnieuw een delega tie, onder wie burgemeester Th. de Meester van Zierikzee en medewer kers van de TROS, richting Engeland vertrokken. Laeken bij Brussel. In haar wel komstwoord verheugde de reisleidsters mevr. Dalebout- Met een schip varen zij naar de zee zeiler om hem o.a. voor te bereiden op de ontvangst en tevens om een in terview af te nemen, dat vanavond, vrijdag, tijdens TROS-aktua zal wor den uitgezonden. Mellema zich zeer over de grote op komst. In Loonderzeel werd koffie gedron ken. Met veel moeite overigens want het was marktdag en parkeergele genheid voor de bus was er niet. De koffie met vla ai smaakte echter uit stekend. In Laeken was het erg druk, maar het gezelschap kon toch snel de over koepelde tuinen binnengeloodst wor den. De dames kwamen ogen tekort om de overweldigende bloemenweel de te kunnen aanschouwen. Er werd veel gefilmd en gefotografeerd. Het gezelschap werd nadien in Brussel de mogelijkheid gegeven om te lunchen en wat te winkelen om de Grote Markt, een treffend stukje oud-Brussel. Na een rondrit door de stad met toelichting door de chauffeur, de heer Manni, werd door de Kavelse- bossen naar Antwerpen gereden om ook aldaar nog veel bezienswaardig heden van uit de bus te bekijken. In Familyland in Hogerheide werd een voortreffelijk diner genuttigd en ging het op huis aan. Als dank voor het. verzorgen van deze mooie dag werd mevr. Dalebout en chauffeur Piet Manni door presidente mevrouw Den Hamer-de Feijter een attentie aangeboden namens alle deel neemsters. SCHOUWEN-DUIVELAND Zeeuwse Kerkendag. Zaterdag 5 juni wordt op Hedenes- se te Cadzand de „Zeeuwse Kerken dag" gehouden. De volgende thema's zullen worden besproken: leerhuis, oecumenisch huwelijk, vrouw en ge loof, kerk en samenleving, en er zal worden gesproken over pluriformi teit en relatievormen. De Gereformeerd Hervormd toe rustingskommissie Schoüwen-Dui- veland kan voor vervoer zorgen. Voor informatie kan men bellen: 01113-1263 voor 2 juni. De Zeeuwse Kerkendag begint om 10.00 uur tot 17.00 uur. Afsluiting programma Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrien- denwerk (NIVON) afdeling Goes, waartoe o.a. ook Schouwen-Duive- land hoort, sluit a.s. zondag, 23 mei, haar aktiviteitenprogramma 1981- 1982 af. Zij doet dit met een ritje met de stoomtram Goes-Borssele, waar bij een wandeling rond Kwadendam- me op het programma staat. Vertrek perron S.G.B. om 14.25 uur. (Bij het N.S. station). Ook niet leden zijn wel kom. ZIERIKZEE Kommissie financiën Op dinsdag 25 mei vergadert de kommissie financiën in het stads huis. Op de agenda staat rekening 1980 van de Volkskredietbank, de ge meenterekening 1980, bezuinigingen 1982, toetsingsnormen voor de beoor deling van aanvragen om «gemeente garantie voor hypothecaire geldle ningen voor dë aankoop of bouw van een eigen woning en de aanleg van het tenniskomplex in de wijk Poort- ambacht door de ltc Zierikzee. Voor tijd: zie agenda. Kop-staat-botsing Op de Julianaweg, nabij tankstati on „De Val" gebeurde dinsdagmid dag een kop-staart-botsing. Twee au to's reden beide richting Zeeland- brug. Voorop E. d. M. uit Zierikzee, die stopte voor naderend verkeer. De achter hem rijdende A. P. uit Oost- burg zag dit te laat en botste op zijn voorganger. Schade aan resp. achter en voorzijde van de auto's. Waterschap Schouwen-Duiveland Op vrijdag 11 juni wordt in 's Landskamer een algemene vergade ring gehouden van het bestuur varn het Waterschap Schouwen-Duive land. Het wordt een dagvergadering, onderbroken door een lunch. De agenda telt een 20-tal punten, w.o. het afscheid van het hoofd van de Technische Dienst ir. G. D. Kloosterboer. Eveneens is ge agendeerd een voorstel tot benoe ming van ing. J. R. H. Scheele tot hoofd van de technische dienst met ingang van 1 juli a.s. MIDDELBURG, 19-5. G.S. van Zeeland delen de staten mee dat het gemeentebestuur van Middenschouwen en de dorpsraad van Ellemeet er al enige tijd op aandringen de fietsroute tussen Ellemeet en Scharendijke te verbe- !V» bOJ-i n'J fón J Mi lij ..tereii Dit verzoek wordt ondersteund door de regionale werkgroep kleine- kernen-experiment Schouwen-Dui veland. Het fietsverkeer tussen Ellemeet en Scharendijke moet op het ogen blik gebruik maken van een route «99 roe - via de Rampweg. Deze situatie is ont staan in 1972 toen na dè aanleg van de weg over de Brouwersdam een aansluiting (voor snelverkeer) is ge maakt op het Schouwse wegennet. Er is toen geen rekening gehouden met een voorziening voor fietsers. Die moeten omrijden via de tunnel in de rampweg. Deze verbinding is smal en de fietsers moeten er samen met de auto's rijden. GS stellen de staten nu voor de krui- sing met de dpimenweg (waar een nieuwe weg tussen Renesse en Scha rendijke .zou moeten komen) op- nieutv in te richten en geschikt te ma ken voor fietsverkeer. Fietsers tussen Ellemeet en Scha rendijke krijgen dan weer een korte re en veiligere route. Het karwei kost bijna 250.000,—. Geraamd is een subsidie van het rijk van 95.000,—. De rest wordt betaald uit het provinciale fietspadenfonds. ZIERIKZEE, 17-5. Naar aanleiding van het verzoek van de P.v.d.A.-fraktie op korte termijn een hoorzitting te beleggen met alle belanghebbende groepen over de in vulling van het bestemmingsplan Binnenstad-Zuidwest, kwam raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester in de gemeenteraadsvergadering maandagavond jl. met een uitgebreid antwoord. ZIERIKZEE, 19-5. „Zorgen voor vroegtijdige informa tie en voorlichting aan betrokkenen. Inspraakrondes ook aan het begin bij het ontwikkelen van nieuwe plan nen. Zaken zo open mogelijk bespreken, dus openbare kommissie vergaderingen' Een ander punt, waar het program ma op is gebaseerd, is de aandacht voor zwakkere groepen in de samen leving. Bij het verkeer betekent dit, volgens de socialistische partij, dat er méér gedaan moet worden voor 'voetgangers en fietsers. En dit mag dan niet ten koste gaan van de auto mobilist. Woningbouw Bij de woningbouw moet er vol gens het programma méér gebeuren voor de bejaarden, maar ook jonge ren, die woonruimte zoeken, moeten een kans krijgen. „En het maakt dan niet uit of ze getrouwd zijn of niet". Verder acht de P.v.d.A. de plaats van de vrouw in de Zierikzeesche samen leving voor verbetering vatbaar. Konkrete maatregelen als het schep pen van werkgelegenheid en on dersteuning - ook financieel - van emancipatie-aktiviteiten staan dan ook in het verkiezingsprogramma. Veel aandacht wordt verder besteed aan de werkgelegnheid. D. Pv.d.A. zegt zich niet te verbeelden dit even te kunnen oplossen, maar men acht wel een beleid mogelijk, dat een stap in de goede richting be tekent. De P.v.d. Ar denkt dan eerst aan het invoeren van méér deeltijdbanen en het direkt inhaken op maatregelen die de overheid neemt. Verder zorgen voor voldoende besteksklare plan nen, die eventueel in het kader van arbeidsverruimende maatregelen ge nomen kunnen worden. De P.v.d.A. zegt zich goed te realiseren, dat het financieel niet gemakkelijk zal wor den in de komende vier jaar. Men wijst er echter op dat ook als er min der geld is, ook dan de zwakkeren de meeste aandacht moeten krijgen. Vorming In hetprogramma wordt verder op gemerkt, fiat de P.v.d.A. ernaar streeft verantwoordelijkheid te dra gen binnen het kollege van b. en w. Voor Zierikzee betekent dit, dat de fraktie aan de vorming van een kol lege meewerkt, indien daarin afspra ken gemaakt worden waarin vol doende aan de door de P.v.d.A. gefor muleerde uitgangspunten wordt te gemoet gekomen. Prioriteiten daar zijn: Uitbreidng en handhaving werkgelegenheid: deeltaijdarbeid e.d. Zorg voor huisvesting van het openbaar onderwijs, gestoeld op een goed onderwijsbeleid Verkeersproblematiek Behoud kultureel centrum Zie rikzee en een gericht akkommodatie- beleid. „Indien de P.v.d.A. een wethouder levert is deze in eerste instantie ge bonden aan het programma van het kollege", aldus het verkiezingspro gramma. Op een groot aantal konkrete wen sen en verlangens van de P.v.d.A. be treffende de Zierikzeese situatie wordt uitgebreid ingegaan in dit pro gramma. Voor vragen of inlichtingen kan men zich wenden tot: J. Groen, Krammerstraat 29, tel. (01110) 4385 en J. de Jong, Driekoningenlaan 25. tel. (01110) 5302. Niet gespeend van zelfkennis liet de voorzitter weten dit antwoord nog snel op schrift te hebben gesteld om zichzelf te beperken. Indiener van het verzoek om de hoorzitting, de heer H. Asma, was van menig, dat bewoners van een be trokken gebied vaak pas in aller laatste fase de kans wordt geboden eventuele bezwaren in te dienen te gen bepaalde plannen. Naar aanlei ding van recente reakties van bewo- nersgroepen als aktiegroep Haven kwartier en buurtvereniging Breedstraat, werd aangedrongen op een vroegtijdige hoorzitting met alle belanghebbende groepen over de in vulling van het bestemmingsplan in het betrokken gebied. Bibliotheek De PvdA-fraktie liet verder weten de kollegeplannen op het vrijkomen de trerrein in de Nieuwe Boogerdstraat de nieuwe bibliotheek te bouwen, af te wijzen. De fraktie was van menig, dat realisering van de bibliotheek zeker jaren zal duren, terwijl in de nabije toekomst de vrij komende L.T.S. gebouwen ook voor deze bestemming in aanmerking zou den kunnen komen. De voorzitter antwoordde, dat er geen twijfel over bestaat dat ook ten aanzien van het bestemmingsplan Binnenstad-Zuidwest de bewoners zullen worden gehoord, maar dat dit niet kan voordat een duidelijke kaart op tafel ligt. De veranderingen in een dergelijk bestemmingsplan zijn, naar de me ning van de voorzitter, relatief ge ring en alleen aan de hand van een reeds vrij ver uitgewerkte kaart aan te tonen. Sprekend over de geschiedenis van het plan Havenkwartier kwam weer wat „oud zeer" boven. De voorzitter herinnerde eraan, dat de inspraak destijds tot gevolg had, dat g.s. in 1974 aan een gedeelte van het plan goedkeuring onthielden. Uitgangspunt Met nadruk wees hij erop, dat b. en w. juist als uitgangspunt voor het ge bied Molenstraat-Lange Groendal hadden: groter afstand tussen de hui zen, waardoor de leefbaarheid ge diend zou zijn; betere toetreding van licht, lucht en zon; grotere achterer ven; iets bredere straat en parkeer voorzieningen voor de eigen bewo ners achter de straatwand en moge lijkheid voor speelvoorzieningen voor kinderen. „Een aktiegroep tekende hiertegen toen verzet aan, de straat mocht niet verlegd worden, parkeervoorzienin gen warén taboe. De fraktie van de PvdA stelde zich direkt achter deze bezwaarden', aldus de raadsvoorzit ter. Hij vestigde er de nadruk op, dat het daarna zeer moeilijk bleek ak- septable woningbouw in te passen in de door de aktievoeTders gewenste vorm. Vervolgens werd in 1978/1979 de subsidiekraan een stuk dichtge draaid en de partikuliere gegadigde zag geen kans meer voor bouw in dit gebied. „Nu woningbouwvereniging Beter Wonen dap eindelijk een plan hééft, komen de huidige bewoners van het Havenkwartier met verlan gens, die vrijwel geheel in de lijn lig gen van de uitgangspunten van het kollege van b. en w. in 1974", aldus de voorzitter. Hij liet weten, dat nog deze week een gesprek zou plaatsvinden tussen het gemeentebestuur en enkele woordvoerders van genoemde aktie groep. De voorzitter zei te bezien in hoeverre nog tegemoet gekomen kan worden aan de - naar zijn mening overigens wel begrijpelijke - verlan gens van deze bewoners. Hij sprak echter de hoop uit, dat dit niet tot nieuwe vertraging zal lei den. „Beter Wonen kan dit jaar nog met bouwen beginnen, maar dan moet wel alles meezitten. Zo niet dan kan het zijn, dat we daar nog jaren in ruïnes en kale vlaktes zitten en dat is toch zeker geen leefomgeving voor de bewoners, zeker niet voor de kinde ren die in deze desolate omgeving moeten opgroeien", aldus de burge meester in een gloedvol betoog. Wat betreft het bestemmingsplan Binnenstad-Zuidwest en het in bij zonder de bestemming van het ter rein in de Nieuwe Boogerdstraat her innerde hij aan de uitgebracht advie zen door de kommissie Ruimtelijke Ordening en Publieke Werken. Verder deelde hij mede, dat op 26 mei een gesprek zal plaatsvinden met de Stichting Gemeenschappelij ke Bibliotheekcentrale Schouwen- Duiveland en vervolgens ook met de bewoners. De mogelijkheid de bak- kerschool aan het Kerkhof N.Z. voor bibliotheek te bestemmen, is, aldus de voorzitter, reeds jaren geleden on derzocht en om diverse redenen afge wezen. Hij achtte het zeer waar schijnlijk. dat hetzelfde zich zou voordoen bij een onderzoek t.a.v. de oude L.T.S. Samenvattend liet de voorzitter weten, dat het bestemmingsplan Binnenstad-Zuidwest nu voor over leg naar de Provinciaal Planologi sche Dienst is en een hoorzitting zal worden belegd vóór dc procedure van tervisie legging wordt gestart. De heer Asma bleef na deze ampele uiteenzetting van mening, dat het moment van hoorzitting ook eerder zou kunnen, voordat een konkreet plan op tafel zou liggen, zodat met de wensen van de bevolking rekening kan worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3