2 deurloo b.u. Britse vloot krijgt verlof voor landingen en bombardementen NIEMAND WINT IETS Geen vrede rond Falklands De kabinetskrisis Besturen PvdA en D'66 gaan praten stemrecht Kon. Huis CD Overleg V.S.- Sowjet-Unie Bloot protest Dolman wil Stichting Het Theater Verkeers- „gekkenhuis" AGENDA WEEKEINDE- ARTSENDIENST installatiebedrijf (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 In een soort ultimo-voorstel heeft de secretaris-generaal van de V.N. Janvier Perez de Cuellar, nog wat nieuwe, eigen oplossingen verpakt, ter voorkoming van oorlog rond de Falkland-eilanden, maar Londen zag er niets nieuws in. Eerder had het al gekonkludeerd, dat Argentinië niet onderhandelen wil en zo gaat de vre de rond de archipel in de zuidelijke Atlantische Oceaan, naar de knop pen. Een treurig feit; een vreemd staal (ook) van een 19e eeuws soort oorlog. „Ik pak een stukje grond en jij gaat vechten om het terug te krijgen". Het ellendige is dat voor zulk soort oorlogjes geen marge meer bestaat (voor welke oorlog trouwens wel?). De vrede wordt op zoveel cruciale punten in de wereld bedreigd en dat gevoegd bij de nucleaire wapenont wikkeling (plus de beschroomde po gingen er iets tegen te doen), maakt de Falkland-oorlog tot een griezelig schimmenspel, dat - los van de schuldvraag - nooit op de planken van de wereldtribune zou mogen worden opgevoerd. j> 'mand wint iets; het Argentijnse bewi. 1 komt vaster in het zadel; En geland put zich ekonomisch uit om de vloot gevcchtsklaar te houden; er is geen .sneuvel-motief-voor-de-goede- zaak" en de werkloosheidscijfers in Groot Brittanië zm>n echt niet om laag gaan door dit rob ^rtje vechten duizenden mijlen overzet Het is ver bijsterend dat het „kan". In een en cyclopedie uit 1913, lazen we dat de Falklandeilanden „al geruime tijd door Argentinië worden begeerd". Toen al dus; was er niet wat geraffi neerd oud-Engelse (en degelijke) Londense diplomatie aan te pas kun nen komen, om - na al die jaren - een oorlog te voorkomen? De vraag stel len is hem be-antwoorden. Het werd 10,5 procent BRUSSEL, 19-5. De nieuwe Europese landbouwprijzen (ge middeld 10,5 pet. hoger liggend dan de huidige) gaan in op 20 mei. Dat is het resultaat van het feit dat de Europese land bouwraad in Brussel gestemd heeft over de ruim 60 verorde ningen die de basis hiervoor vormen. Die stemming ge schiedde tegen de uitdrukke lijke wil van het Verenigd Ko ninkrijk in. De Britse mi nister, Peter Walker, deed dan ook niet aan de stemming mee, evenmin overigens als zijn Griekse en Deense kollega's. Of de raad het .zogeheten akkoord van Luxemburg" doorbroken heeft is niet duide lijk. Elk land geeft een andere uitleg aan wat er dinsdag is ge beurd. Peter Walker verklaar de dat het akkoord duidelijk geschonden is. „Een praktijk van 16 jaar is doorbroken". Niemand kan zeggen dat dit prijspakket niet zoveel meer gaat kosten dat de Britse be groting daardoor extra zwaar belast gaat worden. Er is dus duidelijk sprake van een vi taal Brits belang, aldus de En gelse minister. LONDEN, 20-5. De Britse vloot in het zuiden van de Atlantische Oceaan heeft donderdagavond verlof gekre gen door een reeks landingen en bonbardementen te pro beren de Falkland-eilanden te heroveren. Onder verwijzing naar „welingelichte kringen" in de regering in Londen deelden het persbureau Press Association en de televisiesektie van de BBC mee dat aan een groots-opgezette invasie op één plaats niet meer wordt ge dacht. Of de Britse commando's al in aktie waren gekomen, werd niet be kendgemaakt. De opperbevelhebber van de „ar mada", admiraal Sandy Woodward, zou de opdracht hebben de eilanden snel te heroveren. Om deze reden zou de Britse klem waarin zij gehouden worden, vaster worden. De regering in Londen zou niet meer geloven in een vreedzame oplossing van het konflikt. MOSKOU. Het hoofd van de poli tieke afdeling van de Sowjetrussi- sche strijdkrachten heeft scheipe kri tiek geoefend op tekenen van paci fisme en gebrek aan discipline bij jonge recruten van leger en marine. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft China opnieuw aangeboden de we derzijdse betrekkingen te verbete ren. Voortduring van de vijandig heid tussen Moskou en Peking speelt volgens haar alleen maar het westen in de kaart. JERUZALEM. De Israëlische mi nister van buitenlandse zaken Sja- mir heeft donderdag herhaald dat Is raël de Egyptische eis afwijst dat on derhandelingen tussen beide landen over Palestijnse autonomie niet ge houden zullen worden in Jeruzalem. BUENOS AIRES. Argentinië heeft woensdag alle Britse bezittingen in het land bevroren. De maatregel is genomen in het kader van de „legi tieme defensie", aldus een officiële verklaring in Buenos Aires. NEW DELHI. Bij bloedige on lusten tussen Hindoes en Moslims in een buitenwijk van de stad Baroda in de staat Goejaraat zijn minstens twee personen omgekomen en vijf tien ernstig gewond, zo is donderdag in New Delhi bekendgemaakt. MADRID. Vier dagen na afloop van het ultimatum van de Baskische ETA-Separatisten, dat terugtrek king van politie en leger uit Basken land eist, is in de nacht van woens dag op donderdag een aanslag ge pleegd op een politiekazerne in Bara- caldo bij Bilbao. ROME. De Italiaanse politie heeft de bekende film-actrice Sophia Lo- ren gearresteerd toen ze woensdag per vliegtuig uit Geneve na twaalf jaar in het buitenland weer in Rome aankwam. Ze is naar de gevangenis Caserta in de buurt van Napels ge bracht waar ze wegens belastingont duiking dertig dagen zal moeten zit ten. SOFIA. Premier Jeruzelski van Polen is donderdag voor een een daags bezoek in Bulgarije aangeko men; Kort na aankomst voerder hij besprekingen met de Bulgaarse pre sident, Todor Zhiwkov over ekono- mische samenwerking. KINSFASA. President Mobutu Se- se Seko van Zaïre heeft donderdag het Zairese diplomatieke personeel in Saoedi Arabiï opdracht gegeven dit land binnen 24 uur te verlaten. Dit is uit bronnen in de omgeving van ae president vernomen. MILAAN. In de buurt van het Co- momter in het Italiaanse gewest Lombardije zijn donderdag twee le den j/an de linkse stadsguerrillabe- wegïng Rode Brigaden aangehouden naa^ wie al geruime tijd gezocht werd. DEN HAAG, 20-5. De partijbestu ren van P.v.d.A. en D'66 gaan bin nenkort met elkaar aan de tafel zit ten om de gevolgen van de kabinets krisis te bespreken. De bedoeling van dat gesprek is om te voorkomen dat P.v.d.A. en D'66 te ver uiteendrij ven in hun politieke opstelling, zo be vestigde de sekretaris van het P.v.d.A.-bestuur, Wim van Velzen, donderdag. Het is nog niet bekend wanneer het gesprek zal plaatsvinden. De af spraak om met elkaar te gaan praten - een initiatief van de P.v.d.A. - werd gemaakt voordat de fraktie van D'66 in de Tweede Kamer zich woensdag bereid verklaarde met het C.D.A. een interimkabinet te vormen. Deze opstelling van D'66, die bij de P.v.d.A. veel kritiek losmaakte, zal nu ook ongetwijfeld in het kontakt van de partijbesturen aan de orde ko men. Flitsen uit het buitenland AKEN. De Spaanse koning, Juan Carlos, is donderdag in Aken on derscheiden met de Internationale Karelsprijs van Aken. De naar Karei de Grote genoemde onderscheiding wordt toegekend voor bijzondere verdiensten voor de eenwording van Europa. WASHINGTON. De Amerikaanse vakbond HFL-CIO heeft een studie gepubliceerd waarin president Rea gan en zij" ekonomlsche programma onomwonden de schuld krijgen van de recessie. NEW YORK. De Amerikaanse re gering heeft besloten de beperkingen voor de export naar Zuid-Afrika van materiaal dat voor nucleaire doel einden gebruikt kan Worden, te ver soepelen. BELGRADO. Vier etnische Alba- nezen in Joegoslavië hebben donder dag gevangenisstraffen van vijf tot acht jaar gekregen wegens staats- ondermijnende aktiviteit. NEW YORK. Japanners behalen de beste resultaten bij het afleggen van intelligentietests en hun IQ ontwik kelt zich nog steeds. Dat is de kon- klusie van het onderzoek van een Noordierse psycholoog, gepubliceerd in het Amerikaanse blad „Nature". MANILLA. Een Filippijnse boer gewapend met een handgranaat heeft vrijdag een binnenlands lijn- toestel gekaapt. De BAC-111 heeft 94 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. Advertentie 0 m Stemmen? Doe net als wij J. C. van Beveren A. Deurloo Stem op CD# ZIE niKZEE voor groei en bloei van onze mooie stad Zierikzee. J. Koevoets- Tanis ZIERIKZEE christen democratisch appèl Luchtaanvallen op het Argentijnse vasteland zijn echter uitgesloten, aangezien de militaire noodzaak hiervan niet bestaat. Advertentie „Individuele" aanvallen De chefs van staven in het Britse ministerie van defensie hopen, zo verluidt, dat een onbegrensde oorlog niet nodig is en de beste weg aanval len op individuele stellingen zijn, ge voegd bij demoralisering van het Ar gentijnse garnizoen, als er dan toch bloed moet worden vergoten. Admiraal Woodward heeft volgens openbaar gemaakte informatie een waaier van militaire opties gekregen en de bevoegdheid daaruit te kiezen. GENEVE, 20-5. Na een reces van twee maanden is donderdag in Gene ve het overleg tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hervat over beperking van de kernwapens voor de middellange afstand in Euro pa. De respektieve hoofonderhande- laars, Paul H. Nitze en Joeli A. Kwit- sinski, hadden een vergadering van twee uur en veertig minuten in tegen woordigheid van hun delegatie. Na afloop werd alleen maar meege deeld dat men elkaar op 25 mei op nieuw zou spreken, waarmee men zich hield aan het besluit van ge heimhouding dat men aan het begin van de onderhandelingen op 30 no vember van het vorig jaar had geno men. Het gesprek op Hemelvaartsdag - het 25e sinds november - had plaats in de Villa Rosa, een huis op het Sow- jetrussische diplomatieke terrein in Geneve. Het volgende vindt plaats in een Amerikaans gebouw aan het an dere eind van de Avenue de La Paix. Radio Moskou beschuldigde de Amerikanen er intussen van verant woordelijk te zijn voor het uitblijven van sukses door te willen dat in Eu ropa nieuwe raketten worden op gesteld. HANNOVER, 19-5. Ongeveer 200 mannen en vrouwen hebben woens dag in het Westduitse Hannover in hun blootje gedemonstreerd tegen een expositie van elektronisch wa pentuig in hun stad. Zij trokken in een stoet door het centrum. Een woordvoerder van de politie ver klaarde dat de betoging niet werd be schouwd als aanstootgevend en dat er geen arrestaties zijn verricht. vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 19.30 en 22.00 uur A.s. zondag 20.00 uur Na Kentucky Fried Movie" en'The Blues Brothers" nü bloedstollende humor in JOHN LANDIS'NIEUWSTE FILM J' KRUG 'N KICK VAN DE SCHRIK David Naughton, Jenny Agutter, Griffin Dunne John Woodvine 16 jaar Let op de gewijzigde aan vangstijden a.s. Zaterdag! Verwacht met Pinksteren: The Cannanball Run WINTERSWIJK, 21-5. Tweede-Ka mervoorzitter Dick Dolman zou graag zien, dat het „binnenkort nor maal zou worden gevonden wanneer alle leden van het koninklijk huis gaan stemmen. Zij hebben ieder recht op een stem, niet meer maar ook niet minder. Die ene stem, ook die ene stem is kostbaar. We komen er al drie miljoen te kort". Dolman zei dit vrijdagmorgen bij de opening van het dertigste kongres van de Fe deratie van Oranje Verenigingen in Nederland, dat vrijdag en zaterdag wordt gehouden in Winterswijk. 'DRIEBERGEN, 20-5. Op de Neder- landse wegen was het donderdagoch tend volgens de Politie Verkeerscen- trale in Driebergen een gekkenhuis. Tegen het middaguur stond er in to taal veertig kilometer file. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.15 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Afd. R.P.F. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Zierikzee Concertzaal. Film: „An American werewolf in London". 19.30 en 22.00 uur. Renesse Dorpshuis, 14.00 uur filmvoorstel ling „Sjors en Sjimmy"; 18.45 uur filmvoorstelling „They called him bulldozer"; 21.30 uur „For your eyes only". Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Zondag 23 mei Zierikzee Concertzaal. Film: „An American werewolf in London". 20.00 uur. Maandag 24 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Schrijfavond Amnesty Internationaal. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Zaal Geref. kerk. Schrijfavond Am nesty International. 19.00 uur. Rennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Brouwershaven Geref. Kerk. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Dinsdag 25 mei Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gebouw „Salem". Verkoop goederen vrouwenvereniging „Debora", 14.30- 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Woensdag 26 mei Zierikzee Gekroonde Suikerbiet. Thema avond vrouwencafé. 20.30 uur. Ouwerkerk Caissons. Verzamelen plantenwerk- groep. 19.00 uur. Zaterdag 22 en zondag 23 mei Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmórgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/ Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts D. H. de Kup, Vroon weg 4, Haamstede, telefoon 01115- 1359 neemt waar voor geheel Schou wen-Duiveland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou- DIERENARTS Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief- kommissie. 15.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede School „Onder de Wieken"; vergade ring schoolvereniging. 19.30 uur. Ellemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.00 uur. Zaterdag 29 mei Brouwershaven O.l.s. de Schoener. Braderie rom melmarkt. 9.00 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Maandag 31 mei Burgh-H aamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Jubileum PTT. 19.30 - 21.30 uur. Zaterdag 5 juni Haamstede Ned. Hervormde kerk. Koncert be kende mannenkoor „Geulklank" uit Valkenburg, t.b.v. inventaris dorps huis. 19.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Opgeruumd99 Afijn, oe was 't at vroeger mi t opvoedennoe nog a makkeluk. ,,J' öört te kommen a k je roepe", dat was je wê even inge peperd. As je brutaol was kreeg j'n klap mi de muule in 'nflienke flère rond j'n oor en. Bimme m'n d'r minder van geworre? 'k Gloa- ve 't nie. Md 't is wê 'n bitje ver anderd. Van de weke nog; zag 'k 'n vrouwe ard achter 'n vintje an- rauze. In zie ma roepe: „Erik, Erik, kom ier", want Jantjes bin- ne d'r nie mi. 't Is aomae Erik in Patrick in andere flauw ekul-nae- men uut de krante of de boeken. Md Erik gieng d'r steeds arder van du in moe liet 't af weten, 't Was md 'n dun wuufje; z' d nie vee bie te zetten, in 't vintje a nooit lere luustere. Wat 'n aar moe. Jd 'k zaage aoltied ma: 't êêste kusje dd gae wê, ma wat t'r ach terop komt. Noe 't weer zö'n stik waarmer is geworre, binne die brommers ök wi glad gek. Ze zit- te ma te maalken dn dat 't stuur, in md ronke in scheure. 't Snie du j'n eesens gewoon. Onderlesten was t'r êéne, die zwenkede vlak vö m'n wiel 'n bocht in. Ikke nog zo gek-om langs te gerieën, om te vraegen of t'n 'n lam and je ad of te moe om 'n andje uut te steken. Md 't was awï mis. Boven 't ge- kaarm van de motor, riep'n dd 'k nae de sodemieter kon laope. Zo is t' at. E jd ze kriege nie mi mit de muule tuus want dae most 's n' krasje op die tere zieltjes kom- me. Noe was 'k pas op lesen; dae is 't ök wi 'n toestand öörde k. Dae is 'n vint die zettede scheuteltjes mi giftig waeter in de tviuntjes. Dan kwaeme de veugels arienke in d'aarme bêêsjes gienqe doad. Wê of je tog van oort. 't Is singu lier, md wê 'n vuul zaekje, in je, mö t'r nie logt over dienke. Md sommige diengenjbinne be ter. M'n graotmoeder kokede de groente mi êêl vee waeter, md te genwoordig doe ze 'j kort van nat, zei md. 't Waeter\gooide m'n groatmoeder over dè stêêntjes van de stoepe, tegen ft groensel. Vitaminen, die bêêsïes, zei ze dan, die bestae nie Somties mö je d'r nog om lache. Die ouwe- jaerse diengen, die ajide tog wê wat. Zo was t'r 'n vint die, as t'n piene ad, overd geweervet op smaerde, op z'n schoerblad of z'n inkel. Ie ad 'n potje uut d'n dienst stiekum meegenome, of - zei md - 'n paer pot jets, in dae kon 'n êêl z'n leven mee vpekomme. 't Was trouwens 'n andig mannetje; gouwe viengertjes zo gezeid. Ie zei aoltied: ,,'k kan aoles maeke, zaalfs as 't kapot is". Md vee tied at t'n ök nie. 's Ochtens om vier uure, stieng 'n d klaer, mi z'n judas over z'n rik, in 'n blauwe flesse mi tee, in de stik ken om nae 't land te gaen. Even laeter zag j'n tegen de wind op- porre op 'n ouwe fiets, 'k E aol tied vee meelie ga't, mi zu'k soort maansen. s Zondags deeê ze wê 's 'n tukje in de kaarke. Jd, vae je 't gek; de lienken van 't waark stienge nog in d'r anden, in zadde nie vee mi vö d'r zaagen, zo afgepeigerd waere ze. Nêê, die d'rpossie wê g' ad, in tog waere ze soms nog blie in dankbaer. Zö'n gevoel kom nie van buute, md ddt zit van binne. Ard sloave in tog nog opgeruumd weze. 't Waere aparte md appersant! SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2