TUINMEUBELEN (1e etage) GESCHENKENHUISHOOGERHUIS RENESSE B.V. AUTO BANDEN "Mei-aktie ZOC" in Zierikzee. Nog 2 weken, 69 x voordeel! Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET ass. rondleider/ster fFu/da/ AUTOBEDRIJF AKKERDAAS B.V. Adverteren doet verkopen! DE AUSTIN METRO VANAF FH890, AUSTIN 55^ Kom naar Zierikzee en pak dat voordeel mee. Bovendien kans op ekstra prijzen met een totale waarde van 1000,00. 14 ^wwoogggpaopgoooopqggppogyif drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken op grond van artikel 31, lid 2, van de wet Algemene Bepa lingen Milieuhygiëne bekend dat, met ingang van 21 mei 1982 tot en met 21" juni 1982 op de secretarie van de gemeente Duiveland ter inzage liggen de beschikkingen op de verzoeken van navolgende personen: 1. de heer J. K. Poot, Kerklaan 20, Sirjansland om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor de opslag en koeling van horecaprodukten op het adres Kerklaan 12 te Sirjansland, kadastraal bekend gemeente Dui veland, sectie C, nr. 120. 2. Gebrs. van der Maas, Lage Maireweg 12, Oosterland om vergunning tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een loonbedrijf op het adres Lage Maireweg 12, te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie G, nr. 338 en sec tie H, nr. 595. 3. de heer J. Dorst, Molenweg 2, Oosterland om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een loonbedrijf annex handel in ge wassen beschermingsmiddelen op het adres Molen weg 2 te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nrs. 690 en 691. 4. de heer M. A. Krabbe, Sportweg 3, Sirjansland om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een stierenmesterij, annex opslag van mest en gier, opslag en koeling van land- bouwprodukten en de opslag van oliën ten behoeve van het landbouwbedrijf op het adres Sportweg 4, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie C, nrs. 149 en 150. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 18 mei 1982 GEVRAAGD: vanaf half juni tot eind aug. voor het slot Haamstede Inl. mevr. M. D. Geleijnse. Tel. 01115-1971 ö(0^°c*e<P TAFELS WINDSCHERMEN SLAAPZAKKEN ie9e° STOELEN BARBECUES TUINBANKJES PARASOLS LUCHTBEDDEN ENZ. ENZ, TEL. 01116-1343 DIVERSE MERKEN INTERESSANTE KORTINGEN! EERSTE KWALITEIT INCL. MONTAGE EN BALANCEREN UW BANDEN SPECIALIST Kloosterweg 2-4317 AL Noordgouwe Telefoon 01112-1347 Hel domein voor de vrouw SMIIJ LG.\NGE DAM 21 ZIERIKZEE Uw British Leyland dealer geeft u gaarne alle informatie. Oosterland, Automobielbedrijf W.C. Ista &Zn., St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495. Tussen maandag 3 en maandag 31 mei 1982 is een bezoekje aan de British Leyland dealer zeer de moeite waard. Want hij geeft u namelijk zonder blikken of blozen minimaal 2.000,- voor uw oude auto! Inderdaad, u krijgt dus veel meer voor uw oude auto terug dan u ooit had durven dromen! Dit zijn de spelregels: - Leeftijd en kilometerstand van de auto die u nu hebt, spelen geen rol (de auto moet wel op eigen kracht kunnen rijden). - U koopt een nieuwe Austin Metro en laat deze financieren bij LFN (Leyland Financie ring Nederland B.V.) op gebruikelijke voor waarden en gunstige kondities. - Uw inruilauto heeft een geldig kenteken dat in ieder geval één maand op uw naam staat Maaru kunt 't ook anders spelen. Want, u wilt wel meedoen, maar u heeft geen inruiler? Of uw auto is veel meer waard dan 2.000,-? Of u wilt niet financieren? Ook geen probleem, de British Leyland dealer doet u sowieso een fantastisch aanbod. Kortom, wie nu een Austin Metro koopt, heeft 't slim bekeken. De Austin Metro is leverbaar in vele types, waarvan één met automaat Zierikzeese Ondernemers Centrale Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 MAKELAAR P. KORSTENBROEK

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14