*iÈÉ£ ETSEN DEURLOO VOOR KAMERBREED: mHM MERF&KLEUR Partij van de Arbeid VAKANTIE HULP s:f' Adverteren doet verkopen! FA GEBR. VERTON Goedkope autoverzekering H. VAN DUKE TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGE'S GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Afdeling Middenschouwen Mw. J. Kloet-Schellingerhout W. Don Mededelingen Gemeente Zierikzee Stem een Prot. Chr. Partij stem REFORMATORISCHE UNIE Zierikzee Lijst 4 5000 gL CARBOLINEUM BRUIN (HERMADIX) TENCOMILD TUINHOUTBEITS Reparaties OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST slechts f 30,— AUTOBEDRIJF AKKERDAAS BV 12 belegt op donderdag 27 mei een OPENBARE VERGADERING in het DORPSHUIS TE ELLEMEET. Sprekers: wethouder P.v.d.A. Middenschouwen gedeputeerde van de provincie Zeeland Gelegenheid tot het stellen van vragen Aanvang 20.00 uur Toegang gratis Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Oude Lindestraat 70 te Heerlen, een bouwaanvraag is ingediend voor het bouwen van 56 woningen aan de Rog- genplaat, kadastraal bekend ge meente Zierikzee sectie M nummer 88 (gedeeltelijk). Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor de Roggenplaat van kracht zijnde bestemmingsplan „Poortam bacht VII", doch is in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde gedeeltelijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan me dewerking te verlenen met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouw vergunning kan echter eerst worden verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven; deze ver klaring kan pas worden aangevraagd nadat wij de aangrenzende of naburi ge eigenaren en gebruikers in de gele genheid hebben gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daarte gen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande lig gen de op de bouwaanvraag betrek king hebbende bescheiden met in gang van 24 mei a.s. gedurende veer tien dagen voor een ieder ter gemeen tesecretarie van 9.00-12.00 uur, afde ling Algemene Zaken, ter inzage. Ge durende de hierboven genoemde ter mijn kan een ieder zijn (gemotiveer de) bezwaren tegen het onderhavige bouwplan aan het college van burge meester en wethouders, Meelstraat 8 'te Zierikzee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 13 mei 1982 Wet Geluidhinder Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen Ontwerp-verzoek om een hogere waarde Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat zij voor nemens zijn bij gedeputeerde staten van Zeeland een verzoek om een ho gere waarde in te dienen, op grond van Hoofdstuk IV van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen. De reden daarvan is dat uit een ter zake verricht akoestisch onderzoek is gebleken dat de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van de te bouwen Theo Thijssenschool aan de Calandweg op 3 meetpunten met 4 dB(A), 5 dB(A) en 5 dB(A) wordt over schreden, zulks door de bijdrage van Rijksweg 18. De* hoogst toelaatbare geluidbe lasting is 50 5 dB(A); gedeputeerde staten kunnen op daartoe strekkend verzoek een hogere waarde vaststel len, met dien verstande dat deze waarde niet hoger mag zijn dan 60 dB(A). Overigens zij uitdrukkelijk vermeld dat het vereiste binnenniveau dat maximaal 35 dB(A) mag bedragen, zal worden verkregen. In verband met het vorenstaande ligt met ingang van 24 mei 1982 ter ge meentesecretarie, afd. Algemene Za ken voor een ieder gedurende een maand het ontwerp-verzoek aan ge deputeerde staten met de daarbij be horende stukken ter inzage. Gedu rende deze termijn kunnen schrifte lijke opmerkingen ten aanzien van het ontwerp worden gemaakt. Tevens zal op jn^ndag 7 juni 1982 om 10.00 uur tën stadhuize een open bare zitting worden gehouden waar bij een ieder de gelegenheid wordt gegeven opmerkingen ten aanzien van het ontwerp van het verzoek te maken. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de gemeentese cretarie, tel. 01110-3151, tst. 16 of 51. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 21 mei 1982 Bekendmaking openbare vergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor financiën vergadert 25 mei aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren AGENDA: Rekening 1980 Gem. Volkskre dietbank Gemeenterekening 1980 Bezuinigingen 1982 Toetsingsnormen voor de beoor deling van aanvragen om ge meentegarantie voor hypothecai re geldleningen voor de aankoop of bouw van een eigen woning Aanleg tenniscomplex in de wijk Poortambacht door de L.T.C. Zie rikzee Nr. 1 Nr. 2 W. F. Sprengelmeijer S.G.P. K. T. de Jonge R.P.F. Leest het streekblad de „Zierikzeesehe Nieuwsbode" noor I ^r+ies bij FRANK GILIJAMSE LANGE REKE 1 RENESSE TELEFOON: 01116-2124 Houtbeschermingsmiddel 3 kg van 16,25 voor12,95 5 kg van 25,45 voor18,95 1 liter van 9,95 voor8,95 2,5 liter van 23,50 voor19,95 5 liter van 40,90 voor35,95 KINDERSTRAAT 3 - ZIERIKZEE TELEFOON 01110-4960, b.g.g. 01114-1996 ooooccocoooocccoooQoeQSQosooaecoeopcccocccooocccoMoosooflol GEVRAAGD: voor de periode van 6 juli tot 7 augustus Hel domein voor de vrouw CORSETTERIE SMfl JLGANGE DAM 21 ZIERIKZEE Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havepplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Vroeger uitsluitend door wielrenners gebruikt, maar tegenwoordig als algemene lichaamstraining of sport beoefening voor trimmers en toerhet- sers het neusje van de zalm. Licht van gewicht en met uiterste precisie gebouwd. Bij de BATAVUS race/ trimspecialist kunt u kiezen uit de Champion Race, de Course, de Criterium of de Professional Vraag de speciale race/trimbrochure. Kerkstraat 1 - Burgh Telefoon 01115-1324 BATAVUS Neem voor uw Opel alleen de originele rem-onderdelen. Ga om zeker te zijn naar uw Opel-dealer. (aanbieding) t/m 30 juni 1982 Speciale vakantie contrölebeurt met inspectie-rapport - Kloosterweg 2 NOORDGOUWE - Tel. 01112-1347 WA met gratis groene kaart. Boven 23 jaar: 600 kg 1189,— 800 kg f 263,— 1000 kg f 337,— enz. Beneden 23 jaar: f 209,— f 290,- f 370,— Premiebetaling per kwartaal, halfjaar en jaar. Mulockstraat 22 - Zierikzee - Telefoon 01110-2605 KOP EN SCHOTEL RIO Leuke kop en schotel van crème aarde werk met zwarte dekorrand. Normale prijs 4.95 Weg- geef- prijs flha o plastic strips. Kunt u overat ge bruiken. Er komt geen vlieg meer in. Alm 90x200cm. Normale prijs 6.50 0n" 25 O prijs I 175 x - Ai m BAS IViAW^I Geschenkenhuis H00GERHUIS B.V. Renesse, tel. (01116) 1343 «svvaiiMuimsmvvBwè

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12