Verzoeksinwilliging ten aanzien van o.l.scholen Ellemeet en Kerkwerve Prins Claus - met drie zonen - bekeken Oosterscheldewerken r/ vv mr pe eitr MËmÊÉÊF m *1% c PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeenteraad Middenschouwen Een onverwachts bezoek JHttnicso UW TAXATEUR MC Integratie hoger onderwijs De werkloosheid ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor lelefoonnummers na 17.30 uurzie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate, Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse nyn; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag- 21 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23117 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Nog weekje wachten op solo-wereldzeiler SCHARENDIJKE, 19-5. De raad van de gemeente Mid denschouwen kwam dinsdagavond jl. in openbare verga dering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. De voorzitter deed mededeling, dat de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen voor 1982 het verzoek om toepassing 55 quater van de Lager- onderwijswet 1920 heeft ingewilligd ten aanzien van de openbare lagere school te Ellemeet en Kerkwerve. Verder is de Voorlopige Raad van Bestuur voor de Grevelingen er mee akkoord gegaan, dat in het haventje Repard te Scharendijke ligplaats wordt ingenomen door de zoutwater- aquarium. Aan de orde kwam de behandeling van de bezwaarschriften van de Stichting Jeugd Onder Dak (v/h Cen trale voor Pleeggezinnen Zuid- Holland/Zeeland) en van de Stich ting Jeugd en Gezin tegen de door de raad op 23 februari 1982 genomen besluiten tot weigering van subsidie. Beide stichtingen of een gemach tigde zijn op 6 mei jl. door een kom missie uit de raad gehoord. De heer Den Boer deelde mede, dat tijdens de hoorzitting niet goed naar voren gekomen was, dat het subsidie gemeente/provinciaal aanvankelijk fifty-fifty zou zijn, maar dat het ge meentelijk aandeel ieder jaar hoger zou worden. Z.i. is er sprake van overlapping van de werkzaamheden van de stich tingen. Hij stelde de vraag of de ge meente uiteindelijk verplicht kan worden te subsidiëren. Onsympathiek De heer Renden (PvdA) wees er op, dat hij eerder had gesteld, dat hij het voorstel van burgemeester en wet houders om de 5 instellingen voor maatschappelijk dienstverlening niet te subsidiëren onsympathiek vond. Met het doorschuifsysteem met betrekking tot de subsidies had hij moeite. Hij had de indruk gekre gen, dat de gemeente verplicht is te subsidiëren. Hij zei voorstander te zijn van het gegrond verklaren van de ingediende bezwaarschriften en in verband daarmee ook de overige drie instellingen subsidie toe te kennen, t.w. aan het Gehandicaptenadviesbu reau, de Telefonische Hulpdienst Zeeland en de FIOM Zeeland. Z.i. is er geen sprake van overlap ping van de werkzaamheden. De heer Van den Bosse (SGP) zei het eens te zijn met het eerder ingenomen stand punt om niet te subsidiëren. Een an der standpunt zou niet billijk zijn te genover de drie instellingen, die geen bezwaarschriften hebben ingediend. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk ML,f.van de dcg rnst stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 De heer Hart (VVD) verklaarde het afwijzend standpunt te kunnen on derschrijven. De voorzitter lichtte toe, dat het aandeel van de gemeente zou oplopen tot 100%. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld ook voor 1982 afwijzend te beschik ken omdat het risiko aanwezig was, dat de gemeente ook voor volgende jaren gehouden zou zijn te subsidië ren. Geringe betrokkenheid Aan de heer Renden lichtte hij toe, dat de onderhavige instellingen voor maatschappelijke dienstverlening niet in het plan zijn opgenomen en ook niet op een lijst zijn geplaatst. De betrokkenheid van de gemeente bij deze instellingen is gering. Aan de heer Van den Bosse antwoordde de voorzitter, dat alle vijf instellingen bericht over de afwijzing van subsi die hebben gehad. De beide bezwaarschriften werden met 5 tegen 2 stemmen ongegerond verklaard. Tegen de heer Renden en wethouder Kloet. Laatstgenoemde verklaarde het eens te zijn met het betoog van haar fraktiegenoot, de heer Renden. De vergoedingen voor vakonder wijs over 1981 werden vastgesteld als volgt: bijz. lagere school Kerkwerve f 5.634,40 en bijz. lagere school Scha rendijke f 6.601,29. Ambulante handel Vervolgens kwam aan de orde het voorstel van burgemeester en wet houders tot het vaststellen van een vent- en standplaatsen-verordening De voorzitter lichtte toe, dat de am - bulante handel, haar aktiviteiten de gemeente in toenemende mate aan de dag legt. De Kamer van Koophan del en Fabrieken heeft op dit onder werp de aandacht gevestigd en een model-verordening toegezonden. En kele gemeenten in Zeeland hebben daarop een verordening vastgelegd. De Belangenvereniging voor de Middenstand te Scharendijke heeft ZIERIKZEE. De gemeenteraad diskussieerde over de aankoop van de aqua rel: Gezicht op de Nieuwe Haven, Zuidhavenpoort en bijbehorende brug van Ciano Siewert.Technisch een gaaf stuk, maarnietzó bijzonder en veel te duur", oordeelde de PvdA-fraktie. Het kollegevoorstel tot aankoop werd aan gehouden. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) naar aanleiding van de ontwerp verordening enkele reakties ingezon den. De voorzitter zegde toe, dat be zien zal worden of aan het verzoek tot het plegen van overleg over te verlenen vergunningen kan worden tegemoetgekomen. Vervolg pag 3 Advertentie Op maandagavond 24 MEI 1982 willen wij graag met de inwoners van RENESSE ons verkiezings programma bespreken. Om 20.00 uur in het Wapen van Zeeland (Vlaander) WESTER- SCHOUWEN Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BURGHSLUIS, 19-5. In navolging van prinses Juliana en prins Bernhard hebben prins Claus en zijn drie zoons, prins Willem-Alexander, prins Johan Friso en prins Bernhard jr. woensdag 19 mei een informeel bezoek ge bracht aan het werkeiland Neeltje Jans. De leden van de koninklijke familie werden begeleid door drie topmensen, betrokken bij de bouw van de Oosterscheldedam: ir. H. Engel, hoofd Delta dienst van de Rijkswaterstaat, ir. A. A. H. van Dam, algemeen direkteur van Dosbouw en ir. Tj. Visser, hoofduitvoerder waterbouwkundige werken West. Om tien uur 's ochtends arriveer den de prinsen per helikopter op het werkeiland, waarna zij in twee gele bussen een rondrit maakten over Neeltje Jans. Na een bezoek aan de mattenfabriek, die vanuit de bussen werd bekeken, ging het richting ,,Ostrea", waar de hoge gasten aan boord stapten. Met de lift begaven ze zich naar de top van het hef schip. Daar genoten prins Claus en zijn kinderen van het uitzicht op de bouwdokken en werd hun informatie verstrekt door de heer Engel. Om half een vertrokken de leden van de koninklijke familie weer. Bij de standplaats van de heli's postten de ambulance van de afdeling Schouwen—Westhoek en de brand weer uit Haamstede. Informeel bezoek Een woordvoerder van de Rijksvoor lichtingsdienst vertelde dat journa listen niet aan boord van de Ostrea mochten komen, in verband met het informele bezoek, maar één uitzon dering kon schijnbaar worden ge maakt voor fotograaf Co Rent meester, in de Verenigde Staten werkzaam voor Time-Life; Hem was door het ministerie toestemming verleend een reportage te maken. Vóór het bezoek aan Neeltje Jans be zochten de gasten ook de Philipsdam. Advertentie 4-4 \v NEELTJE JANS. Prins Claus en de drie zoons worden door ir. Van Dam, ir. Engel en ir. Visser naar ae heli begeleid, waarmee de koninklijke gasten huiswaarts keerden. Op de achtergrond de helikopter van de Rijkspolitie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/DB KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 AMSTERDAM, 20-5. De huidige hogescholen zoals de technische ho gescholen in verschillende delen van het land, moeten alle universiteiten worden en de instellingen van hoger beroepsonderwijs (HBO) dienen ho gescholen te worden. De titel docto randus zal verdwijnen: een ieder die met sukses een vierjarig programma binnen het geïntegreerde hoger on derwijs heeft gevolgd mag zich „meester" noemen. De ingenieuersti- tel bij het landbouwkundig en tech nisch onderwijs blijft gehandhaafd. Dit zijn enkele elementen van een ontwerp kaderwet die minister Jos van Kemenade voor advies heeft ge zonden aan de academische raad, de onderwijsraad en de HBO-raad. De bedoeling van het wetsontwerp is van het thans bestaande hoger onder wijs een samenhangend stelsel te ma ken. Dit heeft het ministerie van on derwijs en wetenschappen donder dag bekendgemaakt. DEN HAAG, 19-5. Van de afhanke lijke beroepsbevolking was eind april elf procent zonder werk. Dat staat in het maandverslag over de ar beidsmarkt in april. Dat het ministe rie van sociale zaken woensdag heeft gepubliceerd. De werkloosheid on der mannen bedroeg 10,6 procent, die onder vrouwen 12,4 procent. Advertentie Op dinsdagavond 25 MEI 1982 willen wij graag met de inwoners van HAAMSTEDE ons verkiezings programma bespreken. Om 20.00 uur in Hotel Bom WESTER- SCHOUWEN Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Een onbegrepen mens is vaak een mens, die anderen niet be grijpt. C. Sylva WA> Verwachting tot zaterdagavond: Af en toe zon In de nacht en vroege ochtend weinig wind, enkele mistbanken en mini mumtemperatuur omstreeks 11 gra den; overdag af en toe zon, maar ge leidelijk meer bewolking en later van het westen uit mogelijk regen; middagtemperatuur van 16 graden aan zee tot 22 graden in het binnen land; tot matig toenemende zuid westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 25 mei: Zondag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkr.: zuidwest 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 22 mei Zon op 5.37, onder 21.37 Maan op 5.38, onder 20.37 23 mei Zon op 5.35, onder 21.38 Maan op 6.00, onder 22.03 24 mei Zon op 5.34, onder 21.40 Maan op 6.45, onder 23.23 Niwuewe Maan: 23 mei (6.40) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 22 mei 3.32 15.58 9.06 21.24 23 mei 4.16 16.32 9.45 22.01 24 mei 4.52 17.03 10.25 22.46 Springtij 25 mei HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 21-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Achter een buiengebied dat op hemelvaartsdag overtrok kwam het weer in ons land vandaag onder in vloed van een zwakke rug van hoge- luchtdruk. Morgen zal dit systeem ook nog een groot deel van de dag het weer bepa len. Daarbij kan een toenemende zuid tot zuidwestelijke wind wat warmere lucht gaan aanvoeren. Het toenemen van de wind hangt samen met een dichterbij komen van een oceaandepressie. Het is deze depressie die zaterdag aan het eind van de dag en ook zon dag voor enkele buien kan zorgen. Na het weekeind lijkt een verbete ring van het weer mogelijk. Het is niet uitgesloten dat in de loop van de volgende week de temperatuur op verschillende plaatsen in het land weer de 25 graden zal weten te berei ken. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1