MM TTÊTÏÏJl: BOUWMAN KLOET 1.69 1 90 KERKDIENSTEN VOOR 20 MEI HEMELVAARTSDAG INGEZONDEN STUKKEN Ruwvoer het goedkoopste veevoer SUCCESJES Z. 0(rat).V. Groot vokaal koncert *3L GEEF UW ADVERTENTIE! TIJDIG OP gÊSSS»85 2 kilo radion wasmiddel blue band margarine golden M.. pils Burghse Ring 1 - 2 tel. 01115-1213 Burgh 8 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: Zie Scharen- dijke. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bo- lijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur kand. A. v. d. Ploeg. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur Duk, gez. dient met Herv. Kerkwerve. Drei- schor: 9.30 uur ds. Geers. Nieuwer- kerk: 9.30 uur de heer A. v. d. Schee, gez. dienst met Geref. Oosterland: 9.30 uur ds. Plante. Sirjansland: 10.00 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 9.00 uur ds. Blokland. Haamstede: 9.00 uur ds. Eikelboom. Scharendijke: 10.00 uur ds. H. Groe- neveld, Dokkum. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stut voet. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. A. v. d. Schee, Spijkenisse, gez. met Her vormden in Herv. kerk. Bruinisse: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijke nisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 9.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 9.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 9.00 urn* ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 11.00 uurds. Van Gelder. Nieuwerkerk: 9.00 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 9.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 uur leesdienst. Nieu werkerk: 9.45 uur leesdienst. Brui nisse: 10.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30 uur leesdienst. Brui nisse: 10.00 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: woe. 19 mei, 19.00 uur, SCHEEPVAART Acmae^t, 15-5. Van Luanda naar Cu racao Acteon, 16-5. Van Visakhapatnam naar Calcutta Aldabi, 15-5. Van Antwerpen naar Duinkerken Nedlloyd Bangkok, 15-5. Van Singa pore naar Kaohsiung Nedlloyd Tasman, 16-5. Van Trieste naar Fos Wat is er met de Schouwse dominees aan de hand Wat is er aan de hand met sommige Schouwse dominees? Eerst las ik en kele weken geleden hoe een predi kant, die afscheid nam, in een be paald kerkelijk blad, als een nijdig Pekingees keffertje, een uitval deed naar de Evangelische Omroep en de ze omroep of de mensen die daar met veel zegen, het Evangelie verkondi gen als leugenaars kwalificeerde. En in de Nieuwsbode, nu een over denking, waarin narrig gereageerd op de Evangelisatiekampagne, die dit jaar gehouden wordt, onder de naam E 82. Het gaat mij niet om wat door ds. Baas van of over ds. Bonhoeffer wordt geciteerd, al heeft deze theo loog nog andere dingen geschreven, die voor de spreker van die avond aanleiding zullen hebben gegeven, tot zijn diagnose. Het gaat me om de eerst 18 regels van de overdenking, waarin ik een kritiek proef, die mijns inziens beneden peil is. Wat is het moderne Apostolaat, anders dan een failliete boedel waarin iemand voor wie Schrift en Belijdenis nog iets betekenen zich distantieert. Ge tuige het IKON, waarover in dezelf de (besloten) vergadering toch is ge- diskussieerd. Het zou goed zijn, indien ds. Baas eens las wat deze week op bladzijde 284 in de Waarheidsvriend over het IKON werd geschreven. Geciteerd uit De Telegraaf. Maar geen van bei de bladen zullen bij ds. Baas op de leestafel liggen, wat voor wat de Waarheidsvriend betreft dan jammer is. Maar wellicht is het blad wel er gens te leen. Moet een dominee, zich nu afzetten tegen de E 82? Is er dan in de bijbel geen hoop, voor wie het uitzicht op die hoop verloren is gegaan? En mag, neen moet daar dan niet op worden gewezen? En heeft ds. Baas al kennis geno men van de brochure „Pleidooi voor een kerkelijke koersverandering?" Het is een uitgave van de Convessio- nele vereniging. Ik dacht dat hij om „bij" te zijn deze brochure niet onge lezen mocht laten. En ten slotte ben ik van mening, dat het wel de Heilige Geest zal zijn, die de weg van de E 82 kampagne zal plaveien. i S. A. Jumelet Az. Molenstraat 35, Bruinisse (We mogen ons feitelijk „nauwe lijks" in een mogelijke diskussie mengen, maar er is niets aan de hand met de Schouwse predikanten. De projektie van het evangelie naar mens en wereld toe, is zo royaal; 't lijkt wel een kaleidoscoop. Op basis van enkele grondstellingen is een pluriforme exegese mogelijk en dat is waar de Schouwse predikanten mee bezig zijn. Ze hekelen éénzijdig heid en dat vinden wij - maar wie zijn wij - heel vroom van die „Schouwse dominees", die overigens onderling in hun interpretaties begrijpelijker wijs ook nogal verschillend zijn. Stel je voor dat het anders was. Overi gens vinden we een reaktie op een „Overdenking" regelrecht verrukke lijk, om dit extatisch woord hier dan maar eens te gebruiken. Red.) donderdag 10.00 uur. Haamstede: donderdag 10.00 uur. Renesse: don derdag 10.00 uur KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Vreeswijk (toez.): H. Veldhuizen, Alblasserdam; te Soest b.w. (toez.): J. H. Gijsbertsen, Gouda. Aangenomen naar Den Ham: W. G. Sonnenberg, Langerak; naar Grave en Ravenstein (Herv.-Geref. federa tie) (toez.): J. Franken, kand., Vries. Gereformeerde Kerken Beroepen te Scharnegoutum c.a.: drs. J. G. Majoor, kand., aldaar, die dit beroep heeft aangenomen; te Haastrecht (tevens als docent gods dienst en maatschappijleer te Schoonhoven): drs. G. J. Smink, Ba- rendrecht; te Hattem (als docent le vensbeschouwelijke vorming chr. le raren opleiding te Zwolle): drs. E. P. Bosma, wonende te Hattem. Aangenomen naar Winterswijk: drs. P. J. Schotanus, Nottuln (W.Dld.). Bedankt voor Middelstum en Hol- werd: drs. J. Korf, Niezijl. Beroepbaarstelling: J. G. Majoor, Legedijk 14, 8629 RM 05150-22448, Scharnegoutum. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Nijmegen: R. ter Beek, kand., Kampen. Aangenomen naar Garrelsweer in kombinatie met Ten Post: drs. A. de Ruiter, kand., Aduard, die bedankte voor Alphen aan de Rijn, Gramsber- gen, Marknesse en Nagele (N.O.P.), Siegerswoude-Frieschepalen en Wijnjewoude en voor Surhuisterveen en Opende. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Heerde: H. J. van der Kwast, Dronten. Christelijke Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Aalten: G. van der Groep, Siegerswoude-de Wilp. Gereformeerde Gemeenten Aangenomen naar H.I. Ambacht: J. S. van der Net, Utrecht, die bedankte voor Arnhem; naar Slikkerveer: J. Driessen, Moerkapelle, die bedankte voor Oostkapelle. Bedankt voor Scheveningen: R. Boogaard, Leiden; voor Groningen: R. Kattenberg, Lelystad. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 17-5. Aanvoer totaal 1298, waarvan: slachtrunderen 968, schapen en lammeren 330. Prijzen per kg: Stieren le 8,50 - 9,00, 2e 7,85 - 8,40; vaarzen le 8,20 - 9,15, 2e 7,60 - 8,10; koeien le 8,20 - 9,15, 2e 7,80 - 8,10, 3e 7,25 - 7,75; worstkoeien 6,25 -ƒ 7,60; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,60. Prijzen per stuk: Schapen 200 - 240; zuiglammeren 175 - 220. Overzicht: slachtrunderen: aan voer kort, handel matig, en prijzen lager; schapen en lammeren: aanvoer matig, handel redelijk; en prijzen stabiel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 17-5. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen: Bintje 35-50 mm 49,00 - 50,00; Bintje 50 mm opw. 59,00 - 60,00; Bintje 35-55 mm opw. 52,00 -ƒ 53,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken 60,00 - 61,00. Stemming: kalm. LAND- EN TUINBOUW De resultaten inde veehouderij houden nauw verband met eén goed grasland gebruik. Van het voeder rantsoen is het eigen gewonnen voer het goedkoopste deel. Doch alleen van goed grasland is veel en goed ruwvoer te halen. Aan de bemesting en verzorging van de grasmat moeten daarbij hoge eisen worden gesteld. Voor goed weidegras of goed ruw- voeder is stikstof alleen niet vol doende. Ook elementen als fosfaat, kali, kalk en magnesium vragen de aandacht. In het algemeen geldt hier bij dat de bemesting gelijke tred moet houden met de onttrekking. Bij een extra maaisnede wordt dit voor fosfaat en kali nogal eens vergeten. Een extra fosfaat- en kaligift blijft dan achterwege. Herhaling geeft een teruggang in de bemestingstoestand. Via Magnesamon krijgen kalk en magnesium de laatste jaren meer aandacht. Dit is een goede zaak. De samenstelling van deze meststof is gebaseerd op instandhou ding van de kalk- en magnesium toestand van de grond. Daarom be vat Magneamon 22 stikstof, 7 magnesium en heeft het 4 zuurbin- dende waarde. Met het advies wordt uitgegaan van een jaargift van 1400 kg. Magnesamon. Dat is een hoeveel heid die in meerdere keren moet wor den gegeven. Magnesamon blijft als stikstofmest daardoor niet beperkt tot de eerste en laatste snede. Ook ge durende het seizoen moet deze meststof worden gestrooid. Alleen dan kunnen kalk- en magnesium toestand op het gewenste peil blij ven. LUXEMBURG. „De Amerikaanse bereidheid het overleg met de Sovjet- Unie over een beperking van strate- gische wapens (Start) te hervatten is uiterst positief." Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje PIETERNELLA MAATJE WILHELMINA We noemen haar Linda WIM en BETSIE FASE-KLIPPEL CHRISTA 14 mei 1982 Egeraandijk 31 4706 HV Roosendaal Tijdelijk adres: Sint Francis- cus Ziekenhuis te Roosen daal. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje JOHANNES MARINUS We noemen hem Hjalmar JAN en GRETA v. d. VELDE-STOUTEN 17 mei 1982 Sandströmstraat 28 4307 AX Oosterland Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Nieuwe stereo versterker, 2 x 50 Watt met diverse aanslui tingen 285,-. Inruil moge lijk. Tel. 01115-2556. Zonneschermen, alum, hor- deuren, uitschuifbare horren, rolgordijnen, balastore enz. Hubo-Karweishop Renesse. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Crossfietsen, mooi, sterk en niet te duur: Hese Tweewie- Iers Zierikzee, Weststraat 5-7. Vleestomaten- en gewone to matenplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Eigen import; grote partij le klas vloertegels, 20x20 24,95 p/m2 incl. b.t.w. Vloe renbedrijf De Spirt, Zierik zee, 01110-2531. Stalen kantoorm., moderne 5- en 2-laden buro's met hang maplade, 4/3/2 ledige hang- mapkasten folio, losse hang mappen 0,50, type-tafels, div. kasten zoals schuifdeur- kasten van 2 en 1 m br., 1 m hoog, draaistoelen opnieuw gestoff. v.a. 60,-, 37 nw. gre nen kantoorstoelen 85,-, conferentietafels met hout blad en linoleumblad van 1,50 m tot 3 m. In opslag bij Fa. Pikaart, Oudelandsche- weg 61, Ouddorp, tel. 01878- 1601 en 01878-1721. Voor perkplanten, gerani ums, hanggeraniums, fuch sia's en tomatenplanten naar P. C. Geluk, Capelle bij Zie rikzee, tel. -91110-2791. „Sfero". Het juiste onder houdsmiddel voor gelakte meubelen. Duivelands Meu belhuis B.V., St. Joostdijk 56, Oosterland en Poststraat 8, Bruinisse. I.p.st.v. Dyane b.j.'72, prijs 1.000,-. Tel. 01110-5160. VW Golf LS 1975. Tel. 01116- 2405. Damesfiets sportmodel, prijs 85,-; meisjesfiets, leeftijd 7 tot 10 jaar 45,-. T. Priemus, Middelplaatstr. 6, Scharen dijke, tel. 01117-1959. Kleine opblaasboot, kom pleet met roeispanen. Tel. 01110-2002. Slagerij Leen Simmers, St. Domustraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkens frican deau 16,98; 1 kg fijne ri- blappen 16,60; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Hoge stapelbare tuin-fau- teuils met kussen. Stuntprijs 89,90 kompleet. Tuintafels 79,50. Tuinman Interieur- verz., Mol 17-19, Zierikzee, tel, 01110-2887. Dagelijks verse asperges. Fruitbedrijf Fa. v.d. Berge, Plattekapelledijk 4, Nieu werkerk, tel. 01114-1615, b.g.g. 2880. In notenhouten kast Telefun- ken grootbeeld kleuren TV, 12 kanalen met afstandbedie ning 875,-. Inruil mogelijk. Tel. 01115-2556. Geraniums en hanggerani ums, ook voor binnen; fu- chia's en hangfuchsia's. Vele soorten perkplanten. Tevens kunnen wij uw bloembakken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Te huur: Videofilms voor alle syste men huurt u het beste bij Vi deokring „De Eilanden", met de grootste sortering. Gratis bezorgd in de gehele regio 15,— per film per week. Huurt u veel films, vraag dan naar onze voordelige weeka bonnement. Voor verdere in formatie en een eventuele ti tellijst kunt u ons bellen op tel. 01873-2425 van maandag t/m vrijdag. PIET VISSER NEL VAN DEN HOEK hebben de éer u kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op woensdag 26 mei 1982 des namiddags om 15.00 uur in het gemeentehuis te Scharentjijke. Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in het Verenigingsgebouw, Beatrixstraat te Kerkwerve. 3295 LC 's Gravendeel, Maasdamseweg 18 4321 AB Kerkwerve, Kerkweg 5 Toekomstig adres: Elshoffstraat 9, 3295 HE 's Gravendeel Voor de vele hulp, direkt en indirekt betoond tijdens en na de gebeurtenis op 25 april j.l. zeg ik u hartelijk dank. Uw ge waardeerde hulp heeft mij goed gedaan. H. M. JONKER Bruinisse, mei 1982 Langeweg 6 Oprecht dankbaar zijn wij voor de vele blijken van medele ven, zowel persoonlijk als schriftelijk, bij het verlies van on ze lieve, onvergetelijke NICO Wij hebben ons hierdoor in deze moeilijke dagen gesterkt ge voeld. Uit aller naam, N. TEN WOLDE L. J. TEN WOLDE-BOER Zierikzee, mei 1982 Keetenstraat 22 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Voor de vele blijken van deelneming en medeleven, ons be toond na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve en zeer zorgzame vader± behuwd- en grootvader NICO WILHELM FLIKWEERT zeggen wij allen hartelijk dank. W. FLIKWEERT-VAN HEKKE Kinderen en kleinkinderen 4301 JJ Zierikzee, mei 1982 Oude Haven 23 Nog even een memo: op vrijdag 21 mei. R.K.-kerk. 20.15 uur Steek een paar gulden op zak en kom luisteren Kado voor vreugde in het levend- abonnement op de Nieuwsbode geven! ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN i voor MAANDAGCOURANT VRIJDAG voor DINSDAGCOURANT MAANDAG voor DONDERDAGCOURANT WOENSDAG i voor VRIJDAGCOURANT DONDERDAG WOENSDAG 500GRAM AM Qrff) 4?9 carnaby sneeuwster vila sperziebonen zak 500 gram de ruyter vlokken melk of puur. 200 gram honig macaroni vlugkokend pak 500 gram m%AWË M honig mix voor macaroni en spaghetti per pak hero vruchtensappen' pak 250 gram 500 gram per I Vr,Jda9-hertog 10 grote j Si/axi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8