Stella Boys haalt uit in zomeravondvoetbal Jongens B-ploeg pakt tweede plaats tij dens distrikts-kompe tities tri j d ERIC DE NOORMAN De onwillige held 7 jZeven goals j in 36 minuten j I Een miljoenen- j zaak Veel persoonlijke rekords K. B. Hogerland interim-voorzitter v.v. Zierikzee Kompetitie programma Hemelvaartsdag Nederlaag- voor heren 1 HSD, 0-2 J. Steenis werd klubkampioen 1982 BV De Country ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 18 mei 1982 Nr. 23116 RENESSE. Een beeld van het strand te Renesse in de zomer van 1934. Men liep elkaar kennelijk niet in de weg en de aanblik van het bloot was onoverkomenlijk. 1934 een andere tijd! Bij de D-meisjes noteerde Liselore Groeneveld 13,4 sekonden op de 60 meter horden en 2.17,0 over de 600 meter. Mischa Oostdam kwam op de 60 meter tot 10,4 sekonden en de esta fetteploeg, bestaande uit IVlischa Oostdam, Liselore Groeneveld, Alexandra Lodewijk en Marleen de Vlieger liet 40,2 sekonden afdrukken over 4 x 60 meter. Bij de C-meisjes noteerde Nini Schot 13,0 sekonden op de 80 meter en Helen Zwart kwam tot 2.22,5 op de 600 ineter. Het kwar tet Leonie Peute, Martine Vis, Helen Zwart en Nini Schot kwam tot 53,6 sekonde op de 4 x 80 meter. DEN HAAG. 17-5. Op weg 1 naar de eindronden in Spanje i heeft Nieuw-Zeeland een re- i i kord voor de wereldkampioen- i J schappen gevestigd. Op 17 au- i gustus 1981 werd Fiji eilanden i i met 13-0 verslagen. Zeven doel- i punten vielen binnen 36 minu- 1 i ten. In die wedstrijd was aan- J i voerder Steve Sumner de uit- i blinker. De middenvelder maakte zelf zes doelpunten en J i i was bij verschillende andere i J i treffers de aangever. Hij is van Engelse afkomst. J Sumner kwam in 1973 naar i i Nieuw-Zeeland en maakte drie 1 jaar later zijn debuut in het na- i tionale elftal. Als internatio- i nal kreeg hij een aanbod om in i j Australië (Newcastle) te gaan 1 i spelen, hij nog steeds doet. i Turner, de 32-jarige, eve- i i neens in Australië spelende, i i linkerspits is de meest ervaren 1 i international. Turnder heeft 95 i i interlands achter zijn naam i 1 staan. Optimistisch verklaar- de hij in Spanje de Century te i i willen vieren. Daarvoor zou i i zijn ploeg zich door de eerste I schifting heen moeten werken. i wwiMwwwwwwywww De twee wedstrijden van maandag avond leverden beide geen winnaar op. In Middelharnis kwam Hernesser- oord, dat toch blijkbaar een aanmer kelijk minder team heeft dan twee jaar KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EDE. De stichting Christelijke Agrarisch onderwijs begint het nieu we schooljaar in Ede een voor ons land nieuwe opleiding, een middel bare levensmiddelentechnologische school op B-niveau. HILVERSUM. De VPRO, die een leden werf aktië is begonnen om de B- status te verwerven, heeft er in de eerste week al ongeveer 25.000 nieu we zogenaamde tientjesleden (die geen abonnement op De Gids nemen) bij gekregen. DEN HAAG. Ruim twintig wis- en natuurkundigen van de Vrije Uni versiteit te Amsterdam hebben Sow- jetleider Leonid Brezjnjev in een brief gevraagd ervoor te zorgen dat de Russische dissident Viktor Brai- lowski wordt vrijgelaten. Zij zeggen hogelijk bezorgd te zijn over de ge zondheidstoestand van deze Joodse computeringenieur. AMSTERDAM. Burgemeester Po lak van Amsterdam ziet geen aanlei ding tot disciplinaire maatregelen te gen politiemensen, die betrokken zijn geweest bij de gebeurtenissen- rond de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht op 2 mei, waarbij supporters van Utrecht spandoeken met anti-se- mitische teksten rpeevoerden, die door de politie niet verwijderd zijn. geleden, niet verder dan 2-2 tegen Ve- locitas en op sporpark Bannink kwa men Zeelandia en PZEM niet tot sco ren (0-0). Vanavond wordt er op het terrein van Serooskerke een in deze fase van de kompetitie belangrijke wedstrijd gespeeld. DSV en Stella Boys ontmoe ten dan elkaar. Na twee wedstrijden zijn beide ploegen nog ongeslagen, hetgeen duidelijk maakt dat de win naar aan de leiding komt Woensdag avond spelen op Noordgouwe de PZEM en Toren Boys tegen elkaar en treffen Velocitas en Zierikzee veteranen el kaar in Serooskerke. Alle wedstrijden beginnen om half acht AMSTERDAM. Exploitanten van kabeltelevisiesystemen en auteurs rechthebbenden zullen in onderling overleg een oplossing moeten vinden voor de auteursrechtelijke proble men die het doorgeven van etherpro gramma's via de kabel met zich mee heeft gebracht. DEN BOSCH. De kulturele raad van Noord-Brabant heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van de plannen van de minister van c.r.m. om het Brabants orkest samen te voegen met het Limburgs symfonie orkest. Dat blijkt uit een brief van die raad aan de minister. AMSTERDAM. Hoewel de be langstelling voor de subsidieregeling voor de huisvesting van gehandicap ten toeneemt, valt de bekendheid er mee, niet alleen bij gemeente, wo- ningkorporaties en ondersteunende organisaties, maar ook in de kring van de gehandicapten zelf erg tegen. SCHIPHOL. Nederland en Honga rije hebben een samenwerkingsove reenkomst gesloten, die onder meer voorziet in een aantal gezamenlijke aktiviteiten op het gebied van de wa terhuishouding. HILVERSUM. De Westduitse Süd- westfunk in Baden-Baden zal van 15 tot en met 23 mei ter gelegenheid van de daar te houden „Nederlandse week" ruim tachtig uur radiozend tijd besteden aan ons land. DEN HAAG. De Amerikaanse re gering heeft de Nederlandse aktie- groep NoofcbAmerikaanse Indianen (Nanai) laten weten geen prijs te stel len op haar bemiddeling inzake het konflikt over de deportatie van onge veer 8.000 Navajo-indianen vanuit hun woongebieden in Noord-oost- Arizona. RIDDERKERK. De Duitse grensstreek Rijnland-Palts krijgt steeds meer Nederlandse bezoekers te verwerken. Meer dan een op de vijf mensen, die voor kortere of lan gere tijd hun vakantie in deze streek doorbrengen, is uit ons land af komstig. DEN HAAG. Het C.D.A.-kamerlid Van der Burg heeft de demissionaire minister Van Thijn van binnenlandse zaken schriftelijk gevraagd om wet houders van kleine gemeenten meer armslag te geven om hun werk te ver richten. HARDINXVELD/GIESSENDAM. P.v.d.A. minister Joop den Uijl van sociale zaken en werkgelegenheid heeft maandagavond op een spreek beurt in Hardinxveld/Giessendam gezegd dat het ernaar uitziet dat „op de korste termijn" verkiezingen no dig zijn wil de P.v.d.A. nog bereid zijn deel te nemen aan een regering. RAALTE. Kinderen die van school zijn en geen werk kunnen vinden zouden tijdelijk als hulpje kunnen klussen op het platteland. Deze sug gestie heeft de kersverse voorzitter van het Landbouwschap J. van der Veen maandag gedaan in het Overijs selse Raalte. AMSTERDAM. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid heeft vorig jaar 337.000 keer ziekengeld uitgekeerd tegen 423.000 keer in 1980. Dit is twintig procent minder. Tevens is het de grootste daling sinds de oprichting van het fonds dertig jaar geleden. Dit staat in het maandag uitgekomen jaarverslag van het in Amsterdam gevestigde fonds. WOLVEGA. Volgens minister Van Mierlo (defensie) moet het demissio naire kabinet in stand gehouden wor den tot dat er nieuwe verkiezingen zijn gehouden. De minister zei dit maandagavond op een politieke bij eenkomst van D'66 in het Friese Wol- vega. AMSTERDAM. In het water van de Jacob van Lennepkade in Amster dam is maandagavond een lijk aan getroffen. Er is sprake van misdrijf. AMSTERDAM. De afdeling oplich ting en zwendel van de Amsterdamse recherche heeft maandagmiddag de 35-jarige F.M.E., kantoorhouder van Interstate Investment aan de Wil lemsparkweg in de hoofdstad, aange houden op verdenking van oplich ting en fraude. HILVERSUM. Veilig Verkeer Ne derland (V.V.N.) bestaat dit jaar vijf tig jaar. De verkeersveiligheidvere- niging viert dit halve eeuwfeest de laatste week van mei in Utrecht, waar ze optreedt als gastvrouw voor de internationale. DEN HAAG. De industriële pro- duktie lag in het eerste kwartaal van 1982 één tot twee procent lager dan het jaargemiddelde van 1981. DEN HAAG. De kerk moet de men sen politiek voorbereiden op en voor lichten over hun rol in de samenle ving. Dit ziet de Braziliaanse kardi naal Paulo Evaristo Arns als een van de belangrijkste taken van de kerk. IfMAMVVWVMMMVinAAAMM 1 DEN HAAG, 17-5. Het Ne- i derlandse elftal speelde bijna i vier jaar geleden voor 10.000 i i 1 bezoekers en 800 miljoen tv- i kijkers de finale om de wereld- t i titel voetbal tegen Argentinië, i i In de geschiedenis van voetbal i J i en tv worden tijdens ieder we- 1 l 1 reldkampioenschap rekords i i gebroken, zowel op het gebied J i i van de aantallen kijkers thuis, i als op het gebied van de kosten. Zeker is dat tijdens het j i i wk in Spanje weer rekords 1 worden gevestigd. i Tijdens het wereldkampi- i i oenschap 28 jaar geleden in 1 i Zwitserland werden voor het i i eerst wedstrijden op tv uitge- i i zonden. Over kosten werd 1 1 destijds nauwelijks gesproken i en niemand dacht nog aan re- i i klame-inkomsten. Er waren i 1 tot 1966 ook geen rijen rekla- i meborden rond de speelvel- j i i den. Tegenwoordig liggen de i zaken heel anders. Voetbal op i tv is een miljoenenzaak. j> Voor het toernooi in Argenti- i 1 nië sloot de Internationale 1 i Voetbalfederatie, de Fifa, een j i J overeenkomst met een rekla- 1 i mebureau voor 22 miljoen gul- i i den. De tv-rechten voor Euro- J i i pa alleen werden verkocht 1 i 1 voor negen miljoen gulden. In i i Spanje liggen de bedragen nog j ji hoger. De reklame-rechten gin- 1 gen van de hand voor veertig miljoen en de Westeuropese tv- i i rechten voor dertien miljoen J i gulden. Voor de andere konti- i i nenten en Oost-Europa komt i er nog eens 35 miljoen bij. i ZIERIKZEE, 18-5. In de zomeravondkompetitie heeft Stella Boys fiks uitgehaald tegen Velocitas. De Boys wonnen uiteindelijk met 5-2 na een leuke party voetbal. De veteranen van Zierikzee herstelden zich van de verrassende nederlaag uit de eerste wedstrijd en de titelverdediger won nu met 2-0 van Zeelandia. Bij de opening van het 25e zomeravondvoetbalseizoen kreeg het team van Velocitas nieuwe shirts aangeboden door slagerij Ossewaarde te Renesse. Het team poseerde voor de wedstrijd tegen Toren Boys voor de Zierikzeesche Nieuwsbode-fotograaf. ZO ETERMEER/TERN EU ZEN/DORDRECHT, 16-5. Het afgelopen week einde begon op verschillende plaatsen de distriktskompetitie atletiek. In Zoe- termeer kwamen de B-ploegen jongens en meisjes in aktie, in Terneuzen wa ren het de C- en D-ploegen die van start gingen en Hercules in Dordrecht orga niseerde de eerste senioren wedstrijd. De beste prestatie leverde de jongens-B- ploeg, die in een veld van negen ploegen een voortreffelijke tweede plaats binnensleepte. Goed was ook de prestatie van de meisjes B-ploeg die als derde eindigde bij een deelname van acht ploegen. Zowel in de C- als de D-kategorie kon Delta Sport geen komplete ploeg op de been brengen. De dames- en heren- ploegen kwamen niet in hun sterkste bezetting in aktie, zodat voor hen niet meer dan een middenmootpositie was weggelegd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij de B-jongens noteerde het vier tal Bart van Haeringen, Chris Hoek, Dixon van de Sande en Rob van Pinxteren opnieuw een puike presta tie op de 4 x 100 meter. Dit keer ble ven de klokken stil staan op 46,3 se konden, hetgeen slechts eentiende »boven het een week eerder gevestig de nieuwe rekord betekende. Jan Ko nijnenburg kwam sterk voor de dag In Dordrecht kwamen twee Delta Sport-damesploegen in aktie, waar bij de ploeg bestaande uit Marja Caspers, Inge den Boer, Michelle Jongschaap en Joke van de Kasteele er het met 5311 punten alleszins rede lijk van af bracht. De beste individu ele prestaties kwamen opnaam van Michelle Jongschaap op de 800 meter (2.39,7)'en Inge den Boer op de 400 meter (63,8 sek.). Goed was ook de 28,12 meter met de speer van Joke van de Kastele tot 30,64 meter en Anita Kouijzer kwam bij het ko gelstoten tot 10,75 meter. ZIERIKZEE, 18-5. In verband met de recente ontwikkelingen bij de voetbalvereniging Zierikzee ïs op de maandagavond gehouden bestuurs vergadering het besluit genomen om de heer J. J. Snijders aan het dage lijks bestuur toe te voegen. Als interium-voorzitter zal voorlo pig de oud-voorzitter en ere-lid de heer K. B. Hogerland fungeren. Rini Verwest, welke onlangs kon- takt heeft gehad met de eredivisie- klub PSV uit Eindhoven heeft, on danks een geslaagde test bij deze ver eniging, het besluit genomen om het volgend seizoen toch voor Zierikzee te blijven spelen. ZIERIKZEE, 16-5. Op Hemel vaartsdag komen nog drie Schou- wen-Duivelandse voetbalploegen in kompetitieverband in aktie. In Brui- nisse ontmoet Bruse Boys hekkeslui- ter Piershil, dat voor zijn laatste kans strijdt. Verlies tegen Bruse Boys betekent voor Piershil degrada tie en dat is iets wat voor de kompeti tie toch zeker niemand verwacht zou hebben. Piershil had evenwel gedu rende de kompetitie met zo ver schrikkelijk veel blessures af te re kenen, dat nauwelijks met een kom pleet team gespeeld kon worden, het geen voor een kleine vereniging al tijd fiks opbreekt. Normaal gespro ken moet Bruse Boys gemakkelijk de derde plaats vast kunnen houden. In de tweede klasse A spelen de beide koplopers op eigen terrein, maar het is inmiddels wel duidelijk geworden, dat RVVH zich niet een enkel punt meer mag laten ontfutse len met het oog op de slotwedstrijd als Heerjansdam in Ridderkerk op bezoek moet komen en het huidige verschil van twee punten door winst van de Ridderkerkers eventueel nog kan worden weggewerkt. Donder dagmiddag krijgt RVVH het Oud- Beijerlandse SHO op bezoek terwijl Heerjansdarp zeker geen simpele klus heeft aan het Brabantse SSC '55 dat Bruse Boys in gelijke spelen nog overtroeft. SSC '55 kwam tot nu toe twaalf keer remise overeen en moge lijk dat de ploeg van de broers De Ron RVVH een helpend handje kan toesteken. AZVV krijgt in Axel bezoek van Altena. Roda Boys ontvangt in Aalst het nog steeds naar zichzelf zoekende Arnemuiden en WHS treft voor de derde keer in suksessie een thuis wedstrijd. Dit keer komt het Dordtse Oranje Wit naar Sint Annaland. In de eerste klas van de zondagkompetitie rondt Renesse donderdagmiddag de kompetitie af tegen het bezoekende Philippine. Zondagmiddag ontmoet de ploeg van trainer Kees van Dijke op sportpark De Laone Domburg in de kwartfinale van dc afdelingsbe ker. In de reserve eerste klas staat een wedstrijd gepland voor Zierikzee II. Hiervoor moet de verre oversteek naar Zeeuws-Viaanderen worden ge maakt waar Breskens II als tegen stander fungeert. Woensdagavond wordt op sportpark Bannink de gestaakte wedstrijd tegen het inmid dels kampioen geworden Jong Am- bon II uitgespeeld. De herenploeg, die uitkwam in de derde klas, kwam tot een puntento taal van 10.370 punten. De beste per soonlijke prestaties kwamen op naam van Jos Geluk bij het speer werpen (40,78 meter), Herman Pad mos op het polsstokhoogspringen (2,70 meter), Jaap van Gastel op de 100 meter (11,9 sekonde), Ad Coolber- gen op de 5000 meter (16.14,7) en Rob Harmsen op de 100 meter (12,0 sekon de). Wanneer de ploeg in de nog twee resterende wedstrijden volledig kan aantreden lijkt een puntentotaal van om en nabij de 12.000 punten haal baar. Tijdens de C/D-wedstrijden in Ter- neuzen werd Delta Sport vertegen woordigd door een aantal individue- len, omdat volledige ploegen niet te vormen waren. De beste prestaties leverde mark van de Riet. Met name de ver- tesprong over 5,11 meter is erg knap voor een D-jongen, maar ook de 15,2 sekonde op de 80 meter horden mag er zeker zijn. In beide gevallen klas seerde hij zich als eerste. Eric Beve lander sprintte op de 80 meter naar 12,8 sekonden en samen met Steven Vis, Simon Goedhart en Mark van de Riet kwam hij tot 48,5 sekonden op de 4 x 80 meter. ZIERIKZEE, 17-5. In de laatste wedstrijd van dit seizoen leed heren 1 van HSD thuis een 0-2 nederlaag. Prinsenbeek, dat naar de derde klas se promovert, was te sterk voor HSD. Het gastteam lanceerde vanaf het beginsignaal in hoog tempo uitge voerde aanvallen op de achterhoede van HSD, die in eerste instantie goed werden opgevangen. HSD probeerde via de vleugels wat terug te doen, maar kwam meestal niet verder dan de kop van de cirkel. Na ongeveer een kwartier spelen kreeg Prinsenbeek een strafcorner toegekend, die laag werd ingeslagen. Door een pol in het gras stuitte de bal echter op en raakte het lichaam van Lex van Geer, die op de doellijn stond. Strafbal, zei de scheidsrech ter. De goed keepende Peter v. d. Berge kon niet voorkomen dat de stand onverdiend op 0-1 kwam. Uit een keurig genomen strafcorner kwam Prinsenbeek nog voor de rust op 0-2. HSD probeerde wel, maar kon niet tot skoren komen. Prinsenbeek over heerste te veel en kon met een terech te overwinning het seizoen in de vier de klas afsluiten. Heren 2 leed thuis een 1-3 neder laag tegen Zwart-Wit 7 en heren 3 verloor in Breda met 1-5 van Breda 15. RENESSE, 15-5. In de afgelopen week door de biljartvereniging „The Country" de klubkompetitie van het seizoen 1981-1982 met het bekend maken van de eindstand en de prijs uitreiking door de voorzitter Ad Ver- seput De kampioen van het vorige seizoen B. Wilkens is er niet in geslaagd om zijn titel te prolongeren en moest deze keer met twee puntjes minder dan de kampioen J. Steenis genoegen nemen met de overigens eervolle 2e plaats. Mark van de Riet toonde ook dit weekeinde weer zijn grote talenten door voortreffelijke resultaten op het verspringen en de 80 meter hor den. op de 800 meter die hij voltooide in 2.06,7, een nieuwe Delta Sport- besttijd. Op het verspringen reikte Chris Hoek naar 6.26 meter en Bart van Haeringen overbrugde 1,80 me ter bij het hoogspringen. Op de 400 meter noteerde Rob van Pinxteren 55,5 sekonde en Wicher Harmsen wierp de diskus 31,56 meter van zich af. Jan Konijnenburg debuteerde op een nieuw nummer, het polsstokspringen, waarin hij over 2,20 meter wipte. Bij de B-meisjes sprong Frederike van Veeren 4,95 meter ver en Mar- greet den Boer sprong 1,55 meter hoog. Knap was de stoot met de ko gel van Arinemieke Goedhart over 10,97 meter. Marjolein Kort reikte bij het speerwerpen tot 23,97 meter. De meisjes-B-ploeg bezette achter AVR uit Rotterdam en Spirit uit Oud-Beijerland de derde plaats met 5428 punten. De jongens-B-ploeg lijkt in de pas begonnen kompetitie een aardig woordje mee te gaan spreken getuige de 7844 punten, waarmee zij slechts ongeveer 250 punten minder behaalden als het winnende V L TC uit Den Haag. AV'56 uit Goes werd hier derde. 7. Eric zou Eric niet zijn, als hij van deze on verwachte gelegenheid geen gebruik zou ma ken. Terwijl de aanvoerder worstelt om zijn voet uit de stijgbeugel te trekken, springt Eric snel opzij en schiet weg om een bocht van het pad. Een aantal pijlen vliegen na. maar ver naast. Met katachtige sprongen klautert de Noor man tegen de helling op en in minder dan geen tijd is de Noorman in de wirwar van takken verdwenen. Voor die daar beneden aan een achtervolging toe zijn, ben ik onzichtbaar, denkt hij met een grimmige voldoening. Hijgend werkt hij zich verder omhoog, tot hij vlakke grond bereikt heeft. Bloed stroomt langs zijn gezicht, waar de takken hem meedo genloos striemden. Maar dat deert hem niet, hij is vrij. „Nu de handen nog los", mompelt hij en dan luistert hij ademloos. Links van hem kraken takken, zijn achtervolgers zijn dichterbij dan hij dacht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7