HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Prof. P. Steenkamp geroepen kabinetskrisis op te lossen Man koelt woede over verkeersfout op auto mede-weggebruikster ,,Wat grijzer, maar nog snel pratend" De dagverblijven Studiebeurs vanaf 27 jaar Lubbers: CDA- en D'66 ministers moeten voorjaarsnota uitvoeren Agressie in het verkeer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 18 mei 1982 Nr. 23116 5 ,,Ik ben geen CDA-informateur, maar een informateur uit het CDA" - hanteert een uitspraak van Paulus: „Beziet veel en behoudt het mogelij ke". DEN HAAG, 17-5. Na elf jaar is hij terug in Den Haag. Wat grijzer, maar nog even snel pratend. Piet Steen kamp, hoogleraar in Eindhoven, vader van het CDA, lid van de Eerste Kamer. Opgeroepen om de kabinetskrisis, die vorige week ontstond toen de PvdA- ministers uit het kabinet stapten, te bezweren. Kort en snel zet hij uiteen hoe hij aan de slag denkt te gaan. Zijn opdracht is ruim genoeg: Zo spoedig moge lijk tot een oplossing van de huidige kabinetskrisis te geraken. Zelf lijk hij nog steeds niets te voe len voor een funktie in de landelijke politiek. „Ik hoop zo snel mogelijk in Eindhoven terug te zijn". „Geen idee" Zegt op dit ogenblik geen uitgestip peld pad in het hoofd te hebben waarlangs hij zich de komende dagen - weken komt eerder, want hij ver wacht niet binnen twee dagen klaar te zijn - zal bewegen. „Elf jaar gele den had ik dat precies in mijn hoofd. Nu niet, ik heb geen idee hoe de frak- tieleiders zullen reageren op bepaal de gedachten. Ieder punt dat naar voren wordt ge bracht is interessant". Voor het eerst in zijn leven, zegt hij, heeft hij geen idee met wie hij morgen rond de tafel zal zitten. Kijkt dan op zijn horloge. „Al 22 jaar geef ik om deze tijd, maandagochtend, kolleges in Eind hoven". BEIROET. De Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO heeft een aantal maatregelen getroffen om aan elke eventualiteit in het zuiden van Liba non het hoofd te kunnen bieden. HAMBURG. Een teveel aan infor matie is voor de mensen niet scha delijk. „Men kiest zelf de informatie uit, die men nodig heeft". Dit heeft professor Ralf Dahrendorf vrijdag ge zegd op een kongres in Hamburg. MADRID. In de Zuidspaanse stad Granada is het tot verkeerschaos en religieus tumult gekomen nadat zich er het bericht verspreidde dat de madon nafiguur „Maagd van de tranen" in de kerk San Juan de Dios „tranen van bloed" huilde. UTRECHT, 17-5. De federatie van ouderverenigingen en de landelijke stichting dagverblijven voor geeste lijk gehandicapten hebben maandag in een gezamenlijke verklaring be zorgdheid uitgesproken over het snel groeiend tekort aan plaatsen in dag verblijven voor ouderen. Een van de oorzaken van het plaatsgebrek is dat de sociale werk plaatsen minder mensen toelaten. Daarvan ondervinden ook de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZLNK) de gevolgen. Zij verwachten, dat ze eind volgend jaar al 300 zoge naamde „gastleerlingen" zullen heb ben: mensen van twintig jaar en ou der die noodgedwongen nog maar een tijdje op schooi blijven omdat ze anders de hele dag thuis moeten zit ten. De scholen krijgen voor die gast leerlingen geen enkele vergoeding. De federatie en de stichting stellen, dat het landelijk plan 1982-1984 voor dagverblijven voor ouderen aange past moet worden, omdat het onvol doende rekening houdt met de toege nomen vraag. Er zullen jaarlijks meer nieuwe plaatsen bij moeten ko men. Met het ministerie van c.r.m. zijn besprekingen gaande over de mogelijkheid van tijdelijke boven tallige plaatsingen in de bestaande dagverblijven. De organisaties bepleiten voor de geestelijk gehandicapten een samen hangend overheidsbeleid in sa menspraak met het partikulier initi atief. Volgens hen heeft dat tot nu toe nog teveel ontbroken. Geduld Steenkamp vraagt politiek Den Haag om geduld. „Ik moet de tijd hebben, als besef ik wel dat er op de middellange termijn een oplossing moet komen. Elke dag kost immers geld en arbeidsplaatsen, ik voel dus dat ik hier duur zit". Op de vraag of de informateur zich op de hoogte heeft gesteld van de oor zaken die tot de krisis hebben geleid antwoordt Steenkamp dat hij zijn analyse al het afgelopen jaar heeft gemaakt, toen het kabinet aan het werk was. „En bovendien hebben we de afge lopen dagen via de media haarfijn kunnen horen hoe het zit". Ook heeft de informateur het afgelopen week einde een zwaar pak paperassen van de demissionaire minister-president Van Agt in ontvangst genomen, in- kluis het laatste tegenvoorstel van de PvdA-minister tijdens de aller- Iaaste kabinetsvergadering waarin de krisis ontstond. Van Agt wipte zaterdag even langs, op weg naar Limburg waar hij een prijs uitreikte aan een fabrikant van pittig gerstenat. ROTTERDAM. De stakende werk nemers van de Rotterdamse ertso verslagbedrijven Frans Swarttouw en Emo hebben maandag op een ver gadering van de vervoersbond FNV na amper inhoudelijke diskussie in ruime meerderheid besloten hun ak- tie voort te zetten. DEN HAAG, 17-5. Minister Van Kemenade van onderwijs heeft besloten dat studenten vanaf 27 jaar die willen gaan studeren met ingang van het studiejaar 1983/84 direkt in aanmerking zullen komen voor een studiebeurs. Tot dusver werd deze kategorie van studenten de eerste twee studiejaren slechts een rente loos voorschot verstrekt. In antwoord op schriftelijke vra gen van het kamerlid Willems erkent de minister dat het niet aangaat de wat oudere studenten die zich voor het eerst of na een studieonderbre king laten inschrijven het recht op een studiebeurs te onthouden terwijl jongeren daar wel aanspraak op kun nen maken. Om „uitvoeringstechnische" rede nen is het niet mogelijk de regeling al met ingang van het komende studie jaar in te voeren. DEN HAAG, 17-5. De ministers van C.D.A. en D'66, die zich akkoord heb ben verklaard met het besluit dat het kabinet over de Voorjaarsnota heeft ge nomen, moeten het daarin voorgenomen beleid in de Tweede Kamer verdedi gen en de voorgestelde maatregelen effektueren in de begroting voor volgend jaar. De raads verkiezingen DEN HAAG, 17-5. Voor de vierjaarlijkse verkiezingen voor de gemeenteraden - dit jaar op woensdag 2 juni - heb ben zich 59.650 Nederlanders kandidaat gesteld. Deze onge veer 0,4 procent van de bevol king dingt mee naar de 11.364 te verdelen raadszetels. Over het gehele land zijn 6.286 lijsten ingediend door politie ke partijen en groeperingen. Op 2 juni gaan in 754 ge meenten de kiezers naar de stembus. In twintig gemeenten in ons land zijn dit jaar geen raadsverkiezingen nodig. In Zuid-Limburg zijn in novem ber vorig jaar al tussentijdse verkiezingen gehouden in ver band met de gemeentelijke herindeling in deze provincie. De inwoners van de nog niet provinciaal ingedeelde ge meenten Lelystad en Dronten in Oostelijk Flevoland maken dit jaar ook de gang naar de stembus voor een gemeente raad. Dit standpunt heeft C.D.A.-frak- tievoorzitter Lubbers maandagmid dag meegedeeld aan informateur Steenkamp. Een poging om de brok ken van het kabinet te lijmen, is vol gens Lubbers niet doelmatig. Na af loop van zijn gesprek met Steen kamp zei Lubbers geen aanwijzingen te hebben dat de P.v.d.A. er nu an ders over denkt dan vorige week. Lubbers zei niet op voorhand ge- doogsteun te vragen van de V.V.D. voor een tussenkabinet van C.D.A. en D'66. Als C.D.A. en D'66 het geno men besluit willen uitvoeren dan is de vraag aan de andere frakties hoe zij daar over denken, meent Lubbers. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. De Amerikaanse senaat is akkoord gegaan met de her vatting, na dertien jaar, van de produk- tie van chemische wapens. Een amen dement om 54 miljoen dollar bestemd voor de produktie van deze wapens uit de defensiebegroting te halen, werd met 49 tegen 45 stemmen verworpen. ATHENE. Een frisse wind uit het noorden heeft de dichte smog-wolk die Athene dagenlang geteisterd heeft, verdrevea Het normale levensritme kon vrijdag in de Griekse hoofdstad hervat wordea PEKING. Ongeveer een half mil joen mensen zijn getroffen door over stromingen als gevolg van zware re genval in de Zuidchinese proc Guangdong, zo heeft de provinciale radio vrijdag gemeld. UTRECHT, 17-5. De politie in Utrecht heeft een 51-jarige Utrechtse automo bilist aangehouden, nadat hij de auto van een mede-weggcbruikster had be schadigd en de inzittenden, onder wie twee kleine kinderen, de stuipen op het lijf had gejaagd. De man had zich geërgerd toen een automobiliste een kleine verkeers fout maakte - zij reed iets te ver naar links - en zette een woeste achtervol ging in. Hij haalde daarbij de auto mobiliste herhaaldelijk in en remde dan plotseling af om een botsing te forceren. Toen de twee auto's voor hetzelfde stoplicht moesten stilstaan, kwam de Utrechter, samen met een vriend die bij hem in de auto zat, zijn auto uit en probeerde portie ren van het belaagde voertuig open te maken. Toen dat niet lukte ging een van de mannen op de motorkap staan en trapte de voorruit in, terwijl de andere de auto met zijn vuisten bewerkte. Omstanders waarschuw den de politie, maar toen die arri veerde was een van de twee mannen al met de auto verdwenen. Hij had bij zijn vertrek nog kans gezien de auto waarop de twee het voorzien hadden van voren aan te rijden. De politie stelt een onderzoek in. ATHENE. Er is geen enkele kon- krete beslissing genomen over de Amerikaanse militaire bases in Grie kenland, maar er bestaat „consen sus" over de wijze waarop het Vraagstuk moet worden behandeld. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander Haig zondag in Athene verklaard. JERUZALEM. De Israëlische rege ring heeft zondag de Palestijnen op nieuw gewaarschuwd geen aanvallen in eigen land of de bezette gebieden te dulden. In een verklaring zegt de regering de Palestijnse interpretatie van het bestand in Zuid-Libanon vol ledig onaanvaardbaar te vinden. MOSKOU. In de Moskouse winkels is geen enkele naaimachine meer te vinden, zo meldde zaterdag het bij voegsel Nedelja van het Russische re geringsblad Izvestija. Tv-kijken straks DEN HAAG, 17-5. Er is geen revolutie in het leven van de modale televisiekijker te ver wachten bij een ruimer media- aanbod. De konsument zal lang niet zo gretig op meer aan bod reageren als vele berichten de laatste jaren hebben willen doen geloven. Noch de ont vangstmogelijkheid van bui tenlandse kanalen, noch de aanschaf van een nieuw medi um als video blijkt de televi siekijker te kunnen verleiden om langer naar het scherm te kijken. Tot deze konklusie komen L. Schoonderwoerd en W. Knuist, wetenschappelijk medewer kers bij het sociaal en kultu- reel planbureau, in een maan dag verschenen rapport over het mediagebruik na verrui ming van het aanbod. De C.D.A.-fraktievoorzitter zei het logisch te vinden dat Steenkamp eerst met de fraktievoorzïtters van de grote partijen gaat praten in plaats van met de ministers van het demissionaire kabinet. SEOEL. Een Zuidkoreaans bouw bedrijf heeft Koerden in Irak er van beschuldigd eind april twee van zijn werknemers te hebben ontvoerd. Vol gens het in Seoel gevestigde bedrijf werden een onderhoudsmonteur en een vrachtwagenchauffeur op 23 april in het noorden van Irak ontvoerd. VITORIA Bij twee aanslagen in Spanje hebben een lid van de Guardia Civil en een politieman vrijdagochtend de dood gevonden, zo heeft de Spaanse politie meegedeeld. LUANA. Drie Angolezen zijn door het revolutionaire tribunaal van Luana ter dood veroordeeld. Dit is vrijdag uit officiële bron in de Angolese hoofdstad vernomen. DUSSELDORF. De Westduitse in genieur Horst Jonas is door een recht bank in Dusseldorp veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens een poging tot spionage. PEKING. Studenten in China zullen tijdens hun opleiding weer verplicht worden on handenarbeid te verrichten krachtens nieuwe bepalingen van de regering in Peking, die daarmee de praktijk uit de tijd van voorzitter Mao Tse Toen doet herleven. Dit heeft het dagblad Guangming vrijdag gemeld. LIMA. De Peruaanse topmilitair en minister van defensie, generaal Luis Cirnseros, heeft maandag ge pleit voor verscheping van Peruaan se tanks, vliegtuigen en troepen naar Argentinië. WARSCHAU. De zender van de verboden Poolse vakbond Solidari teit is voor de vijfde maal even in de lucht geweest. De uitzending, die slechts in een klein deel van War schau te horen was, werd na minder dan een minuut al weggedrukt door luidde popmuziek. LUANDA. Angola heeft melding gemaakt van nieuwe Zuidafrikaanse luchtaanvallen op de provincies Hui- Ie en Cunene, in het zuiden van het land. NEW DELHI. India en China her vatten maandag de onderhandelin gen over hun reeds lang slepende grenskonflikt. Een van de Indiase onderhandelaars heeft echter al de mogelijkheid van spektakulaire re sultaten uitgesloten. TEL AVIV. Israël heeft troepen ge- koncentreerd aan de grens met Liba non. Dat heeft de chef-staf van het Is raëlische leger, majoor-generaal Ra fael Eitan, in een Interview gezegd. De Israëlische luchtmacht heeft in de vroege vrijdagochtend twee maal verkenningsvluchten uitgevoerd bo ven Beiroet en omgeving. Vrijdag 21 mei, 22.25 uur, Nederland 1: ,,Een vredig dorpje". Een scène uit deze film met links Jean Carmet als rechter Noblet. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 19 MEI NED. I: VARA's filmklub beheerst dit woensdagmiddagprogramma met Scoo- by Doo, de jeugdfilm Paul's droom, de slotaflevering van de Deense kinderfilm Karina en natuurlijk De film van Ome Willem. Het avondprogramma begint met Van gewest tot gewest. Hierin o.a. Een strandjuttersreünie in Den Helder, het poppencentrum in Dordrecht Dan een aflevering van de Frans/Italiaanse serie Temps d'une république. Tijdens de Franse nationale feestdag 14 juli, krij gen Rose en Marei een tandem kado voor hun verdiensten aan het volksfront be wezen. Rose wil daarmee graag naar de Middellandse Zee fietsen, maar Marcel wil liever thuis blijven en met zijn vrien- den het werk voortzetten. Studio Sport i brengt eèn samenvatting uah de tweede finalewedstrijd om de UEFA Cup vóór bekerhouders Hamburg sv en Goten borg. NED. II: Het begrip Versieren" staat centraal in de aflevering van Pubertijd. De VOO brengt vanavond de Engelse speelfilm The eagle has landed op het scherm. Het verhaal speelt zich af in de tweede wereldoorlog en laat de kijker meemaken hoe de Duitse Luitenant kolo nel Kurt Steiner ter dood veroordeeld wordt omdat hij een SS luitenant heeft neergeslagen, die bruut optrad tegen gevangen genomen Joden. Hij kan gratie krijgen als hij met 20 andere SS-ers een poging onderneemt Churchill vanuit zijn vakantiehuis te ontvoeren en hem in Duitsland af te leveren. Hij neemt de uitdaging aanDan een half uurtje waarin Seth Gaaikema zijn opwachting zal maken. Hij zal gedichten van Hein- rich Heine, vertaald en op muziek gezet, vertolken. WOENSDAG 19 MEI NED. I: 11.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voordoven; 15.30 VARA's Film klub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Naar zee; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 23.00Nieuws; 23.05 Nieuws voordoven, NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Pubertijd; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stich ting Socutera; 20.32 The Eagle has landed; 22.30 Seth Gaaikema; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 20 MEI NED. I: De medische rubriek Vinger om de pols opent de uitzending. Kavik en de wolfshond is de titel van een tv film. Het verhaal handelt over een vele malen bekroonde sledehond die per vliegtuig naar zijn nieuwe eigenaar wordt ver voerd. Het is een rijk zakenman die alleen met het dier wil pronken. Liefde- vliegtuig stort neer en de hond wordt gewond. Liefdevol wordt het dier ver zorgd door de jongen Andu, die hem tussen de wrakstukken heeft gevonden. De zakenman komt erachter dat de hond niet dood is en laat hem alsnog op transport zetten. Hij weet te ontsnappen en gaat op zoek naar zijn vriendje Andy. Dan een Special rond de nieuwe con certmeester Jaap van Zweden. Feminis ten met hun vrijheidsstrijd staat centraal inOt.hoe zit het nou met Sien? NED. II: Popi heeft al drie baantjes als masseur gehad omhetmogelijk temaken dat zijn kinderen op vakantie kunnen. Het dineetje voor de kinderen vanJarvis en Hilda heeft nogal wat voeten in de aarde in de aflevering van de Sullivans. r. Advóeaat van de duivel is de titel van een van Morris Wéh^Ph'èedklein Italiaans bergdorpje vereren de inwoners een hei lige, die het Vaticaan nog niet net. Het is de pastoor die tijdens de tweede wereld oorlog door de partizanen werd ver moord omdat zij in hem een verrader zagen, maar die wonderlijke staaltjes van genezing en aastenliefde had laten zien. De doodzieke bisschop wordt op het geval afgestuurd als Advocaat van de duivel. Hierna een portret van Peerke Donders, die binnenkort door de Paus heilig verklaard zal worden. Deze Til- burgse pater leefde van 1806-1880 en werkte onder de zieken en melaatsen in Suriname. De Alles is anders show van Aad van de Heuvel besluit het program ma. DONDERDAG 20 MEI NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Vin ger aan de pols; 19.25 Kavik de Wolfs hond; 20.55 De rechterhand van de dirigent zit links; 21.36 Journaal; 21.45 Oten hoe zit het nou met Sien?; 22.15 Nieuws; 22.20Nieuws voordoven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Iene miene mutte; 18.59 Tweede; 19.10 Popi; 19.25 De Sullivans; 20.00 Journaal; 20.10 Advo caat van de duivel. 21.55 Peerke Don ders; 22.10 De alles is anders show; 23.10 Nieuws. VRIJDAG 21 MEI NED. I: Moord voor beginners is de titel van een komische uit het Engels ver taalde thriller. Medewerkenden zijn Ge rard Cox, Greet de Jong, Guus v. d,. Made, Coruan Rijn en Jan Teulings. Het verhaal gaat over Freek van Vliet die alles heeft wat zijn hart begeert. Een lieve vrouw, wolken van kinderen, een goede baan een mooi huis en een fijne hobby, waarmee hij prijzen weet te beha len. Maar dan verschijnt er op een dag iemand uit Indonesië, die alles weet over de zwarte bladzijde uit Freeks levens boek. De man probeert hem te chan teren. Dan verdiept Freek zich in het manuscript van zijn buurman waarin een perfecte moord wordt beschreven Dan de politieke rubriek Haagse bluf. Spelenderwijs van het Humanistisch Verbond gaat vooraf aan de nachtfilm. Een vredig dorpje getiteld In een vredig dorpje heeft de plaatselijke rechter het moeilijk met een rijk industrieel die een groot deel van de bevolking van vast werk voorziet. De rechter verdenkt de man van moord op zijn echtgenote en wil het recht laten zegevieren. NED. II: Bassie en Adriaan hebben het nog. steeds, rnqeilijk met professor Chagrijn. Dg nieuwe juf is de titel van een, Amerikaanse rolprent, die laat zien hoe de invloed van een onderwijzeres kan zijn als kinderen menen dat de juf altijd gelijk heeft. Een show rond Corrie van Gorp gaat vooraf aan de aflevering van MaxHavelaar. Tijdens zijn benoemings toespraak belooft Max bescherming aan de Inlanders en gaat dan ook praten met de dorpshoofden. Nachtelijke verschrik kingen is de titel van een Afrikaanse film. Een echtpaar is midden in de nacht met een doodzieke baby op weg naar het ziekenhuis als zij worden lastig gevallen door twee roofmoordenaars, die met een gestolen auto 'onderweg zijn en er het grootste genoegen in scheppen hen dwars te zitten 'VRIJDAG 21 MEI NED. I: 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Moord voor beginners 20.35 Haagse bluf; 21.37 Journaal; 2.1.55 Spelenderwijs; 22.25 Een vredig dorpje; 00.20 Nieuws; 00.25 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Bassie en Adriaan; 19.25 De nieuwe juf; 20.00 Journaal; 20.27 De Corrie van Gorp show; 21.20 Aktua TV; 21.55 Max Have laar; 22.40 Nachtelijke verschrik king; 23.20 Nieuws. 40 Als de drie mannen over het zaken leven babbelen, trekt Bartje haar gast mee naar een rustig hoekje van de grote achterkamer. Ze presenteert een sigaret, steekt er zelf ook een aan en knipoogt „Kom eens gezellig een mid dagje theedrinken, buurvrouw," no digt Bartje op hartelijke toon uit „Wij vrouwen hebben toch niet zoveel, niet? Onze mannen zfin doorgaans de hele dag vóór, in de zaak, dus kom maar gerust" Hannie belooft, dat ze eens komt aanwippen. Aan de stadskant van de schoenen winkel is een meubelzaak. Groter dan de winkel van Flip. De eigenaar is een aardige man, die zichzelf heeft opge werkt van klein meubelmakertje met een paar man personeel tot handelaar. Begonnen in een klein winkeltje in Noord, heeft hij via een tweede zaak eindelijk zijn domicilie ogeslagen aan de Kruisweg Aanvankelijk hier ge start in een betrekkelijk kleine zaak, heeft hij enkele jaren geleden het pand ernaast opgekocht het hele bedrijf grondig laten verbouwen, zodat hfi nu een der mooiste meubelzaken in de stad heeft die zich mag verheugen in de klandizie van de gegoede stand. Croesfeld is ondanks zijn sukses in zaken de eenvoudige, beminnelijke man gebleven. Zijn vrouw echter, een lange, te magere zwartharige, die in haar jeugd ongetwijfeld een schoon heid was, voelt zich en laat dit duidelijk merken, als Flip en Hannie hier hun opwachting maken. Uiteraard is de in richting van de woning zeer luxueus, op het protserige af. Jannie Croesfeld verontschuldigt zich en zegt „Let maar niet op de kombinatie's, want als Henk iets niet goed meer kan verkopen, houdt hij het en verdwijnt het door gaans hierheen." Hannie ziet al spoedig, dat alles van een verfijnde luxe is, waarbij haar eigen boeltje in het huis ernaast in het niet valt Doch ze is er vast niet jaloers op. Dit vertrek, hoe groot het ook is, staat te vol met allerlei snuisterijen, tafeltjes, mini-stoeltjes en andere meu bels en siervoorwerpen. Het is evenwel een prettige avond. Jannie Croesfeld probeert haar nieuwe buurvrouw uit te horen, maar Hannie is insüncmatig op haar hoede en vertelt slechts datgene, wat ze kwijt wiL Doch ze weet nu al, dat ze met deze deftig- doende vrouw nooit op goede voet zal komea Omgekeerd ziet Jannie Croes feld met een beetje geringschatting neer op dit „blaag". Flip mag ze hele maal niet; de oude Boerée mocht ze evenmin. Uitgaande van de stelling: de appel valt niet ver van de stam, zet ze buurman Flip op één lijn met zijn vader en broer. Van Gë, haar schoonzuster weet ze al zo'n beetje dat Jannie Croesfeld al het mogelijke doet zich in te dringen in de uiterste bovenlaag der stad, hetgeen haar tot nog toe maar heel sporadisch is gelukt Er is een bridgemiddag in de stad, waar Jannie heengaat en ze in aanraking komt met baronesse Zus en Door HENK VAN HEESWIJK Zo en jonkvrouw Dit en Dat Die haar genadig toestaan mee te doen, haar vriendelijk neerbuigend bejegenen, maar verder aan haar lot overlatea Tenzij er voor een of ander liefdadig doel gedokt moet worden en dan zijn ze er als de kippen bij om een gift van „de lieve mevrouw Croesfeld". De lieve mevrouw trapt er natuurlijk elke keer opnieuw weer ia Als Flip en Hannie drie maanden aan de Kruisweg wonen, heeft Hannie een wekelijks kaartavondje ten huize van Van Weerdea Dat Flip niet kaart, komt goed uit want ze hebben een vierde „man" nodig en dat het in dit geval een vrouw is,mag de pret niet drukken. IntegendeeL Bovendien hebben ze het zo geregeld, dat er gekaart wordt op de avond, dat Flip kegelt dus Flip hoeft zich niet te vervelen, als zijn vrouw canasta speelt Als maat fungeert Leo Bestebos, de zwager van Van Weer- den, die op de eerste kaartavond Han- nie's hand kust en zeg^. zich zeer ver eerd te voelen, dat hij met haar mag samenspelen. In de loop van deze avond maakt hij haar verschillende ma len komplimentjes omtrent haar uit stekende spel tot Bartje van Weerden op een gegeven ogenblik zegt* „Hou nu maar es op, Leo; je maakt de buur vrouw verlegen." Om half twaalf vindt Hannie het welletjes en betuigt, dat ze een fijne avond heeft gehad En graag eens in de week wil komen kaarten. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5