Zierikzee ook in overleggroep professionele podiumkunsten Samenstelling Provinciale Staten van Zeeland Echtpaar Berrevoets briljanten bruidspaar Jeugd E.H.B.O. op de Theo Thijssenschool Vijfenzeventig jarige tweeling Toon en Bram Liquidatie S.C.Z. STREEKNIEUWS Gemeenteraad Westerschouwen STREEKNIEUWS 4 ZIERIKZEE, 17-5. In verband met de op handen zijnde liquidatie van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland bestaat er zorg om de professionele podiumkunsten op Schouwen-Duiveland. Die zorg bleek maandagavond wederom tijdens de rondvraag in de Zierikzeese gemeen teraadsvergadering. Zowel V.V.D. als C.D.A.-fraktie'in formeerden naar de mogelijke gevolgen en nadere ont wikkelingen in deze zaak. In „Irene" ZIERIKZEE. Het briljanten-echtpaar C. Berrevoets-P. P. Koest. - (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 17-5. Feest in het hervormd be jaardenhuis „Irene": het had een briljanten bruidspaar binnen de muren. Maandag her dacht het echtpaar C. Berrevoets-P. P. Berre- voets-Koets, dat ze 65 jaar geleden in het huwe lijk traden. En dat is best een lange tijd, om even bij stil te staan. Eigenlijk is de juiste da tum 16 mei, maar omdat deze dag op een zon dag viel hebben ze het maar een dag uitgesteld. Het feest bestond maandag uit gezamenlijk koffie drinken (met gebak uiteraardin de rekreatiezaal van het tehuis. Ook burge meester Th. H. de Meester kwam het bruidspaar met deze dag felici teren. Verder was er weinig familie, maar dat kan ook niet anders als je al zo oud bent: 90 en 88 jaar. Kinderen heeft het echtpaar niet, wel nog een paar broers. Het zijn echte Zierikzeeënaars, dit briljanten echtpaar, Geboren en getogen, zoals dat heet. Omstreeks de huwlijksdatum in 1917, stond de heer Berrevoets in dienst en had de wapenrok aan van het reserve-bataljon. Kondukteur R. T.M. Na die (eerste) Wereldoorlog was de heer Berrevoets werkzaam als kondukteur bij de R. T.M. tussen Burgh en Steenbergen. Verder weet Berrevoets te vertellen (het gesprek ging in hoofdzaak met de brui degom, mevrouw Berrevoets is wat doof) dat hij het plekje aan het Jannewekken, waar nu het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbo de staat, héél goed kent: voordat het Jannewekken op deze plaats bebouwd was, was het tuingrond met boomgaard, gepacht door Ber revoets. Na zijn R.T.M.-tijd is hij gaan „tuinen". Vele Zierikzeeënaren zul len hem nog wel herinneren, want hij kwam drie maal per week met groenten én fniit langs dé deur, met de „Hit". Later heeft hij land aan de Hoeveweg gekocht, dat voor hetzelfde doel bewerkt werd. De bruid van vandaag was overigens niet zo te porren voor het landwerk, maar het handelen vond ze wel leuk, vertelt haar man. Personeelsgebrek in de zomer leidde er toe, dat de familie Berre voets uiteindelijk de groenten en fruit aan de kant zette en zich vol ledig weidde aan de landbouw. Vlak voor de ramp werd het bedrijf verkocht. Tijdens de ramp was hij palen-punterbij de Heidemij. Redelijk gezond Het echtpaar staat er beter voor dan bij het vorige jubileum, toen (vijf jaar geleden) lag mevrouw Berrevoets in het ziekenhuis, waar het 60-jarig feest gevierd werd. De gezondheid is nu redelijk. De bruidegom leest veel en graag, maar heeft verder weinig liefhebbe rijen meer. Ze hadden ook weinig zin meer in feesten, maar desal niettemin zag hun kamer er feestelijk uit, met bloemen van de bewo- neers, van het gemeentebestuur en andere vrienden en bekenden en het personeel van „Irene", waar het echtpaar inmiddels al bijna 13 jaar woont, verraste hen met een bestek. O, ja; de dominee (De Rooij) is ook nog geweest, en dat vond Berrevoets erg fijn! ZIERIKZEE, 15-6. Dit schooljaar is er voor de zesde keer jeugd EHBO-les gegeven op de Theo Thijssenschool aan de kinderen van klas 6. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester kon op de vragen van de heren J. J. Geleijnse en L. S. P. van Velthoven antwoorden dat Zie rikzee inmiddels is toegetreden tot de overleggroep, die aanvankelijk werd gevormd door de vier grote ge meenten in Zeeland met het doel een deel van de professionele podium kunsten veilig te stellen. Donderdag 27 mei zal nader over leg plaatsvinden over mogelijke al ternatieven. Voor wat betreft de abonnementsvoorstellingen voor het seizoen 1982/1983 heeft de S.C.Z. la ten weten, deze veilig te willen stel len, mits de betrokken gemeenten zich bereid verklaren garant te staan bij te verwachten tekorten. Voor ne gen voorstellingen wordt dat tekort geraamd op maximaal 45.000,-. Het is nog niet bekend of de S.C.Z. nog in staat zal worden gesteld naast het af sluiten van de kontrakten de zaken voor het seizoen 82/83 ook verder ge heel af te werken. De mogelijkheid bestaat, dat de gemeenten dat zelf moeten gaan doen. Positief benaderen De voorzitter liet weten, dat Zie rikzee de voorstellen zo positief mo gelijk zal benaderen, „omdat je als centrumgemeente niet kunt verko pen, dat we helemaal geen professio nele podiumkunsten meer zouden kunnen bieden". In antwoord op een reeds eerder gelanceerde suggestie van de heer Geleijnse betreffende een regionale aanpak, liet de voorzit ter weten, dat over dit punt wel reeds oriënterende gesprekken hebben plaatsgehad, maar dat de gemeente zich toch zo lang mogelijk in breed verband solidair zal trachten op te stellen. Een voorstel van de heer J. Groen (P.v.d.A.) tot realisering van een voet-fietspad over de dijk bij de los- wal aan de Engelse Kade werd door de raad met 7-5 stemmen (de heer W. F. Sprengelmeijer was niet aanwe zig) verworpen. „Moeten we dit nou uit een skala van prioriteiten naar voren schui ven. Dan weet ik voor de komende raadsvergaderingen ook nog wel een paar leuke voorstellen", luidde de reaktie van de heer Van Velthoven. In de kommissie Publieke Werken van 22 maart j.l. bracht hij een posi tief advies uit ten aanzien van de aanleg van dit fiets/voetpad. Ook nu liet hij weten „een heel eind met Groen te kunnen meegaan". De heer Van Velthoven wachtte echter liever de bespreking in de Dienst Gemeen tewerken en het voorstel van het kol lege af. Vraagtekens De heer Geleijnse zei, evenals in ge noemde kommissievergadering grote vraagtekens te willen zetten bij het rendement van een dergelijke voor ziening. Hij achtte een fietspad van 1.20 m niet breed genoeg en was het ook niet eens met een ad hoc-beslissing, zoals hij het voorstel van de P.v.d.A.-frak- tie omschreef. Wethouder P. de Rijke achtte het ook zeer de vraag of wel gebruik ge maakt zou worden van een pad over de kruin van de dijk. „Als het een beetje waait, gaan ze toch onder langs de dijk fietsen", was zijn reak tie. Daar de zandaanvoeren ter plaatse volgens de wethouder P.W. voor de helft zullen afnemen, deed zich in middels een nieuwe mogelijkheid voor een pad onder langs de dijk te kreëren. ZIERIKZEE Varende meubelshow In de Zierikzeese haven zal van 22 tot en met 24 mei een Rijnschip lig gen afgemeerd, dat is ingericht als meubeltentoonstelling van de firma Paauwe meubelinrichting te Zonne- maire. Een drijvende show dus, van stijlmeubelen, Perzische tapijten en exklusieve verlichting. Het schip zal van tien uur 's och tends tot tien uur 's avonds de deuren openen voor het publiek. Woensdag 26 en donderdag 27 mei ligt het schip afgemeerd in de haven van Bruinis- se. De show geeft een indruk van het geen de firma Paauwe in huis heeft en vooral de betere merken en kwali-, teitsprodukten voeren tijdens de ten toonstelling de boventoon.'' ELKERZEE Aanrijding Op de Elkerzeeseweg deed zich maandagmiddag een aanrijding voor De heer Groen achtte de zaak uit puttend genoeg behandeld in de kom missie P.W. en zei geen behoefte te hebben aan de door de wethouder voorgestelde terugkoppeling naar deze kommissie. Noodzaak De P.v.d.A.-woordvoerder wees met nadruk op de noodzaak van het treffen van een voorziening voor het groeiend aantal fietsers, dat langs de Engelse Kade naar de Zuidhoek naar het werk gaat. Hij kon de andere frakties echter niet overtuigen en zijn voorstel werd met 7-5 stemmen verworpen. tussen een wielrijdster en een auto mobilist. De wielrijdster, M. P. W. E. v. O. uit Scharendijke zou plotseling te veel naar links zijn gaan rijden en werd door de achteropkomende auto met S. H. v. D. uit Scharendijke ach ter het stuur, geschept. De auto belandde in de sloot, de fiets werd vernield en twee bestuur ders moesten naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis worden vervoerd. V. D. heeft een armbreuk en V. O. een beenbreuk. Dokter Bruel verleende de eerste hulp, Jan de Jonge haalde de zwaar beschadigde auto uit de sloot. NOORDGOUWE Reisje Plattelandsvrouwen Donderdag 27 mei maakt de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen, afdeling Noordgouwe e.o. een reisje naar Amsterdam. Er zal een be zoek worden gebacht aan Schiphol en verder wordt het Rijksmuseum be zichtigd. Men kan zich hiervoor nog opgeven (voor 24 mei) bij mevrouw Mol, 01112-1370. NIEUWERKERK Zomer-avond koncert Begunstigd door prachtig zomer weer gaven de samenwerkende mu ziekkorpsen „Oefening en Uitspan ning" en „Nu met Hope" onder lei ding van de heer H. Radewalt het eerste zomer-avond koncert op de muziektent aan de Kerkring. De ma jorettes, de jeugdafdeling van Brui- nisse verleende ook medewerking. Na enkele nummers van de muziek verenigingen volgde een optreden van de majorettes, dat net als de mu ziek goed werd gewaardeerd door de belangstellenden. Tot slot speelden de korpsen nog enkele wijsjes. BRUINISSE Radio-kerkdienst Op zondag 23 mei zal de morgen dienst van de Gereformeerde Kerk worden opgenomen door de IKON- radio. Voorganger in deze dienst is ds. J. Kievit uit Schiedam. De dienst, welke 45 minuten zal du ren, wordt dezelfde dag, zondag 23 mei 's middags om 5 uur, via de radio uitgezonden. Degenen die deze dienst willen bij wonen worden verzocht om 9.30 uur aanwezig te zijn; i.v.m. geluidshin der worden de deuren daarna geslo ten. Van 9.30 - 10.00 uur worden de psalmen en liederen doorgenomen en de microfoons getest. NCVB-vergadering „Er kan duidelijk gesteld worden dat geneesmiddelen steeds met voor zichtigheid en beleid dienen te wor den gebruikt". Aan het woord de heer C. Verschuren, apotheker uit Zierikzee. Deze was op uitnodiging aanwezig met assistent op de N.C.V.B. vergadering, afdeling Brui- nisse. De avond werd geopend met het zingen van psalm 33: 1 en 2, waarna de president, mevrouw De Groot voorging in gebed. De meditatie ge maakt naar aanleiding van enkele verzen uit Joh. 4, had als thema: „Wat een bevrijding". Aan de hand van dia's en het gesproken woord van de heer Ver schuren werd het tweede gedeelte van de avond voorlichting gegeven over de verschillende toedieningsme thoden van medicijnen, het bewaren ervan en de bijwerkingen van medi cijnen. Ook werd gewaarschuwd voor het gebruik van geneesmidd- leen van verscheidene artsen en voor het gevaar geneesmiddelen-alkohol. De dames kregen gelgenheid over deze kwestie vragen te stellen die door de heer Verschuren werden beantwoord. Na afloop werden de he ren hartelijk dank gezegd voor hun medewerking aan deze avond. DEN HAAG. VVD-fraktieleider Nijpels heeft in zijn gesprek met in formateur Steenkamp van maandag gesuggereerd om de VVD te betrek ken bij de uitvoering van de maatre gelen die door de regering wellicht nog kunnen worden getroffen voor de verkiezingen. UTRECHT. In Utrecht is maandag officieel de eerste paal de grond in gegaan voor woningbouw in het Griftpark, in de volksmond ook be kend als „gifpark" omdat er twee jaar geleden in de bodem enorme hoeveelheden gif waren aangetrof fen. ROSMALEN. De Heidemij ruimt dinsdag in het Brabantse Rosmalen ongeveer duizend kubieke meter zwaar vergiftigde grond op. Een bij zonder gevaarlijk karwei, omdat daarbij blauwzuurgas kan vrijko men. (Vervolg van pagina 1) Kommissies Wethouder J. C. de Feiter zag het als een probleem, om zaken goed te be spreken in de kommissies als de leden hiervan zich* door plaatsvervangers la ten vervangen. Volgens de wethouder werkt dit de duidelijkheid en de goede werkwijze niet in de hand daar de plaatsvervan gers niet goed op de hoogte zijn van de te behandelen zaken. Dr. Van Zuijlen was het hier duide lijk niet mee eens daar ook de plaats vervangers steeds de beschikking hebben over de stukken van de te behandelen zaken. L. C. Hoogerhuis merkte op, dat men ondanks alles toch met een verhoging van f 42.000,- bij de raad is gekomen. Wethouder De Feiter was er van over tuigd, dat de plaatsvervangers het ook wel goed zouden doen, maar toch vond hij het gewenst dat de aangestelde le den op de vergaderingen aanwezig wa ren. Neeltje Jans De raad was het eens met het kollege om de Neeltje Jans in de monding van de Oosterschelde binnen de gemeen tegrenzen te krijgen. Door GS is een voorstel gelanceerd om het werkeiland niet langer binnen de grenzen van de gemeente Veere te laten vallen, maar het grondgebied toe te wijzen aan de gemeente Wis- senkerke. Voor wethouder Van den Aarsen was het een raadsel waarom GS het grondgebied had toebedacht aan de gemeente Wissenkerke, daar deze plaats hiermee geen enkele binding heeft Burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer stelde vast dat de ge meente Westerschouwen direkt is be trokken bij alles wat er op de Neeltje Jans plaats vindt, hoewel het grondge bied momenteel aan de gemeente Vee- re behoort De bemoeienis met dit gebied door de gemeente Westerschouwen zal me de gezien het rekreatief karakter naar haar mening ook in de toekomst groot zijn. Voor een goede begeleiding vond zij het een juiste zaak als het gebied aan Westerschouwen zou worden toe gewezen. De heer S. Roos (PvdA) was het met de mening van de raadsvoorzitter eens evenals L. Tieleman, dr. H. J. van Zuij len en J. van den Berge. Kultureel centrum De raad kon zich verenigingen met het voorstel van het kollege om het pand Weststraat 18 te Haamstede de bestemming Kultureel Centrum te ge ven en hiervoor een bedrag van f48.000 beschikbaar te stellen. Dr. Van Zuijlen vroeg zich hierbij wel af, of men wel goed weet waar men mee bezig is en of men niet teveel hooi op de vork neemt De raad ging akkoord met de ver- koop van een perceel grond op het in dustrieterrein aan de Dapperweg te Haamstede, groot 1816 c.a. aan het aannemersbedrijf H. P. Kloet te Noord- gouwe voor de som van f 88.240,68. Bij de aanvang van de vergadering bood dr. H. J. van Zuijlen burgemees ter J. L. Niemantsverdriet^Leenheer zijn exkuses aan voor de gedane uit latingen in de vorige raadsvergade ring bij het behandelen van het agen- dapujt over het dorpshuis te Burgh- Haamstede. De burgemeester zei het exkuus te aanvaarden, waarbij zij aannam dat dit ook betrekking had op de heer L. Tie leman. Dr. Van Zuijlen zei niet van plan te zijn de uitlatingen, welke hij had gericht aan het adres van de heer Tieleman in te trekken. Deze lessen werden gegeven door mevr. De Looff, mevr. Kuyper en mevr. Boot van het Rode Kruis afd. Zierikzee. Na met veel inzet de lessen gevolgd te hebben moest er examen gedaan worden, wat door dhr. Kloet werd afgenomen. De geslaagden De volgende kinderen zijn geslaagd: Remco Bakker, Annette v. d. Berg, Johnny v. Beveren. Wim Boorshooft, Jopie de Bruyn, Ilonka Dorreman, Manon Dijkstra, Simon Goedhart, Kees Hanse, Wibo v. Hek ken, Johan Hendrikse, Leon Hen- drikse, Helena v. Herp, Marianne Koopman, Barry Korsman, Erwin Koster, Stefan Legemaate, Jolanda de Munnik, Taco Nuyens, Ernst Pols, Anita Quist, Martin de Regt, Michel Schaalje, Marjolein Schimmelpen- nink, Jan-Kees Vis, Sacha Vuyk, Martin v. d. Zande, Rob v. d. Zande, Claudia Jumelet. Ambulance Op maandag 3 mei kwam om ±9 uur de ambulance voor de school zo dat alle geslaagde kinderen er een kijkje in mochten nemen waarbij ze uitleg kregen van de heer Heikamp. BRUINISSE Nieuwe klokkestoel Gisteravond (maandag) heeft een enorme kraan de klokkestoel en de bronzen klok van de kerk der Gere formeerde Gemeenten in Ned. getild. Tijdens een jaarlijkse kontrole- beurt was gebleken dat de houten klokkestoel de tand des tijds niet heeft weerstaan en zo slecht was ge worden dat ze vervangen moest wor den. De in 1949 gebouwde kerk aan de Schoolstraat zal het ongeveer 6 we ken zonder klok en haan moeten doen. In die tijd maakt het staal- konstruktiebedrijf Hanse in Sirjans- land een nieuwe (stalen) klokkestoel voor de kerk. De klok wordt dan ge lijk in de stoel gemonteerd zodat de ruim 35 meter hoge kraan alles in één keer op z'n plaats zet. Nogal wat be langstellenden bekeken het niet alle daags tafreel van de torenhoge kraan die het kerkgebouw van haan, klok en klokkestoel ontdeed. De tweeling Anthonie en Abraham Fondse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE, 17-5. Maandag vierde de oudste tweeling van Kerkwerve, hun vijfenzeventigste verjaardag. Op 17 mei 1907 wer den de gebroeders geboren onder de naam Anthonie en Abraham Fondse. óeboren en getogen te Kerkwerve zijn deze twee eigenlijk niet weg te denken uit het dorp. Twee maanden geleden kwam daar echter verandering in toen Bram naar bejaardencentrum Borrendamme vertrok. Daar is hij in middels ingeburgerd en hij heeft er maandagochtend zijn verjaardag gevierd. Aktief Natuurlijk was broer Toon ook aanwezig, 's Middags was overige visite welkom in het zaaltje van de Ned. Hervormde Kerk te Kerk werve. waar het feest werd voortgezet. Toon is nog erg aktief in en om Kerkwerve. Hij fietst veel, of is in een tuin aan het spitten of aan het wieden op het land. Als oud landarbeider weet hij nog van wanten. Verder is hij dol op postze gels en speldjes. Feliciteren Ondanks zijn invaliditeit is Bram ook nog altijd bezig. Vooral de afgelopen maanden in Kerkwerve zet hij zich in om allerlei dingen te maken voor het Welfare-werk van het Rode Kruis. Ook voor de kerkaktie van 29 mei heeft hij een kussen geknoopt. Hij is altijd een trouwe bezoeker van de bejaardensoos. Hij blijft met Kerkwerve verbonden want morgen gaat hij met de bejaarden van Kerkwerve naar de Veluwe Het werd een gezellige middag in Kerkwerve, velen kwamen om het jarige tweetal te feliciteren. MIDDELBURG. 17-5. Hieronder volgt de samenstelling van de Pro vinciale Staten van Zeeland, zoals deze met ingang van 2 juni a.s. bestaat. Voorzitter: dr. C. Boertien, Com missaris der Koningin. Leden: Christen Democratisch Ap pèl: Th. F. C. M. Baert, Hulst; C. Bal kenende, Wemeldinge; drs. R. C. E. Barbé, Hoek; mr. J. A. de Boe, Poort vliet; P. G. van den Bosse, Axel; G. Christiaanse, Terneuzen; ing. A. M. Dek, Kapelle; P. J. Everaert, Wal soorden; G. J. de Jager, Wemeldinge; E. Ph. Nieuwkerk, Poortvliet; J. Ra- mondt, Schoondijke; H. M. L. Remijn-de Badts, Oostburg; J. H. Roose, Goes; J. F. M. J. Scheffers, Vlissingen; J. B. Ventevogel, Vlissin- gen. Democraten '66: J. L. A. Boogerd- Quaak, Zaamslag; drs. C. de Schip per, Kapelle; P. Scheelde, Heinkens- zand. Partij van de Arbeid: mr. J. P. Boersma, Middelburg; W. Don, Mid delburg; N. Filius, Kortgene; B. J. Groot, Terneuzen; drs. J. M. V. Luijt- Verheij, Goes; P. de Nooijer, Middel burg; J. Roodenburg, Vlissingen; H. Venekamp, Tholen; G. de Vries- Hommes, Oostburg; C. C. van Zanten-Leijsen, Vlissingen. Staatkundig Gereformeerde Par tij: H. Cornelisse, Yerseke; M. Dijke, Scherpenisse; R. van Ommeren, Zie rikzee; W. P. Rentier, Middelburg; D. J. Tollenaar, Hoek. Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie: L. Becu, Zierikzee; dr. ir. C. W. C. van Beekom, Goes; C. de Dreu-Koster, Middelburg; ing. L. A. M. Elenbaas, Scherpenisse; G. W. Eyssens, 's Heerenhoek; J. Ik. Hen- nekeij, Breskens; E. Maris-Koster, Zaamslag; J. P. S. A. Thomaes, Hoofdplaat; J. D. de Voogd, Vlissin gen; J. G. van Zwieten, Koudekerke. Reformatorische Politieke Federatie/Gereformeerde Politiek Verbond: H. J. Colijn, Kloetinge; P. Roose. Hoek. Politieke Partij Radikalen: C. Th. A. van Waterschoot, Oostburg. Linkse samenwerking: Pascifis- tisch Socialistische Partij/ Communistische Partij van Neder land: J. C. Dupré, Rilland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4