Schouwen-Duiveland krijgt diepzee-aquarium „Aquabar" Maatregelen tegen financiële nood van jeugdsoos Pleun van der Lugt zaterdag in Zierikzee Op plaats van Dolfirodam STREEKNIEUWS Gemeenteraad Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag isiü82 Nr. miu 3 SCHARENDIJKE, 17-5. Schouwen-Duiveland krijgt een diepzee-aquarium. Op de plaats van het naar Zuid-Limburg vertrokken Dolfirodam in de haven West Repard te Scharendijke zal nog dit zomerseizoen het diepzee-aquarium „Aquabar" worden geo pend. Initiatiefnemer tot dit unieke projekt is drs. D. Nauta van Gemma Marina N.V." te Wassenaar. Als ondernemer heeft drs. Nauta belangen in het Caraïbisch ge bied; oorspronkelijk waren zijn plannen voor een dergelijk groots opgezet aquarium dan ook gericht op het eiland Sint Maarten. Gelijktijdig met de bouw van het projekt voor dat eiland zal nu ook de „Aquabar" voor Schouwen-Duiveland worden gereali seerd. *Schets van het diepzee-aquarium zoals dat straks in Scharendijke .gerealiseerd zal worden. Maandag kwamen de tekeningen voor het projekt gereed en vrijwel direkt zal met de bouw worden begonnen. Het technisch ontwerp van het idee van drs. Nauta staat op naam van E. G. v. d. Stadt Partners te Wormerveer. De zee-aquaria zullen gebouwd worden bij Wolff Construktie in Heerenveen. „Als alles meezit zou het projekt in Scharendijke omstreeks eind juli kunnen worden geopend", aldus de initiatiefnemer. SCHARENDIJKE. Beetje troosteloos ligt de steiger er nog van het naar Zuid- Limburg vertrokken Dolfirodam. Eind juli hoopt men hier het diepzee aquarium Aquabarte openen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na het vertrek van Dolfirodam zag drs. Nauta in deze regio mogelijkhe den zijn plannen nader uit te werken. Hij toont zich verheugd over de ent housiaste medewerking, die hij daar bij ondervond van de burgemeester van Middenschouwen en van de Rijkswaterstaat. Naar Kabbelaarsbank? Deze laatste instantie heeft overi gens wel geïnformeerd of het hele projekt in de toekomst te verplaat sen zou zijn naar de Kabbelaarsbank. Een vraag waar positief op werd geantwoord door de ondernemer. Drs. Nauta heeft nog niet alle ver gunningen zwart op wit, maar ver wacht daar geen problemen meer mee. Laatste mondelinge toezegging kwam eind vorige week tijdens de vergadering van de Grevelingen- raad. Wat gaat deze „Aquabar" hu pre cies inhouden? Onze woordvoerder legt uit, dat het gaat om een drijvend projekt met rondom grote aquaria. Het geheel zal een vloeroppervlakte van 100 m1 hebben en overkoepeld worden door een 12-kantige reuze- parasol, die - afhankelijke van de weersomstandigheden - kan worden geopend en gesloten. Met dit diepzee-aquarium zal ge tracht worden het publiek een duide lijke indruk te geven van flora en fauna in de Noordzee en de Grevelin gen. Om een zo goed en breed moge lijke kollektie te realiseren, zijn kon takten gelegd met instanties als mi nisterie van lanbouw, visserij en de Weervissers in Bergen op Zoom. „Het leven onder water is zo fascine rend, maar het mooiste zien de men sen meestal niet", zegt drs. Nauta, zelf enthousiast diepzeeduiker. „Taartpunten" Het proto-type van „Aquabar" be vat 16 segmenten, een soort drijven de „taartpunten", die in deze vorm in Scharendijke aangevoerd zullen worden om in het water gekoppeld te worden. Na die koppeling zal het ge heel, voorzien van een betonnen vloer met ballast op de juiste plaats worden verzonken. Het water van de Grevelingen zal tot ongeveer 1.50 m. tegen de glaswand van de aquaria komen te staan. Een volledige opsomming van al hetgeen straks in „Aquabar" te zien zal zijn, zou te ver voeren, maar ze ker is in elk geval dat mossel- en oesterkuituur aparte aandacht zullen krijgen. Kleine haaien, koningsvissen, zee kikkers en talloze in Nederland voor komende vissen zullen verder zijn te aanschouwen. Aan de buitenkant staan de aquari um-segmenten in verbinding met het- water van de Grevelingen. Het is nog niét bekend of 'het zee- we, dat het' seizoenverlengend "zal werken", aldus drs. Nauta. In het projekt, dat voor Sint Maarten is bestemd, zal ook een bar en een restaurant-gedeelte worden ge bouwd. Dit horeca-onderdeel ont breekt in de Schouwen-Duivelapdse uitvoering. Exploitatie Een en ander heeft te maken met het exploitatie-kontrakt, dat werd opgesteld tussen de initiatiefnemer en de toekomstige exploitanten de. heren K. Kenter enB.E. Wittenberg. Beide heren zijn reeds jaren horeca ondernemer en begonnen onlangs hun „Dolfijn" cafeetje aan het ha ventje West Repard. Door de huidige plannen zal dit bedrijf nu direkt aan zienlijk worden vergroot. Er zal ook een brug worden gelegd tussen „Dol fijn" en het zee-aquarium, zodat een konkrete koppeling ontstaat. De heer Kenters laat weten, dat het café/petit restaurant binnen afzien bare tijd met 75 zitplaatsen zal wor den uitgebreid. Hij toont zich duide lijk enthousiast om straks het diep zeeaquarium te exploiteren. „Ik moet er nog wel wat over gaan studeren, want van al die moeilijke vissen weet ik nog niet veel", grapt de heer Kenters. Hij verwacht overi gens geen al te intensieve werkzaam heden van die exploitatie op zich. „Het natuurlijke proces in het aqua rium moet zoveel mogelijk gehand haafd blijven, soms moet worden bij- gevoed als de vissen zelf te weinig eten zouden vergaren. Verder moet er dan nog een kassière zitten voor de kaartverkoop", aldus zijn uitleg. Toelichting Hij laat weten, dat alle visglazen van een uitgebreide toelichting zul len worden voorzien. „Aquabar" zal zeven dagen per week doorlopend ge opend zijn. Het aantal bezoekers op een bepaald moment is aan een maxi- mumdrukte gebonden. Een tourniquet-telmachine dient hier ter kontrole. De exploitant noemt ver der de uitgebreide beveiliging, die zal worden ingebouwd. „Als er iets helemaal mis zou gaan door slecht weer of wat dan ook, gaat de hele zaak, die 2 m. onder water ligt, automatisch drijven". De heer Kenter hoopt, dat er dag- en-nacht gebouwd zal worden aan het diepzee-aquarium voor Scharen dijke. Hij heeft hoop, dat het reeds 15 juli geopend kan worden. Drs. Nauta gaat er van uit, dat het enkele week jes later wordt. Geen subsidie De kosten van het projekt liggen rond de 600.000,-. Het betreft een volledige partikuliere investering. „Er werd op geen enkele wijze subsi die aangevraagd", aldus de initia tiefnemer. De heer Kenters kan reeds een indikatie geven van de entree prijzen, die straks zullen gelden: 3,- voor volwassenen en 1,50 voor kin deren. Een diepzee-aquarium in Scharen dijke zal het verdriet om het verdwij nen van Dolfirodam ongetwijfeld heel wat kunnen verzachten. ZEELANDBRUG Tegen vangrail Maandagavond (20.30 uur) kreeg M. W. d. R. uit Colijnsplaat, rijdend op de Zeelandbrug met zijn auto met aanhanger, een klapband. De aan hanger ging scharen en kwam tot staan tegen de vangrail. Vangrail en aanhanger liepen schade op. ZIERIKZEE Aanrijding in 't Vrije Maandagmiddag (12.15 uur) botsten drie wielrijders in het Vrije met elkaar, J. d. J. uit Scharendijke en J. d. R. uit Bruinisse werden ach terop gereden door K. E. R. uit Zie- rikzee. Drie was teveel: R. botste te gen D. R. De fietsen' liepen lichten schade op, R. kreeg verwondingen aari zijn hand. Datum Rechtswinkel In plaats van donderdag 20 mei (Vervolg van pagina 1) Personeel Bij het punt: mutaties personeel, meende de heer Groen (PvdA) dat er nogal wat mutaties zijn geweest Hij vroeg of wel alle funkties worden ver vuld, dan wel dat de gemeente het minder personeel zou willen doen. Volgens de voorzitter is hiervan geen sprake. De heer Groen sprak ook van „enige moeilijkheden" bij het vervul len van funkties. De voorzitter zei dat er alleen spra ke is van „enige interne verschui ving". Ondanks die „verschuiving" wilde Groen de sollicitanten „laten meespelen". Dat gebeurt volgens de voorzitter. (Hemelvaartsdag) wordt de eerstvol gende rechtswinkel op donderdaga vond 27 mei op het Havenplein 24 te Zierikzee gehouden. Voor tijd: zie agenda. Jubileum bij de P.T.T. De kantoorhouder, de heer J. A. Schiettekatte van de PTT in Zierik zee, viert op donderdag 3 juni zijn 25- jarig dienstverband. Op die datum is het precies 25 jaar geleden dat hij ais hulp-besteller te Nieuwerkerk in dienst kwam. De receptie wordt in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk ge houden. Voor tijd: zie agenda. WESTERSCHOUWEN Echtelijke twist Maandagochtend omstreeks 10.30 uur ontstond een echtelijke twist tus sen een reebok en een ree. Het vrouwtje, dat kennelijk de avanches van de bok niet op prijs stelde, vluchtte richting Noordzee, achter volgd door man-lief. De achtervol ging werd voortgezet, tot dat de ree in de golven verdween. Opperwacht meester Van Doorn uit Haamstede, die de ruzie zag gebeuren, haalde sa men met natuurwachter P. van Dal- sem, de drenkeling uit het water en kalmeerde het dier. Even later werd de ree teruggebracht naar de duinen. De bok zag af van verdere toenade ringspogingen. BRUINISSE Kapotte mast mosselkotter In de periode van de mosselzaad visserij wordt zowel van de rhossel- m schepen als van de mosselvissers-veel gevergd. De mosselkotter, Bru 8, Cornells, van de firma J. en M. Pad mos uit Bruinisse had een dag verlet toen de mast kapot ging, waardoor verder vissen onmogelijk werd. Het schip ligt in reparatie bij de firma J. Luijt in Den Oever. Er is voor de open funkties een groot aantal gegadigden. De heer Groen wil de geen typische benoemingseisen stellen voor het openbaar onderwijs tb.v. dit onderwijs, zoals (schijnbaar) in Emmen is gebeurd M.aw. eventuele sollicitanten behoeven z.L geen spe ciale verklaring af te leggen tav. hun standpunt met betrekking tot het openbaar onderwijs. De wethouder van onderwijs zegde toe deze zaak in de Onderwijskommissie ter sprake te zullen brengen. Grondlasten Goedgekeurd werd een voorstel tot vaststelling van de 116e wijziging van de gemeentebegroting 1981, we gens afsluiting van de Kapitaals- dienst. Drs. Sayers „viel" over de ho ge grondlasten voor de gemeente, in dier voege dat gronden braak liggen voor industriële bebouwing (in dustrieterrein) en huizen (Poortam bacht). Niet alle grond is verkocht aan derden blijkbaar en dat kost de gemeente een post van 175.000,—. Er ligt dus een enorme rente op die grond en of daar niets tegen te doen is, wilde spreker weten. Te denken ware aan grondprijs verlaging te neinde geredelijker industrie te kun nen aantrekken. De heer Van Velthoven lichtte toe dat veel kosten nodig zijn geweest voor voorbereiding van het in dustrieterrein; dé beplanting is in ei gen beheer uitgevoerd. De voorzitter onderlijnde dat een en ander gevolg is van een voortva rend beleid en door het feit dat tevo ren niemand de recessie heeft kun nen voorspellen, als gevolg waarvan potentiële gegadigden voor het ko pen van industriegrond zich terug trokken. Ook was niet voorspelbaar de klei nere toewijzing van woningen. Hij stipuleerde dat het in andere ge meenten echt nog wel erger is. Herstel Gravensteen Ook bij begrotingswijziging ko men gelden vrij voor restauratie van het Gravensteen. De geraamde restauratiekosten be dragen 550.000,—, waar subsidies tegenover staan. De heer Van Velt hoven vond het heel knap van het kollege, dat deze restauratie door goed beleid en goede kontakten ver sneld kan worden uitgevoerd. Oor spronkelijk immers „kon er eerst na 1985 aan worden gedacht", blijkens toenmalige verklaring van de mi nister. De heer Groen sloot zich hierbij aan. Door hét k'ontakt met de ge meente en twee ministeries is die restauratie nu vroeg mogelijk gewor den. Laatstgenoemde pleitte nog voor inschakeling van bedrijven uit stad en/of regio bij de herstelwerk zaamheden. 99 ZIERIKZEE, 17-5. De gemeenteraad van Zierikzee ging maandagavond met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het kollege tot het treffen van enkele maatregelen en het stellen van enkele subsidievoorwaar den naar aanleiding van de financiële problemen waar jeugdsoos Brogum in is komen te verkeren. De maat regelen hebben tot doel Brogum er weer bovenop te helpen. De kommissies Jeugd- en Jongerenwerk en finan ciën brachten reeds eerder positief advies uit naar aan: leiding van het kollegevoorstel. Vele in de Noordzee en de Grevelingen levende vissen, zullen in Aquabar" te zien zijn. Wethouder P. de Rijke Het vooraf gaand aan de raadsdiskussie weten het ten zeerste te betreuren, van het Brogum-bestuur te moeten verne men, dat de thans voorgestelde maat regelen niet zullen uitsluiten, dat Brogum over enige tijd weer in finan ciële moeilijkheden kan verkeren. „Ik hoop toch echt, dat we niet voor een tweede keer metdit euvel worden gekonfronteerd", verzuchtte de web houder. Wat verbitterd merkte raadsvoorzit ter burgemeester Th. H. de Meester op, dat Brogum altijd de aandacht ves tigt op de huurprijs, die voor het pand aan de Julianastraat moet worden be taald, maar dat voorbij wordt gegaan aan de fikse subsidie, die de gemeente verstrekt Voorstel Het voorstel van het kollege ter op lossing van de huidige problemen hield in: Het niet terugvorderen van het aan Brogum bij voorschot uitbe taalde gemeentelijke subsidie over het exploitatiejaar 1980 van maximaal f 21.550,-; het gemeentelijke subsidie over het exploitatiejaar 1981 vast te stellen op f 21.550,-; aan Brogum ten laste van het nog beschikbare restant krediet „Verbouw pand Julianastraat 46" eenmalig een bedrag van f43.550,36 uit te keren; de definitieve huurprijs voor het pand Julianastraat 46 met in gang van 1 januari 1982 vast te stellen op f 32.600,- exkL b.tw. Verder stelde het kollege voor op de huurprijs geen huurverhogingen toe te passen. Wel dient Brogum nog aan de gemeente over de huurprijs voor de jaren 1980-1981 b.tw. te be talen tot een bedrag van in totaal f 14.616,-. Aan deze maatregelen werden te vens enkele subsidievoorwaarden ver bonden. Eén daarvan was het recht van het kollege twee gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuur van Brogum te benoemen. Prijskaartje C.D.AT-woordvoerder C. Legemaate noemde het prijskaartje van Brogum wat te hoog. Hij herinnerde in dit ver band ook aan de fouten, die in het ver leden door de jeugdsoos werden ge maakt, zoals het zonder toestemming van het gemeentebestuur restaureren van de wagenschuur bij het pand Ju lianastraat 46. „Brogum vergt nogal wat en is terecht dat daar wat voor waarden aan worden verbonden". De heer Legemaate ging in dit verband in diskussie met de wethouder financiën L. J. van GasteL De voorgeschreven ondertekening van de kasstaten door de kassier van Brogum, zag de CDA- woordvoerder liever veranderd in door de penningmeester van Brogum. De wethouder legde uit, dat juist de kassier de direkte verantwoordelijk heid draagt De heer J. J. Geleijnse WD) Heter geen twijfel over bestaan dat Brogum volgens hem moet blijven, maar stak ook niet onder stoelen of banken, dat hij sommige zaken te amateuristisch acht aangepakt Zo vestigde hij vooral de nadruk op het belang van een administratieve deskundige. Hij zei van harte te hopen, dat Brogum door de thans te treffen maatregelen, ondanks eerdere nega tieve berichten, nu toch uit de moeilijk heden zal zijn. Verder maakte de heer Geleijnse zich sterk de twee gemeen telijke vertegenwoordigers in het Bro- gumbestuur reeds nu te benoemen. De voorzitter wees erop, dat dit een zaak van het kollege betrof, maar de WD-£raktievoorzitter wilde dan toch graag advies uitgebracht zien door de raad. Zelf noemde hij de namen van PvdA-raadslid H. Asma en de wethou der van jeugd- en jongerenwerk P. de Rijke. Slechts één De PvdA-fraktie bleek voorstander te zijn slechts één gemeentelijke ver tegenwoordiger te benoemen en zag daar ook wethouder De Rijke als aan gewezen persoon voor. Zelf zei de wet houder duidelijk een dergelijke funk- tie niet te ambiëren. De CDA-fraktie liet weten binnen haar gelederen een geschikte kandi daat voor deze vertegenwoordiging te hebben: de heer C. Legemaate. Verder stelde de heer L. S. P. van Velthoven voor een tweede vertegenwoordiger uit de PvdA-fraktie te benoemen. Een voordracht naar aanleiding van deze subsidievoorwaarden zal door het kol lege in een volgende raadsvergadering worden gedaan. De heer Asma (PvdA) herinnerde naar aanleiding van het voorliggende kollegevoorstei aan de zelfwerk zaamheid, de trots waar spaarbank boekjes mee werden getoond, de In zet bij de verbouwing van het pand aan de Julianastraat door de leden van Brogum. Hij zei zich te kunnen voorstellen, dat er weieens fouten werden gemaakt door deze jongelui Hij vreesde dat een amateuristische aanpak van het soos- gebeuren in de toekomst misschien zelfs beëindigd zal moeten worden. Een eerste stap in die richting vond hij al het aantrekken van een administra tieve kracht voor f 4.000,- per jaar. „Zo'n man betaalt zichzelf terug", was daarop de reaktie van de heer Geleijn se. De heer Asma zei blij te zijn met het voorstel van het kollege, maar betreur^ de anderzijds het feit, dat deze maatre gelen nodig waren. De raad ging ten slotte met algemene stemmen akkoord

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3