VN-poging tot vreedzame oplossing in slotfase gekomen Rijkspolitie in Zeeland gaat strenger optreden tegen illegaal kamperen NOG EENS DE WERKLOOSHEID Zeeland malkontent over woningtoewijzing Verlenging sankties Hoge Rus naar Warschau Het Falklandkonflikt (Landbouw)- problemen in Brussel Staking in graansektor Miljoenenfraude WEEKEINDE. ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Miljoenenschade als gevolg van Rotterdamse havenstakingen Zeven doden in het verkeer (B) Twee doden in het verkeer Arrestatie na dood vrouw AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Zekerheid 2 Nederland wordt momenteel ge plaagd door een omvangrijke werk loosheid, zoals we die sinds de crisis uit de dertiger jaren niet meer ge kend hebben. Met rond de half mil joen werklozen is het werkloosheids percentage al ver boven 11 gestegen. Onlangs gaf het blad „Gids", een ge zaghebbende periodiek over perso neelszaken en sociale verzekeringen, een analyse van de werkloosheid in ons land, dit aan de hand van recente cijfers. Daaruit blijkt dat de werk loosheid vooral lager geschoolde en jongeren treft, dat het aantal langdu rig werklozen sterk is gestegen, en dat de werkloosheid niet gelijkmatig over het land is verspreid. De laagste werkloosheidscijfers werden in januari van dit jaar geno teerd in de provincie Utrecht, het hoogste werkloosheidspercentage werd geregistreerd in de provincie Friesland. Zeeland heeft een percen tage van 10,3. Een van de meest verontrustende verschijnselen van de werkloosheid is stellig de grote werkloosheid onder jongeren (beneden de 25 jaar) en die onder de lager geschoolden. Van de „werkende" jongeren onder de 19 jaar is zelfs één op de drie werkloos, en ook het werkloosheidspercentage in de leeftijdskategorie 19 t/m 22 jaar ligt met 17,5 aanzienlijk boven het gemiddelde werkloosheidspercentage van circa 11,5. Werd een aantal jaren geleden nog gevreesd voor overscholing, nu kan gesteld worden, dat de werkloosheid het hoogst is op het laagste oplei dingsniveau. Dat is vooral toe te schrijven aan het afbrokkelen van die werkgelegenheid, die talrijke ar beidsplaatsen bood aan veel lager ge schoolden (industrie en bouw). Ook het feit dat steeds meer hoger opge leiden de lager geschoolden uit ar beidsmarktposities verdrijven, speelt een rol van betekenis. We zien dit verschijnsel, het zogenaamde „trick- lingdown" effekt, op allerlei niveaus ontstaan. Een bedrijf dat een sekre- taresse nodig heeft kan bijvoorbeeld tegenwoordig ruimschoots kiezen uit kandidaten met minstens een HAVO- diploma, dus komen degenen die slechts MAVO hebben, heel moeilijk aan de slag. We kunnen gemakkelijk meer van zulke voorbeelden noemen. Geen gelukkige ontwikkeling overi gens, want het frustreert de kansen van de kansarmsten en het betekent ook dat velen een baan hebben, die beneden hun opleidingsniveau ligt, wat negatieve gevolgen voor de ar beidsmarkt kan betekenen. Ad Int LUXEMBURG, 17-5. De ministers van buitenlandse zaken van zeven van de tien lidstaten van de EG heb ben maandagnacht in Luxemburg het groene licht gegeven voor een verlenging van de sankties van de ge meenschap tegen Argentinië met een week. Italië, Denemarken en Ierland namen echter een uitzonderingsposi tie in. MOSKOU, 17-5. Konstantin Roesa- kov, een van de sekretarissen van het Centraal Comité van de Communisti sche Partij van de Sowjet-Unie is maandag uit Moskou vertrokken naar Warschau voor een „vriend- schaps- en werkbezoek". Dit heeft het Sowjet-persbureau Tass maan dagmorgen bekendgemaakt. Waarnemers in Moskou brengen het bezoek in verband met recente politieke onrust in Polen en nemen aan dat Roesakov met de Poolse lei ders de gevolgen bespreekt van de betogingen tegen de noodtoestand in vele Poolse steden. Roesakov is in het bijzonder belast met de betrek kingen met de Oosteuropese zuster partijen. Het Sowjet-partijblad Prawda sprak maandag zijn toenemende on gerustheid uit over de protesten in Polen en beschuldigde de Verenigde Staten ervan het Poolse militaire be wind te ondermijnen. De CIA (Ame rikaanse Geheime Dienst) gebruikt het in München gevestigde radiosta tion ..Radio Free Europe" om een psychologische oorlog te voeren te gen Warschau, aldus Prawda. Felste aanval Eind april en begin mei intensi veerde dit station zijn aanwijzingen voor de anti-socialistisch krachten in Polen en het deed in samenwerking met naar het westen gevluchte lei ders van Solidariteit aankondigin gen over demonstraties, zo schreef Prawda. Het kommentaar was volgens waarnemers een van de felste aan vallen op de Verenigde Staten over de Poolse kwestie. Het lijkt volgens hen de bezorgdHeïd van de Sowjet- leiders te weerspiegelen dat komen de zomer in Polen zich nog meer on geregeldheden zullen voordoen. NEW YORK/LONDEN/LUXEMBURG, 17-5. De V.N.- poging tot een vreedzame oplossing van de Falkland- krisis is in haar slotfase. Dit heeft sekretaris-generaal Javier Perez de Cuellar maandag in New York verklaard voordat hij opnieuw zou spreken met de uit Londen teruggekeerde Britse V.N.-ambassadeur Sir Anthony Parsons en de Argentijnse ondermi nister van buitenlandse zaken Enrique Ros. In Londen vergaderde het oorlogs kabinet van premier Thatcher temid den van berichten, dat zij, als de V.N.- poging niet binnen twee dagen tot een vreedzame regeling leidt, op dracht geeft de eilanden te herove- Luxemburg In Luxemburg beraadden de E.G. LONDEN. Het Britse ministerie van defensie heeft maandagavond Londense krantenberichten be vestigd dat meer dan drie weken ge leden tweee Britse helikopters zijn verongelukt toen de marine de aan val voorbereidde die leidde tot de herovering op de Argentijnen van het eiland South Georgia. BRUSSEL, 17-5. De Nederlandse landbouwminister, drs. Jan de Ko ning, is bereid het in de landbouw raad op een stemprocedure te laten aankomen, „maar liever niet". Hij zei dat maandagmiddag in antwoord op vragen, even voor het begin van de Europese landbouwraad. „Een stemprocedure betekent het overspe len van een lidstaat en dat is geen goede zaak. Het Verenigd Konink rijk heeft zich hevig verzet tegen het houden van een stemming. Maar als het niet anders kan moet de impasse toch maar met stemmen doorbroken worden", aldus de minister in Brus sel. ROTTERDAM, 17-5. De staking on der de duizend werknemers van de Rotterdamse graanoverslagbedrij- ven GEM, Grainwave en Maashaven- Silo gaat door. Op een vergadering in Hoogvliet wezen de leden van de Ver- voersbond FNV maandagmiddag in overgrote meerderheid het „uiterste bod" van de werkgevers van de hand. Bij de drie bedrijven wordt sinds donderdag gestaakt. DE BILT, 17-5. De politie van De Bilt is na maanden rekeneh tot de slotsom gekomen dat een aannemers bedrijf uit Bilthoven, waarvan in no vember vorig jaar de boekhouding in beslag is genomen, het middelpunt is geweest van een net van koppelbazen- dat in drie jaar tijd voor tenminste tien miljoen gulden aan b.t.w., loon belasting en sociale premies heeft ontdoken. Alkohol nee UTRECHT, 17-5. „Alcohol nee, want mijn haby drinkt mee". Voor deze vondst krijgt de 15-jarige Geo Doorten uit Wes- terbork een fiets van de Stichting Neder land oké, die vorig jaar namens de Nationale Commissie tegen Alcoholisme en andere verslavingen (NCA) een prijs\ vraag uitschreef voor een pakkende slag zin. De slogan komt op een informatiepos ter, die waarschuwt tegen het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap. In het kader van de oké gezondheids- aktie kregen vorig jaar 1500 scholen voor lager en middelbaar beroepsonder wijs een uitnodiging om aan de slagzin wedstrijd mee te doen. ministers van buitenlandse zaken zich maandagavond over de vraag of de E.G.-handelssankties tegen Ar gentinië moesten worden verlengd. De V.N.-onderhandelingen tot een vreedzame oplossing zouden in ge vaar worden gebracht, zo zei een Britse woordvoerder maandag in Luxemburg, „als het verkeerde sig naal naar Argentinië zou worden ge zonden door de sankties niet te ver lengen. Op bezoek in Londen betuigde de Franse president Frangois Mitter rand maandag tegenover Thatcher opnieuw solidariteit met Engeland in het konflikt, maar zei niets uit drukkelijk over verlenging van sankties. Mitterrand zei wel, dat zich „geen enkel nieuw feit" had voorge daan en stelde vast, dat Engeland, als alle diplomatieke mogelijkheden zijn uitgeput alleen nog maar militai re middelen ten dienste staan. Resolutie 502 Zij riep tevens op tot onderhande len op basis van resolutie 502 van de Veiligheidsraad, die oproept tot Ar gentijnse terugtrekking en beëindi ging van de vijandelifkheden. Premier Thatcher liet zich maan dag duidelijker uit over V.N. zowel als E.G. door te verklaren, dat „als wij de Argentijnen er niet met diplo matieke of ekonomische middelen uitkrijgen, wij het met militaire mid delen moeten proberen". LONDEN. Volgens een opiniepei ling van de BBC is 36 procent van de Engelsen er voor dat de Falkland- eilanden onmiddellijk heroverd wor den. Donderdag 20 mei Westhoek /Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Renesff Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De dienst gaat in op woensdagavond 18.00 uur en loopt tot vrijdagmorgen 08.00 uur. Tijdens deze dienst is er spreekuur bij de dienstdoende arts, uitsluitend voor spoedgevallen, don derdag van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Daarbuiten alleen dringende gevallen. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster T. van Duren, Schutterhof- straat 3, Zierikzee, tel. (01110) 5327 neemt waar voor Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op donderdag geopend van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. ROTTERDAM, 17-5. De stakingen in de Rotterdamse haven die voor wat de ertsoverslagbedrijven Frans Swarttouw en de EMO betreft nu al bijna twee weken duren, leveren schadeposten op die in de vele miljoen lopen. Volgens de voorzitter van de ha venwerkgeversvereniging SVZ, Mey er Swantee, hebben de erst- en graanoverslagbedrijven tot nu toe gezamenlijk een omzetverlies gele den dat tegen de twintig miljoen gul den loopt. Maandagmiddag besloten in Hoog vliet leden van de Vervoersbond FNV die bij Frans Swarttouw en EMO werken en bij de graano verslagbedrijven GEM, Grainwave en Maashaven-silo, de stakingsaktie voort te zetten. Bij deze vijf bedrij ven wordt volgens de SVZ-voorzitter dagelijks een omzetverlies geleden dat ligt tussen de anderhalf en twee miljoen gulden. Rotterdam Een andere verliezer is de gemeen te Rotterdam, die enorme bedragen aan havengelden inkasseert. Voor hoeveel miljoenen het gemeentelijk havenbedrijf tot nu toe aan haven gelden heeft gemist, omdat tal van schepen in verband met de akties zijn uitgeweken naar andere havens, valt nog niet te becijferen. MIDDELBURG, 17-5. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening geschreven het niet eens te zijn met de toewijzing van 'woningen aan de provincie. Zij vragen daarom om herover weging. Van de 5000 woningen die dit jaar extra kunnen worden gebouwd, kreeg Zeeland er maar 68, hetgeen tot ernstige teleurstelling heeft geleid. Gs waren eerder al niet te spreken over de toewijzing van het normale woningbouwprogramma voor 1982. De aanvraag voor dit programma ging om 3540 woningen, terwijl de toewijzing 1506 bedroeg. Reële uitgangspunten Net als vorig jaar wijzen Gs de mi nister er op, dat het Zeeuwse woning- bouwprogramma is gebaseerd op reë le uitgangspunten, verwoord in de nota bewoningspatroon en in de streekplannen. Belangrijke uit gangspunten zijn in de woningbe hoefte van de huidige bevolking te voorzien en de natuurlijke groei van de bevolking op te vangen. Als niet meer woningen worden toegewezen, dan zal aan die behoefte niet kunnen worden voldaan en Gs vinden dat on aanvaardbaar. MIDDELBURG, 17-5. De rijkspolitie in Zeeland gaat het komende seizoen haar toezicht op het illegaal kampe ren in deze provincie intensiveren. Dit besluit is genomen in gezamenlijk overleg tussen provincie, gemeenten, justitie en politie. Aanleiding tot strenger politietoezicht ligt in het feit, dat de afgelopen jaren het aantal rekreanten dat de nacht doorbrengt in tenten, slaapzakken, caravans en auto's buiten de daarvoor aangewezen kampeerter reinen enorm is toegenomen. Met name langs de Zeeuwse kust baart deze vorm van rekreatie steeds meer zorg, aldus de Rijkspolitie maandag in een verklaring. In de afgelopen jaren is het niet al leen voorgekomen dat 's nachts hon derden kampeerders werden aange troffen op terreinen die uitsluitend Destemd zijn voor dagrekreatie, maar dat ook veel mensen gingen kamperen in kwetsbare natuurgebie den zoals de duinen. Het komende Pinksterweekeinde wordt weer een groot aantal kam peerders verwacht. De Rijkspolitie zal ook tijdens deze Pinksterdagen in verhoogde mate surveilleren en een aantal gerichte kontroles uitvoeren. Om dit mogelijk te maken wordt aan de zogenaamde kustgroepen extra personele bijstand geleverd. Tegen overtreders zal verbaliserend wor den opgetreden. De politie adviseert de kampeerders tijdig kontakt op te nemen met de VW of rechtstreeks met een officiële camping, zodat veel narigheid kan worden voorkomen. ROTTERDAM. De werkgevers in de Rotterdamse haven zijn uitermate teleurgesteld over het besluit van de werknemers in de machinale- en de graansektor om de stakingsakties voort te zetten. BRUSSEL, 17-5. Zes kinderen en een volwassene zijn maandag in Bel gië om het leven gekomen bij een ver keersongeval Dat gebeurde in Borg worm. Een vrouw die kinderen uit school had gehaald reed een kruispunt op. De auto waarmee ze reed werd in de rechterflank getroffen door een vrachtwagen. Zijzelf en vijf kinderen kwamen ter plaatse om. Een zesde kind overleed kort nadat het naar een ziekenhuis was overgebracht De vrouw had zelf vier kinderea Maan dagavond was nog niet bekend of die vier kinderen zich in de wagen bevon den en ook niet wie de andere kin deren waren. BEMMEL, 17-5. Door een verkeers ongeval op Rijksweg 15 in de ge meente Bemmel zijn twee personen om het leven gekomen en vijf ande ren licht tot zwaargewond geraakt. Volgens de Algemene Verkeersdienst van de rijkspolitie raakte de bestuur der van een personenauto door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en botste vervolgens frontaal op een tegenligger. Een pas sagier uit de eerste auto, S. Eerden uit Millingen aan den Rijn (leeftijd onbekend) en de bestuurder van de tegemoetkomende auto, de 38-jarige W. A. Janssen uit Groesbeek kwa men daarbij om het leven. ROTTERDAM, 17-5. De Rotter damse recherche heeft maandag de 34-jarige J. van der P. uit Rotterdam aangehouden in verband met de dood van diens 33-jarige echtgenote. Hoe wel de doodsoorzaak nog niet offi cieel door sektie is vastgesteld, houdt de politie er ernstig rekening mee dat er sprake is van een misdrijf. Het afgelopen weekeinde meldde Van der P. de politie dat hij het li chaam van zijn vrouw had gevonden in een huis aan de Bloklandstraat in Rotterdam. Daarna is de man enige tijd verhoord. Volgens de politie woordvoerder is Van der P. maandag „in verband met het onderzoek" in hechtenis genomen. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Dinsdag 18 mei Zierikzee Wijkgebouw. Slotmiddag bejaarden- gymnastiek (beide groepen). 15.30 Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Pompstation Adriaan van de Weijde- weg. Vertrek exkursie Natuur- en Vogelwacht. 19.00 uur. Haamstede Zaal Geref. kerk. Kreatieve avond NCVB. 19.45 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 20.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zonnemaire Café Bommende. Klaverjas wedstrij den. 20.00 uur. Nieuwerkerk Timmerman-Natuursteen. Start Puz- zelrit. 14.00 uur (inschrijven: 13.00 uur). Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Afd. R.P.F. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Zierikzee Concertzaal. Film: „An American werewolf in London". 19.30 en 22.00 uur. Renesse Dorpshuis, 14.00 uur filmvoorstel ling „Sjors en Sjimmy"; 18.45 uur filmvoorstelling „They called him bulldozer"; 21.30 uur „For your eyes only". Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Zondag 23 mei Zierikzee Concertzaal. Film: „An American werewolf in London". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden voor onbepaalde tijd gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Jeugdsoos Trace, donderdag 20 mei geopend van 20.00 - 24.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Nou, dat gevoel is niet zo persoon lijk. Iedereen zal er wel (een beetje) door bevangen zijn: ,,het-weer-be- ginnen-gevoel" als een (mooi) week einde voorbij is. Het is immers nog steeds onvoorstelbaar hoe het we reldje verandert, als zon en tempera tuur mild gaan doen. Vrienden van ons hadden een feestje, maar 't werd als snel te warm in huis. Nou, zo'n grote tuin hebben ze nu ook weer niet, maar wel werden alle stoelen mooi in het gras gezet en in de tuin werden tientallen waxinelichtjes aangestokenvóór de romantiek en tegen de muggen. Ik bedoel maar, zo iets laat je wel uit je hoofd als een verlate krachtige westenwind om het huis giert en de regen gestaag neerdaalt. Enfin zelf heb ik een uur naar een grote-stads- jongetje zitten kijken, dat zo van drie hoog naar het Zeeuwse was overge plaatst. Hij was gewapend met een emmertje water en een gietertje en heeft alles besproeid, wat te besproeien vielhet gras, de bloeme tjes, het paadje achter het huis. Als hij „rond" was, begon hij weer op nieuw. Een zuchtje bijna-geen-wtfd lispelde door het nieuwe groen; eén bootje kwam loom door het watèr van de haven aandrijven en een meis je - nog tussen mal en dwaas - zocht de pluizebollen bijeen, die zo hier en daar tussen het gras stonden. Ze blies ze allemaal uit, als waren het lichtjes en de pluisjes bleven heel even zwe ven in de heldere lucht. .Waarom nog grijze rompen van oorlogsschepenvroeg ook de dich ter zich af en op zo'n vroeg-zomerse zonnige middag, wordt die vraag weer erg aktueel. 's Avonds zie je (op het buisje) tóch weer zo'n grijs monster de steven diep in de golven rond de Falklands steken. Was het maar vreedzaam bedoeld; het zou (ook) weer mooi zijn; de verre hori zon, de archipel met zijn (toch wel) ei gen geheimen als poort naar de Zuid pool, grootste natuurgebied van de wereld; een walvis die wellicht stoom" afblazend in de verte te zien is; helder water wellicht nog want we vervuilen driftig, maar er zijn nog streken, waar het meevalt; de storm dan. die plotseling opsteekt, de zee beroert en de golven hoog op jaagt. Mooi allemaal toch, maar die sche pen varen daar niet vreedzaam en de motivatie voor hun aanwezigheid houdt de mensen in spanning, terwijl toch het jongetje de bloempjes begiet en het meisje pluisjes blaast en waxi nelichtjes zachtjes branden en later uitdoven als de mensen toch een beet je moe zijn geworden. Vreemde te genstellingen op dit ondermaanse; je kunt ze registreren, maar niet begrij pen. Met al die boeken in monster bibliotheken, met al het denken van alle mensen bij elkaar, kom je er toch nog niet achter. We wandelen in raadselen. Het behoort tot de weini ge zekerheden, die we hebben. Een vreemde zekerheid"! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2