eme Kosten aula begraafplaats ver boven raming gestegen Non-stop-rond-de-wereld-zeiler Pleun van der Lugt naar Zierikzee DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeenteraad Zierikzee Deel bezuinigingen Oosterscheldewerken moeilijk Raad Westerschouwen Nog tekort van f 42.000,— NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" "m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 18 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23116 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit,nummer: Regio krijgt diepzee-aquarium ZIERIKZEE, 17-5. Op de maandag gehouden verga dering van de gemeenteraad, deelde de voorzitter, burge meester Th. H. de Meester mede, dat de non-stop-rond-de wereld zeiler Pleun van der Lugt Landsend is gepasseerd en zaterdag 22 mei in de Zierikzeese haven wordt ver wacht „Een beetje spijtig dat het niet afgelopen zaterdag was", aldus de voorzitter, want „toen was het fraai weer en - wat belangrijker is - er was een gunstige stand van het water in de Nieuwe Haven. Nu wordt de zeiler met laag water verwacht Er is eerder in de tijd een kommissie van ontvangst gevormd, die veel voor bereidend organisatorisch werk heeft verzet en alles heeft gedaan om een goede aankomst te regelen, maar door enige vertraging van de zeiler, komt het juist niet goed uit met de water stand. Dit is vooral van invloed, gelet op de te verwachten enorme (zeil) drukte, na het Hemelvaartsweekeinde. Plakkerij Eéïi heel andere zaak gold de plak kerij voor de verkiezingen. De voorzit ter deed een dringend beroep op de politieke partijen zich miliebewust te gedragen en niet overal verkiezings pamfletten op te plakken. Het kost de gemeente heel wat geld om die biljetten te verwijderen. Wan neer toch ergens wordt geplakt zal Gemeentewerken de biljetten onmid dellijk verwijderen. De voorzitter verwees naar de of ficiële plakgelegenheid. Vroeger is al gebleken dat kosten van reiniging, niet door de betreffende politieke partijen worden vergoed. Ingekomen stukken De raad kwam hierna toe aan be handeling van de ingekomen stukken. Ingezonden was het jaarverslag 1980 van de Keuringsdienst van Waren te Góes. Drs Sayers (PvdA) vond een jaarverslag van 1980 nu niet veel zin meer hebben. Hij dacht aan bepaalde maatregelen om te bevorderen dat dergelijke verslagen tijdiger op tafel komen. Men zou kunnen denken aan bekorting op de subsidie. De voorzit ter vond dat men nu nog kan volstaan met een „boos briefje", maar was het wel met vraagsteller eens. De heer Van der Wekken (PvdA) had in een schrijven van b w ge lezen dat de Vereniging Wereldwin kel Schouwen-Duiveland niet zal kunnen beschikken over het - door de gemeente aangekochte - pand Verre- nieuwstraat 3. Hij bepleitte extra belangstelling voor de vereniging. De heer Van den Ouden (CDA) sloot zich daarbij aan. „Een beetje steun en medewerking van het kollege mag gevraagd". Onderdeel stadhuis De voorzitter herinnerde er aan dat destijds is gezegd, dat bedoeld pand moet gezien als onderdeel van het stadhuiskomplex en mogelijk dienen kan als fraktiekamer. In het algemeen Advertentie zal aan andere gegadigden geen voor rang worden gegeven. Er komt echter iets anders bij n.L dat het bedoelde pand weinig geschikt is voor het door de Wereldwinkel be oogde doeL De heer Van der Wekken herhaalde het nut van de vereniging en wees op de onderdakproblemen. Men is nu aangewezen op „De Lichtboei", waar ook niet veel ruimte is. Men zou de vereniging de beschikking kunnen geven - meende hij - onder restrictie van tijdelijkheid. De voorzitter vond dit nu juist niet mogelijk, daar er zeer veel aan het pand moet worden opgeknapt Het zou in hoge mate onbillijk zijn de vereni ging op kosten te jagen en gelijk aan de restrictie van tijdelijk te binden. De heer Van Velthoven (CDA) had uit het expertiserapport van P.W. be grepen dat de toestand van het pand desolaat is. Sportterrein L.T.S. Bericht was ingekomen dat de aan koop van een sporterrein bij en voor de nieuw te bouwen school voor de Ver eniging Technische School Schouwen- Duiveland is uitgesteld Het terrein is gedacht aan de Haringvlietstraat/Laan van St Hilaire. De heer Asma (PvdA) herinnerde er aan dat hij al in een vroeg stadium had aangedrongen op gemeentelijk initia tief bij de aanleg van dit sportterrein. De gemeente had dan het sportveld in gebruik kunnen geven aan de vereni ging, maar dan wel de rekening ge presenteerd Hij wilde bij het kollege aandringen het alsnog te proberen. De wethouder van onderwijs dacht dat de aanleg wel f 100.000 zou gas-w kosten en vond het ondenkbaar dat men later - zonder de bij het rijk aan wezige wil om het terrein te kopen - de rekening aan de vereniging zou kun nen aanbieden. De heer Asma meende dat het rijk het terrein tz.t zeker zal willen kopen, maar de wethouder per sisteerde bij zijn eerdere verklaring dat het rijk niet wil kopen. Vervolg pag. 3 SCHOUWEN-DUIVELAND. De lente hanteert driftig de toverstaf. Eén zwaai over het groen van gazon of weiland en de bespikkelingen van fraaie madeliefjes is er, zoals hier. Schouwen-Duiveland heeft er een lief naampje voor: ,,koeie- bloemetjes". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Raad van de Waterstaat DEN HAAG, 17-5. De raad van de waterstaat heeft moeite met twee van vier bezuinigingsmaatregelen, die de regering wil treffen bij de Oosterscheldewerken. De raad is het ermee eens, dat de nadelen van het voorlopig niet verbreden van het noordelijk deel van het Kanaal door Zuid-Beveland moeten worden aanvaard. Daardoor hoeft de komende jaren 175 miljoen gulden (nog) niet worden uitgegeven. Uiteindelijk zal als gevolg van dit uitstel het gehele pro- jekt wel duurder uitvallen. Op donderdag, 20 mei a.s. (He melvaartsdag) zal de „Zierik zeesche Nieuwsbode" niet ver schijnen. Het kantoor van de krant zal op deze dag gesloten zijn. Advertenties voor de editie van vrijdag, 21 mei a.s. dienen uiterlijk woensdag, 19 mei vóór 11.30 uur in ons bezit te zijn. BURGH-HAAMSTEDE, 17-5. Bij de behandeling van de begrotingswijzigingen werd maandagavond op de raadsvergadering van de gemeente Westerschouwen nog eens uitvoerig van gedachten gewisseld over de uit de hand gelopen bouwkosten van de aula op de begraaf plaats te Haamstede. Op het verstrekte krediet was nog een tekort van f 42.000,- waarvoor de raad haar goedkeu ring verleende. Maandagmiddag werd het fietspad langs de Heuvelsweg te Kerkwerve offi cieel geopend door vier leerlingen van de christelijke en openbare lagere school, waarna een gezelschap bestaande uit o.a. het voltallige kollege van b. en w., diverse raadsleden, vertegenwoordigers van het waterschap en alle leerlingen van de beide scholen een fietstocht maakten over het nieuwe pad. Door het tot stand komen van dit fietspad is de veiligheid voor fietsers en bromfietsers langs de Heuvelsweg, sterk verbeterd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer P. H. Canters (PvdA) kon- stat«erde dat de kosten van de aula ver boven de raming zijn uitgestegen. Naar zijn mening had er een duide lijker kosten bewaking plaats moe ten vinden, waardoor excessen zo als nu hadden kunnen worden voorko- Wethouder P. M. van den Aarsen was het met Canters eens dat er meer duidelijkheid had moeten zijn, waar aan overigens de kommissie openbare werken kan mee werken. De heer L. Tieleman (CDA) maakte duidelijk, dat er altijd de afspraak is geweest om de zes ton niet te boven te gaan. Overschrijden Op 9 juni 1981 kwam men op een totaal bedrag van f 650.000,- en het bestaat niet dat dit dan nog eens met f 42.000,- wordt overschreden naar de mening van Tieleman. Volgens een rapport van gemeente werken was het moeilijk om de ont werper en aannemer binnen de finan ciële perken te houden, wat hij een onbegrijpelijke zaak vond. Naar zijn mening rammelde het plan aan alle kanten en is het zeker niet zo, dat de overschrijdingen op de aannemer mo gen worden afgewenteld. Burgemeester J. L, Niemants- verdriet-Leenheer kwam tot de kon- klusie dat het allemaal verschrikke lijk is tegengevallen. Wel is zij ervan overtuigd dat het een gebouw is ge worden dat er goed uitziet De kon- trdle was moeilijk, daar juist in de eindfase de overschrijdingen hebben plaats gevonden. De burgemeester sprak de hoop uit dat dergelijke overschrijdingen in de toekomst niet meer zouden plaats vinden. Wethouder P. M. van den Aar- sen gaf nog eens een overzicht van de hele geschiedenis v&n de bouw. In eerste instantie was de bouw, voor een bedrag van 8 ton, veel te duur. Na de bezuinigingen kwam er een veel la gere prijs uit de bus. De door de be zuinigingen weggelaten zaken zijn toen weer toegevoegd en door het ont breken van een juist overzicht hebben toen de overschrijdingen plaats ge vonden. Ingrijpen De heer J. van den Berge (RU) vond het een tekortkoming dat de juiste stand van zaken niet bekend was. Had men dit wel geweten dan had men bij het verstrekken van de op drachten in kunnen grijpen. Nu heeft men er volgens Van den Berge totaal geen greep op gehad. De burgemeester wees er nog eens op, dat toen de aanneemprijs laag bleek te zijn besloten is nog wat werk in regie te laten uitvoeren daar men van mening was beneden het afgespro ken bedrag van 6 ton te blijven. Dit zal niet meer gebeuren en als er meer werk moet plaats vinden zal dit in het vervolg moeten worden begroot Volgens sekretaris J. W. de Jonge was het mis gegaan met de aange brachte korrekties en de aanvullende opdrachten. De door de raad aange voerde kritiek noemde hij terecht, waarop hij toevoegde, „dit nooit meer". Dr. H. J. van Zuijlen (WD) was het niet eens met de overschrijdingen, welke hebben plaats gevonden en noemde het een trieste affaire. Vervolg pag. 4. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. De raad blijft erbij dat in de Oesterdam eigenlijk een liftsluis moet komen. Als zo'n sluis er niet zou komen moeten bedrijfsleven en de gemeente Bergen op Zoom kom- pensaties worden aangeboden. Als de kompensaties hoog uitvallen zou zo'n goedkopere sluis toch nog een dure kwestie kunnen worden. De raad wil daarom alleen akkoord gaan met een goedkopere kleinere sluis, indien die ook daadwerkelijk duidelijk voordeliger zou zijn voor het rijk. Maar dan nog wil de raad onderzocht zien of die sluis wegens de vissersvloot van Tholen toch niet wat groter zou moeten zijn dan de sluis die de minister nu in gedachten heeft. Goese Sas Zeer grote moeite heeft de raad met het plan van de regering om voorlo pig af te zien van een nieuwe sluis bij het Goese Sas. Volgens de regering hoeft daardoor voorlopig 40 miljoen gulden niet te worden uitgegeven, maar de raad wijst op de slechte staat van de huidige sluis en harde toezeggingen aan de gemeente Goes, aan welke waarschijnlijk een grote schadevergoeding moet worden ver leend. Ook wijst de raad erop dat de hui dige sluis een zwakke schakel is in de verdedigingswerken tegen het water en bovendien zou het uitstellen van het bouwen van een nieuwe sluis uit eindelijk het hele Oosterscheldepro- jekt duurder maken. Advertentie ffih PE Bitr Verwachting tot woensdagavond: Geleidelijk meer opklaringen Vannacht nog een regen- of onweers bui en enkele mistbanken; mini mumtemperatuur omstreeks 9 gra den; overdag vrijwel overal droog en geleidelijk meer opklaringen; mid- dagtemperatuur ongeveer 18 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 22 mei: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuid 2 ZON- EN MAANSTANDEN 19 mei Zon op 5.41, onder 21.33 Maan op 4.31, onder 16.29 20 mei Zon op 5.40, onder 21.34 Maan op 4.51, onder 17.49 Nieuwe Maan: 23 mei (6.40) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 0.16 13.23 6.35 19.08 19 mei 20 mei Springtij: 1.26 14.1 7.35 20.01 25 DEN HAAG. D'66-fraktieleider Brinkhorst heeft informateur Steen kamp aangeraden te proberen een re- konstruktie van het oude kabinet te maken dat nieuwe verkiezingen uit schrijft. UTRECHT. De nachtportier van de in het afgelopen weekeinde half afge brande rijksinrichting voor meisjes ,,De Lindenhorst" in Zeist was ten tijde van de brand stomdronken. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Woensdag wordt het iets koe ler dan dinsdag met nog maar een kleine kans op een bui. De luchtdrukverschillen boven Eu ropa zijn maar klein. Een zuidweste lijke stroming in de hogere luchtla gen voert een storing vanuit Frank rijk mee. Deze kan ons land in de nacht van dinsdag op woensdag nog een plaat selijke regen of onweersbui brengen. Hierna ontwikkelt zich een zwakke rug van hoge luchtdruk boven west- Europa. In de dan aangevoerde lucht is de kans van buienvorming nog maar klein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1