±s^TDEURL00 VOO iR KAMERBREED! OOB&uueii I LO DE SHOWBOOT 'STIJLIDEEEN' KOMTOOKBÜU! ROMBOUTS voor al uw drukwerk ERIC DE NOORMAN T A PU TE II I V1TR AGE'S 1 J. v. d. Bos B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman SUCCESJES PAAUWE B.V. ZONNEMAIRE 8 Flitsen uit het buitenland BONN. De Bondsdag, de „Tweede Kamer" van de Duitse Bondsrepu bliek, heeft een nieuwe wet op poli tiek asiel aangenomen die de beslis sing over het toelaten van een vluch teling in handen legt van slechts één, centrale Duitse instantie. BRUSSEL. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft zich niet bevoegd verklaard om de beschuldigingen over belastingontdui king jegens ex-premier Paul Vanden- boeynants in behandeling te nemen. Volgens de Kamer houden de beschul digingen geen verband met de werk zaamheden van Vandenboeynants als premier. De zaak wordt nu terugver wezen naar de officier van justitie. STOCKHOLM. Een groot Russisch oorlogsschip is ten westen van de Li touwse haven Klaipeda in brand gevlo gen. Dat heeft de Zweedse kustwacht zaterdag meegedeeld. JERUZALEM. Israël heeft aan de rechtse Christelijke Falangisten in Li banon voor 100 miljoen dollar wapens geleverd voor hun strijd tegen linkse Libanezen en Palestijnse guerrilla strijders. KINSHASA. Zaïre zal de diploma tieke betrekkingen met Israël herstel len, zo is officieel bekendgemaakt in Kinshasa. Evenals een groot aantal an dere Afrikaanse landen had Zaire de betrekkingen verbroken na de okto- beroorlog van 1973. BELGRADO. De 70-jarige Petar Stambolic is voor een jaar president van Joegoslavië geworden. Hij volgt Sergej Kraigher op, die zijn ambts termijn beëindigde als voorzitter van de kollektieve presidentiële raad. Vi ce-president werd de eveneens 70- jarige Vladimir Bakaric. MOSKOU. De Sowjetrussische massamedia hebben zich de laatste tijd veelvuldiger bezig gehouden met de problemen van veiligheid en milieu bij het vreedzaam gebruik van kern energie. PARIJS. De COS-B, een in 1975 ge lanceerde wetenschappelijke kunst maan van het Europese Agentschap voor de Ruimtevaart (ESA), is nu na zes jaar en acht maanden in bedrijf te zijn geweest uitgeschakeld, zo heeft de ESA in Parijs meegedeeld. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft Groot-Brittannië meegedeeld dat zijn sluiting van de zeevaart wegen rond de Falkland-eilanden een on wettig inmenging is op het gebied van de vrijheid van de volle zee. PARIJS. Frankrijk is een gerechte lijke procedure begonnen tegen de Argentijnse kapiteit Alfredo Astiz, die verdacht wordt van medeplich tigheid aan de verdwijning van twee Franse vrouwelijke religieuzen in 1977. Dit hebben gerechtelijke krin gen in de Franse hoofdstad meege deeld. BRUSSEL. In de Europese Gemeen schap houdt 27 procent van de hoofden van boerenbedrijven er winstgevende nevenaktiviteiten op na BRUSSEL. In het Sint Andrieszie- kenhuis te Tielt in België zijn zaterdag vijf bejaarde mensen omgekomen bij een brand. GUATAMALA. De in totaal 13 Gua- temalanen die na onderhandelingen met de regering van Guatemala een eind hebben gemaakt aan de bezetting van de Braziliaan ambassade, zijn per vliegtuig naar Mexico gereisd, waar ze politiek asiel hebben gekregen. WARSCHAU. De Poolse kranten hebben de betrekkelijk geringe weer klank op de stakingsoproep van don derdag „een overwinning van het ver stand" en een nederlaag van buiten landse „provocateurs" genoemd. MOSKOU. De Sowjet-Unie zal eind volgend jaar beginnen met proefleve ringen van aardgas, dat via een pijp leiding van Siberië naar West-Europa wordt getransporteerd. Dit heeft de Russische onderminister van buiten landse handel, Nikolai Osipov gezegd. MOSKOU. De twee Sowjetrussische ruimtevaarders in de Sojoez-T-5 heb ben hun ruimtevaartuig gekoppeld aan het ruimtestation Saljoet-7. De Sow jetrussische televisie wijdde er een speciaal programma aan, waarin de twee 40-jarige ruimtevaarders Anato- ly Berezovoi en Valentin Lebedev in het ruimtestation waren te zien. PRETORIA. De Zuidafrikaanse luchtmacht heeft bij een achtervol- gingsaktie van Swapo-guerrillastrij ders in het zuiden van Angola een heli copter van Russische makelijk vernie tigd, zo heeft een legerwoordvoerder in Pretoria meegedeeld. LSSABON. Een rechter van in- struktie in Lissabon heeft Juan Maria Fernandez Krohn, de man die woens dag probeerde met een bajonet een aanslag op de paus te plegen, in staat van beschuldiging gesteld wegens po ging tot moord. BRUSSEL. De Europese Gemeen schap heeft een fors tekort op haar handelsbalans met de Sowjet-Unie. Dat blijk uit cijfers die de EG- kommissie verstrekt heeft in ant woord op schriftelijke vragen uit het Europees Parlement. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochter tje en zusje ELIZABETH Wij noemen haar Ester BRAM, JANNY en J ANITA VAN DONGE Bruinisse, 15 mei 1982 v. Hertsbekestraat 7 De Heere verblijdde ons met de geboorte van een dochter tje en zusje MARTINA ADRIAN A Wij noemen haar Marja KOOS, GRÉ en ADA VAN DER HAVE Oosterland 16 mei 1982 Nieuwstraat 10 Op 24 mei 1982 zijn onze geliefde ouders J. C. DE GLOPPER en J. J. DE GLOPPER-DE WITTE 25 jaar getrouwd. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mo gen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. KEES en NELLEKE JOKE en KEES JOS JOHAN 4323 TC Ellemeet, mei 1982 Hogeweg 3 U kunt onze ouders gelukwensen op vrijdag 28 mei a.s.' tussen 19.30 en 21.30 uur in „de Putmeet", Ingridstraat 32 te Scharendijke. Koala nieuwe slip 3 voor10,00 De nieuwe slip van Ten Cate Elastisch katoen ^Badstof 9,95 10,50 Dekbed 100% polyester 1-persoons 59,00 Molenstraat 10 Bruinisse Tomatenplanten Komkommerplanten Meloenplanten Slaplanten Koolplanten enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 48 Zierikzee Ook in de meeste depóts verkrijgbaar Jannewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 Te koop: Inas-schoolboeken. Telefoon 01110-4495. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Hierbij zeggen wij allen die onze huwelijksdag tot een on vergetelijke hebben gemaakt hartelijk dank. BAS en CORA NEELE Ouwerkerk, mei 1982 Zweedsestraat 11 Met droefheid geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van onze lieve en zorgzame man en vader ADRIANUS VERMAAT op de leeftijd van 66 jaar. Zierikzee: J. M. VERMAAT-WIEL AARD J. A. M. VERMAAT Hengelo (Ov.): J. M. SWETS-VERMAAT J. T. A. SWETS 4301 BX Zierikzee, 14 mei 1982 Weststraat 32 De teraardebestelling zal plaatsvinden dinsdag 18 mei a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in het Hervormd Verenigingsgebouw, 't Vrije 2. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Tot onze droefheid is onverwachts uit onze familiekring weggenomen, onze geliefde broeder, zwager en oom ADRIANUS VERMAAT in de ouderdom van 66 jaar. Zierikzee: A. VERMAAT M. W. VERMAAT-VERDOORN Landsmeer: J. HOOIMEYER J. C. HOOIMEYER-VERMAAT Zierikzee, 14 mei 1982 Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze zwager en oom ADRIANUS VERMAAT op de leeftijd van 66 jaar. J. M. WIELAARD J. J. SCHRAVER-WIELAARD W. SCHRAVER WIM MARCO Zierikzee, 14 mei 1982 Met leedwezen ontvingen wij het bericht, dat onze oud medewerker A. VERMAAT is overleden. Hij zal nog lang in onze gedachten voortleven. Directie en Personeel Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Kantoor: Zierikzee Zierikzee, 14 mei 1982 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men, mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader JACOB QUIST in de ouderdom van 75 jaar. Serooskerke (Sch.): Rotterdam: W. C. QUIST-DORST H. P. ERNST-QUIST J. ERNST KEES JAAP WIM 4327 SH Serooskerke (Sch.), 16 mei 1982 Oude Zandweg 7 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 19 mei a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Se rooskerke, voorafgegaan door een rouwdienst in het dorpshuis, aanvang 13.30 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis, na afloop van de begrafenis. Na een langdurige ziekte heeft de Heere van ons wegge nomen onze geliefde zwager en oom JACOB QUIST echtgenoot van W. C. DORST op de leeftijd van 75 jaar. Ugchelen: L. M. DORST J. DORST-MINDERHOUD B. DORST-SLAGER M. DE BIL-DORST C. J. DE BIL Haamstede: H. DORST C. P. DORST-LINDERS A. HANSE P. DORST Neven en nichten Tholen: Rotterdam: Emmeloord: Serooskerke: 16 mei 1982 4327 SH Serooskerke (Sch.) Oude Zandweg 7 Voor de zeer vele belangstelling en medeleven na het zo plot seling overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom GILLES JACOBUS JONKER betuigen wij onze oprechte dank, in het bijzonder degenen die hem in zijn leven zoveel hebben bijgestaan. Uit aller naam: M. H. JONKER Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ont vangen na het overlijden van mijn geliefde dochter en onze geliefde zuster, behuwd zuster en tante MARTINA PIETERNELLA DE OUDE zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. Uit aller naam, P. DE OUDE-SLAGER Brouwershaven, mei 1982 Wij nodigen U van harte uit op onze showboot boordevol stijl ideeën. Stijlideeën die dankzij de mede werking van drie toonaangevende fabrikanten konden worden bijeengebracht in de sfeervolle ruimte van het 'm/s Embricaken smaakvol verbouwd rijnvmclitschip. Om U vast iets te laten piveven van deze woonexpositie kunnen wij U wel verklappen dat het gaat om 'goed' verantwoord klassiek wonen. Ligplaatsen: Van 22 t/m 24 mei: Nieuwe Haven - Zierikzee (voor havenkantoor) Van 26 t/m 27 mei: haven Bruinisse Van 28 t/m 29 mei: Deltahaven - Stellendam Openingstijden: Op de bovenstaande dagen van 11.00 tot 22.00 uur ZUIDWEG 20a - TEL. 01112-1318 De onwillige held 6. De drie ontvoerders schijnen zich niet erg op hun gemak te voelen en dit verschaft Eric tenminste nog enige voldoening als hij niet erg zachtzinnig voortgetrokken wordt. Een der mannen fluit zacht en op een open plek, nabij een kolossale beuk komt een man tevoorschijn, die een viertal paarden en wa pens meevoert. „Wij hebben hem", gromt een van Eric's ont voerders. De vierde man kijkt Eric aandachtig aan. Dan stijgen de mannen op en de aanvoerder beduidt Eric met de speer voorop te lopen. Vergissen in de weg kan Eric zich niet, want er is slechts een nauw pad, dat door het steeds dichter wordende woud kronkelt en onder het voortgaan neemt de Noorman met ontzag dit woud in zich op. Maar nog zelden zag hij zo'n dreigende donkere ondoordringbare wilder nis. Het pad wordt gevormd door een droge beekbedding, waarvan aan weerszijden de hel lingen begroeid met reusachtige dikke bomen omhoog rijzen. Rottende boomstammen, keien en verteerde vegetatie maken het voortgaan niet makkelijk. En Eric vraagt zich juist af, hoe de paarden zich hierdoor moeten werken, als hij een gesmoorde kreet hoort. Omkijkende, ziet hij het paard van de aanvoerder struikelen en met de voorbenen in een gat zakken. Het touw, waarmee de kerel Eric gevangen hield ontglipt zijn hand.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8