Gelegenheidsteam Mevo '80 wint van Kwiek in spannend toernooi PvdA-fraktie wil aanleg voet/fietspad Engelse Kade „KOMMUNIKATIEGEDACHTEN" IN WESTERSCHOUWEN Kwiek-heren door Intermezzo uit de finale gehouden: 0-2 Damesfinale Initiatief-voorstel STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 17 mei 1982 Nr. 23115 Spelmoment uit de titanenstrijd tussen de damesploegen van Mevo '80 en Kwiekdie door de Zierikzeese ploeg zou worden gewonnen. Rian van de Velde en Rien Quaak vormen vergeefs een blok tegen een smash van Hanny van Bre da. Coby van de Berge (2) en Corry Wilbrink (15) houden de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 15-5. Een voor een groot deel uit tweede teamspeelsters samen gesteld Mevo '80-damesteam heeft zaterdag het Kwiek-volleybaltoernooi in de Zierikzeese sporthal Onderdak gewonnen door in de finale met 2-0 te win nen van het organiserende team. Het Zierikzeese team kreeg hiermee ver diend loon naar werken, omdat de oranje formatie over het hele toernooi ge nomen slechts één set behoefde af te staan. In de poule-wedstrijden speelde Kwiek met 1-1 gelijk tegen de Mevo '80-dames, maar nadat beide teams in de kruisfinales hadden gewonnen ontmoetten zij elkaar in de finale weer. Hierin lieten de Zierikzeese dames over een en ander geen twijfel meer bestaan, al moet gezegd, dat de Bruinisser dames aanmerkelijk meer kracht hadden ver bruikt in de kruisfinales, doordat zij drie lange sets nodig hadden om het Mid delburgse Dynamo '70 op de knieën te krijgen en zij daarna onmiddelijk weer aan de bak moesten tegen het Zierikzeese team. Bovendien kon Kwiek-coach Kees Arensman slechts beschikken over zeven dames, waardoor de mogelijk heden om te wisselen uiterst gering waren, en een aantal dames voortdurend binnen de lijnen moest blijven. Desondanks was de triomf van de Mevo '80 da mes, mede door het voortreffelijk spel, verdiend en mochten zij terecht de eerste prijs in ontvangst nemen uit handen van de Bruinisser wethouder voor sportzaken Wim Vonk. In totaal kwamen zeven da mesteams, verdeeld over twee pou les, in sporthal Onderdak in aktie. Op het laatste moment hadden de da mes van Ardito verstek moeten laten gaan. Hierdoor hoefde er in poule B slechts een team af te vallen in de voorronden. Het Middelharnisser In termezzo werd het kind van de reke ning, omdat zowel Dynamo '70 als VC Goeree ruimschoots de meerdere bleven over de Intermezzo-dames. Tegen elkaar speelden de twee over winnaars met 1-1 gelijk, maar door dat Dynamo '70 een iets beter setsal do had, kwam hen de eerste plaats toe en moest VC Goeree genoegen ne men met de tweede plaats, hetgeen hen in de kruisfinales tegen de win naar van poule A zou brengen. In poule A maakten Mevo '80 en Kwiek de dienst uit al moest de Brui nisser ploeg wel een set toestaan aan Marathon uit Vlissingen. Fataal werd dit evenwel niet, omdat Kwiek in het treffen tegen Mevo '80 de twee de set pakte en zodoende Marathon alsnog uit de kruisfinales hield. Me vo '80 eindigde evenwel met vijf ge wonnen sets als eerste en trof daar om VC Goeree in de kruisfinale en Kwiek, sat vier keer winnend een set afsloot moest het opnemen tegen het veel te sterk geachte Middelburgse Dynamo '70, dat normaliter in de Zeeuwse eerste klas uitkomt en met uitzondering van twee speelsters kompleet achter het net verscheen. De kruisfinale tussen Mevo '80 en VC Goeree leek in de eerste set aan vankelijk een makkie te worden voor de Zierikzeese dames, maar toen de ploeg op het punt was aange komen, dat hen twee klappen van de setwinst scheidden (13-2) kon VC Goeree toch weer terug komen en duurde het nog vele minuten vooral eer Mevo '80 toch nog redelijk over tuigend met 15-8 aan de goede kant van de skore bleef. In de tweede set evenwel een geheel ander beeld. VC Goeree overblufte de Zierikzeese da mes aanvankelijk totaal en liep weg tot zelfs 14-4 en niets leek een gelijk maker in sets in de weg te kunnen staan. Deskundig Toen evenwel liet Mevo '80 haar ge weldige vechtlust zien, die hen uit eindelijk tot de verdiende toernooi- winnaar zou maken. Puntje voor puntje werd de achter stand verkleind en twaalf keer ach ter elkaar konden de Zierikzeese da mes skoren zonder dat VC Goeree daar ook maar een speld tussen kon krijgen. Met 16-14 werd de set alsnog binnen gehaald en daarmee een plaats in de finale tegen de winnaar van Dynamo '70 tegen Kwiek. Aan vankelijk leek Dynamo '70 de zaken deskundig te gaan afronden, maar blijkbaar hadden de Middelburgse dames zich toch enigszins verkeken op de Bruinisser ploeg. De eerste set ging nog wel naar Middelburg via 11-15, maar in de tweede set kregen de Walcherse da mes geen voet meer aan de grond. Via 6-1 en 7-4 kwam de winst uiteindelijk met 15-6 bij Kwiek terecht en was een derde set noodzakelijk, een derde set, die achteraf zoveel kracht kostte, dat Kwiek nog nauwelijks bekwaam was om een degelijke fipale te spe len. De Bruinisser dames kwamen met 8-2 aan de leiding, maar toen kreeg dynamo '70 weer wat meer vat op het spel van de opponent en kon de achterstand punt voor punt wor den weggewerkt, waarna de partijen bij 11-11 weer op gelijke hoogte kwa men. Bij deze stand kwam even weer het kanon Corry Wilbrink in stelling, waardoor Dynamo '70 de eventueel gekoesterde illusies op kon bergen en Kwiek met 15-11 alsnog de finale kon binnenstappen. Trainer/coach Kees Arensman toonde zich duidelkijk te vreden met het behalen van dit suk- ses. ,,We zijn donderdagavond begon nen met een nieuw systeem te spelen. We hebben het penetreren erin ge bracht. Hierdoor kwam Corry Wil brink vandaag ogenschijnlijk min der uit de verf, maar dat was slechts optisch bedrog. Normaal speelt zij haar eigen spel, maar nu moest zij zich voornamelijk bezig houden met de organisatie van de ploeg binnen de lijnen. Slechts af en toe eiste zij zelf het spel op". Duidelijk is echter wel geworden, dat het Kwiek-damesteam zonder Corry Wilbrink meteen een fiks stuk meer kwetsbaar is, al wilde Kees Arensman dit allerminst onderken nen. ,,Ook de andere speelsters heb ben in de loop van de jaren geleerd wat volleyballen is. Akkoord, Corry Wilbrink geeft dat team net dat beet je meer dan een andere ploeg heeft, maar zij is ook weer niet zo overheer send, dat de ploeg zonder haar zou wegzakken. Bovendien was het van daag geen echte graadmeter omdat we met slechts zeven dames aan moesten treden en met name Corry Wilbrink aan het eind ook was uit geblust doordat er niet gewisseld kon worden". Vermoeidheid De finale tussen Mevo '80 en Kwiek werd er weer een van een knap gehal te, maar jammer was vooral de ver moeidheid, die Kwiek met name par ten speelde. Aanvankelijk was daarvan in de eerste set nog niet veel te merken, omdat de Bruinisser dames schijn baar moeiteloos wegliepen naar 1-7, maar toen was het kruit ook finaal verschoten. De Zierikzeese dames skoorden veertien punten op rij, zon der dat Kwiek er ook maar een enkel punt tegenover kon stellen. Bij Mevo '80 speelden in deze fase vooral Die- neke Bolle en Irma Timmerman een voortreffelijke partij, terwijl Rian van de Velde zich veelvuldig mani festeerde met voorbeeldige stops in het achterveld. Irma Timmerman en Rian van de Velde lieten zien, dat Mevo '80 zich in de toekomst nog al lerminst zorgen hoeft te maken voor de aanvoer naar het eerste team toe. In de tweede set ontliepen de beide ploegen elkaar niet veel tot 10-10. Aan Kwiek-zijde waren in deze fase naast Corry Wilbrink ook Hanny van Breda en Coby van de Berge sterk op dreef, maar tegen het opportunisti sche spel van een geladen Mevo '80- ploeg viel op de late zaterdagavond toch niet veel meer te beginnen voor de dames van de organiserende vere niging. Met een paar listige balletjes van Irma Timmerman en Joke 't Hoofd kwam Mevo '80 met 14-0 aan de leiding, waarna Irma Timmerman met een werkelij sublieme pas- seerslag een einde maakte aan de leu ke pot en Mevo '80 zich winnaar mocht noemen van een alleszins goed toernooi. Mevo '80 had een sterk toernooi achter de rug. Wanneer er een verkie zing voor de beste speelster geweest zou zijn, zou Irma Timmerman waar schijnlijk even hoge ogen gegooid hebben als Corry Wilbrink. De Mevo '80-ploeg werd verder gevormd door de eerste teamspeelsters Marjo van der Steen, Dieneke Bolle en Ludy Boomer en de tweede teamspeelsters Rian van de Velde, Joke 't Hoofd, Co by de Jong, Gien Quaak en Gerda Ni- colaas. Voor Kwiek kwamen naast Corry Wilbrink, Marjo van der Have, Coby van de Berge, Lia van de Berge, Hanny van Breda, Janny van den Oude en Sonja Krijgsman in het veld. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EINDHOVEN. Manschappen van de Eindhovense Gemeentepolitie hebben in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een straatrel in het stadsdeel Stratum verscheidene waarschuwingsschoten moeten los sen om zich in veiligheid te kunnen stellen. UTRECHT. Het middelbaar tech nisch onderwijs kent een chronisch tekort aan vakbekwame, technische docenten. Dit tekort in deze voor de nationale ekonomie zo belangrijke onderwijssektor zal in de toekomst alleen maar groter worden. ROTTERDAM. Zes leden van een' anti-fascistische groepering in Rot terdam hebben zaterdag* in de Hoogstraat in de Maasstad een kraam totaal vernield waarin vijf Belgen zonder vergunning boeken en posters van, naar de mening van de groepering, fascistische signatuur verkochten. UTRECHT. Minister Gardeniers van volksgezondheid en milieuhi- giëne wil af van de verplichting voor ziekenfondsen om de te werken met zelfstandige medische specialisten, als er al genoeg specialistische hulp verlening voor handen is. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Alblasserdam: G. J. Voortman, Houtrijk-Polanen; te Uit- huizermeeden: dr. A. van Haarlem, Groningen; te Zutphen (toez.): G. W. v. d. Brug, Grijpskerk-Visvliet, part time; te Zwolle (toez.): drs. A. de Reu ver, Capelle a/d IJssel; door de Gene rale Synode der Nederlandse Her vormde Kerk tot zendingspredikant (docent (T.H. te Abepura, Irian Jaya): J. M. van 't Kruis, Oosternijkerk Morra/Lioessens en Paesens. Bedankt voor Hollandscheveld (toez.): P. Post, Nieuw-Amsterdam. Beroepbaarstelling: G. S. Groene- veld, kandidaat, Hoge der A 21, 9712 AD Groningen, tel. 050-13421. Gereformeerde Kerken Beroepen te Westerhaar: P. Kui per, kand., aldaar die dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaarstelling: P. Kuiper, Bremstraat 15, 7676 BR Westerhaar, tel. 05498-59129. Aangenomen naar Leeuwarden: J. W. Genuït, Delft-Abtswoude. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Drachten: J. van Amstel, Ede. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Woerden: J. van Haaren, Amersfoort; voor Boskoop: C. Harinck, Dordrecht. ZIERIKZEE, 14-5. De PvdA-fraktie in Zierikzee heeft een initiatief-voor- stel gedaan tot aanleg van een voet-/ fietspad over de dijk bij de loswal aan de Engelse Kade. PvdA-fraktievoorzitter de heer J. Groen heeft het kollege van b. en w. verzocht dit voorstel op de agenda van de raadsvergadering van heden (maandag)avond te plaatsen. Kommissie P.W. De heer Groen herinnert in dit schriftelijk verzoek aan de vergade ring van de kommissie Publieke Wer ken van 22 maart j.l. „Drie leden van de kommissie vonden dat uitvoering NIJMEGEN. Ongeveer driehon derd jongeren hebben zaterdag in Nijmegen gedemonstreerd tegen de voorgenomen invoering van een zo genaamde anti-kraak artikel in de Nijmeegse algemene politieverorde ning. TERMUNTERZIJL. De 25-jarige Jurjen Gernaat uit Finsterwolde is zondagmiddag even buiten de haven van het Groningse Termunterzijl on verboord geslagen en waarschijnlijk verdronken. AMSTERDAM. Naar schatting 15.000 fietsrs hebben zaterdagmid dag deelgenomen aan de manifesta tie .Amsterdam fietst" die door de Amsterdamse binnenstad voerde. De manifestatie is bedoeld als protest tegen een toenemende autoterreur en een falend verkeersbeleid. UTRECHT. Ongeveer 250 burgers en dienstplichtige soldaten hebben zaterdagmiddag bij de militaire strafgevangenis in Nieuwersluis ge demonstreerd uit solidariteit met acht soldaten die daar drie weken vastzitten voor het weigeren van de zogenaamde Site-wacht, de bewa king van plaatsen waar mogelijk kernwapens liggen opgeslagen. (Slot) De satellieten vliegen ons om de oren en verbinden ons desgewenst met elke plek op aarde, waarbij af standen worden weggevaagd. Ze worden voornamelijk zakelijk gebruikt en straks niet langer uit sluitend om te kommuniceren maar bovendien om te bekonimuniceren (TV-programma's). Persoonlijk vind ik dat heel gezellig maar het is toch eigenlijk te dol dat op dit gebied al les mogelijk is, terwijl de kommuni- katie tussen mensen van vlees en- bloed steeds moeizamer lijkt te ver lopen. Denk maar eens aan het toenemend aantal echtscheidingen, kinderen die van hun ouders vervreemden, prop volle psychotherapeutische spreek kamers, Valium 1 t/m 10, etc., etc. Het idee: moederdag, schrijfdag, vaderdagGeef om te beginnen echt genote, moeder, vriendin, etc. een stukje eerlijke kommunikatie (een klein gedeelte van je tijd en aandacht dus). Geen Sinterklaasrijmpjes in de trant van: Wie kookt het hele jaar zo fijn; en is in huis de zonneschijn! Nee, laat nou eens echt weten hoe het met jou is, hoe je over haar denkt, hoe zij zich heeft ontwikkeld in jouw ogen. Verdiep je eens in haar dage lijks leven en haar idealen. Kortom: schrijf haar een welgemeende brief of gedicht. Probeer vervolgens de pe riode tussen moederdag en vaderdag eens stil te staan bij het belang van goede kommunikatie: in het gezin, familie, maar ook elders. Herhaal de truc op dezelfde welge meende manier op vaderdag, voor echtgenoot, vader, vriend, etc. Dus nogmaals, geen Sinterklaasrijmpjes, maar eerst goed nadenken en je echt in de ander trachten te verdiepen. Stuur in moeilijke gevallen ge woon dit artikel met de ingevulde coupon op naar de betreffende per soon en bedenk: het is voor iedereen moeilijk en degenen met het meeste lef moeten het initiatief nemen. (Ik heb zelf ook wel moeten slikken al vorens in de publiciteit te treden.) De ontvanger van jouw goed- en eerlijk bedoelde boodschap moet wel een enorme hoepel zijn om daarvan misbruik te maken, je uit te lachen. De sterkste begint dus. Geert van Breugel 4328 EE Haamstede Hogezoom 15 01115-2002 of 1651 kantoor binnen afzienbare tijd gewenst was, gezien de gevaarlijke situatie. Twee andere leden vroegen zich af of het verantwoord is f 17.110,— te beste den voor de aanleg van dit pad, in dien het twijfelachtig is of het pad ook inderdaad gebruikt gaat worden door fietsers en voetgangers", aldus de heer Groen. Hij verwijst naar het feit, dat door het lossen van zand de weg ter plaat se soms onbegaanbaar is en er regel matig ook gevaarlijke situaties voor komen. Aangezien het kollege nog niet met een voorstel is gekomen, stelt de PvdA-fraktie voor het betreffende voet—/fietspad te realiseren. Finan ciering is, volgens de fraktie, moge lijk uit het overschot van de gewone dienst 1981. Ook zou volgens deze groepering overwogen kunnen wor den het bedrag over een aantal jaren af te schrijven. KERKWERVE T.V. „W.I.K." Vrijdag 21 mei wordt een ken- nismakingstoernooi geoerganiseerd door de Jeugdkommissie van de Ten nisvereniging W.I.K. uit Kerkwerve. Dit kennismakingstoernooi is voor alle kinderen ,,die wel eens willen tennissen". Ze hoeven geen lid te zijn. Het toernooi begint om 13.00 uur. De Jeugdkommissie hoopt op veel belangstelling. Kursus voor leerkrachten In Kerkwerve hebben de leer krachten van de Openbare, Christen- lij ke Nationale en kleuterschool een kursus I.V.B. gevolgd. Deze Integra tie Voorbereidende Bijscholingkur- sus duurde 2 jaar en is gegeven door een docente van de R.P.A. Eén jaar werd de kursus gevolgd te Middel burg en één jaar werd praktijk ge richt gewerkt. De kursus is erg belangrijk voor de toekomst, als de kleuterschool bij de lagere scholen gevoegd wordt. Van Schouwen-Duiveland hebben alleen Kerkwerve en Noordgouwe aan deze kursus meegedaan. Vorige week mochten alle deelne mers een diploma in ontvangst ne men. Voor Kerkwerve waren dat: van de Openbare lagere school: de heer H. A. Schipper en de heer J. J. G. Geschiere van de Christelijke Na tionale school: de heer C. J. van Sluys, de heer P. Sterrenburg, de heer R. Speyer en mej. N. van de Houten. Van de kleuterschool: mevr. A. Akkersdijk en mej. J. Bos. DUIVELAND Bijeenkomst afd. R.P.F. Voor het eerst zal de Reformatori sche Polietieke Federatie in de ge meente Duiveland met een eigen lijst uitkomen. In het licht van de aanstaande ge meenteraadsverkiezingen zal op vrij dag 21 mei a.s. drs. Ten Hove, arts te Katwijk, een inleiding houden met als thema „Reveil in de gemeente". Na deze inleiding zal er gelegenheid zijn van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw „Rehoboth" te Nieuwer- kerk. De toegang is vrij en ieder is van harte welkom. ZIERIKZEE, 15-5. Het Kwiek heren-volleybalteam leverde in het eigen toernooi een alleszins redelijke prestatie door door te dringen tot de halve fi nales, waarin zij echter strandden op het Middelharnisser Intermezzo, dat met 2-0 veel te sterk bleek. Intermezzo op haar beurt moest het in een fascinerende finale met 2-1 afleggen tegen Ibis. De finale van het herentoernooi had zeker meer publieke belangstelling verdiend dan het handjevol ambtshalve aanwe zige kijkers, die het duel nu gade sloegen. De finale bracht alles wat het vol leybalspel zo geweldig aantrekelijk maakt als kijksport: veel lange slagen wisselingen, harde smashes en listige balletjes over schijnbaar goed opgestel de blokken. Intermezzo won de eerste set ogenschijnlijk gemakkelijk met, maar daarna stelde Ibis na 12-15 in de tweede set, vooral in de derde set orde op zaken en mocht Intermezzo zeker niet mopperen, dat men nog zeven punten op het konto kreeg. Gravo uit 's-Gravenpolder, dat zeven punten behaalde. Alleen aan BOK moest een set worden afgestaan, maar Kwiek, Mevo'80 en Marathon werden er deskundig met 2-0 onder gehouden. De tweede plaats in deze klas was voor Kwiek met vijf pun ten. Tegen 's Gravo moesten beide sets worden ingeleverd, terwijl ook Mevo'80 een keer winnend werd af- gevlagd. BOK werd hier derde en Mevo'80 eiste de vierde plaats op voor het puntloze Marathon. In de dames rekreatiepoule was er geen kruit gewassen tegen het Burgh-Haamsteedse DFS, dat zowel WIK, Mevo'80, PJZ als Kwiek gedeci deerd met 2-0 aftroefde. WIK behaal de zes punten doordat de Kerkwerfse dames alleen hun meerdere moesten erkennen in DFS. Mevo'80 en PJZ pakten ieder drie sets, maar Mevo'80 eindigde derde door een beter saldo. Kwiek mocht het zoet van een set winst niet smaken. Het heren-rekreatietoernooi lever de winst op voor Mevo'80, dat slechts een set hoefde in te leveren en wel te gen PJZ. Big S, Putters en Kwiek moesten het met 2-0 afleggen tegen de Zierikzeese ploeg. Big S en PJZ behaalden ieder vijf punten, maar Big S had aanmerkelijk beter setsal do. Putters werd met drie punten vierde en ook hier had Kwiek nul punten en dus de laatste plaats. Hier door is duidelijk dat de organiseren de vereniging zelf niet een keer een eerste plaats haalde, maar wel een puike zege boekte, doordat de toer- nooidag uitstekend verliep. Kwiek was in poule A ingedeeld met Alexo, Ibis en Ardito I en de Bruinisser ploeg speelde zich uitein delijk in de finale omdat zowel Alexo als Ardito overtuigend in de twee sets werden verslagen. Tegen Ibis had Kwiek evenwel niet veel in de pap te brokkelen. Verrassend was evenwel, dat Ibis zowel tegen Ardito als Alexo een set moest inleveren, maar desondanks toch een aanmer kelijk beter doelsaldo overhield om Kwiek in de eindrangschikking voor te blijven. Hierdoor was Kwiek als nummer twee gedwongen om in de kruisfinales Intermezzo partij te ge ven, dat in de andere poule overtui gend winnaar was geworden. De ploeg uit Middelharnis hoefde slechts een set in te leveren. BOK presteerde het om Intermezzo in de eerste de beste set van het foemooi er met 15-17 onder te houden, maar hier na maakte de blauwwitte formatie geen fouten meer, ook niet tegen My- tilus uit Goes, dat als tweede zou ein digen, maar dat wel gevoelig in het zand moest bijten tegen Intermezzo (15-12, 15-1). Hierdoor moest Mytilus in de kruisfinales aantreden tegen Ibis, hetgeen hen zeker niet slecht af ging. Nadat Ibis de eerste set met 15- 10 had gewonnen trokken de Goese- naren de tweede met 14-16 naar zich toe en leek ook de derde set te wor den binnengehaald. In de slotfase was Vrouwe Fortuna Ibis evenwel zeer gunstig gezind, waardoor de winst alsnog naar hen ging via 15-13 en de eerste finalist een feit was. Kortste eind Intermezzo had in de ander halve finale niet erg moeite met Kwiek en won eigenlijk zoals het wilde met 4- 15 en 9-15, maar voor Kwiek was het feit, dat men bij de laatste vier was gekomen zeker al niet slecht. In het herentoernooi voor derde en vierde klassers ging de eindzege naar het Kerkwerfse WIK, dat uit de vier duels zes punten haalde. Alleen tegen Kwiek werd twee keer aan het kortste eind getrokken. Intermezzo, Mevo'80 en 's Gravo werden alle drie met 2-0 geklopt. De tweede plaats was voor Intermezzo met 5 punten, die bijelkaar werden vergaard door 2-0 overwinningen op 's Gravo en Kwiek en een 1-1 gelijkspel tegen Me vo'80. Mevo'80 en Kwiek veroverden beide vier punten, maar de Zierikzee se ploeg werd door een beter setsaldo derde, 's Gravo eindigde als vijfde en laatste met een enkel punt. Het toernooi voor 4e klassers bij de dames werd een overwinning voor 's Spelmoment uit de wedstrijd tussen de Kwiek-heren en de ploeg van Ibis. De ze poulewedstrijd zou ruimschoots door Ibis worden gewonnen, maar Kwiek mocht toch nog de kruisfinales. Later zou Ibis toernooiwinnaar worden door een 2-1 zege op Intermezzo. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) i f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7