HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Nederland heeft 25.000 verslaafden aan heroïne Schoolverlaters hebben veel moeite met vinden van baan Eenzijdige aanval op het westen vermeden Werkloosheid journalisten groeit onrustbarend Bedreiging ook voor Europa Kommissie Beek nu toch samengesteld Bezuinigingen op welzijnsbeleid Stabiel sociaal stelsel nodig „Prawda" vernoemt godsdienstkongres Stickers op geneesmiddelen hebben weinig effekt Wat biedt de BEELDBUIS? Het wordt steeds nijpender STRAATSBURG, 15-5. In Nederland zijn momenteel 25.000 mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan heroïne. Gezamenlijk zorgen zij voor een verbruik van 2.000 kilogram per jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Franse liberaal Christiane Scrivener waarin wordt gekonstateerd dat niet alleen in Nederland maar in de gehele gemeen schap het gebruik van verdovende middelen schrikbarend snel toeneemt. Slotverklaring Vredeskongres MOSKOU, 15-5. Het kongres van de wereldgodsdiensten dat over de nu cleaire dreiging dat deze week in Moskou heeft plaatsgevonden, heeft in de slotverklaring een eenzijdige aanval op het westen vermeden. In tegenstel ling tot een soortgelijk internationaal kongres in 1977 en een bijeenkomst van godsdienstige leiders uit de Sowjet-Unie in 1981 zijn ditmaal de slotverklarin gen positief van toon. ,,We kwamen hier om te zien of de tegenstem ook ge hoord zal worden", zei de voorzitter van de Amerikaanse Lutherse kerk, Da vid W. Preuss. Het Europees parlement kon zich met de visie van de Franqaise volle dig verenigingen en vraagt de Euro pese kommissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, een kommunautair orgaan in het leven te roepen dat de volgende taken heeft: ROTTERDAM. Het gemeente bestuur van Rotterdam heeft mi nister Gardeniers van volksgezond heid voorgesteld om het aantal zie kenhuisbedden in Rotterdam en om geving met 900 tot 1.000 te verminde ren. DEN HAAG, 15-5. Minister Ter louw van ekonomische zaken heeft de problemen rond de samenstelling van de kommissie-Beek overwonnen en de samenstelling aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. De kommis sie moet een studie verrichten naar de gevolgen van het openhouden, stil leggen en sluiten van de twee Neder landse kerncentrales, die in Dode- waard en die in Borssele. De vorming van de kommissie, die in de regeringsverklaring van 16 novem ber van vorig jaar werd aangekondigd, heeft grote vertraging opgelopen, om dat, zoals minister Terlouw schrijft „het niet eenvoudig bleek een samen stelling te vinden waarin zowel de on afhankelijkheid als een voldoende spreiding van de verschillende nood zakelijke disciplines gewaarborgd wa ren". De bewindsman zegt deze ver traging te betreuren mede omdat de studie niet eerder dan eind van het jaar klaar zal kunnen zijn. De leden De leden van de kommissie zijn, proï. Dr. D. W. van Bekkum, stralings deskundige, prof. Mr C. J. H. Brunner, jurist, prof. dr N. H. Douben, ekonoom, drs D. A. van der Hoeven, deskundige op het gebied van alternatieve energie en prof. Ir. D. G. H. Latzko, reaktor- deskundige. De minister benadrukt dat zij uitsluitend op persoonlijke titel van de kommissie deel uitmaken. VLISSINGEN, 15-5. Bezuinigingen op het welzijnsbeleid kunnen beter niet door de centrale overheid wor den doorgevoerd, maar beter via het nieuw in te voeren gedecentraliseerd beleid geregeld worden. Anders valt te vrezen dat het met deze toch wel forse bezuinigingen op dit gebied botte-bijlwerk wordt. Dit zei sekretaris-generaal Riezenkamp van het ministerie van kuituur, re- kreatie en maatschappelijk werk na mens de minister van c.r.m. in Vlis- singen tijdens het symposium over de decentralistie van het welzijnsbe leid. „Stapels papier" „Vanuit de lagere overheden kan beter bekeken worden op welke wij ze en waar het beste bezuinigd kan worden. We moeten ook af van de eindeloze stapels papier die het wel zijnswerk begeleiden. We moeten ge woon weer toe naar een welzijnsbe leid dat voor de burger begrijpelijk wordt. Daarvoor is ook een demokra- tisering van het welzijnsbeleid no dig, hetgeen ook zal betekenen dat er meer een beroep moet worden ge daan op vrijwilligers", aldus Riezen kamp. Was in 1980 na drie maanden ge middelds 56 procent van de school verlaters weer uitgestroomd, in 1981 was dit 49 procent. Na een half jaar lagen de uitstroomcijfers op respek- tievelijk 77 en 70 procent. Een voor spelling over de omvang van het aan tal schoolverlaters uit 1981 dat na ne- 1. Coördinatie van de studies en on derzoekingen die in de lidstaten aan het drugsprobleem zijn gewijd; 2. Bevordering en uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken instanties in de lidstaten van de gemeenschap. Onderzoek Hoewel het onderzoek in de ver schillende lidstaten nog steeds zeer gebrekkig verloopt is het duidelijk dat de verslaving op steeds jeugdiger leeftijd toeslaat. Het heroïnegebruik stijgt, het alkoholisme neemt toe en ook het snuiven van lijn- en oplosmiddelen neemt een gevaarlij ke omvang aan. „Het drugsprobleem vormt een ernstige uitdaging voor de westerse samenleving. Gezien de draagwijdte en de komplexiteit van dit probleem moet worden toegege ven dat strikt nationale maatregelen moeilijk een afdoende oplossing kun nen bieden. De gemeenschap zal moe ten ingrijpen", aldus mevrouw Scri vener. NVJ-jaarvergadering ALKMAAR, 15-5. De werkloosheid onder journalisten groeit op zorg wekkende wijze. Volgens de meest recente gegevens van het ministerie van sociale zaken zijn er nu ruim 400 werklozen in deze beroepskategorie, waar enkele jaren geleden de banen nog voor het opscheppen lagen. Deze situatie wordt nog erger als binnenkort de nieuwe lichtingen van de journalistenopleidingen in Utrecht, Tilburg en Kampen op de al zeer slechte arbeidsmarkt komen. Tegen deze achtergrond zullen ook in de journalistiek arbeidstijd verkor tende maatregelen nodig zijn om de werkgelegenheid te behouden en eventueel uit te breiden. Inléveren van loon zal daarbij onvermijdelijk zijn. Dit zei de voorzitter van de Neder landse Vereniging van Journalisten NVJ, Frans van den Mosselaar, zater dag op de NVJ-jaarvergadering in Alkmaar. Free-lance Volgens hem gaan door het gebrek aan volledige banen steeds meer jon geren na hun journalistieke beroeps opleiding hun heil zoeken in de free lance-journalistiek. Dat zal vaak tot teleurstelling leiden, terwijl boven dien de free lance-markt overvol raakt waardoor de broodwinning van journalisten die al jaren als free lancer werken in gevaar komt. Ten aanzien van de dood van de vier IKON-journalisten in El Salva-, dor zei de NVJ-voorzitter dat het ge brek aan medewerking van de Salva- doriaanse junta bij het onderzoek door de Nederlandse regering bij de KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIEDAM. De demissionair mi nister van ekonomische zaken, Jan Terlouw vindt dat de openbare nuts bedrijven meer kunnen doen om hun tarieven te verminderen. EINDHOVEN. De Eindhovense po litie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie broers uit Eindhoven van 19, 23 en 25 jaar aangehouden na een vechtpartij met een tiental agen ten. Twee van de verdachten moesten zich in een ziekenhuis laten behande len aan verschillende lichte verwon dingen. gen of 12 maanden nog in de kaarten bakken van het Arbeidsbureau zit durft de directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening niet te doen. Dat is onverantwoord gezien de aanzien lijk tragere doorstroming en de steeds grotere toeloop op de arbeids bureaus. Ofschoon het heroïnegebruik in Nederland de laatste jaren enorm is gestegen (meer dan in de andere lidstaten) blijkt dat de drugsversla ving in Italië het hoogst is. In het rap port wordt zelfs gesteld dat de ver slaving in Italië epidemische vormen heeft aangenomen. Per jaar sterven in Italië vele honderden mensen aan het gebruik van drugs. HILVERSUM. CNV-voorzitter Harm van der Meulen zou de gedach te van een kabinet zonder CDA „wel eens aantrekkelijk vinden". Van der Meulen zei dit zaterdag in het VARA- programma „In de Rooie Haan". HILVERSUM. De demissionaire minister van ekonomische zaken, Jan Terlouw (D'66), meent dat de be zwaren in zijn partij tegen de WD voornamelijk berusten op de menta liteit van de liberalen. AMSTERDAM. Het El Salvador- komité heeft in een verklaring naar aanleiding van de ongeregeldheden op het Museumplein heftig gepro testeerd tegen wat het noemt het taktloze optreden van de politie. BERGEN (N.H.). De Urker kotter UK 282 is ten oosten van Helgoland door een Westduits kontrolevaartuig aangehouden. Het schip wordt opge bracht naar Busum aan de westkust van Sleeswijk-Holstein. Verenigde Naties aan de orde gesteld dient te worden. Nederland moet zorgen dat de Vn het gedrag van El Salvador in deze veroordeelt, zo vindt de NVJ. Ook zal er in VN-verband een resolutie moeten worden opgesteld over de veiligheid van journalisten, die bin dend voor alle landen is. Voorzitter FNV: ROTTERDAM, 15-5. Vice-voorzit- ter H. Bode van de FNV heeft op een symposium in Rotterdam gepleit voor een stabiel stelsel van sociale zeker heid. Alleen dan is praten over de finan ciering van de sociale zekerheid zin- vob aldus Bode tot de bezoekers van het'symposium, dat als onderwerp so ciale zekerheid en recessie had. De bijeenkomst werd georganiseerd door het instituut voor onderzoek van over heidsuitgaven. Voljgens Bode is er inderdaad reden om kritisch te kijken naar de manier waarop het stelsel op het ogenblik wordt: gefinancierd. Zo zei hij wel wat te ziejn in een andere wijze van pre mieheffing, die bedrijven met veel mensen in dienst meer ontziet dan nu en die kapitaalintensieve bedrijven zwaafder belast Een andere wijze van premieheffing mag echter geen ver slechtering betekenen van de sociale zekerheid. Wat Revert het op? Op het ogenblik staat iedere diskus- sie pver wijziging van het stelsel in het teken van de vraag: wat levert het op. Nu'het echt moeilijk wordt om solidair te zijn wordt er van alles verzonnen om daar onderuit te komen. Morrelen aan de uitgangspunten van de sociale ze kerheid brengt mee dat dit gebruikt wordt om allerlei sociaal onwenselijke bezuinigingen door te voeren, aldus Bode, die reageerde op een bijdrage van de Nijmeegse hoogleraar Douben. In 1981 verlieten 255.000 leerlingen het volledig dagonderwijs. Ongeveer 185.400 (73 procent) van hen lieten zich voor bemiddeling inschrijven bij een Arbeidsbureau, veel meer dan in 1979 (124.660) en in 1980 (136.260). Oorzaken van deze toenemende stap naar de GHB's zijn het hoge ge boortecijfer in de jaren vóór 1965 (het aantal schoolverlaters zal tot 1987 nog toenemen), de verslechterde ar beidsmarktsituatie en wijzigingen in de kinderbijslag- en uitkeringswet geving. Het aantal voortijdige schoolverla ters nam zowel bij jongens als meis jes toe, maar stabiliseerde zich op de lagere niveaus en nam toe bij de ho gere opleidingen, waarschijnlijk als gevolg van de verhoging van de kol- legegelden. SITTARD. Gemeenteraadsleden van PvdA en PPr in Sittard hebben het kollege van b. en w. beschuldigd van „illegaal optreden". Volgens bei de raadsfrakties heeft het kollege buiten de raad om drie waterputten laten slaan om de drinkwatervoor ziening veilig te stellen. MAASTRICHT. Mr. A. Baeten, burgemeester van Maastricht, heeft onder grote belangstelling de eerste damplank in de Maas geheid voor de fundering van de eerste pijler van de toekomstige Noorderbrug, de vierde vaste oververbinding over de Maas voor gemotoriseerd verkeer. AMSTERDAM. Bij het Ameri kaanse consulaat op het Museum plein in Amsterdam is het weer tot ongeregeldheden gekomen tussen veertig vijftig demonstranten en de Mobiele Eenheid. UTRECHT. Er zijn 15.000 reakties binnengekomen op het in september vorig jaar gepubliceerde vooront werp van wet gelijke behandeling (de „Anti-diskriminatiewet"). Onge veer 90 procent van die reakties was het resultaat van een brievencam- pagne van onder ander de Evangeli sche Omroep. De regering is echter niet van plan veel wezenlijks aan het voorontwerp te veranderen. DEN HAAG. De PSP vindt dat mi nister mevr. Gardeniers (gezondheid) beperkingen moet instellen voor het gebruik in de zwakzinnigenzorg van zogenaamde dwangmiddelen, zoals isoleren, vastbinden, het gebruik van braakmiddelen, slaan en het ge bruik van strafopdrachten. Dit blijtk uit vragen die het PSP-tweede ka merlid mevr. Van Es aan de bewinds vrouwe heeft gesteld. ROTTERDAM. De Maasdamse aannemer Bart M. heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de Rotterdamse rechtbank aangetekend tegen het vonnis van de Rotterdamse rechtbank waarbij hij donderdag tot 2,5 jaar gevangenisstraf werd veroor deeld wegens verschillende delikten. De aannemer heeft volgens de recht bank gebruik gemaakt van valse fak- turen van andere b.v.'s om gaten in zijn administratie te dichten. DEN HAAG. De WD-kamerleden Evenhuis, Scherpenhuizen en Van Aardenne maken zich zorgen over de voortgang van het Arena-vezel- projekt van ENKA, de AKZO en de NOM, dat van groot belang is voor Emmen en Delfzijl. UTRECHT. De Internationale Ver- pakkingsbeurs Macropak die in Utrecht is gehouden, heeft volgens de Jaarbeurs veel belangstelling ge trokken. De beurs telde ruim 22.000 bezoekers. Een vijfde van hen kwam uit het buitenland. De bezoekers wa ren blijkens een enquete zeer tevre den over het niveau van de Neder landse verpakkingsindustrie. DEN BOSCH. De bevolking in drie proef wij ken in Den Bosch en Hees- wijk-Dinther is bereid mee te wer ken aan het gescheiden inzamelen yan huisvuil. Dat is gebleken uit een enquete waarvan de resultaten zijn bekendgemaakt. DEN HELDER. Koningin Beatrix heeft in Den Helder een vaandel uit gereikt aan de Mijnendienst van de Koninklijke Marine ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze dienst. Hare Majesteit overhandigde het vaandel aan de kommandant van de mijnendienst, kapitein-ter-zee J. A. Zoethout. AMSTERDAM. De Vakbeurs voor Sociale Woningbouw, die onder de naam Bouwrai '82 van 10 tot en met 14 mei in de RAI in Amsterdam is ge houden, heeft alle verwachtingen overtroffen. ROOSENDAAL. De recherche van Roosendaal heeft de 37-jarige bank- employee P. B. uit Hoeven en zijn evenoude plaatsgenoot A. C. aange houden op verdenking van oplich ting van de zuivelfabriek Menken Landbouw in Oud Gastel. DEN HAAG. President Robert Mu gabe van Zimbabwe zal van 2 tot en met 4 juni een bezoek brengen aan Nederland. Dit heeft een woordvoer der van het ministerie van buiten landse zaken in Den Haag meege deeld. 39 Hij schudde zijn hoofd „Die kunnen we mooi gebruiken voor kleine bood schappen in de stad Hij is wat gemak kelijker wendbaar. Met parkeren en zo". Hannie zette de handen. „Luister nu es, Flip. Evert had altijd de Kadett Aannemende dat jij vaders Kapitan wel zult nemen, kan Evert jouw Triumf immers meenemen? Gé heeft zelf ook een wagen en wat heb ik? Een ouwe fiets. En wil jij, dat ik als jouw vrouw nu nog mijn boodschappen ga doen op een oude fiets? Of ben ik minder dan jouw schoonzuster?" Flip denkt enige tijd na „Nu ja, laten we het zo spelen, Hannie: de Kadett is, als je hem nodig hebt, tot je beschik king. Als wij hem af en toe ook maar kunnen gebruiken als dat nodig is. Oké?" Ze wipt op haar tenen en geeft Flip een kus. „Dank je, Flip. Je moet toch ook een beetje om je positie als Kruis weg-zakenman denken, nietwaar? Dan behoort je vrouw ook de beschikkingte hebben over een auto." Ze treft hem in zijn zwakke zijde: zijn ijdelheid Want ze weet inwendig voelt hij zich nu heel wat, sinds hij de scepter zwaait in deze grote winkel: één van de grote zakenlieden in de city van de stad. Die het zo'n beetje voor het zeggen hebben in de middenstands aangelegenheden. Want de winkeliers vereniging is machtig in deze stad. Hij geeft het derhalve volmondig toe. „Ja, daar heb je wel gelijk in. Die eh Dinsdag had hij het kongres ge waarschuwd dat het zonder resultaat zou blijven als het de politieke tegen stellingen zou verscherpen. Vrijdag verklaarde Preuss dat de Russen hun best gedaan hebben voor een slotver klaring die voor beide partijen accep tabel is. MOSKOU, 15-5. Het Russische partijblad Prawda heeft zaterdag in algemene termen het verslag gege ven van het congres der wereldgods diensten over de nucleaire dreiging, dat afgelopen week in Moskou is ge houden. Het blad, dat onder de kop „Oproep der religieuze vertegenwoordigers" op een van de binnenpagina's er zo'n 300 woorden aan wijd citeert, blijkens een publikatie van het persbureau Tass, uit de toespraken van patriarch Pimen, hoofd van de Russisch-Orto doxe kerk, en van Billy Graham. Uit de openingsrede van Pimen meldt de Prawda diens konstatering dat het le ven in de afgelopen twee eeuwen ver- militariseert en dat steeds meer geld aan wapens wordt besteed. En van de Amerikaanse evangelist neemt het blad de opmerking over, dat de wereld nu op het meest kritieke moment uit de hele geschiedenis verkeert UTRECHT, 15-5. De geel-zwarte sticker op genessmiddelen met de tekst „Dit geneesmiddel kan de rij vaardigheid beïnvloeden" valt wel op maar heeft weinig merkbaar effekt. Dat is de konklusie van apothekers Q. F. Stout en J. J. de Gier van de afdeling Farmacotherapie van de Rijks universiteit in Utrecht na vraagge sprekken die ze hebben gehouden met 66 rijbewijsbezitters die in Utrechtse apotheken van de sticker voorziene medicijnen (meest slaapmiddelen en kalmeringspillen) ophaalden. Bijna iedereen wist wat de sticker betekende, maar de waarschuwing haalde weinig uit Stout en De Gier melden in het Pharmaceutisch week blad, dat 65 procent niet dacht dat de eigen rijvaardigheid werd beïnvloed, terwijl driekwart meedeelde, zijn rij- gewoonten niet te hebben veranderd. Maar een ondervraagde verklaarde niet te hebben gereden. Acht automo bilisten zeiden, de medicijnen pas in te nemen als er niet meer gereden hoeft te worden. ENSCHEDE. Ekas BV in Enschede heeft een grote order uit West- Duitsland ter waarde van 8 a 10 min voor de levering van duizend kassa-terminals in de wacht gesleept. fiets, he? Die zou ik nu maar weg doen, als ik jou was." „Ik breng hem wel een keer thuis," besluit ze op vaste toon. „Daar zullen ze hem ongetwijfeld wat opknappen en dan is het weer een behoorlijk vehikeL" Na een maand is Hannie zo ongeveer geacclimatiseerd en al heeft ze nog wel eens heimwee naar de moderne boven woning in het winkelcentrum, ze heeft dit huis zo smaakvol als onder de ge geven omstandigheden en mogelijk heden uitvoerbaar was, ingericht Bo vendien is Flip tevreden. Een mens moet er wel eens van maken, wat er van te maken is. De wederzijdse buren op de Kruis weg zijn weliswaar ouder dan Flip en Hannie, maar heel amicaal en blij, om dat er voor Evert en Gé opnieuw een jong gezin is gekomen. Van Weerden die aan de stationskant van de schoe nenzaak een antiekwinkeltje heeft, is een rustige man met een flinke, bij- dehandte vrouw. Ze zijn uitgenodigd om een avond te komen, zodat er nader kennis gemaakt kan worden. Ditmaal stemt Flip volmondig toe, want Van Weerden is bestuurslid van de winke liersvereniging, dus een autoriteitin de stad. Bovendien is hij acht jaar raadslid geweest, waarvan vier jaren wethou der. En nog immer dik bevriend met de burgemeester. Dus beschouwt Flip het als een hele eer, als de uitnodiging van Scherpe brief Vorig najaar haalden de Russische kerkleiders nog scherp uit naar de westerse landen. Dit bracht de Raad van Kerken in Nederland ertoe in een scherpe brief de Russische ker ken erop te wijzen dat de politieke verantwoordelijkheid in de eerste plaats tegenover de eigen overheid tot uiting gebracht moet worden. Dr. H. A. M. Fiolet, sekretaris van de Raad van Kerken, schreef het ook aan deze brief toe dat de Nederlandse kerken geen uitnodiging voor het kongres hebben ontvangen. Wel was het IKV uitgenodigd daar het een belangrijke bijdrage van de kerken aan de vrede representeert, zo verklaarde prof. V. Borovoj, ver tegenwoordiger van de Russisch-Or- thodoxe kerk bij de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij betreurde het dat het IKV niet aan de voorbereiding had deelgeno men. Hij vroeg zich af of dit soms een politiek van schone handen was. Ver der had naar zijn mening het IKV geen rekening gehouden met de Rus sische geest die al sinds duizend jaar is gevormd. „Zelf de zaak wantrou wen en toch eisen stellen, dat valt hier niet zo best", zo zei Borovoj. DEN HAAG. De regering van El Salvador heeft Nederland laten we ten dat de sergeant en leden van de legerpatrouille, die betrokken waren bij de dood van de vier IKON-journa- listen, beschikbaar zijn voor onder vraging door Nederlandse deskundi gen. DINSDAG 18 MEI NED. 1: In de aflevering van De Waltons lukt het John Boy niet zijn verhaal voor de krant te schrijven. Tijdsein wordt gevolgd door het mu zikaal intermezzo van Fransisco en Karan Lafferty. De muren van Jeri cho staan centraal in de aflevering van Op weg naar het beloofde land. Henk Raaff en Gerben Hellinga ne men de kijker mee op hun wandel tocht over Madeira. NED. 2: Alle nieuws op het gebied van de nationale hitlijst staat ook vanavond weer centraal in de afleve ring van Toppop die weer gepresen teerd zal worden door Ad Visser. In Dallas nadert Lucy's huwelijk met rasse schreden. Sue Allen bemerkt dat JR meer dan een normale be langstelling toont voor de zuster van Mitch. Herfstritme is het schilderij van de schilder Jackson Pollock. DINSDAG 18 MEI NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.30 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 EO-Kin- derkrant; 19.30 De Waltons; 20.20 Tijdsein; 20.50 Klankkleur; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Stappen" op Madeira22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 Dallas; 21.20 Hollands Glorie; 22.10 Televizier Magazine; 22.50 De toestand in de wereld; 22.55 Honderd beroemde schilderijen; 23.10 Nieuws. Door HENK VaN HEESWIJK het echtpaar Van Weerden komt Het is een kille, regenachtige avond, begin december. De Sinterklaasdrukte is achter de rug. Er is even een adem pauze in de zaken tussen dit feest en het Kerstfeest Flip en Hannie zijn in de achterkamer van de antiekzaak, waar ze op hartelijke wijze zijn ontvan gen door het echtpaar Van Weerden. Binnen een kwartier begrijpt Hannie, dat Bartje van Weerden jaren jonger is dan haar man. Ze hebben één zoon, die pas naar de universiteit is gegaan en Hannie veronderstelt dat die zoon uit het eerste huwelijk van Van Weerden is. Er is nog een derde persoon in huis, namelijk een broer van Bartje: Leo. Een man, die haar terstond een onbe stemde vrees inboezemt Hannie weet uit ondervinding dat er mannen zijn, die graag door je kleren heen zouden willen zien. Die weinig zeggen, maar op eenbepaalde manier naar je kijken. Zo één is Leo. Ze stelt zich voorbijzon der op haar hoede te zijn voor deze man, die zo ongeveer vijf en dertig jaar oud schat Ondanks deze dissonant blijkt het een leuk gezin te zija Van Weerden demonstreert te pas en te onpas, dat hij gek is op zijn mollige vrouw en Bartje spint als een poes, als hij haar even aan haalt of een vriendelijk klopje geeft op haar knie. Uit alles blijkt dat dit echt paar nog stapel op elkaar is. En Van Weerden is toch zeker achter in de vijftig. (wordt vervolgd) DEN HAAG, 15-5. De slechte situatie op de ar beidsmarkt heeft tot gevolg dat schoolverlaters steeds langer zonder baan blijven. De doorstroming van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt is in 1981 nog langzamer verlopen dan in het jaar daarvoor, toen de doorstroming ook al minder vlot verliep. Gemiddeld waren in 1981 52.393 schoolverlaters werk loos tegen 32.719 in 1980. Dat blijkt uit cijfers over de schoolverlaters die het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft gepubliceerd. t.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4