Nieuw kantoor Geense voor verzekerings- en geldzaken „Nut en Uitspanning" hield openingskoncert te Zonnemaire Vrijdag geopend STREEKNIEUWS PvdA komt met verzoeken aan het kollege van b. en w. Leden afd. Plattelands vrouwenbond hadden Gouda-reis Amateur wijnmakersgilde hield onderlinge wedstrijd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandas n mei ïm Nr. 23115 3 Omdat wij deze gang van zaken on gewenst vinden, verzoeken wij het kollege: 1. Nu er een buurtvereniging in de Breedstraat en een aktiegroep in het Havenkwartier is opgericht, de bewoners van de Lange St. Janstraat al eens een handtcke- ningenaktie hebben gehouden, in welke gevallen het steeds maar weer ging om onderdelen van het bestemmingsplan; 2. nu de raadsfraktie van de P.v.d.A. zich in haar laatste fraktieverga- dering heelt uitgesproken om na afbraak van de school aan de Nieuwe Bogerdstraat de vrijko mende grond te bestemmen voor huizenbouw; 3. nu onze raadsfraktie in dezelfde vergadering de kollegeplannen om aldaar de bibliotheek te vesti gen afwijst, omdat realisering van de bouw nu zeker jaren zal duren, terwijl straks gebouwen van de De P.v.d.A.-fraktie richt zich op de heden maandagte hou den raadsvergadering, met de hiernaast omschreven verzoe ken tot het kollege van B. W. L.T.S. (zoals de bakkerschool) vrijkomen die met veel minder kosten en alleszins akseptabele ligging spoedig tot bibliotheek in te richten zijn, op korte termijn een hoorzitting te beleggen met alle belanghebbende groepen over de invulling van het bestemmingsplan van het betrokken gebied. Namens de raadsfraktie van de P.v.d.A., H. ASMA ZIERIKZEE, 15-5. In het UVV-ont- moetingscentrum kwamen de vrij willigers van de oppascentrale t.b.v gezinnen met geestelijk- of lichame lijk gehandicapte kinderen bijeen, samen met de ouders van deze kinde ren. Mevrouw G. Schell-Kerseboom, vervangend leidster, opende de avond. Zij deelde mee, dat nieuwe aanvragen voor oppas bewijzen dat de centrale in een behoefte voorziet. Nieuwe vrijwilligers voor dit objekt zijn dan ook van harte welkom. De penningmeesteresse maakte melding van een batig saldo, mede veroor zaakt doordat een start-subsidie was ontvangen. Mevrouw L. Nederhoed deed verslag over een landelijke studie- en informatiedag. Op deze dag bleek, dat de opzet van de Zierik- zeese centrale voor de landelijke groepen nieuw was. Spel-o-theek Na de pauze werden plannen besproken om te komen tot het oprichten van een spel-o-theek. Een werkgroep is hiervoor in het leven geroepen. Ter illustratie was op de vergadering aangepast speelgoed uit de spel-o-theek te Goes tentoon gesteld. Indien de plannen verwezen lijkt kunnen worden zal een beroep gedaan worden op de vrijwilligers, voor het maken van beesten, poppen, maar ook voor knutselaars ligt hier een dankbare taak te wachten. De werkgroep werd tenslotte veel suk- ses toegewenst bij het uitvoeren van de plannen. Bijeenkomst N.C.V.B. Woensdag 12 mei kwam de afdeling Zierikzee van de N.C.V.B. in verga dering bijeen. Psalm 103 de verzen. 1, 3, 7 was het lied, waarmee deze vergadering werd geopend. Na gebed en schriftle zing (psalm 103) hield de presidente mevr. Tuitman-van der Maas een me ditatie over het thema Gedenken en danken". De gastspreekster van deze avond, mevrouw Sandee uit Kamperland, vertelde op boeiende wijze over haar werk in het kader van de ontwikke lingshulp in Ivoorkust. Zij vertelde, hoe zij in eerste in stantie als verpleegster en later sa men met haar man aan een tuin- bouwprojekt heeft gewerkt. Zij gaf tevens les in koken en hygiëne. Zij trachtte in haar betoog de te genstellingen te schetsen tussen het rijke westen en de noodtoestanden in Afrika. Het geheel werd door het vertonen van dia's duidelijk on derstreept. Na een dankwoord van de presi dente sloot de waarnemend presi dent mevrouw Weekhout-Zijderveld de bijeenkomst met dankgebed. Bermbrand In de Boerenweg ontstond zater dagmiddag door onbekende oorzaak brand in de berm. De brandweer, snel ter plaatse maakte een eind aan de veel rook ontwikkelende buur- haard. Er verbrandde cirka 15 meter berm. ZONNEMAIRE, 14-5. De harmonie vereniging ,,Nut en Uitspanning" verzorgde vrijdag hun openingskon cert op de mobiele muziektent te Zonnemaire. 's Middags had de har monievereniging al opgetreden te Scharendijke. Voorafgaand aan het koncert, maakte de drumband een kleine rondgang door het dorp, waarna drumband en harmonie de mars „Stand by" van Randy Beck ten ge hore brachten. De harmonie vervolgde in vlot tempo het programma. Mede door het prachtige weer was de publieke belangstelling zeer goed. Het werd een gevarieerd en goed uitgevoerd koncert, waarvan de nummers „Choral rock out" en „Re flections of this time" een spontaan applaus opleverden van het publiek. Dit optreden werd afgesloten met de mars van J. Sousa „Manhattan". Aanstaande zaterdagmiddag speelt „Nut en Uitspanning" samen met de overige korpsen van de Schouwen- Duiveland op het festival te Ooster- land. Het eerstvolgende koncert te Zon nemaire wordt, in het kader van de uitwisselingskoncerten, op 5 juni ge houden door Apollo" uit Wissenker- ke. De 64 gebrandschilderde ramen werden bekeken. Zij beelden alle maal een bijbelse voorstelling uit. De kerk is gewijd aan Johannes de Do per. De gebrandschilderde ramen zijn in de oorlog bewaard gebleven, doordat zij in kluizen bewaard zijn in de duinen bij Haarlem. Hierna was er nog gelegenheid tot winkelen. Om 6 uur was het gezel schap weer terug in Zierikzee. De presidente had in de bus de reiskom- missie bedankt voor de weer prima georganiseerde reis. toond. 's Avonds volgt „They called him bulldozer" met Bud Spencer en ten slotte de late avond-voorstelling de James Bond film „For your eyes only". Voor tijd: zie agenda. NOORD WELLE Motor op twee auto's Bij de afslag Stoofweg- Wellandsweg ontstond zaterdagmid dag een aanrijding waardoor een mo torrijder B. G. uit Zierikzee met schaaf- en beenverwondingen naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis vervoerd moest worden, terwijl twee auto's ernstig werden beschadigd en de motor totaal werd vernield. In de richting Renesse reden over de Stoofweg de dames H. B.-K. uit Zwolle enrS: v. d. S.-H. uit Capelle a/d IJssel terwijl uit de richting Re1 nesse G. naderde. De mevrouw uit Zwolle sloeg de Wellandsweg in doch vergat de motorrijder voorrang te verlenen. G. reed daarop in de flank van de eerst auto en schoot vervol gens tegen de zijkant van de tweede. Dokter Stenger verleende eerste hulp. Takelbedrijf J. de Jonge zorgde voor de afvoer van de motor. SCHARENDIJKE Suiker in de tank Mevr. M. D. uit Leiderdorp, die een bungalow in de Achthoek bewoont, deed aangifte van de aanwezigheid van suiker in de benzinetank. Niets heeft in benzine zo'n fnuikende in vloed op het lekker lopen van de mo tor, dan suiker. Volgens mevrouw D. had de garage gezegd dat er wel een half pond in gedeponeerd was. Het motorblok moet geheel uit elkaar ge haald worden. Van de dader geen spoor. ELKERZEE Anker uit boot gestolen Uit een gestalde boot op een boer derij aan de Elkerzeeseweg, eigenaar J. D. uit Bemmel, is het anker gesto len. De waarde bedraagt 200,-. BRUINISSE. De drie firmanten met hun echtgenotes. V.l.n.r.: de heer me vrouw Geense, het echtpaar Verwijs en de heer en mevrouw Binkhorst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 14-5. Voor verzekeringen, huizen of geld zaken kan men in Bruinisse voortaan terecht in een fraai nieuw kantoor aan de Molenstraat 61, dat vrijdagmid dag officieel werd geopend door burgemeester T. C. Hek man. Het nieuwe pand bevat: een assurantie- en finan cieringskantoor, een centraal administratie- en advies bureau en een makelaarskantoor dat wordt geleid door de heren M. Geense, A. Verwijs en Th. J. M. Binkhorst. BRUINISSE. Het nieuwe kantoor aan de Molenstraat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Enorme files Zowel zondagochtend als zondaga vond ontstonden er lange files op de wegen tussen Oude Tonge en Zierik zee. Het aangekondigde mooie weer lokte velen naar de kust. Vooral 's avonds, toen dagjesmensen en wee- kendgasten vertrokken, stond er een kilometerslange file tussen Mori- aanshoofd en Hellegatsplein. Pas na elf uur was deze opgelost. Geluidsoverlast Bij de politie zijn de laatste dagen talloze klachten binnengekomen over geluidsoverlast. Door de warm te worden op vele plaatsen deuren en ramen geopend maar de geluidsappa ratuur wordt niet wat zachter ge draaid. De politie verzoekt dringend een ieder die meent wat buitenlucht bin nen te moeten laten, daarbij ook zijn muziek binnen te houden opdat ande ren daar geen hinder van hebben. SCHO U WEN-D UI VEL AND Lid van verdienste „Philatelica" Op zaterdag 15 mei jl. werd tijdens de algemene ledenvergadering van In zijn openingsspeech zei de bur gemeester dat het openen van een nieuw kantoor in Bruinisse (hetgeen niet regelmatig voorkomt) er zeker toe bijdraagt de woon- en leefsituatie in het dorp te verbeteren. „De heer Geense is klein begonnen met een assurantiekantoor in huis en het getuigd van doorzettingskracht en ondernemingsgeest om het zo ver te brengen", aldus de burgemeester die het nieuwe kantoor betitelde als een pand om trots op te zijn. Trots Verder komplimenteerde de heer Hekman de architekt Slingerland „die er bijzonder in is geslaagd een passend kantoor te ontwerpen, dat in overeenstemming is met de bestaan de, omliggende gebouwen. Hij felici teerde de firmanten en hun gezinnen met de opening en wenste hen - als een goede buur - veel sukes toe. De heer A. Verwijs richtte enkele dankwoorden aan allen die bij de bouw en het tot stand komen van het nieuwe kantoor betrokken zijn ge weest. Daarna bestond er voor be langstellenden gelegenheid het kan toor te bezichtigen. de I.V. Philatelica, te Utrecht gehou den, de heer J. van Urk benoemd tot lid van verdienste van deze filate listische organisatie. De heer Van Urk ontving deze onderscheiding uit handen van de voorzitter C. L. Bak ker, wegens zijn verdiensten voor de filatelie, in het bijzonder voor de afd. Schou wen-Dui veland De heer Van Urk (Joop, voor zijn vrienden) vervult reeds vanaf 18 ja nuari 1957, dus ruim 25 jaar, op voor treffelijke wijze het sekretariaat van deze afdeling. Aan dit feit werd tijdens de on langs gehouden familiebijeenkomst in eigen kring aandacht besteed. Nu zijn verdiensten ook in lande lijk verband kennelijk waardering hebben gevonden, is een felicitatie voor deze ijveraar voor de filatelie op zijn plaats; zeker indien daarbij mede in aanmerking wordt genomen, dat dit de eerste keer is, dat deze fila telistische onderscheiding aan een in woner van Schouwen-Duiveland werd verleend. Auto uitgebrand Vrijdagnacht, omstreeks 00.15 uur vloog de aan de Huybertstraat gepar keerde auto van de daar wonende L. B. plotseling in brand. De brandweer, s ,uit Zierikzee was SrQfl. ter plaatse1, J doch kon niet verhinderen dat de au- - to rijp werd voor de schroothoop. B.1 zou zelf voor transport naar het woonwagenkamp zorgen. Zware schade bij botsing Op de Nieuwe Kooiweg wilde za terdagmorgen te 10.10 uur Ch. K. uit Zierikzee de kippenfarm van de fa milie S. oprijden. Hij remde af, doch de achter hem rijdende R. d. L. uit Noordgouwe zag dit te laat en reed achter op K. Beide auto's werden respektievelijk aan voor- en achter zijde zwaar beschadigd. Zwanenbloed Een politiepatrouille merkte in de gracht een zwaan op die bloedde. De beheerder van het dierenasiel, de heer D. werd gewaarschuwd en die konstateerde dat de zwaan zelf een wratje met zijn snavel had openge peuterd en dat leverde een hevige bloeding op. Van misdrijf dus geen sprake. Gemeenteraad Zierikzee ZIERIKZEE, 17-5. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan worden altijd eerst allerlei ambtelijke instanties betrokken. Bewoners van het be trokken gebied wordt vaak via een advertentie pas in de allerlaatste fase de kans geboden eventueel bezwaren in te dienen. Het is ook gebeurd dat van een pas vastgesteld bestemmingsplan werd afgeweken op verzoek van bewoners. SEROOSKERKE Diefstal uit boot De heer F. uit Schijndel deed aan gifte dat uit zijn op de boerderij „De Schelphoek" gepakeerd staande vis- boot wat spullen zijn gestolen. Het is nog niet bekend wat allemaal ver mist wordt. HAAMSTEDE Vals alarm Opnieuw is de politie zaterdag naar een ongeluk op de J. J. Boeijes- weg gedirigeerd na een telefoontje te hebben gekregen. Daar aangekomen bleek er nergens iets te vinden te zijn wat op een ongeluk geleek. Dergelij ke meldingen komen de laatste tijd steeds meer voor. RENESSE Filmdag voor dorpshuis-interieur Zaterdag 22 mei wordt in het dorpshuis van Renesse een filmdag gehouden ten bate van de Stichting Interieur Dorpshuis. De filmexploitant die in de zomer het dorpshuis huurt om er films te vertonen zal die dag drie films draai- ZIERIKZEE, 13-5. 's Morgens om half negen vertrok een bus vol platte landsvrouwen onder schitterende weersomstandigheden richting Gouda. Om 10.30 uur arriveerde men bij de aardewerkfabriek „De Drietand", waar de da mes ontvangen werden met koffie en een Goudse stroopwafel. Hier werd ver volgens verteld over de fabrikage van het aardewerk. Het Delfts blauw wordt hier ge maakt van een wit bakkende klei- soort waarvoor de grondstoffen be trokken worden uit Duitsland en En geland. Er zijn in Gouda nog 50 a 60 aardewerk fabrieken over. Dit zijn er vroeger 200 geweest. Van klei wordt steen gemaakt. Het produkt wordt in de oven versteend bij een temperatuur van 980° C. Het glazu ren gebeurt bij een temperatuur van 1020° C. Het met de hand beschilde ren van het aardewerk gebeurt nog wel thuis, maar niet meer zo vaak als vroeger. Hierna was er gelegenheid tot het kopen van veel aardewerk ar tikelen. De lunch werd vervolgens gebruikt in restaurant „De Zalm" op de markt van Gouda. St. Janskerk 's Middags stond een bezoek aan de St. Janskerk op het programma. Hier werd het gezelschap rondgeleid door een gids. Hij vertelde dat de kerk 123 m lang is, de langste van Nederland. De kerk is drie maal af gebrand, nl. in 1438, 1552 en 1623. De kerk is zojuist gerestaureerd. Dit heeft geduurd van 1964-1980. De restauratie van het prachtige orgel heeft alleen al 1 miljoen gekost. en. De helft van de recette komt ten goede aan de Stichting Dorpshuis. 's Middags wordt voor de kinderen een film van Sjors en Sjimmy ver- Ook regionale deelname - C.D.A.-kleurwedstrijd De kleurplaten van de C.D.A.- kleurwedstrijd die de leerlingen van de lagere scholen en kleuterscholen vorige week hebben gekregen kun nen ook worden ingeleverd bij de af deling kleurplatenaktie van het C.D.A.: Anneke Leijdekker, Kre- pelstraat 11. Vergadering oppascentrale RENESSE, 15-5. Zaterdag 15 mei werden in Vlissingen onderlinge wedstrijden georganiseerd door het Zeeuws Amateurwij nmakersgilde Luctor et Fermento. Bij deze wed- strijd werden 116 ingezonden zelfge maakte wijnen gekeurd. De ingezonden wijnen waren ver deeld in 7 klassen te weten wit droog, wit medium, wit zoet, rood eveneens droog, medium en zoeten als zevende klasse rosé. Het wijngilde dat in Vlissingen ge vestigd is heeft ook een afdeling op Schouwen-Duiveland. Zelf wijn ma ken is een hobby die de laatste tijd steeds meer beoefenaars krijgt Ko mend najaar zal bij voldoende deelna me op Schouwen-Duiveland een kursus gegeven worden voor beginners. Be langstellenden kunnen bij de heer A. J. A. Timmermans, Haringvlietstraat 39 te Zierikzee, tel. 01110-5429 inlichtin gen inwinnen. Prijzen in de regio De wedstrijden in Vlissingen vorm den een feestelijk gebeuren, waarbij de zelfgemaakte wijnen ook werden geserveerd met daarbij stokbrood en kaas. Ook enkele inwoners van Schou wen-Duiveland vielen in de prijzen. De heer C. Boot uit Renesse be haalde een derde rpijs in de klasse Wit-Droog en een tweede in de klasse Rood-Droog. Ook de heer F. Teeuw uit Haamstede behaalde twee prijzen, een tweede in de klasse Rood-Zoet en een derde in de klasse Wit-Zoet De heer J. v. d. Cingel uit Zierikzee be haalde een derde prijs in de klasse Wit-Droog en een tweede in de klasse Per klasse waren er drie prijzen in de vorm van fraaie diploma's. Alge meen kampioen werd de heer J. Wal- hout uit Heinkenszand. P. de Visser uit Kruiningen werd tweede en U. C. J. Brand uit Vlissingen derde. ZIERIKZEE. Aan de Huybertstraat brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag de auto van L. B. uit. De brandweer uit Zierikzee rukte snel uit. Van het voertuig bleef desondanks niet veel meer over (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3