Vreedzame oplossing of militair geweld voor Falklands Het „kapotte" kabinet herstellen lijkt niet mogelijk AGENDA Groeiend pessimisme" Nazi- collaborateurs De overdracht van de „Ostrea Om vermindering raketten Arrestaties in Polen Leeuwen doodden vrouw Regeling 57-plussers Rotterdamse haven Ontsnapt en gepakt Twee doden bij brand Parachutist verongelukt Brommers eisen hun tol Vrouw dood in huis gevonden (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 LONDEN/BUENOS AIJ&ES, 16-5. In een sfeer van groeiend pessimisme is zondag zowel in Londen als in Buenos Aires kabinetsberaad gehouden over nieuwe stappen in de krisis rond de Falklands. De Britse minister van defensie John Nott waarschuwde in een interview dat de onderhandelingen met Argentinië zich niet eindeloos kunnen voortsle pen. Deze week zal een besluit moeten vallen, hetzij voor een vreedzame oplossing, hetzij voor militair ingrij pen. Als Engeland wordt gedwongen tot de militaire optie zal dat besluit op zeer korte termijn moeten vallen, aldus Nott. Hij zei dat de Argentijnse troepen macht op de Falklands door de Britse blokkade feitelijk volledig is geïso leerd. ,,Ze hebben geen onbeperkte voorraden voedsel en ammunitie, en ook met water zijn er problemen". LUXEMBURG. De ministers van buitenlandse zaken van de tien EG- landen hebben zondagavond geen besluit genomen over het al dan niet verlengen van de Eg-sankties ten aanzien van Argentinië. Het onder werp is niet eens besproken, aldus een Duitse woordvoerder. Maanda gavond komen de ministers opnieuw bijeen. NEW YORK, 16-5. Een inlichtin gendienst van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft teneinde meer informatie te krijgen over de Sow jet-Unie op drachten van twee presidenten naast zich neergelegd en collaborateurs en moordenaars van de Nazi's de Ver enigde Staten binnengesmokkeld. In een poging alles in de doofpot te stippen heeft de inlichtingendienst onwaarheden verteld tegenover het congres, rechtbanken en het publiek, dat heeft een voormalige openbare aanklager zondag verklaard in het CBS-programma ,,60 minutes". De Nazi-collaborateurs kregen in de V.S. banen en sommigen werden zelfs teruggestuurd naar de Sowjet- Unie in teams van parachutisten in een vergeefse poging moorden te ple gen en burgeroorlogen te ontketenen, aldus John Loftus. Hij werkte als voormalig aanklager op een speciale afdeling van het ministerie van justi tie, die in 1980 in opdracht van presi dent Carter in het leven was geroe pen om het verleden van mogelijke Nazi-collaborateurs te onderzoeken. 99 (Vervolg van pagina 1) moet worden voor het vlakken van de ondergrond. Het transport van een pijler met de Ostrea vergt een vaartochtje van 24 km. De Ostrea zal voor dit werk gekoppeld worden aan het opscho ningsvaartuig „Macoma". Dit vaar tuig dient de matten, waar de pijlers op geplaatst moeten worden, schoon te zuigen van zand. Pas als de Maco ma zijn werk heeft verricht, zal de pijler worden neergelaten. Ir. Engel volstond met deze eenvoudige voor stelling van zaken, zodat ook voor de vele niet-ingewijden tijdens deze bij eenkomst een en ander te volgen bleef. Aan de top Tot slot hield hij de betrokkenen voor de ongetwijfeld grote publieke belangstelling voor de Ostrea in de toekomst voor lief te nemen. „Dit soort werken houdt Nederland als waterbouwkundige natie aan de top", aldus ir. Engel. Ten slotte was het moment van de officiële overdracht daar: De heren Rijke, Van Dam en Engel namen plaats achter de officiële dokumen- ten. De heer Rijke droeg de Ostrea over aan opdrachtgever Dosbouw; ir. Van Dam droeg het hefschip op zijn beurt over aan de eigenaar: Rijkwaterstaat en ir. Engel gaf het vaartuig tenslotte namens Rijkswaterstaat weer in ge bruik aan Dosbouw. Zo diende de procedure volgens het boekje te ge schieden en zo gebeurde het ook. „Plengoffer" Enkele lieve woorden om uit te spreken waren vervolgens toebe deeld aan de doopster van het hef schip, mevrouw F. T. de Graaff-van der Walle. Zij toonde zich verheugd, dat naast al het schip-rationeel den ken plaats was gebleven voor andere overwegingen, zoals het laten dopen door een vrouw. Sinds die gebeurte- nise op 11 juli vorig jaar hadden, zo als gezegd, geslaagde proefnemingen plaats gevonden en mevrouw De Graaff moest konstateren, dat haar „plengoffer" blijkbaar niet onbevre digend had gewerkt. Zij wilde zich zelf het liefst zien als vertegenwoordigster van alle moe ders, vrouwen en vriendinnen van degenen, die op het schip zullen wer ken. Tot slot bood zij aan de heer J. Th. W. van Leeuwen, kapitein van de „Ostrea" een scheepsdagboek in de kleuren goud en rood aan. Na het officiële gedeelte volgde een sprankelende toast, een bezichtiging van het deze dag centraal staande hefschip en een koud buffet in de tuin rond slot Moermond. Beetje mis rekening van het aantal aanwezigen had tot gevolg, dat er nogal geruild en gesjouwd moest worden met stoe len. De P R.-officer had het er bijna druk mee. Argentijns antwoord In Buenos Aires legde de regering de laatste hand aan het Argentijnse antwoord op de bemiddelings voorstellen van V.N.-sekretaris-ge- neraal Perez de Cuellar, die maandag het overleg in New York hoopt te hervatten. Volgens de verwachting zal ook de Britse V.N.-ambassadeur Anthony Parsons, die zondag deel nam aan het beraad van het Britse „oorlogskabinet" dan terug zijn op zijn post. Het Argentijnse dagblad Clarin schreef zondag dat de hoogste mili taire en burgerlijke autoriteiten in Argentinië de afgelopen uren hebben gewaarschuwd dat eën vreedzame oplossing onmogelijk is zonder dat daar een bloedbad aan voorafgaat. Volgens de krant wijst alles erop dat „de zwaarste en meest dramati sche slag ter verdediging van de Mal- vanis-Archipal op handen is". MOSKOU, 16-5. De Sowjet-Unie wil „zo spoedig mogelijk" onderhan delingen beginnen met de Verenigde Staten over een „beperking en ver mindering" van de interkontinentale kernraketten. Dat staat in een kom- muniqué dat zondag is uitgegeven ha afloop van het bezoek aan de Cam bodjaanse minister van buitenlandse zaken Hun Sen aan Moskou. Deze zinsnede wordt gezien als een indirekt antwoord op het voorstel van president Ronald Reagan om eind juni besprekingen te beginnen over een „praktische, gefaseerde ver mindering" van de strategische kern wapen-arsenalen met tenminte een derde van de huidige sterkt. De besprekingen moeten uitgaan van het beginsel van gelijkheid en onver minderde veiligheid van beide parti jen, aldus het kommuniqué. Ver wacht wordt dat de Russische presi dent en partijleider Leonid Brezjn- jew dinsdag, op de openingszitting van het kongres van de liga van jon ge kommunisten in Moskou nader zal ingaan op Reagans voorstellen. WARSCHAU, 15-5. Het hoofd van de faculteit Poolse literatuur en taal van de universiteit van Warschau, prof. Jadwiga Puzynina, en enkele andere hoogleraren zijn geïnterneerd na een staking van 15 minuten afgelopen don derdag om 12.00 uur waartoe de ven- boden vakbond Solidariteit had opge roepen. Dit hebben academische krin gen zaterdag meegedeeld. Ca 5.000 tot 6.000 studenten staakten een kwar- tier. Zij stonden toen stilzwijgend op de binnenplaats van de universiteit Een aantal hoogleraren voegden zich bij hen. MANAGUA. Nigaragua „is bereid troepen naar Argentinië te sturen om dat land te helpen in het Falkland- konflitk". Dit heeft de coördinator van de politieke kommissie van het Sandinistische Front voor Natioanle Bevrijding, kommandant Bayaro Ar- ce, zaterdag meegedeeld. Daarentegen verklaarde de Argen tijnse president Galtieri zaterdag dat hij de komende dagen een toenade ring tussen de Argentijnse en de Brit se standpunten verwacht, al verbond hij daaraan de waarschuwing dat Ar gentinië gereed is elke Britse invasie van de eilanden af te slaan. Britse luchtmacht De Britse luchtmacht heeft zater dag nieuwe bombardementen uitge voerd op het vliegveld van Port Stan ley, de hoofdstad van de Falklands. Britse commando's hebben zaterdag een landingsoperatie uitgevoerd op het eiland Pebble, een van de Falk lands, en daar elf Argentijnse vlieg tuigen en een munitie-opslag opge blazen. Flitsen uit het buitenland LONDEN. Groot-Brittannië zal de soevereiniteit van Argentinië over de Falkland-eilanden nooit aanvaar den. Dit heeft de Britse minister van defensie John Nott zondag gezegd in een radio-uitzending van de BBC. KEULEN. De ouders van het ont voerde Westduitse meisje Nina von Gallwitz hebben voor haar vrijlating een losgeld van anderhalf miljoen mark betaald, zo heeft de vader zon dag meegedeeld op een perskonferen- tie. De 8-jarige Nina werd zondagoch tend geblinddoekt gevonden op het parkeerterrein van een wegrestau rant bij Solingen. Ze werd op 18 de cember in Keulen ontvoerd. PEKING. Bij hevige overstromin gen in de Zuidchinese provincie Gu angdong, aan de grens met Hong Kong, zijn 349 mensen omgekomen. Dit is gebleken uit officiële berichten in de Chinese pers. LISSABON. Paus Johannes Pau- lus de tweede heeft zaterdag in de Noordportugese universiteitsstad de mensheid een boodschap van hoop gegeven en gezegd dat het tumult in de wereld niet tot een nieuwe apoca- lyps zal leiden. KAMPALA. Personen in militair uniform hebben vrijdagavond op een menigte bij het regeringsziekenhuis Mulago geschoten en twee mensen gedood en zes gewond, aldus het dag blad Taifa Empya (nieuwe natie) van zaterdag. Een van de gedoden is een politieman. ANKARA. De Ameirkaanse mi nister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, wil bij de Europese NAVO-bondgenoten, meer begrip kweken voor de Turkse militaire re gering. Turkije is ook lid van de NAT VO. LIMA. Een goed georganiseerde bende heeft volgens de politie in Li ma 630 kinderen voor de prijs van elk drie miljoen Sol (15.000 gulden) uit Peru naar West-Europa verkocht. BRUSSEL. De tien lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn het zaterdag in Brussel, althans op amb telijk niveau, niet eens kunnen wor den over het verlengen van de Euro pese sankties ten aanzien van Argen tinië. TATA. De Hongaarse gewichthef- fer Janos Solyomvari, in 1979 we reldkampioen in het trekken bij de zwaargewichten, moet zijn loopbaan met onmiddellijke ingang beëindi gen, nadat hij bij een ruzie in een restaurant in Tata in de buik werd gestoken. WARSCHAU. De Poolse militaire leider, generaal Jaruzelski, zal „de komende dagen" een bezoek brengen aan Bulgarije. Dit heeft het officiële Poolse persbureau PAP zondag be kendgemaakt. LUIK, 16-5. Een vrouw is zondag om het leven gekomen toen zij in een Belgisch safaripark in de buurt van Luik door leeuwen werd aangevallen. Het slachtoffer viel in een Leeuwen kuil toen de voetbrug hierover het be gaf. Een andere vrouw werd zwaar ge wond. Dot heeft de politie bekendge- akt De leeuwen weken terug toen perso neel van het park waarschuwings schot loste. Eén vrouw overleed op weg naar het ziekenhuis. De ander zal een been moeten missen. HAMBURG. Bondskanselier Hel-l mut Schmidt en president Francois Mitterrand zijn het erover eens dat Frankrijk en West-Duitsland soli dair moeten blijven met Groot-Brit tannië zolang Argentinië de Falk land-eilanden bezet houdt. GOTEBORG. Meer dan 100.000 mensen hebben in de Zweedse stad Goteborg gedemonstreerd voor een kernwapenvrij Noord-Europa en een kern wapen vrije zonen in heel Euro pa. PEKING. De kampagne voor het stroomlijnen van China's 'uitgedijde bureaukratie heeft nu ook toegesla gen in de hoogste gelederen van de kommunistische partij, nadat eerder al was gesnoeid in het regeringsappa raat. ROTTERDAM, 15-5. In Rotterdam is overeenstemming bereikt over een afvloeiingsregeling voor havenwer kers van 57,5 jaar en ouder. Het mi nisterie van sociale zaken zal een circulaire naar de gemeenten laten uitgaan met daarin een gedragscode voor de behandeling van deze oude ren. De oudere havenwerkers hoeven zich dan alleen nog maandelijks te melden bij het zogenaamde „Herstruc- tueringsfonds" en niet meer bij het Arbeidsbureau of de Sociale Dienst Een woordvoerder van de vervoers- bond FNV heeft dit meegedeeld. Volgens de FNV-zegsman gaat het om in totaal 1.048 potentiële kandida ten voor deze regeling. De vervanging van de oudere werknemers moeten havenbedrijven in de eerste plaats bin nen het eigen concern zoeken, via de vakaturebank van de havenwerkge vers of rechtstreeks uit de haven zelf. Pas als daar geen geschikte sollicitan ten voor handen zijn mogen de werk gevers een beroep doen op mensen van buiten de haven. AMSTERDAM, 15-5. Twee zwaar- gestrafte gevangenen, de 30-jarige A. F. en de 27-jarige T. R., hebben vrij dagmorgen kans gezien uit de Bijl merbasis in Amsterdam te ontsnap pen. Zij hebben evenwel maar kort van hun vrijheid kunnen genieten, want korte tijd na hun ontvluchting werden zij op de nabijgelegen spoor dijk weer in de kraag gegrepen en naar de gevangenis teruggebracht, aldus heeft de politie meegedeeld. ZEIST, 16-5. Er komt een speciaal onderzoek naar de toedracht van een brand in de rijksinrichting voor meisjes „De Lindenhorst" in Zeist, waar in de nacht van zaterdag op zon dag een 17-jarig meisje en een 27- jarige groepsleider de dood vonden. De brand is waarschijnlijk aan gestoken. De politie heeft in verband daarmee de 49-jarige M. A. B. uit Zeist, de nachtportier van de Linden- horst, aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Aan de brand in de inrichting zit een aan tal verdachte -kantjes, die voor het ministerie van justitie aanleiding zijn om naast het normale politie-on- derzoek een speciaal onderzoek in te stellen, zo heeft de Utrechtse officier van justitie mr. R. Behling zondag la ten weten. AMSTERDAM, 15-5. Eén van de vier parachutisten, die zaterdag ter gelegenheid van de festiviteiten van de voetbalklub AFC uit een sport- vliegtuig sprong, heeft deze sprong met de dood moeten bekopen. De 38-jarige E. J. de Wekker uit Spakenburg viel te pletter, doordat de parachute van het slachtoffer niet open ging. De man, een ervaren springer, deed mee aan een de monstratie en sprong vanaf een hoog te van 3500 voet (ruim 1000 meter). Een onderzoek van de rijkspolitie heeft uitgewezen dat zijn hoofdpara chute niet heeft gewerkt en vervol gens zoals gebruikelijk in dat soort situaties, is afgeworpen. Om onver klaarbare redenen heeft de man zijn reserveparachute, die volgens de po litie in orde was, niet in werking gesteld. HILVERSUM, 15-5. Een rekonstruktiepoging van het demissionaire koalitiekabinet van CDA, PvdA en D'66 lijkt bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Maar ook een vervanging van de PvdA door de VVD tijdens de rit is uit gesloten. Dat bleek zaterdag tijdens een gesprek met de fraktieleiders van de PvdA, D'66 en de VVD. HEILOO. De 17-jarige Yvonne de1 Bondt uit Zaandam is zondagmiddag door een verkeersongeluk in Heiloo om het leven gekomen. Ze zat achter op een motor die op de Zeeweg bij een kruising in botsing kwam met een auto die linksaf sloeg. In een uitzending vanuit Vara's po litieke café in de Rooie Haan noemde PvdA fraktieleiders Wim Meijer een aanbod van zijn kollega Brinkhorst van D'66 om over een aantal onderde len van het kabinetsbesluit over om buigingen in het kader van de voor jaarsnota alsnog te praten „volstrekt onvoldoende". De handreiking van Brinkhorst betreft de bevordering van de bouwnijverheid, met name de woningbouw, de lastenverlichting voor het bedrijfsleven, de koop- krachtbescherming van de minimu minkomenstrekkers en de eventuele ontkoppeling van lonen en uitkerin gen, die D'66 van de hand wiist. Ed Nijpels, fraktieleider van de VVD, wil dat de WD de plaats van de PvdA inneemt in een volwaardig kabinet. Maar Brinkhorst wijst dat van de hand. Deze manoeuvre zou neerkomen op het breken van de be lofte die D'66 voor de tweede kamer verkiezingen van mei vorig jaar heeft gedaan, dat de demokraten in geen geval zitting zouden nemen in een CDA-WD-D'66-kabinet. Nijpels repte van een blokkade die de VVD noopt op op haar tweede op tie, een „zakenkabinet" in de inte rimperiode tot de verkiezingen in de vroege herfst, terug te vallen. VARSEVELD. De 16-jarige Rene Grevers uit Sinderen is zaterdag door een verkeersongeluk in Varsse- veld om het leven gekomen. Het slachtoffer reed met zijn brommer vanuit een bos de weg op en werd frontaal geschept door een passeren de auto. WIJHE. De 18-jarige J. J. D. Lam- mertink uit Wijhe is zaterdag na een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen. Het slachtof fer verleende op zijn bromfiets, geen voorrang aan een personenwagen. DENEKAMP. De 17-jarige R. B. M. Postel uit Denekamp is zaterdag in zijn woonplaats om het leven geko men nadat hij met zijn brommer te gen de achterkant van een geparkeer de vrachtwagen was gereden. ERMELO. De 18-jarige A. Brouwer uit Ermelo is zondag in zijn woon plaats om het leven gekomen nadat hij met zijn brommer onder een auto was gekomen. ROTTERDAM, 16-5. In een woning in de Bloklandstraat (Oude Noorden) in Rotterdam is zondag het stoffelijk overschot aangetroffen van de 33- jarige J. A. C. Nieuwlaat. Het li chaam van de vrouw werd gevonden door haar man, die daarop de politie waarschuwde. De man wordt ge hoord. Veel duidelijkheid bestaat er vol gens een politiewoordvoerder nog niet over de doodsoorzaak. Wel wordt vermoedt dat het om een mis drijf gaat. Het bureau zware krimi- naliteit van de Rotterdamse politie stelt een onderzoek in. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 -19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15-10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 17 mei Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Raadsvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond Int. Ver. Philatelica. 20.00 uur. Kerkwerve Heuvelsweg. Ingebruikstelling fiets pad. 15.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. 19.30 uur. Dinsdag 18 mei Zierikzee Wijkgebouw. Slotmiddag bejaarden- gymnastiek (beide groepen). 15.30 uur. Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Pompstation Adriaan van de Weijde- weg. Vertrek exkursie Natuur- en Vogelwacht. 19.00 uur. Haamstede Zaal Geref. kerk. Kreatieve avond NCVB. 19.45 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 20.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Klaverjaswedstrij- den. 20.00 uur. Nieuwerkerk Timmerman-Natuursteen. Start Puz- zelrit. 14.00 uur (inschrijven: 13.00 uur). Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Afd. R.P.F. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Renesse Dorpshuis, 14.00 uur filmvoorstel ling „Sjors en Sjimmy"; 18.45 uur filmvoorstelling „They called him bulldozer"; 21.30 uur „For your eyes only". Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Maandag 24 mei Hennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Dinsdag 25 mei Haamstede Hotèl Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief- kommissie, 15.30 uur. Ellemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.00 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Maandag 31 mei Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 12 juni Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Receptie w.s.v. Brouwershaven. 15.00 - 17.00 uur. Woensdag 23 juni Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Raadsvergadering Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Gemeentehuis. Onderwijs Kommis sie Duiveland. 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2