Officiële overdracht van hef schip „Ostrea" Samenhang tussen landbouw en natuur- en landschap PAAUWE B.V. 4 5^C DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bouwer-opdrachtgever-eigenaar-gebruiker Onderzoek in Zeeland CDA Informateur konsulteert PAAUWE De Harrisburg- centrale ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 17 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23115 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Nieuw kantoor te Bruofficieel open RENESSE, 15-5. „Het is een reus met gigantische lier kracht en een elektronisch zenuwstelsel", zei ir. H. En gel, hoofd van de Deltadienst van Rijkswaterstaat over het hefschip Ostrea, dat straks de pijlers voor de Oosterschelde-stormvloedkering zal gaan plaatsen. Ir. Engel deed dat zaterdagochtend in de „Heerenhof" van het slot Moermond te Renesse ter gelegenheid van de of ficiële overdracht van de Ostrea. ,,We zouden ons schuldig maken aan overdrijving als deze overdracht als een hoogtepunt van het werk zouden beschouwen", vond algemeen direkteur van Dosbouw ir. A. A. H. van Dam. Het ging hier naar zijn mening eerder om een „moment van een zorg minder". Dit feit op zich achtte hij voldoende de betrokkenen van Dosbouw, Rijkswaterstaat en Rijn-Schelde-Verolme Machi nefabrieken en Scheepswerven N.V. zich rond deze officiële overdracht te la ten verenigen. V' mmms&s&ms RENESSE. Ir. A. A. H. van Dam (r.), algemeen direkteur van Dosbouw kreeg het hefschip overgedragen van bouwer R.S.V. Op zijn beurt droeg ir. Van Dam de Ostrea over aan ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst van Rijkswa terstaat. Alle „kopstukken", die bij de bouw van het hefschip betrokken waren geweest, het zij van de kant van de opdrachtgever, ontwerper, bouwer of bureau scheepsbouw, wer den persoonlijk welkom geheten door ir. Van Dam, die zijn openings woord lardeerde met enkele prima woordspelingen. Onder de aanwezi gen bevond zich ook de doopster van de Ostrea, mevrouw F. T. de Graaff- van der Walle. Spreker betitelde haar als „de parel van de oester" en heette verder „alle parels" welkom, die deze dag hun echtgenoot bege leidden. Dank namens bouwer Dank voor de opdracht namens Rijn-Schelde-Verolme Machinefa brieken en Scheepswerven N.V. en Wilton-Feijenoord Rotterdamse Droogdokmij. werd verwoord door de heer A. Rijke, plv. voorzitter van Raad van Bestuur van R.S.V. De bou wers lieten weten trots te zijn dit bij- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zondere en geavanceerde schip te mo gen realiseren. De Ostrea is één van de belangrijke vaartuigen in de op merkelijke „vloot" voor de Ooster- schelde-werken. De heer Rijke memoreerde dat het ontwerp werd gemaakt door een ge zamenlijke ontwerpgroep van Dos bouw, Rijkswaterstaat en het bureau Scheepsbouw. Het kontrakt voor de bouw werd op 21 december 1979 op de Philipsdam getekend. Voor alle aanwezigen, die nog niet nader op de hoogte waren van de op merkelijke Ostrea-gegevens, liet spreker weten, dat het een vaartuig met U-vormige romp en een grote hefinstallatie betreft. De lengte van de Ostrea bedraagt 87,25 m, breedte: 47 m, beunbreedte 22 m, beunlengte 69,75 m. De diepgang van de Ostrea mét pijler zal 10 m bedragen, de pij ler zal dan 1 m onder het schip uitste ken. Het leeggewicht van de Ostrea bedraagt 8.200 ton, de beide hefpor- talen wegen 3.250 ton. De totale aan drijving bedraagt 5.500 kilowatt, de Ostrea is in staat 18.200 ton te hijsen. Proefnemingen Op 4 augustus 1980 werd bij R.S.V. met de bouw van het hefschip begon nen; de te waterlating vond plaats op 11 juli 1981. De heer Rijke toonde zich tevreden met de gunstig verlo pen proefnemingen met de Ostrea op de werf en in het Calandkanaal. Hij erkende, dat de bouwers veel geleerd hadden van het Dosbouw-bouwteam en zag het goede resultaat van de proefnemingen mede als gevolg van de uiterst zorgvuldige werkwijze van dit projektteam. De heer Rijke besloot met de aanbieding van enke le fraaie reprodukties van Oslrt.'*» aan kapitein en bemanning. „Nederlanders vormen een indivi dualistisch volkje en daarom zal wel de spreuk „Eendracht maakt macht", zijn uitgevonden", meende ir. A. Griffioen, lid Raad van Bestuur van Dosbouw. Hij ging ervan uit dat die spreuk alleen in praktijk wordt gebracht bij - «safe*-- - 'Sas-*» NEELTJE JANS. Het hefschip „Ostrea" werd zaterdag officiéél overgedragen opdrachtgever naar eigenaar. Vorige week vond reeds een proefneming plaats het opschoningsvaartuig Macoma van bouwer naar opdrachtgever en van met het koppelen van de „Ostrea" aan (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) grote dreiging of een enorme uitda ging. Als voorbeeld van dat laatste noemde hij de unieke vorm van sa menwerking tussen Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven, een uitstekende investering, volgens ir. Griffioen, voor het uitdragen van de Neder landse know-how. Spreker herinner de er verder aan, dat in de zogenaam de Blauwe Nota, daterend van 1976 toen de definitieve beslissing over de Oosterschelde-stormvloedkering werd genomen, alleen de Ostrea in concept voorkomt. De andere bij dit grote werk betrokken vaartuigen worden in die nota nog niet zo speci fiek aangegeven. Hij noemde wijlen ir. Van Leeuwen als een der stuwen de krachten achter dat concept voor het hefschip. Ir. Engel komplimenteerde vervol gens bouwers en ontwerpers met het resultaat van hun inspanningen. Hij vestigde grote nadruk op het belang van éénwording tussen hefschip en bemanning, een proces dat zich in de komende proefperiode van een half jaar moet gaan ontwikkelen. In april 1983 zal de Ostrea aan het echte werk beginnen dan zal de eerste pijler in De Hammen worden geplaatst. Ir. Engel lichtte toe, dat eerst de Cardi- um (in samenwerking met het schip Jan Heiman) de matten zal leggen in De Hammen voordat die pijler kan worden geplaatst. Nadere metingen zullen uitwijzen of met de bovenmat kan worden volstaan of dat een pasmat gelegd Vervolg pag. 2 Advertentie MIDDELBURG, 15-5. Er komt een uitgebreid onder zoek naar de samenhang- tussen landbouw en natuur- en landschap. Het onderzoek zal zich vooral richten op de mogelijkheden tot aangepaste landbouw, d.w.z. het bedrijven van landbouw, rekening houdend met de na tuur en het landschap. Het onderzoek wordt op touw gezet door de Nederlandse provincies, het rijk en een aantal instellingen die zich bezighouden met landbouwkun dig onderzoek. Voorlopig zal het onderzoek vier jaar gaan duren. In 1982 en 1983 zul len 12 a 15 man worden ingezet. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1,5 miljoen per jaar. In principe is overeenstemming bereikt over de fi nanciering: het ministerie van land bouw en visserij betaalt negen ton en de gezamenlijke provincies nemen vijf ton voor hun rekening. Eerst elders Begonnen wordt met een onder zoek in veenweidegebieden en in zandgebieden en een onderzoek (te starten in Gelderland) naar land bouw binnen bestaande landschap pelijke strukturen. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar graslandgebruik en bemesting, bedrijfsvoering, be drijfsresultaten, werkgelegenheid èn naar de botanische waarde van per celen en slootkanten, vogels en het landschapsbeeld. ZIERIKZEE ZIERIKZEE. Na ruim tien jaar is de gele bus" van de Nutsspaarbank te Zierikzee. die alle kernen op Schouwen-Dui- veland aandeed, vervangen door een nieuw en modern ingericht mobiel kantoor. In deze bus, die in een grote behoefte voorziet, kunnen de inwoners van de diverse plaatsen gebruik maken van de diensten van de Nutsspaarbank. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 16-5. De nieuwe in formateur prol dr. P. A. J. M. Steen kamp, begon maandag aan het eind van de ochtend zijn eerste konsul- taties. Om ongeveer half twaalf ont vangt hjj zoals gebruikelijk ais eerste de leider van de grootste fraktie van de coalitie, Lubbers van het CDA. In de loop van de middag zullen vervol gens PvdA-fraktievoorzitter Meijer en D'66-fraktievoorzitter Brinkhorst hun opwachting maken. Steenkamp heeft een ruime op dracht meegekregen. Hij moet een onderzoek instellen „naar de moge lijkheden om zo spoedig mogelijk tot een oplossing van de huidige kainets- crisis te geraken". Advertentie Laat woninginrichter vari uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bi), u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. mr PE Bltr Stem op liUA' Zierikzee voor groei en bloei van onze^ mooie stad Zierikzee. -sM» WASHINGTON, 15-5. Een hof van beroep in Washington heeft drie jaar na het tot nu toe zwaarste ongeluk in een kerncentrale, een vonnis geveld dat onder bepaalde omstandigheden ver-strekkende gevolgen kan hebben. De rechtbank bepaalde met twee te gen een stem dat de centrale van Three Mile Island bij Harrisburg in Pennsyl vania pas dan weer in gebruik kan worden genomen als onderzocht is of daardoor bij de omwonenden geen na delige „psychologische" reakties ont staan. Verwachting tot dinsdagavond: Mogelijk onweer Half tot zwaar bewolkt en een enkele bui, mogelijk met onweer; minimum temperatuur ongeveer 12 graden en plaatselijk mist; middagtempera- tuur ongeveer 20 graden, maar aan zee enkele graden lager; zwakke ver anderlijke wind, maar in de kustge bieden in de middag matige wind van zee. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m Vrijdag 21 mei: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 3 Donderdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 18 mei Zon op 5.42, onder 21.31 Maan op 4.11, onder 15.12 Nieuwe Maan: 23 mei (6.40) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 18 mei 12.10 5.30 18.03 Doodtij: 18 mei HET WEEROVERZICHT DE BILT, 17-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook dinsdag blijft het vrij warm weer met middagtemperatu- ren van circa 20 graden. Hierbij bestaat in het binnenland opnieuw kans op onweer. Een lagedrukgebied ten zuiden van IJsland houdt in onze omgeving al enige dagen in de hogere luchtlagen een zuid tot zuidwestelijke luchtstro ming in stand. De aangevoerde lucht is vrij warm en betrekkelijk vochtig. Deze kombinatie bevordert zowel de mistvorming in de nacht en vroege ochtend als het ontstaan van buien in het binnenland later op de dag. De wind blijft overwegend zwak uit veranderlijke richtingen, maar in de namiddag kan er wind van zee waaien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1