HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Krap personeelsbestand geeft problemen voor streekarchief Zwart-wit film Manhattan sluit seizoen Ziejook af Jaarverslag 1981 Stoute priester Persoonlijk drama in Israël Bedreiging door STER-reklame ZIEK1KZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 14 mei 1982 Nr. 23m 9 ZIERIKZEE, 14-5. Uit het jaarverslag 1981 van het streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philips- land blijkt dat het archivariaat meer en meer een cen traal punt wordt voor verstrekking van informatie van de aangesloten gemeenten en het waterschap Schouwen- Duiveland. Het aantal bezoekers steeg van 336 (1980) naar 452 in 1981. ZIERIKZEE.Blaze" speelt zaterdagavond 15 mei in jeugdsoos Brogum. Deze groep uit Utrecht bestaat reeds enige jaren, maar sinds een maand of vijf heeft de formatie een definitieve samenstelling gekregen. Verleden jaar no vember startte de groep Diesel een serie optredens met Blaze in het voorpro gramma. Sinds die tijd is het de groep zeer voor de wind gegaan. Indien het personeelsbestand niet uitbreidt zal het uiteraard steeds moeilijker worden alle vragen naar behoren te beantwoorden en de be- zoekes op verantwoorde wijze te be geleiden. AUGSBURG, BEIEREN, 13-5. „U hebt er geen idee van wat een priester allemaal ten geschenke krijgt", verklaarde dinsdag de Rooms Katholieke priester Anton Wagner, die in Augsburg terechtstaat onder de verdenking dat hij meer kunst bij elkaar heeft gestolen dan ooit iemand in Beieren gedaan heeft. Bij Wagners aanhouding in de zo mer van 1980 bleken zijn vijf wonin gen warenhuizen te zijn, in enkele ge vallen zo volgestouwd dat er kamers waren waarin niet gewoond kon wor den. Volgens het openbaar ministerie heeft Wagner in de 15 jaar dat hij als zielzorger werkzaam was in het Bis dom Augsburg voor een half miljoen mark bijeen gestolen aan kerkelijke en wereldlijke kunst. TEL AVIV, 12-5. Een Israëlische ge neraal heeft zelfmoord gepleegd. Dit heeft het onafhankelijke dagblad Haaretz gemeld. De 47-jarige generaal, Matty Niv, maakte een eind aan zijn leven op het graf van zijn zoon op de militaire be graafplaats van Tel Aviv. Deze pleegde vier jaar geleden zelfmoord toen zijn militaire dienstplicht er bij na opzat. Matty Niv had kort geleden ont slag genomen uit een hoge ambtelij ke funktie en een baan aanvaard in een grote industriële onderneming. Hij was medewerker van wijlen ge neraal Moshe Dayan toen deze mi nister van defensie was. Eigen wet DEN HAAG, 12-5. Minister 1 I Jos van Kemenade van onder- j j 1 wijs en wetenschappen is de i eerste bewindsman in de Ne- j i 1 derlandse geschiedenis die een i wet heeft ondertekend die hij i i als kamerlid heeft ontworpen. i 1 Het is de wet die het onderwij- i zend personeel bij gemeenten i mogelijk maakt lid van de ge- i meenteraad te worden. Dit 1 J i geldt ook voor de verkiezingen i I j van 2 juni. J 1 De wet komt voor deze da- 1 ji tumnog in het staatsblad, naar i het ministerie van onderwijs J i en wetenschappen heeft mee- i gedeeld. i WWWWAIWVAIWVUWVW De zwart-wit film kent als thema de relatie van een 42-jarige man, die een affaire begint met een zeventien jarig meisje (Mariel Hemingway). De ex-vrouw (Meryl Streep) van Davis (Allen) schrijft een boek over hun hu welijk, iets dat niet in het minst door Davis op prijs wordt gesteld. Om zichzelf te troosten gaat hij in zee met het meisje, maar aan de ande re kant vraag hij zich zelf af waarom hij een relatie met zo'n jong meisje begint. Het jaarverslag zegt dat soechts met de allergrootste moeite in 'een aantal gevallen kon worden voorko men dat de achterstand niet verder opliep. Daardoor kwam de archiefin ventarisatie en het daarmee toegan kelijk maken van deze bronnen voor onderzoek en raadpleging hier en daar danig in het gedrang. Centraal depot De realisering van een centraal ar chiefdepot voor de gemeenten met te kleine archiefbewaarplaatsen blijkt een slepende zaak. Dit depot zou on dergebracht kunnen worden in de te restaureren panden tegenover het stadhuis van Zierikzee. De voordelen van het gezamenlijk inrichten van een dergelijk depot zou een efficiënt beheer ten goede komen. De tijdelijke archiefbewaarplaats te Dreischor van de gemeente Brou wershaven beantwoordde geheel aan haar doel. De werkakkommodatie in het voormalige gymnastieklokaal is voldoende. Flitsen uit het buitenland BONN. In ruil voor de Russische spion die door Zuid-Afrika werd vrij gelaten is aan acht Westduitsers de vrijheid teruggeven. WENEN. Polen kan zijn schulden over dit jaar, ongeveer tien miljard dollar, niet terugbetalen. Het land is dan ook gebaat bij een globale" overeenkomst voor een wijziging van de schulden, meer dan bij het opstellen van een nieuw schema voor de terugbetaling met elke schuldei ser afzonderlijk. BELFAST. Bij aanslagen in Noord- Ierland zijn een voormalig militair en een groentenhandelaar omgeko men. BANGKOK. Het leger van Thai land is in het noorden van het land een groot offensief begonnen tegen een bastion van het leger van Kun Sa, een van de opium-koningen". Dit is uit Amerikaanse diplomatieke bron in Bangkok vernomen. FRANKFORT/STOCKHOLM. De schrijver Peter Weiss is op 65-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de uitge verij Suhrkamp in Frankfort meege deeld. WARSCHAU. Zeker vier westerse korrespondenten moeten zich deze week bij het Poolse ministerie van buitenlandse zaken vervoegen in ver band met hun berichtgeving in de af gelopen tijd. LONDEN. Prins Edward, derde zoon van koningin Elizabeth, sluit zich deze maand aan bij het korps Mariniers, voor een kursus waaruit .zal moeten blijven of hij uit het hout voor officier gesneden is. Ode Tevens is de film een ode aan zijn woonplaats New York. De film be gint dan ook met zeer fraaie beelden van de sky-line van Manhattan. New York wordt volgens Allen uitslui tend bevolkt door neurotische snobs, die tijdens de borrel badinerend spreken over kulturele grootheden. Voor tijd: zie agenda. Nadat de streekarchivaris, de heer W. H. Keikes medewerking had ver leend aan de voorbereiding en inrich ting van een expositie te Burgh- Haamstede van Alfons Blomme, nam hij op verzoek zitting in een kleine werkgroep. Deze werkgroep zal de eerste aanzet en mogelijke uitbouw van een gericht kultureel beleid voorbereiden en aanmoedigen. FATIMA. Paus Johannes Paulus II is door honderdduizenden pelgrims enthousiast onthaald in het Portuge se bedevaartsoord Fatima. De me nigte begroette hem met een massaal ,,Lang leve de Paus". LIMA. Ongeveer 10.000 Peruanen hebben in het centrum van Lima ge demonstreerd tegen hetBritse kolo nialisme". Zij droegen spandoeken bij zich waarop stond dat de Malvi- nas (Falklandeilanden) Argentijns waren, zijn en zullen blijven. MADRID. De BBC heeft zich te- weergesteld tegen beschuldigingen van de Britse regering, dat de om roep het Falkland-konflikt te even wichtig verslaat, door te stellen, dat de „BBC geen les in patriottisme no dig heeft". BEIROET. Sporadische gevechten en schoten van sluipschutters bedrei gen het wankele bestand in de Liba nese stad Tripoli. Daar werden 19 mensen gedood en 40 gewond bij straatgevechten tussen pro- en anti- syrische groeperingen. MUNCHEN. De Bulgaar Vassil Bossakov is na zijn zware knock-out- nederlaag in de kwartfinales van de wereldkampioenschappen voor ama teurs in München naar een zieken huis gebracht. PRAAG. De Tsjechoslowaakse pers heeft de jongste voorstellen van de Amerikaanse president, Ronald Reagan, tot nieuwe ontwapeningson derhandelingen een propagan- dastund genoemd. WASHINGTON. De Russische schrijver Alexander Soltsjenitsyn heeft een uitnodiging voor een lunch op het Witte Huis afgeslagen. Dit heeft de „Washington Post", gemeld. MOSKOU. De industriële groei van de Sowjet-Unie heeft het eerste kwartaal van dit jaar 2,1 procent be dragen, zo blijkt uit officiële pubïi- katies in Moskou. GUATEMALA STAD. Linkse gu errillastrijders hebben de Brazili aanse ambassade in Guatemala bezet en de ambassadeur en zeven anderen gegijzeld. Dit heeft de politie in Gua temala Stad bekendgemaakt. LONDEN. De felle verwijten die al dagenlang aan het adres voor de door de staat gekontroleerde Britse radio- en televisie-omroep BBC worden geuit omdat hij in de berichtgeving Argentinië vriendelijk gezind zou zijn, culmineerde woensdag in de eis tot het vertrek van George Howard, hoofd van de raad van beheer van de BBC. BUENOS AIRES. Onbekenden hebben bij het ministerie van buiten landse zaken in Buenos Aires drie Britse televisie-journalisten ont voerd. BEIROET. Het dinsdagavond over eengekomen staakt-het-vuren tussen anti- en pro-Syrische groeperingen in de Noordlibanese havenstad Tripoli is alweer verbroken. BUENOS AIRES. De Argentijnse strijdkrachten hebben bij de Malvi- nas (Falkland-eilanden) een Britse helikopter van het type Sea King neergeschoten, zo heeft het Argen tijnse opperbevel meegedeeld. Het zei ook dat twee Britse oorlogssche pen ernstig waren beschadigd. MANAGUA. De Sowjet-Unie heeft Nicaragua 150 miljoen dollar aan le ningen verstrekt nu de Verenigde Staten hebben afgezien van hulp, zo heeft de leider van de militaire junta van Nicaragua, Daniël Ortega, ge zegd. HELSINKI. De industrielanden hebben hun meningsverschillen over de wijze waarop de ekonomie moet worden aangezwengeld even begra ven en zijn het volkomen met elkaar eens dat er niet kan worden ingegaan op het verzoek van de ontwikke lingslanden om meer financiële hulp en om meer begrip voor de positie van de landen in de derde wereld. MADRID. Het International Press Institute (I.P.I.) heeft Argentinië op geroepen drie Britse journalisten, die sinds 13 april in dat lan worden vastgehouden, vrij te laten. SAN SALVADOR. Regeringstroe pen in El Salvador hebben eerder de ze maand in een aantal dorpjes ten oosten van de hoofdstad San Salva dor een bloedbad aangericht waarbij 52 burgers zijn vermoord. Dit is ge meld door radio Venceremos, de zen der van het Salvadoriaanse verzet. KAAPSTAD. Een woensdag inge diend ontwerp tot wijziging van de Zuidafrikaanse grondwet wil gelijke rechten voor alle rassen met uitzon dering van de zwarte meerderheid in het land. Wordt het ontwerp van een regerings-advieskommissie goedge keurd dan kunnen Aziaten en kleur lingen in toekomst bij het lands bestuur worden betrokken. LONDEN. De Britse regering heeft ondanks verzoeken van Zweden en Frankrijk de gevangen genomen kommandant van de Argentijnse troepen op het heroverde eiland South Georgia in het zuiden van de Atlantische Oceaan naar zijn vader land laten terugkeren. Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 15 MEI NED. 1. De neushoorn staat cen traal in de aflevering van Het rijk der dieren en in de Engelse serie De bedreigde dierenwereld wordt het le ven der dieren in vroegere tijden in Zuid Afrika nagegaan. Met De Po sers van Kings Road wordt een groe pering van Engelse romantici in beeld gebracht. Het neusje van de zalm op schaatsgebied is te aanschou wen in het programma Kampioen schap der kampioenen. De liefheb bers van klassieke popmuziek zullen ongetwijfeld hun hard ophalen aan de special van The Young Messiah, die Bob Rooyen maakte. Solistische medewerking wordt verleend door Madeline Bell en Vicki Brown. NED. 2: In de lieverdjes van Gran ge Hill maakt sportleraar Baxter zich erg kwaad omdat Benny niet mee. wil doen in het schoolvoetbal- team. Vanuit de Joriskerk te Amers foort de laatste aflevering van Op verzoek. In de afleveriing van In de macht van Quilp zijn grootvader en kleindochter Nell nog steeds voort vluchtig. Quilp raakt hen echter op het spoor en nog net op tijd kunnen ze hun toevlucht nemen bij de plaat selijke doodgraver. Opmerkelijke landgenoten komen aan bod in het programma Showroom. In Tot besluit spreekt ds. J. Meynen over het thema Leven is samenleven. Tot slot volgt een registratie van het wk amateurboksen vanuit München. ZATERDAG 15 MEI NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Het rijk der die ren; 15.40 De bedreigde dierenwe reld; 16.05 De Posers van King's Ro ad; 16.30 Ren je rot; 17.15 Carambole; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Parlons-en; 18.58 Nieuws; 19.00 Wie- kentkwis; 20.10 Kampioenschap der kampioenen; 21.15 Hier Frankrijk, hier Jan Brusse; 21.37 Journaal; 21.55 Sportpanorama; 22.55 The Young Messiah; 23.30 Nieuws; 23.35 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toerist, tips; 18.59 De Lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Op verzoek; 20.00 Journaal; 20.27 In de macht van Quilp; 21.20 Show room; 22.20 Hier en nu; 23.00 Studio Sport; 23.25 Tot besluit; 23.40 Nieuws23.50 Studio Sport. ZONDAG 16 MEI NED. 1. Kardinaal Arn uit Sao Paulo uit Brazilië zal voorgaan in de eucharistieviering. In de Love Boat is het zoals gewoonlijk weer hoogst onrustig. Dan de Nederlands/Bel gische tv film De gele roos. Het ver haal gaat over de 10-jarige Etienne en zijn vijf jaar oudere zus, die na de zelfmoord van hun moeder blijven samenwonen. Door alle ellende die ze meegemaakt hebben groeide er een ijzeren band tussen hen die echter AMSTERDAM, 13-5. Regionalise ring van de Ster-reklame bij een uit breiding van de regionale en lokale omroep betekent een zware onder mijning van de ekonomische positie van de dagbladondernemingen en zal ronduit rampzalig zijn. Dit zegt de Nederlandse Dagblad pers NDP in een donderdag gepubliceerde brief aan demissionair minister Van der Louw (c.r.m.) naar aanleiding van diens recente uitlatingen over moge lijke regionalisering van de etherre- klame. BRUSSEL. Op de Belgische lucht machtbasis Bevekom is een vliegtuig van de Belgische luchtmacht neer gestort. De twee inzittende militai ren zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer bij het opstijgen voor een oefenvlucht. 38 Hij bloosde en grinnikte. „Dat zit wel goed, Hannie. Iemand moet je toch helpen? Al dat zware werk kon jij niet alleen doen en ik ben sterk genoeg. Ik vond het echt fijn, hoor, dat ik je op deze manier van dienst kon zijn. En straksals we aan de Kruisweg zitten, help ik je opnieuw met uitpak ken, hoor!" Stonden de handen van Flip finaal verkeerd voor welk soort huiskarweit je ook, Ab was in dit opzicht feno menaal Ze kon de volgende dag, toen ze eindelijk weer aan het uitpakken konden gaan, alles aan de jongen over laten Met een transistortje naast zich, waarop Radio Veronica doorkwam, sloeg hij spijkers in de keiharde muur en als dat niet ging, boorde hij zorgvul dig een gat en duwde er een plug in, zodat het voorwerp, dat opgehangen moest worden, onverschillig of dit nu een schilderij, een lamp of een klok was, bleef hangen Hij deed een nieuw leertje in de kraan die lekte, zorgde ervoor, dat de ijskast en wasmachine aangesloten werd, hing vitrage en gor dijnen op, sneed de vloerbedekking op maat en plakte en timmerde, dat het een lieve lust was. Na drie dagen stond alles zo onge veer op z'n plaats. Op de avond van die derde dag zei Hannie tot haarman: „Je mag Ab deze week wel een behoorlijk extraatje geven. Flip, voor al het werk, dat hij voor ons gedaan heeft tjjdens de verhuizing" Hij keek haar verbaasd aan. „Waar- verhindert om diepere relaties aan te gaan met derden. In De onvoorstel bare wereld van Roald Dahl wordt verteld over een ontmoeting tussen Gergory en een ongelukkig meisje die nogal emotionele gevolgen heeft. Ook in de nu volgende Amerikaanse dokumentaire krijgen de emoties het zwaar te verduren. In De onderste steen werd namelijk door een journa list en een analiste een onderzoek ge daan naar de kwalijke gevolgen van radioaktieve besmetting. Beiden hebben dat onderzoek niet kunnen voltooien daar Jacobs aan de gevol gen van kanker overleed en Karin onder verdacht omstandigheden om het leven kwam. Simon Carmiggelt leest dan ter ontspanning het verhaal Balonnetje voor uit zijn bundel Kin deren. NED. 2: Dag huis, dag tuin, dag opbbergschuur en de Lawaaipape- paai is er vanmiddag voor kleuters. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen aan hun trekken komen in Jonge mensen op het Concertpodium. De apartheidspolitiek in Zuid Afrika staat centraal in de rubriek Panora- miek. De VPRO brengt o.a. de Neder landse speelfilm Pinkel op het scherm. In deze rolprent ziet men hoe een 20-jarige punker, behanger van beroep, die zich oorspronkelijk afzet tegen de maatschappij, maar langza merhand omzwaait naar opvattingen en gedragingen, waar hij zich aan vankelijk hevig tegen verzette. De diskussie Tijdsverschijnselen zal gaan over de verontruste situatie voor Vele kunstenaars door be snoeiing van het Rijkskunstbudget. ZONDAG 16 MEI NED. 1. 11.00 Eucharistieviering; 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Te leac; 17.00 Vrouw(en)kerk; 17.40 Wil de Ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Casper; 19.15 Love Boat; 20.05 De Ge le Roos; 21.05 Het gesprek; 21.20 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl; 22.15 De onderste steen; 23.10 Simon Carmiggelt; 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven. NED. 2: 15.30 Nieuws; 15.35 Kin derprogramma; 16.10 Jonge mensen o.h. Concertpodium; 17.05 Studio Sport; 18.20 Op zicht; 18.45 Se- voor? Die paar kistjes inpakken en uit pakken? Kom nou, hij is niet in loon dienst Zou wat moois wezen! Trou wens, het zware werk hebben de ver huizers gedaan." Ze keek haar man verontwaardigd aan. „Man, wat kun jij soms keihard zijn. Wees blij, datje broertje dadelijk bereid was te helpen. Als jij het had moeten doen, lag je nu voor katzwijm. En had je je handen eens moeten be kijken. Die zouden vol blaren en eelt gezeten hebben." Hij haalde de schouders op. „Voor die dingen heb ik geen tijd; ik heb genoeg te doen in de zaak beneden." „Ga weg! Mooi smoesje om er onder uit te komen, meneertje. De zaak had die enkele dagen ook zonder jou super visie wel gedraaid hoor. Iedere man helpt zijn vrouw met verhuizen. Maar jijjij hebt nog geen vinger uitge stoken en enkel gemopperd, omdat het zo'n rommel was. In ieder geval wil ik, dat Ab een extraatje krijgt; daar heeft hij recht op." „O, ik zal wel zien hoor. Vergeet niet, dat de boedelverdeling een bres gesla gen heeft in ons familiekapitaal We zullen het een poosje zuinig aan moe ten doen." Ze keek hem nijdig aan. „Dan doe jij maar zuinig maar ik doe niet mee. Ik heb er niet om gevraagd te verhuizen naar de Kruisweg Moet je eens optel len, wat dit allemaal gekost heeft onze nieuwe spullen en die, welke Evert en Gé moesten kopea Wat allemaal niet samstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. be denkt.; 20.45 BGTV; 21.15 Pinkel; 22.30 Tijdsverschijnselen; 23.20 Nieuws. MAANDAG 17 MEI NED. 1: De KRO begint de avond met het populair wetenschappelijke programma Daar vraag je me wat. In Galactica zijn drie kinderen ziek ge worden door het chemisch gif en zul len Roy en Dillon de aarde moeten verlaten. De KRO slaat vervolgens de tenten op te Nieuwegein om de volgende gasten te ontvangen, Udo Jürgens, Boudewijn de Groot, Annie Anderson, Getty en Benny Neyman. In voor een briefkaart op de eerste rang, een aantal filmfragmenten en tevens weer de filmquiz. Vastbeslo ten om te winnen is de titel van een dokumentaire over de strijd die in El Salvador gestreden wordt. NED. 2: Dieren in beweging neemt de dieren die zich uitstekend kunnen camoufleren onder de loep. In de af levering van Shelley vertelt Fan Shelley dat hij vader wordt. Gemma moet haar solotoer in de slotafleve ring beëindigen daar ze haar baan dreigt te verliezen. Na Sonja op maandag een aflevering van De Ver- eenigde Staat. Hierin zit Richard net van muziek te genieten wanneer hij het moment opnieuw beleeft toen hem duidelijk werd dat zijn zoon met een leerhandicap worstelde. MAANDAG 17 MEI NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.15 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Daar vraag je me wat; 19.40 Galactica; 20.30 De KRO komt langs 21.37 Journaal; 21.55 Voor een briefkaart op de eerste rang; 22.50 Vastbesloten om te winnen; 23.45 Nieuws; 23.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shel ley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Pisa; 21.20 Solo; 21.50 Sonja op maandag; 22.50 De Ver- eenigde Staat; 23.20 Nieuws. Door HENK VAN HEESWÏJK nodig geweest zou zijn, maar jij moest en zou zo nodig hierheen. Dan moet je niet lamenteren over de financiën. Ik wil, dat Ab wat krijgt Een briefje van honderd meer of minder zal de zaak be neden niet schadea" „HonderdHonderd gulden? Ben je nu helemaalDenk je, dat ik Ab honderd gulden geef voor dat helpen?" Ze knikt heftig. „Ja, dat denk ik en dat weet ik Ab krijgt die honderd guldea En als jij het hem niet geeft geef ik het van mijn geld, begrepen?" Hij begon te lachea „Hoe zou jij aan honderd gulden moeten komen? Zeker van je huishoudgeld!" Ze deed een paar stappen nader en keek hem met gefronste wenkbrau wen aaa „Ik heb ook nog een boekje, meneer mijn gemaal Dan haal ik het daar van af. En er is nog ietser zijn nu drie wagens. Ik wil er ook één hebben. Jij zult je vaders wagen waar schijnlijk gaan gebruiken. Al was het enkel als statussymbool Dan wil ik de Kadett" „De kleine Opel? Zeg wat mankeert jou ineens. Wat moet jij met een auto?" „Stel niet zo'n idiote vraag rijden natuurlijk Wat anders? Naar huis en als ik eens naar het strand wiL" „In de winter? Met deze kou?" Ze slaakte een diepe zucht. „Ben je nu zo stupide of houd je je zo? Er komt toevallig ook weer een zomer, he?" (wordt vervolgd) Van Woody Allen ZIERIKZEE, 14-5. Filmkring Ziejook sluit het seizoen af met de uitstekende film Manhattan van Woody Allen. Deze film uit 1979 kent als hoofdrolspelers Diane Keaton (erg vaak in films van Allen te zien), Meryl Streep (verwierf be kendheid met Kramer vs Kramer), Woody Allen zelf en Mariel Hemingway, die hiermee een voortreffelijk hoofdroldebuut maakte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9