Benoemingen op Zierikzeese klassisvergadering te Bruinisse VOLOP WERK IN DE HAVEN VAN BRUINISSE ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG In memoriam INGEZONDEN STUKKEN SllCCESJES ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 14 mei 1982 «JJr. 23114 7 Nederlands Hervormde Kerk BRÜINISSE, 12-5. In de te Bruinisse woensdag gehouden klassikale verga dering Zierikzee der Ned. Herv. Kerk, werd ds. W. F. Teekens te Bruinisse als praeses van de klassis herkozen. In de vakature ds. Roodsan, St. Maartensijk, die een beroepe naar Almkerk heeft aangenomen werd als assessor gekozen ds. Chr. van der Valk, Sirjansland. BRUINISSE. Oorlog en ontwikkeling door de tijd heen, heeft heel wat zichtbare romantiek van Bruinisse geëist. Dat is jammer, maar wel waar. Hier de Verlengde Poststraat in vroeger tijden. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. W. de Weerd, Vlissingen. 11.00 uur ds. De Rooij, 19.00 uur ds. Blokland en ds. De Rooij gez. jeugddienst met Ge- ref. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, afscheid kinderen zondagsschool. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur de heer Malipaard, Pernis. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner. Noord- welle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharen- dijke: 9.30 uur Duk. Brouwershaven: 10.00 uur ds. Geers, bev. lidmaten gez. dienst met Zonnemaire. Zonne- maire: 10.00 uur zie Brouwershaven, 10.00 uur zondagsschool. Noordgou- we: 9.30 uur ds. G. H. Duyvendak, De Bilt. Dreischor: 11.00 uur ds. G. H. Duyvendak, De Bilt; 17:00 uur zon dagsschool kleinen, 19.00 uur zon dagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw, m.m.v. Joy en zon dagsschool. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Alb. van den Ban. Oosterland: 10.00 m.m.v. zangver. ,,Sursum Cor- da" uit Scharendijke en 18.00 uur ds. Plante. Sirjansland: 10.00 H.A. en 18.30 uur dankz. ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 HD en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur mevr. W. Kaai- Westdijk, Goedereede. OVERDENKING In het openbare gedeelte van de laatstgehouden vergadering van de classis Zierikzee van de N.H. kerk sprak iemand-van-buiten over „mo dern apostolaat". In dat „moderne apostolaat" wordt een „binnenwereldlijk heil" verkondigd; heeft men een „opti mistische visie op de mens"; en staat het „geloof in de evolutie van het menselijk kennen en kunnen" cen traal. Aldus de spreker. Gevraagd naar één enkele getuige, die deze beweringen zou kunnen be vestigen, noemde hij de naam van Bonhoeffer. Met deze lasterlijke onzin werd de weg van E'82 („Er is hoop"!) gepla veid. Dietrich Bonhoeffer was een duitse predikant, die om zijn verzet tegen Hitler is omgebracht, op de maan dagmorgen van 9 april 1944. Zijn laatste woorden waren: „Das ist das Ende - fürmich der Beginn des Lebens". „Für mich" - maar misschien ook voor ons, na-oorlogsen, is hém te ge denken een begin van leven. Uit „Verzet en overgave", een bun del gevangenisbrieven, is het vogen- de vers: Wie benk ik? Wie benk ik? Ze zeggen me vaak ik treed uit mijn cel gelaten en vrolijk en flink, als een kasteelheer buiten zijn slot. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, ik spreek met mijti bewakers vrij en vriend'lijk en klaar, als had ik maar te gebieden. Wie ben ik? Ze zeggen me ook, ik draag de ongeluksdagen gelijkmoedig, lachend en trots als een, die gewend is te winnen. Ben ik dat werkelijk, wat anderen van mij zeggen? Of ben ik slechts dat, wat ik weet van mijzelf? Onrustig, vol heimwee, ziek, als een vogel in de kooi, snakkend naar levensadem, als kneep iemand mijn keel dicht, hon gerend naar kleuren, naar bloemen, naar vogelstemmen, dorstend naar goede woorden, nabijheid van men sen, beven van drift over willekeur en de kleinste krenking, omgewoeld door het wachten op grote dingen, onmachtig bezorgd voor vrienden eindeloos ver, te moe en te leeg om te bidden, te denken, te werken, mat en bereid van alles afscheid te nemen9 Wie ben ik? Deze of die? Ben ik dan heden de een en morgen de ander? Ben ik beide tegelijk? Huichelaar tegenover de mensen en voor mijzelf een verachtlijk kleinzerige zwakke ling? Of gelijkt, wat in mij nog is, op het verslagen leger, dat in wanorde "•iikt voor de toch al verloren slag? Wie ben ik? Eenzaam vragen drijft met mij de spot. Wie ik ook ben. Gij kent mij, de uwe ben ik, o God' A. J. Baas Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. R. J. Stut voet; 19.00 uur in Herv. kerk gez. jeugddienst. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. C. M. Boerma. Scharen dijke: 10.00 en 19.00 uur ds. H. Len- ters, Apeldoorn. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Blok land; 18.30 uur ds. R. J. Stutvoet. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. H. J. van Duinen, Arnhem; 17.00 uur ds. J. F. Mantz, Rozenburg. Bruinisse: 10.00 uur prof. dr. J. v. d. Berg, Leiden; 17.00 uur ds. A. C. Poley, Vrouwen polder. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Oosterbroek; 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 uur ds. v. d. Sluys; 18.00 uur ds. Oosterbroek. Haamstede: 10.00 uur ds De Graaf; 17.00 uur ds. v. d. Sluis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur ds. Van Gelder, H.A; 18.30 uur ds. Van Gelder, nabe trachting. Nieuwerkerk: 9.30 uur leesdienst; 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur ds. E. Venema, Middelburg. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Bierman, Breda. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. W. F. Teekens. KERKNIEUWS Gereformeerde Gemeente ZIERIKZEE. Maandag 17 mei: ds. M. v. d. Ketterij van Urk. 19.30 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Heerenveen: R. Boeijinga-Alders, kand. te Berkel en Rodenrijs; te Maassluis S. Janse te Nigtevegte. Aangenomen naar Raamsdonk: H. Rijksen (2.1. pred. Geref. Gem.), kand. te Zoetermeer. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Beroepen te Goes: W. Scherff te Zutphen. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Randburg Transvaal R. Boogaard te Leiden; voor Rotterdam-Alexanderpoldcr J. J. v. Eckeveld te Zeist. „Boeken op de band" Wekelijks worden dooreen vrijwil- ligerskoprs, dat eerst getest is, boe ken en tijdschriften ingelezen op een moederband, die daarna gekopieerd wordt op cassettebandjes. Deze cas settes kunnen door iedere slechtzien de, blinde, of anderszins gehandikap- te, gratis aangevraagd worden bij de Chr. Blindenbibliotheek in Ermelo. Ook de post verzendt deze cassettes gratis. Er is een catalogus beschik baar, waaruit men kiezen kan. Ook de Bijbel is ingelezen, zoals in de vertaling van het Nederlands Bij belgenootschap, als „Groot Nieuws voor u". Deze laatste cassettes zijn boven dien te koop. Met deze mededelingen hoop ik mensen die moeilijk zelf kunnen lezen, een mogelijkheid aan de hand te doen zich te laten voorle zen, welk soort lektuur ze ook wen sen. Men wende zich dan tot de Chr. Blindenbibliotheek, Paul Kruger- weg 39, 3851 ZH Ermelo. C. P. v. d. HAVE-BOOT Driebergen (Geen) gezamenlijke bijeenkomst Westerschouwen Teneinde de inwoners van Wester schouwen in de gelegenheid te stellen zich een zo duidelijk mogelijk beeld té vormen van de verschillen en de overeenkomsten in de programma's der diverse politieke partijen heeft D'66 de frakties van V.V.D., C.D.A., P.v.d.A. en R.U. in de gemeenteraad van Westerschouwen uitgenodigd tot het beleggen van een gezamenijke bijeenkomst, waarin elke partij zijn standpunt en programma zou kun nen uiteenzetten en toelichten. De hoofdredakteur van de Zierik- zeesche Nieuwsbode, de heer M. J. Bij de Vaate, verklaarde zich bereid de leiding van deze bijeenkomt op zich te nemen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Helaas hebben alle bovengenoem de partijen op de uitnodiging nega tief gereageerd, zoadat deze bijeen komst geen doorgang zal kunnen vin den. Het spijt ons te moeten konsta teren dat voor deze partijen openheid en openbaarheid blijkbaar begrip pen zijn die maar moeilijk in daden zijn om te zetten. Maar wat ons nog veel meer spijt is dat de inwoners van Westerschou wen nu de gelegenheid zullen missen Assessor secundus, in de vakature ds. J. B. Duk, Scharendijke, werd ds. C. L. de Rooij, Zierikzee, assessor tertius in de vakature ds. L. Wüllsch- leger, Tholen, die naar Den Haag ver trok, ds. B. den Butter, Stavenisse. Scriba secundus in de vakature ou derling L. A. van der Schelde, Zierik zee, werd ouderling J. van Loo, even eens uit Zierikzee. Als lid van het Breed Moderamen in de vakature J. J. Dorst, Zierikzee, werd gekozen ouderling J. van der Panne, Eikerzee; ouderling J. van der Sluis, Kerkwerve werd secundus lid van het Breed Moderamen in de vakature ouderling J. Hage, Stave nisse, terwijl ouderling kerkvoogd Steenpoorte uit de deelgemeente St. Maartensdijk, ouderling-kerkvoogd J. van Tiggele als lid van het Breed Moderamen opvolgde. Ds. J. B. Assendorp, jarenlang af gevaardigde naar de P.K.V. te Mid delburg vertrok na emeritaat, naar Ede, ds. Alb. van den Ban te Nieu werkerk gaat zijn plaats als primus afgevaardgide naar deze meerdere vergadering innemen. Ds. J. Plante, Oosterland, thans nog op de secun dus plaats om de P.K.V. te bezoeken, gaat (op eigen verzoek) naar de terti- de standpunten van de betrokken partijen ten aanzien van het gemeen telijk beleid tot op heden en in de toe komst te vergelijken en daarop in te haken. Wij zijn van mening dat een derge lijke openbare gedachtenwisseling in feite de enige mogelijkheid biedt om alle partijen over willekeurige on derwerpen aan te horen. Tenzij men het vanzelfsprekend vindt dat de ge meenteraadsbeschouwingen hier voor voldoende gelegenheid bieden. Wij vinden dat in ieder geval niet, en de recente ontwikkelingen in de gemeenteraad - met name het per soonlijke geharrewar - vragen o.i. in toenemende mate om een zakelijke, niet van belangenbehartigen door drenkte, politiek. Is dat wellicht de reden waarom men de openbare diskussie met D'66 niet wil aangaan? Voor D'66, J. A. Burg, C. G. van Leeuwen, A. Groenendijk, L. D. Kik. Burgh-Haamstede, 13 mei 1982 Rommelmarkt Dierenasiel De Rommelmarkt van 8mei j,l, die gehouden werd t.b.v. de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, onder de Beuze te Zierikzee heeft het mooie bedrag van 2.365,- opgebracht. We willen hierbij iedereen bedan ken die zich heeft ingezet voor deze rommelmarkt, zowel de gevers van spullen als de kopers. We zijn dan ook bijzonder blij met bovenge noemd resultaat. Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren Werkgroep Schouwen-Duiveland Visserij BRUINISSE, 14-5. Deze week is in het Poolse Gdansk het casco van de „Arm 14" te water gelaten. Dit casco zal op één der vestigingen, Stellen dam of Bruinisse, van de machinefa brieken Maaslant geheel vaarklaar worden gemaakt. De Schotse purse seiner „Tait's", de Fr 229 heeft na enkele weken repa ratie bij Maaskant de haven van Bruinisse verlaten. Aan dit schip werden o.a. het nettenruim en de transportroller verhoogd en diverse andere reparatiewerkzaamheden uit gevoerd. Ook werd de purse seiner geheel gestraald en geschilderd. Van het zusterschip uit Frasenburgh, de „Chris Andrea" welke momenteel nog voor de kant ligt bij Maskant, worden de vistanks verhoogd. Van het derde imposante schip dat Maaskant binnen korte tijd te behan delen kreeg, de Schotse „B.F. 250" werd de kapaciteit van de koeltanks uitgebreid. In dit schip werd een ge neratorset ingebouwd met een Cummins-diesel motor van 165 Kva met daarachter een Indar generator. Internationale bedrijvigheid De aanwezigheid van de Z 586 uit het Belgische Zeebrugge voor een lie renrevisie en de Schotse schepen ge ven de Bruse haven een internatio naal en bedrijvig aanzien. Het bewijst dat de fa Maaskant zich ook internationaal gezien op reparatie- en verbouw gebied zich een goede reputatie heeft opge bouwd. Naast de maritieme beurs, onlangs in de Ahoy-ha 1 in Rotterdam, is Maaskant nu vertegenwoordigd op de beurs „Urk presenteert zich" in Urk. Hier worden verschillende soorten (Maaskant) lieren gede monstreerd. us plaats. Ds. B. den Butter, Stave nisse, gaat ds. M. D. Geuze vervan gen als tweede predikant die naar de P.K.V. vergaderingen gat. Ds. J. G. van Loon, St. Maartens dijk, vervangt de vertrekkende ds. Roodsant als secundus predikant voor de P.K.V. en ds. D. J. Buddingh uit Scherpenisse vervangt ds. W. F. Teekens uit Bruinisse als tertius. Ouderling J. Blom uit Renesse vult de lege plaats op, die ouderling J. C. Braber uit Renesse achterliet, die moest aftreden omdat hij niet meer herkiesbaar was, voor afgevaardigde naar genoemde P.K.V. Zeeland. Ou derling M. Dalebout, Oosterland, volgt ouderling H. A. van der Werf op, als ouderling tertius naar de P.K.V. Visitator provinciaal in de vakatu re ds, J. J. Roodsant werd ds. M. D. Geuze, St. Annaland, als secundus vi sitator werd aangewezen ds. C. L. de Rooij, Zierikzee, in de vakature ds. L. Wüllschleger. Aan het einde van de vergadering kreeg ouderling J. J. Dorst die tien jaar lang lid van het Breed Modera men van de klassis is geweest een vo rig jaar verschenen boek over de Kerkgeschiedenis in Zeeland (400- jarig jubileum Synode van Middel burg). Ouderling kerkvoogd J. van Tigge le, Ellemeet, ontving een penteke ning van de kerk van Scharendijke waarin hij diverse ambten vervulde. Hij is 17 jaar lid van het Breed Mode ramen van de klassis geweest. Ook ds. Roodsant kreeg als herinnering een pentekening van St. Maartens dijk, als was zijn ambtstermijn als lid van het klassisbestuur maar en kele jaren. Beide pentekeningen waren ver vaardigd door mevrouw Bolijn- Okkerse uit Bruinisse. Ds. Teekens overhandigde een en ander onder grote dank voor de inzet, door de scheidende Moderamenleden voor de kerk. SCHEEPVAART Aldabi, 12-5 65 west zuid west Guern sey naar Rotterdam Atlantic Star, 12-5 van Halifax naar New York Macoma, 12-5 440 west Bombay naar Jebeldhana Nedlloyd Rockanje, 13-5 te Halifax Nedlloyd Schelde, 12-5 270 noord noord west Tananarive naar Singa pore Onoba, 16-5 van Algiers naar New York Vitrea, 12-5 van Bombay naar Fos Zafra, 11-5 van Teesport naar Auck- field MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 13-5. Coöp. Veluw- se Eiervelling: Aanvoer 4.471.440 stuks. Stemming: vlot. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,80; 55-56 gram 9,80; 60-61 gram 11,05 - 11,45; 65-66 gram 12,65 -ƒ 13,20. Eierveiling: Aanvoer 1.165.392 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 8,60 - 8,85; 56-57 gram 10,20; 61-62 gram 11,10 - 11,75; 66-67 gram 12,70 -ƒ 12,75. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.000.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 8,25 -ƒ 10,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,72 - 1,90; 57-61 gram 11,10 - 12,30 per 100 stuks, kg-prijs 1,95 - 2,02; 64- 67 gram 13,70-/ 14,00 per lOOstuks, kg-prijs 2,14 - 2,09. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 13-5. Prijzen per stuk: 2V2-jarige, luxe (merries) 1500 - 2150; ll/2-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1800; ll/2-jarige, luxe (hengsten) 900 -f 1750; veulens, luxe merries 725 -ƒ 1375; veulens, luxe hengsten 725 -ƒ 1375; hitten 700 - 1850; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 650; Shetlandse pony's (merries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,55 - 8,55; oude slachtpaar- den 7,45 - 8,45. De handel matig - stroef, prijzen gelijk - minder. Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon MARTIN EDDY KIESENBERG TEUNIE KIESENBERG- BOKELAAR 12 mei 1982 Wielingenstraat 68 4301 XR Zierikzee Tijdelijk adres: Ziekenhuis De Bevelanden, Goes, kamer 308. Te koop: Nu de tijd voor perkplanten. Wij hebben ze voor u, alle soorten uit eigen kwekerij, nergens zo mooi! Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Vijverplanten, vijvervissen, vijveraarde. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten f 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,50. Afgehaald a contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Exclusieve stereo HiFi in stallatie compl. met stereo versterker 2 x 50 Watt, 2 gro te boxen, wit met blauw, vol automat, draaitafel met dyn element. Alles nieuw in doos van 1820,- nu 850,-. Inruil mogelijk. Tel. 01115-2556. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Volvo 142 de luxe. Kleur groen, goed in de lak, trek haak, techn. en mechn. i.z.g.st., altijd binnen gestaan. Tel. 01677-2345. Motorjacht Albin 25 Fisher man 7.60 m.; Volvo Penta 36 pk D,'73. Acc., d.meter, el.hoorn, hetelucht verw., kompas, koelkast, log. Tel. 01804-1307. Golf Diesel, b.j. 10-1978, km.stand 90.000, prijs n.o.t.k. Tel. 01113-1785, na 17.00 uur. Zojuist verschenen: Jaarboek geref. kerken 17,50; Jaar boek chr. geref. kerken 11,25. Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 11, Zie rikzee. Opel Manta G.T.E., p.n.o.t.k. M. v. d. Weele, Calandweg 33, Zierikzee, tel. 01110-3219. Ford Fiësta L, okt. 1978, in prima staat. Inl.: tel. 01114- 1367. Verse asperges. L. J. Rogge band, Steiltjesstraat 27, Zie rikzee. Adres bedrijf: Kade- weg 12, tel. 01110-2802/6201. Showmodel blokhut van f 2.500,- voor 2.000,-. Habo Renesse B.V., tel. 01116-1248. 700 dakpannen, verb. o.h. 1000 IJsselsteentjes, zonne scherm 4.50 m. breed, t.v.- mast. Inl. 01114-2499. Radiateurkachel, 1000 W 45,-; nieuwe fam. steelstof- zuiger 95.-; Gazelle dames fiets, nieuw 450,-; Philips stereo radio cassette, incl. boxen 285,-; Philips groot beeld KTV 450,-; draagbare Sharp KTV 650,-; Philips HiFi draaitafel 95,-. Inruil mogelijk. Tel. 01115-2556. Toer- stacaravan, A pers. met voortent. Tel. 01115-1484 na 18.00 uur. Weer volop parkeerschijven. Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 11, Zierik zee. Vele soorten kruidenplantcn, groenteplanten. Tuincen trum Renesse, Laönfe 20, Re nesse, tel. 01116-1820. De onwillige held 5. Dieper en dieper dringt de boot het moeras in. alleen het klotsen van het water tegen de boeg en het regelmatig geluid van de riemen is hoorbaar. De mannen zwijgen en ook de Noorman is stil. Ten eerste kan hij het toch niet verder brengen dan een gesmoord gebrom en ten tweede beseft hij, dat hij zijn zwijgzame ont voerders toch niet aan het spreken kan krij gen. En aldus wordt de geheimzinnige reis voortgezet. Eric heeft het al opgegeven de rich ting te bepalen, om de eenvoudige reden dat er niets is, waaraan hij de richting zou kunnen bepalen. En dan schijnt het einde van de tocht nabij. Voor hen doemt een duistere bomenrij uit de nevel op en daarheen richten de kerels de ste ven. Even later schuurt de boot over de bodem en stoot tegen de lage oever. De mannen springen eruit en Eric met hen. Ze gaan behoedzaam te werk, maken zo goed als geen geluid en daaruit leidt de Noorman af, dat ze zich waarschijnlijk nog op vijandig ge bied bevinden. Een van de kerels geeft een ruk aan het touw, waaraan Eric is vastgebonden en haastig verdwijnen ze tussen de bomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7