0 Rapporten - Analyse en Beleidsadviezen - over Schouwen-Duiveland Provincie brengt weer serie waterrecreatie-vouwbladen uit „KOMMUNIKATIEGEDACHTEN" IN WESTERSCHOUWEN ONZE PUZZELRUBRIEK Initiatief Kamer van Koophandel Energiezuinig Hoechst Meer besteden, minder werklozen Daling omzet detailhandel Voor de „broodnodige" voorlichting ZENTRPSPORT INTERNPTIONPL ZENTRASPORT Trefpunt voor sporters Olifant doodt vrouw 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 14 mei 1982 Nr. 23114 5 (Slot) MIDDELBURG, mei. Hierbij publiceren wij het slot artikel, dat betrekking heeft op de rapportage, die de Kamer van Koophandel heeft uitgebracht over Schou wen-Duiveland Gekonstateerd wordt dat in ver schillende dorpen in de regio het aantal winkels is verminderd. Daar door wordt de leefbaarheid in die kernen bedreigd. De Kamer pleit daarom o.a. voor het instellen van een vent- en standplaatsenverorde ning, waarmee een ongewenste groei van de ambulante handel tegenge gaan kan worden. VLISSINGEN, 13-5. De vestiging van het chemische concern Hoechst Holland N.V. in Vlissingen-Oost heeft kans gezien het verbruik aan aardgas, stroom en drinkwater de af gelopen vijf jaar met de helft te ver minderen, terwijl toch de produktie gelijk bleef. Die energiebesparingen hebben het bedrijf een voordeel opgeleverd van acht miljoen gulden per jaar. Dit heeft de direkteur van de Vlissingse vestiging ir. H. P. van Heel donder dag tijdens zijn jaarrede voor het personeel bekendgemaakt. Kritiek Ir. Van Heel uitte kritiek op het milieubeleid van de overheid. Het wordt ons bijna onmogelijk gemaakt proeven te nemen in verband met grondstof- en energiebesparende maatregelen, of om tot aanpassingen van processen te komen door de aan getrokken milieubepalingen. Het be drijf is over deze paradoxale situatie (de heer Van Heel sprak in dit ver band over bedrijfsverbeteringen zijn bijna onuitvoerbaar tenzij je het stie- kum doet), wel met de overheid in gesprek maar tot bruikbare resulta ten heeft dat tot nu toe niet geleid. AMSTERDAM, 13-5. Anders dan het tot dusver gevoerde regeringsbe leid kan een begrotings- en inko mensbeleid gericht op verruiming van de bestedingen de stijging van de werkloosheid stopzetten. Een daling van het werkloosheidscijfer van 44.000 per jaar is daarmee mogelijk. In kombinatie met een arbeidstijd verkorting van 2,5 procent per jaar kan het werkloosheidscijfer worden teruggedrongen tot 160.000 in 1989. Tot deze konklusie van een aantal ekonomen aan de vakgroep macro- ekonomie van de Universiteit van Amsterdam gekomen. AMSTERDAM. Met onder meer de leuze „Stop exkutie Zuidafrikaanse vrijheidsstrijders" hebben donder dag ongeveer tweehonderd mensen in Amsterdam gedemonstreerd tegen de dreigende terechtstelling van zes leden van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) in Zuid-Afrika. Verder wordt aandacht besteed aan het winkelapparaat van Zierik- zee: een goed funktioneren daarvan is in het belang van het gehele eiland. De hoge winkeldichtheid op het ei land is mede een gevolg van de beste dingen van rekreanten. Rekreatie De aanwezigheid van zee, strand, duinen en bossen in de Westhoek, als mede de rust elders op Schouwen- Duiveland zorgen voor een rekreatie- gebied dat door velen wordt gewaar deerd. In de komende jaren zal het aantal overnachtingen vermoedelijk verder toenemen. De rekreatie levert een zeer belang rijke bijdrage aan de ekonomische ontwikkeling van Schouwen-Duive land. Om die reden dienen de rekrea- tieve potenties van het schiereiland optimaal benut te worden. Het rap port noemt de volgende mogelijkhe den: het in gebruik nemen als kam peerterrein van nog onbenutte terrei nen met bestemming .zomerwonin gen", het benutten in piekperioden van overloopterreinen op kampeer- bedrijven, het aanleggen van slechtweer- voorzieningen. Aan bod komen verder o.a. het streven naar kwaliteitsverbetering op rekreatiebedrijven en de mogelij ke konsekwenties van de nieuwe Kampeerwet. Land- en tuinbouw De agrarische sektor is niet in de Kamer van Koophandel vertegen woordigd. De betrokkenheid van de Kamer met deze bedrijfstak is even wel van indirekte aard: de inkomens vorming in de land- en tuinbouw be paalt de rentabiliteit van bedrijven die daarvan afgeleid zijn (en wel in de Kamer vertegenwoordigd zijn). De land- en tuinbouw vormt op Schouwen-Duiveland een belang rijke bron van werkgelegenheid. De afgeleide bedrijvigheid is echter be perkt: de verwerking van landbouw- produkten vindt meestal buiten de regio plaats. De Kamer onderstreept het belang van een goede zoetwatervoorziening voor de agrarische bedrijfstak. De verkoop aan partikulieren op agrari sche bedrijven vormt een bedreiging voor het winkelapparaat in de dor pen. Visserij Op Schouwen-Duiveland is vooral de mosselvisserij van belang. Een groot gedeelte van de aangevoerde mosselen wordt geëxporteerd en le vert buitenlandse deviezen op. Het is daarom nodig dat de specifieke pro- duktie-omstandigheden, die de Zeeuwse wateren bieden, behouden blijven. Voorzover de aanleg van de stormvloedkering leidt tot een ver mindering van de opbrengsten van de mosselpercelen, moeten nieuwe percelen in de Oosterschelde beschik baar gesteld worden. De landbouwhandel PARIJS, 13-5. Een gezamen lijke internationale aanpak moet het protektionisme rond de handel in agrarische pro- dukten zo veel mogelijk terug dringen. Deze handel zal op den duur in toenemende mate afhankelijk worden van de handel in andere goederen en diensten. Daarom moet er een grotere nadruk worden gelegd op de samenhang tussen de agrari sche handel en de ekonomie als geheeld. Dat staat in een rap port van de Organisatie van Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarvan 24 industrielanden deel uitmaken. ZIERIKZEE. Eenmaal gebouwd is er aan en rond de villa's in de Wandeling niet zoveel veranderd. Hier een vóór-1920- foto van enkele dezer pompeuze kuizen. (i) WESTERSCHOUWEN, 13-5. De Westerschouwenaar Geert v. d. Breugel ventileert hier „kommunikatiege- dachten" voor een door hem geopperde aktie „Moeder- dag-Schrijfdag-Vaderdag". Het gaat hem om erkenning van goede kommunikatie en het bewust maken van het van en duidelijkheid ter zake grote belang (kleinschalig). DEN HAAG, 13-5. De geldomzetten in de detailhandel zijn in februari met één procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 1981. Dat blijkt uit CBS-cijfers die het ministerie van ekonomische zaken donderdag bekend maakte. In de sek tor duurzame en overige non-food konsumptiegoederen viel een klap van min drie procent. Voorbeelden zijn foto-artikelen (min acht procent) en meubelen (eveneens'min acht pro cent). Ook in de autobranche ging het minder: er werd elf procent minder auto's verkocht, wat een daling van de geldomzet met twee procent bete kende. In de voedings- en genotmid delenbranche viel een stijging van twee procent waar te nemen (kruide niers plus vier en slager plus twee), net als bij de zelfbedieningswaren huizen, die 18 procent meer omzet in geld uitgedrukt boekten. Enkele voorbeelden: de vele ruzies, ontstaan door misverstanden (mis- kommunikatie); ,,uit elkaar groeien" van relaties door gebrek aan kommu nikatie of te oppervlakkige kommu nikatie; niet jezelf kunnen zijn in fa milieverband, werkkring of andei'e relaties, vanwege opgedrongen co des, gedrag of eisen. Het „slachtof fer" bekommuniceerd en krijgt het benauwd van dergelijke éénzijdige kommunikatie. N.B. let ook op het geestelijk in dutten van mensen welke elke dag weer opnieuw langdurig televisie kijken. Ook hier wordt men éénzij dig bekommentarieerd; de dialoog ontbreekt! Aandacht voor het belang van goe de kommunikators (grootschalig). Voorbeelden: Koningin Beatrix, in Amerika, sprak schitterende teksten uit (eventuele tekstschrijvers zijn oök hier weer naamloos, maar enorm belangrijk); het bespelen van de pu blieke opinie t.a.v. kernwapens, kernenergie, emancipatie, e.d.; wille keurige kabinets(in)formateurs; de totale „bemanning" bij de media (niet voor niets worden bij politieke onrust de media bewaakt of als aller eerste doel veroverd).. De direkte sociale- en maatschap pelijke winst voor mensen welke (Slot) MIDDELBURG, mei. In de door de provincie Zeeland uitgegegeven serie vouwbladen over de waterrekreatie, wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het zwemmen. Advertentie SCHUITHAVEN 2-4 Mei-aanbiedingen: TELEFOON 2298 Rucnnor .Jumbo 40% Groter blad en geanodiseerd ALU Het grotere blad geeft het voordeel van een mammale trefzekerheid en een uitstekende balcontrole Bespannen met Hysheep Van 109.- voor 89,- Rucnnor Jumbo Star Houten racket met 40% groter blad Carbon Fiber overlay en grafiet versterkt h lad Uitstekende balcontrole ideaal racket voor krachtige spelers en snel net spel Bespannen met Hy Speed Van 319.- voor Donnay Ladywood Specifiek damesrackef: wat kenmerkend is voor het gewicht en de balans. Bespannen met Muitifie*. 229,-. Van 169.-voor 139," Zwemmen De kwaliteit van het zwemwater is aan de hand van kleuren aangege ven. Groen staat voor water van goe de kwaliteit, geel is gelijk aan aan vaardbaar en rood betekent niet ge schikt als zwemwater. Aan de hand van metingen, gedaan op vijftig plaatsen en op basis van metingen uit voorgaande jaren wordt beoordeeld welke kleur moet worden ingevuld. Het water wordt onderzocht op E. coli-bacteriën- faecale verontreiniging. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele veranderingen. Het water voor Cadzand-bad gaat van goed naar aanvaardbaar; De Griete- Perkpolder is onaanvaardbaar ge worden en in het Veerse Meer bij De Piet veranderde de kwaliteit van goed in aanvaardbaar. In alle folders is opgenomen, dat voor informatie over aangepaste voorzieningen voor gehandicapten kontakt kan worden opgenomen met de Zeeuwse Stichting voor Revalida tie, Beatrixlaan 24, Goes, tel. 01100- 15931 of 15892. Oosterschelde Zoals gezegd, maakt de Ooster- scheldefolder geen onderdeel uit van de waterrekreatieserie, „Ooster schelde, naar een nieuwe evenwicht" is op initiatief van de stuurgroep Oosterschelde gemaakt. De Delta dienst van rijkswaterstat en de pro vincie waren nauw bij de totstandko ming betrokken. Het water, de slikken, platen, schorren en binnendijkse natuurge bieden, zoals de inlagen worden be schreven, alsook de „bewoners" van de Oosterschelde -vogels, dieren en planten. De folder geeft aan hoe de mensen volop kunnen genieten van wat de zee-arm biedt, terwijl tegelij kertijd planten- en dierenleven zo weinig mogelijk worden verstoord. De waterrekreatiefolders worden aan de man gebracht via de jacht havens, watersportverenigingen, VW's campings, jeugdherbergen, hebben geleerd open en efficiënt te k om m u n iceren Voorbeelden: de karrières in poli tiek; de juiste woordkeus en sfeer le veren meteen stemmenwinst op (be langrijke politci worden dan ook ge traind door professionele kommuni- katiespecialisten); het maken van vrienden en kennissen door middel van een open en vlotte kommunika tie; beter begrepen worden (vooral emotioneel), waardoor men zich pret tiger en rustiger voelt. De verborgen macht en de grote in vloed van tekstschrijvers en journa listen op de maatschappij. Voorbeelden: copywriters in de re- klame: kompleet nieuwe bestedings- en leefgewoonten worden (mede) door hen ontdekt of gekreëerd; de rol van journalisten op het podium van de media; politieke religieuze en an dere maatschappelijke keuzes wor den door hen sterk beïnvloed; de op komst van de Nederlandstalige pop muziek (er komt binnenkort zelfs een LP uit van een band, bestaand uit re- klamemensen; de songs zijn geschre ven door enkele reklamecopywri- ters, waaronder mijzelf); de journa listen die dit artikel mogelijk maak ten. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben twee Poolse diplomaten bevolen het land te verlaten. De maatregel is genomen als vergelding voor Polens uitwijzing van twee Amerikaanse diplomaten. Dit heeft het ministerie van buitenlandse za ken donderdag meegedeeld. SALERNO, Italië, 13-5. In het Itali aanse stadje Sala Consilina heeft een circusolifant die door het lawaai van de straat zenuwachtig geworden was, de 35-jarige vrouw van zijn dompteur doodgetrapt. De olifant had zich eerst losgerukt van zijn ket ting. Ook deze week kwamen weer een berg met puzzeloplossingen bij de re- daktie binnen. Uit de stapel werden weer twee winnaars geloot, die hier onder staan vermeld. De oplossing van de nieuwe opgave dient uiterlijk woensdagmorgen binnen te zijn. Eerste prijs: J. v. d. Kooi Kamillestraat 10 Scharendijke Tweede prijs: Mevr. J. A. van Beveren Plevierstraat 30 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. neef; 4. marge; 8. mare; 12. ode; 13. jol; 14. koe; 15. rest; 17. zager; 19. telg; 20. telex; 22. eiker; 24. dog; 25. bot; ,27. regen; 29. Weert; 32. ijver; 34. Noors; 36. aria; 38. gek; 39. boa; 40. alk; 41. eten; 43. teint; 45. gala; 46. lysol; 48. Grieg; 50. lam; 51. Eem; 53. sorbe; 55. pipet; 58. elan; 60. eikel; 62. trui; 64. rug; 65. ree; 66. ale; 67. tien; 68. beurs; 69. Amor. VERTIKAAL: 1. nors; 2. Ede; 3. eest; 5. Ajax; 6. rog; 7. glee; 9. aker; 10. rol; 11. eega; 16. teder; 17. zegen; 18. ribes; 19. tetra; 21. log; 23. koè; 26. tijger; 27. rekel; 28. nobel; 29. wrang; 30. traag; 31. Dakar; 33. vet; 35. ooi; 37. Ill; 42. nylon; 43. tombe; 44. treil; 45. gemet; 47. sar; 49. iep; 52. hert; 53. sage; 54. Eire; 55. peer; 56. tram; 57. bier; 59. lui; 61. keu; 63. U.L.O. restaurants, de rijkspolitie te water, de gemeenten etc. De Oosterschelde- folder is verdeeld over rekreatiepun- ten rondom de Oosterschelde. Alle folders zijn verkrijgbaar via het bureau voorlichting van de pro vincie, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-27351, toestel 124 of 226. DEN HAAG. Het CDA beschouwt Taiwan als „een provincie van Rood China". Dit heeft een woordvoerder van deze partij verklaard naar aan leiding van een brief van de buitenland-sekretaris van het CDA, M. A. Kolster, die juist de indruk wekt dat Taiwan een zelfstandige staat is. Huishouden is arbeid UTRECHT, 12-5. Het is de hoogste tijd, dat werk binnenshuis, het ver zorgen van man en/of kind gezien wordt als arbeid. De overheid dient deze arbeid mee te tellen in het totale nationale inkomen. Als eenmaal zichtbaar is, dat het arbeid is. kun nen wegen worden gevonden om die arbeid te belonen, waarbij een eerlij ker verdeling ook van deze arbeid het rollenpatroon minder stereotiep zal maken. Voorzitter Mieke Zaal van de Ne derlandse Vereniging van Huisvrou wen (NVH) heeft dit woensdag in Utrecht betoogd op de algemene ver gadering. Ze stond stil bij het zeven tigjarig bestaan van de vereniging. De oprichtsters hadden een vakorga nisatie van huisvrouwen voor ogen, want „een huishoudbedrijf is een vak dat geleerd moet worden en dat beter of minder goed kan worden uit geoefend Naarmate de taak beter wordt ver vuld, zal de waardering voor haar ar beid toenemen, dacht men toen. De vakvereniging zou de huisvrouw ook kunnen vertegenwoordigen als kon- sument en belanghebbende bij het woningvraagstuk. De verwachte waardering van de arbeid van de huisvrouw is evenwel uitgebleven. Nog steeds heeft ze „geen beroep" en wordt het werk niet als werk gezien, aldus mevrouw Zaal. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. R.K. geestelij ke; 6. zacht-treurige stemming van het gemoed; 12. lang smal stuk; 14. ringvormig koraaleiland; 15. uit roep; 17. nummer (afk.); 18. knaag dier; 20. compagnon (afk.); 21. met name (afk.); 22. deel van het lichaam; 24. verouderde taal; 26. kleur; 28. splitsingsprodukt van een molecule; 29. de handeling van bieden; 30. kle verige lijmstof; 32. afgemat; 33. Amsterdams peil (afk.); 34. ambts kleed van een rechter; 35. stekelhui- dig dier; 37. titel (afk.); 38. lengte maat; 39. uiteinde van een ra; 41 Eu ropeaan; 42. Nederlandse omroepver eniging (afk.); 52. lichtrode kleur; 53. voorzetsel; 54. type zeilvaartuig (afk.); 55. rivier in Uti-echt; 57. scheepsvloer; 58. belemmering (fi guurlijk); 59. vogel; 60. teken, sig naal; 62. herrie; 64. insekt; 65. bekend sportevenement (afk.); 66. laagtij; 68. plezier, pret; 69. muzieknoot; 70. 1000 gram (afk.); 71. hard klinkend (van geluiden); 73. middelpunt van de schietschijf; 75. raamwerk van even wijdig lopende staven; 76. telwoord. VERTIKAAL: 1. opzichter der le vensmiddelen; 2. de oudere (afk. La tijn); 3. luchtig zomerverblijf; .4. sterk ijzerhoudende grond; 5. voor zetsel; 7. en andere (afk.); 8. enzo voort (afk. Latijn); 9. zwart paard; 10. aardrijkskundige aanduiding (afk.); 11. deel van de week; 13. slag hout bij het cricketspel; 16. wensende verwachting; 18. technisch hulpmid del ten dienste van de scheepvaart; 19. roofdier; 21. fraai; 23. voegwoord; 24. rang in een theater; 25. taaie lek kernij; 27. voorzetsel; 29. niet scherp; 31 onbepaald voornaamwoord; 34. zangstem; 36. gebladerte, groen; 45. zoogdier; 46. ondeugende jongen; 47. zure, donkerrode kers; 48. besloten ruimte die dient om brood te bakken; 49. tot en met (afk 51. gebouwtje van tijdelijke aard bij bouwwerken; 54. smal stromend water; 56. muziek noot; 59. bouwkundig ingenieur (afk.); 61. deel van een schoen; 63. roofdier; 64. afgesneden stuk van een vis; 67. ijzeren mondstuk dat men een paard tussen het gebit legt; 69. glans loos; 71. soort onderwijs (afk.); 72. lidwoord; 73. file; 74. muzieknoot. I I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5