Fa. Joh. den Boer showde nachtkleding en badmode deurloo r nx)de Schilderklub „Tussen de havens" gaat met enthousiasme van start Jongetje verdronken Plattelandsvrouwen vijf dagen in Zwitserse sfeer Alleen debetere modezaak mag Melka verkopen. KwaliteitenVrijheid AVRO-kritiek op CRM-beleid Dode bij Hoogovens Voorlopige Medezeggingschaps- raad voor „'t Staeperof" Atelier/galerie geopend Brede keus in alle maten Advertentie Mol 5-7, Zierikzee DORDRECHT. De uitkomsten van het geo-hydrologisch onderzoek in de Dordtse woonwijk Merwedepolder naar de aard en omvang van de bo demverontreiniging wijèen er op dat het zuidelijk deel van het woonge bied zodanig vervuild is dat de wo ningen daar maar beter kunnen wor den afgebroken. Erik-Jan en Marco bleken als jeug dige dressmen geen gêne te hebben enkele mooie jongenspyama's te to nen. Prima modellen waren er van het merk Koala, met lange mouwen en van vrije warme materialen. Aparte vermelding verdient zeker de zeer gevarieerde kollektie slip pers, sandalen, vrije tijdsschoenen en chique modellen van schoenhan- del Van Oeveren, die voor een extra aksent aan deze show zorgde. Jacqueline, Lianne en Coby ver schenen beurtelings in nachthemden, housecoats, pyama's en dusters om van te watertanden. Nachtkleding is inderdaad niet alleen meer om in bed te kruipen, maar voor om 's avonds thuis lekker in te relaxen. Een heel lief nachthemdje toonde Jacqueline, een model met een grappig mouwver werking en leuk motief. ,,Als je dat gewoon aan het hangertje ziet, stelt het eigenlijk niets voor", liet de lady-speaker weten, daarmee ook verklarend waarom tot deze show was besloten. Dusters Coby toonde enkele fraaie dustërs met ronde pas, ook verkrijgbaar!in de wat grotere maten. Gezellige badstof pyama werd geshowd dobr Lianne. Zij was ook te zien in een wit nachthemdje met lurex-streepje en een spaghetti kantje. i Het zou te ver voeren alle modellen de revue te laten passeren. Aparte aandacht verdient uiteraard wel ook de badmode. Jacqueline verscheen in een leuk badstof jurkje, bij uitstek geschikt om over een bikini te dra gen. Dat gold ook voor de mooi gedessi neerde wikkelrok waar Lianne in verscheen. Bikini's waren er ook voor de kinderen, dat toonden Moni que en Suzanne, terwijl deze manne quins ook toonden dat er hele leuke badpakjes voor kinderen zijn. Eenvoudig en funktioneel waren de jongens zwembroeken. „Meestal uit één kleur met slechts een streep- motief aan de zijkant. Er is vrijwel geen vraag naar zwembroeken met dessins", aldus de lady-speaker. Lianne verscheen in een badpak met bijpassend japonnetje van kreukvrij materiaal. Coby enkele leuke badpakken, zoals een strepless model met a-symetrische strepen en een model in de modekleur aqua. Bikini's en tanga's Jacqueline showde een aantal hele mooie bikini's. Ze had daarbij een pré door de benijdswaardig bruine kleur, die een recente vakantie in Tu nesië haar verschafte. Heel weinig textiel bleek nodig voor de tanga's, die Lianne toonde. Prima modelletjes, maar je moet wel aan bepaalde eisen voldoen om deze te kunnen dragen. DEN HAAG. De nieuwe basis school kan er niet komen als er geen extra geld voor beschikbaar komt. Tot deze slotsom zijn de ambtenaren- organisaties gekomen in het overleg met het ministerie van onderwijs en wetenschappen over de overgangsre geling integratie kleuter- en lager on derwijs. UTRECHT. Ziekenfondsverzeker den zijn minder gezond dan partiku- lier verzekerden. Zij hebben gemid deld 15 procent meer aandoeningen en 35 procent meer klachten die voortkomen uit geestelijke proble- ROTTERDAM, Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft besloten om loodsen op de radarpost Hoek van Holland de hoogste positie ach ter de walradar in te laten nemen. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft het wets ontwerp tot het oprichten van de Maatschappij voor Industriële Pro- dukten (MIP) naar de Tweede Kamer gestuurd. HAARLEM. Niet alleen in de di- rekte-omgeving van de verf- en terfa- briek Cindu in Uithoorn zit de kan kerverwekkende stof benzo-a-pyreen in de grond, ook op verder gelegen plaatsen is dit gif in hoge koncentra- ties aangetroffen. AMSTERDAM, 13-5. Het vijfjarig jongetje Z. Bouhbouh uit amsterdam is donderdag in het water van de Burgemeester van Tienhovengracht terecht gekomen en verdronken. Dit heeft de politie vrijdagmorgen mee gedeeld. Het jongetje raakte bij het spelen te water. HILVERSUM, 13-5. Voorzitter Wallis de Vries van de AVRO heeft vrijdag tijdens een vergadering in Hilversum van het NOS-bestuur ern stige kritiek geuit op het beleid van c.r.m. inzake de omroep. Hij noemde met name het bekend maken van de zendtijduitbreiding op vrijdag- en zaterdagavond in „Haag se Bluf'1 en van de B-status van Vero nica in „In de Rooie Haan", bij de VARA-programma's. Bovendien heeft men volgens de heer Wallis de Vries, die vorig jaar nog staatssekre- taris van c.r.m. was, in de afgelopen zes maanden zes keer het televisie schema moeten wijzigen. Als resul taat van de omroeppolitiek van c.r.m. voorziet hij dat de omroepen alleen nog maar een doorgeefkantoor worden van nog te betalen buiten landse films. Want „struktureel wor den ons de middelen en mogelijkhe den onthouden om tot een kwali- teitsprodukt te komen. IJMUIDEN, 13-5. Dooreen bedrijf songeval bij Estel Hoogovens in IJ- muiden is donderdagmiddag de 39- jarige B. Yilmaz uit Wormerveer om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van Hoogovens was de man bezig met een motorschop een ertstrog te vullen aan de haven van IJmuiden. Daarbij viel de motorschop door nog onbe kende oorzaak in de drie meter diepe trog, waarbij de bestuurder zo er nstig gewond raakte, dat hij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis over leed. Een tegenbezoek NOORDGOUWE, 13^5. Verleden jaar ontvingen de plattelandsvrou wen afdeling Noordgouwe e.o. een groep Zwitserse vrouwen uit Alt- dorf. Op uitnodiging van deze Zwit serse dames brachten de Plattelands vrouwen een vijfdaags bezoek aan Altdorf, (gelegen boven Schaffhau- sen, tegen de Duitse grens). De dames werd ondergebracht bij diverse gast gezinnen. Het Zwitserse komité had een zeer gevarieerd programma opgesteld. De eerste dag werd de omgeving (o.m. wandelend) wat verkend en dinsdag konden de dames een demonstratie broodbakken meemaken. In tegen stelling tot de Nederlandse boerin nen, bakken de Zwitserse boerinnen hun brood zelf. 's Middags kon de groep de watervallen van Schaffhau- sen bewonderen. Woensdag gingen de dames naar een rariteitenmuseum in Appenzell en naar Hoher Kasten, waar ze via een kabelbaan een hoogte een hoogte bereikten van 1794 meter. Er lag daar zelfs nog een beetje sneeuw. Het slot Munot te Schaffhausen werd donderdag bezocht en verder kon men een kijkje nemen in een braadworstenslagerij en een gerani umkwekerij. Het bezoek werd af gesloten met een groot feest waar on der meer pok een waldhorn-^en jodel- groep hun medewerking aan verleen den. Met diverse Zeeüwse attenties werden de Zwitserse dames bedankt voor de gastvrijheid. UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. „De moord op de vier IKON-joumalisten moet niet worden gezien als een incident". Dit heeft Raul Monzon, voorzitter van de Sal vadoraanse vakbond van journa listen (Union Nacional de Perio- distas), die enkele dagen in ons land verblijft, gezegd. ROTTERDAM. De stakers bij de Rotterdamse havenbedrijven staken niet voor „poen" maar voor een eer lijke verdeling van werk. De Rotter damse havenarbeiders zijn een voor beeld voor de werknemers in de rest van het land, Zij krijgen dan ook de volledig esteun van de FNV. Dit zei Herman Bode, vice-voorzitter van de FNV, donderdag op een stakingsbij eenkomst in Rotterdam. AMSTERDAM. Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan heeft het sterrenkundig instituut van de Uni versiteit van Amsterdam voor dins dag 18 mei een symposium georgani seerd dat is gewijd aan de oprichter van het instituut, Anton Pannekoek (1873-1980). AMSTERDAM. Bij de afdeling jeugpolitie van de Amsterdamse politi8e hebben 17 van de 28 recher cheurs overplaatsing naar andere af delingen gevraagd. Belangrijkste re den daarvoor isde spanning rond de slechte huisvesting. Gen subsidie Eigenaar en tevens lid van de klub heeft het pand Visstraat voor dit doel beschikbaar gesteld. Met man en macht werd de afgelopen weken door de leden aan het pand gewerkt om het geschikt te maken als atelier en galerie. De burgemeester waardeerde dit initiatief, vooral omdat het zonder één cent subsidie kon worden verwe zenlijkt. Zierikzee beschikt nu over twee ex positieruimten. Dit aantal zal in de toekomst worden uitgebreid, als de restauratie van het Gravensteen is gerealiseerd. Subsidie hiervoor is toegezegd. DEN HAAG. Het Nederlands Danstheater bezoekt deze maand voor het eerst Tsjechoslowakije. Het treedt er 18 en 19 mei op in Praag met zeven balleten van zijn artistiek lei der Jiri Kylian, die in Praag werd ge boren. AMSTERDAM. Bij de Postgiro- RPS is in de afgelopen maand bedui dend beter gespaard. Werd in april 1981 nog f 40 miljoen meer opgeno men dan gestort, dit jaar legde het publiek op spaarrekeningen f 79 min meer in dan het opnam. Vergadering te Renesse 4 RENESSE, 12-5. Woensdagavond werd in de openbare lagere school ,,'t Staeperof" te Renesse een korte, maar belangrijke ouderavond gehouden i.v.m. de onlangs in werking getreden wet die de medezeggenschap van de ou ders regelt. De bijeenkomst, die matig werd bezocht, werd geopend door de voor zitter van de ouderkommissie (thans omgedoopt tot ouderraad) de heer A. J. Padmos. Na zijn welkomstwoord werd aan de hand van een diaserie het hoe en waarom van de Medezeggenschaps raad uiteengezet. Hieruit werd duidelijk dat met in gang van 1 augustus een start ge maakt móét worden met een Voorlo pige Medezeggenschaps Raas (V.M.R.). De taak van de V.M.R. is de voorbereiding van een definitieve Medezeggenschapsraad In het geval van ,,'t Staepel'of" zal deze Raad moeten bestaan uit een tweetal ouders, dat gekozen zal wor den door en uit de ouders die kinde ren op de school hebben. Daarnaast moeten twee personeelsleden in de Raad zitting nement. Grotere bevoegdheid De heer J. H. Blom, hoofd van de school, wees erop dat de bevoegdhe den van de Medezeggenschapsraad groter zullen zijn dan die van de be kende ouderkommissie. Naast de Me dezeggenschapsraad is er ook een ou derraad, die ongeveer overeenkomt met de ouderkommissie zoals men die tot nu toe kende. Twee ouders verklaarden zich be reid in de V.M.R. zitting te nemen en werden met instemming van de aan wezigen hierin benoemd. Het waren mevr. A. v. d. Schaaf en de heer E. Troost. Desgevraagd deelde de heer Blom mee dat namens het personeel hijzelf en de heer H. A. Wakkee in de Raad zitting zullen nemen. In dit verband sprak de heer De Meester over Zierikzee als „kunst stad", waarin voor kunstenaars vo lop de gelegenheid zal bestaan hun werken te exposeren. Open huis Na de officiële opening bestond er voor belangstellenden tijdens een „open huis" de gelegenheid de wer ken van de schilderklub te bezichti gen. Vandaag, vrijdag, is de galerie geopend van 14.00 tot 16.00 uur en za terdag van 10.00 tot 16.00 uur. DEN HAAG. Het aantal abortus sen bij Nederlandse vrouwen is in 1981 vrijwel gelijk gebleven aan dat van het jaar daarvoor. Het aantal abortussen bij in het buitenland wo nende vrouwen is in 1981 verder ge daald en wel met acht procent. AMSTERDAM. De politie in Amsterdam heeft in de woning van de 52-jarige H. M. aan de John Fran- klinstraat een grote hoeveelheid tex tiel ter waarde van 200.000 gulden ge vonden. DEN HAAG. Minister-president Van Agt heeft koningin Beatrix woensdagavond op de hoogte gesteld van het voornemen van de zes PvdA- ministers in het kabinet-Van Agt om hun ontslag aan te bieden. DEN HAAG. Een korte re- konstruktiepoging is nodig om een daadkrachtig kabinet uit de huidige koalitie te vormen. Als dat mislukt moeten er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden. Deze visie verkondigde de D'66- minister Terlouw, met instemming van fraktieleider Brinkhorst. ROTTERDAM. Ongeveer driehon derd werknemers in de graansektor in de Rotterdamse haven hebben, gesteund door de Vervoersbond FNV, op een aktievergadering in Hoogvliet in meerderheid besloten op staande voet in staking te gaan. DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken en staatsse- kretavis Saskia Stuiveling vinden dat het parlement en de regering nu een definitieve beslissing moeten ne men over de reorganisatie van het binnenlands bestuur. DEN HAAG. De Rijkspolitie wil haar Mobiele Eenheid met paarden gaan uitrusten. De algemeen inspek- teur van het korps heeft daartoe de minister van justitie verzocht toestemming te geven vooropleiding van het personeel en besteding van de in de begroting van dit jaar daar voor gereserveerde 40.000 gulden. ZIERIKZEE, 13-5. Het atelier en de galerie in de Visstraat van de schilder- en tekenklub „Tussen de ha vens" werd donderdagavond officieel geopend door bur gemeester Th. H. de Meester. Dit keer geen „lintjesknip- perij" maar de burgemeester ging kreatief aan de slag met penseel en palet om de naam van nieuwe klub op doek weer te geven. ZIERIKZEE. De burgemeester maakt zijn „Meester-werk". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Terwijl tientallen ogen op hem ge richt waren", lukte dat overigens zeer aardig, waarna het atelier officieel was geopend. KORTE BERICHTEN De burgemeester sprak zijn en thousiasme uit over de resultaten van de leden van de amateurschilder- klub. „Er hangen schilderijen en te keningen tussen die op mij absoluut niet amateuristisch overkomen, inte gendeel, de werken zien er zeer pro fessioneel uit". ZIERIKZEE, 11-5. Een verfrissende lente-avond, be langstellend publiek, lieftallige mannequins en een sfeervolle entourage bleken de juiste ingrediënten voor een prima modeshow van nachtkleding, badgoed en vrijetijds-kleren van de fa. Joh. den Boer in de St. Do- musstraat. Tijdens een modepresentatie van ruim anderhalf uur werd zowel dins dagmiddag als -avond de nieuwe kol lektie getoond door „eigen" manne quins. Lady-speaker mevrouw T. v. d. Brand-den Boer moest tot haar spijt mededelen, dat het niet was ge lukt enkele dressmen te strikken voor het showen van zwembroeken en herenpyama's. Voor de volledig heid wees zij erop, dat deze uiteraard wel in de kollektie aanwezig zijn. Passend bij de show stonden ook enkele zeer fraaie tuinmeubelen (van het merk Alibert) ten toon gesteld. „Zonde om mee in bed te krijpen", was een reaktie uit het publiek bij het zien van het brede assortiment nachtkleding. Nicole en Monique toonden dat kinderen en jonge meis jes in deze sektor bepaald niet wor den vergeten. Warme pyama's Enkele mooie modellen, die wer den getoond waren: nachthemdjes met pepermuntstreepje, een jump suit met smockstukje en spaghetti- bandjes, nachthemdjes in romanti sche stijl en lekker warme pyama's voor op de camping of op de boot. Firma Joh. den Boer biedt een brede kollekte nachtkleding en badmodezo bleek tijdens de shows die dinsdagmiddag en -avond werden gegeven. Op de foto Lianne (l.) in een fraaie bikini met bijpassende wikkelrok; Suzanne toonde een schattige kinderpyama en Nicole showde een mooi Jumpsuit met spaghettibandjes; Jacqueline en (wederom) Nicole waren verder te zien in leuke en vooral ook praktische badstofpakjes. De bijpassende schoenen bij alle modellen wa ren van schoenhandel Van Oeveren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4