deurloo mode Zierikzeese Oratorium Vereniging koncerteert in R.K.-kerk Handtekeningen Schouwen-Duiveland onder wensenpakket kleine scholen ELEKTRO LIEVENSE Sportdag voor pupillen Zeeuwse Dagverblijven Regio present te Steenwijk STREEKNIEUWS EERSTE WEEKMARKT IN RENESSE Gemeenteraad W esterschou wen „Afsluiten is a-sociaal" Uitkering voor de minima Dodelijk bedrijfsongeval Wasbare s-t-r-e-c-h zomerpantalons 87,50 Op vrijdag 21 mei ZIEfimZEESCttELNIEIMSBQDE Vrijdag 14 met 1982 Nr. 23111 SEROOSKERKE, 13-5. In de afgelopen weken zijn op de kleine scholen van Schouwen-Duiveland handteke- ningenakties gevoerd, die de aandacht priemen op de problematiek van die kleine scholen en de noodzaak on derlijnen van hun onbekommerd voortbestaan. De handtekeningen staan der halve onder een wensenpakket, dat - in het kader van een landelijke aktie - op zaterdag 15 mei te Steenwijk zal worden aangeboden op een manifestatie, volgend op de jaarvergadering in die plaats van_de Belangengroepering Kleine Scholen. j Het ligt in de bedoeling dat ook van de regio Schouwen-Duiveland enkele mensen de manifestatie be zoeken en de handtekeningen ter plekke deponeren. Hoofdwens, die door de handtekeningen wordt ge dekt, is dat het basisonderwijs ook op kleine scholen mogelijk blijft, met een onderwijzersbestand van twee en een halve leerkracht, met een schaal van 20/23, hetgeen ziet op de leerlingenbezetting in één klas. Kleuters In augustus (nieuwe kursusjaar) zouden op kleine scholen al kleuters moeten kunnen worden toegelaten, zoals thans te Serooskerke reeds het geval is. Niet alleen in deze regio, maar ook uit overig Zeeland bestaat voorop belangstelling voor de Steen- wijkse manifestatie, die ook door en kele Tweede Kamerleden zal worden bezocht. ZIERIKZEE Datum thuiskomst Pleun onzeker Het is nog niet zeker wanneer de zeezeiler Pleun van der Lugt in de Zierikzeese haven zal arriveren. Aanstaande zaterdag 15 mei zal hij in ieder geval niet worden binnenge haald. Men verwacht de thuiskomst zaterdag 22 mei, maar het zou ook best weieens zaterdag 29 mei kunnen worden. Zo lang de zeezeiler geen kontakt opneemt, blijft het een raad sel. Voor het ontvangstkomité is het eveneens problematisch een en ander definitief te organiseren. Degenen die voor zaterdag van plan waren op de kade hem feestelijk te verwelko men, zullen tevergeefs staan wach ten. RENESSE Bejaardensoos De bejaardensociëteit van Renesse sloot dinsdagmiddag het soosseizoen af met een uiterst geslaagd tochtje door West-Brabant. De bejaarden vertrokken vanaf het Trefpunt in een bus en met vier per sonenauto's. Via Willemstad reed het gezelschap naar Rijsbergen, waar een konsump- tie werd gebruikt. Daarna werd de tocht vervolgd door een gebied vol natuurschoon richting Hoogerheide. Op het rekreatiebedrijf Familieland gebruikten de bejaarden een goed verzorgde warme maaltijd. Op de terugreis werd nog een korte stop gemaakt aan de dijk bij Yerse- ke, waarna via de Zeelandbrug naar Renesse werd gereden. Akkommodatie VOO-camping De burgemeester van Westerschou- wen, mevr. J. L. Niemantsverdriet- Leenheer opent op zaterdag 22 mei de nieuwe akkommodatie op de VOO- camping aan de Scharendijkseweg (10) te Renesse. De akkommodatie bestaat uit een nieuwe rekreatiezaal en badlokaal. Aanvullende toespraken zullen wor den gehouden door Lex van der Jagt, algemeen voorzitter van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs en Frans Rolvink, voorzitter van de Stichting Buitencentra VOO. Later vindt een ballonnenwedstrijd plaats en wordt open huis gehouden. De feestelijke opening wordt afgesloten met een turndemonstratie door de vereniging Deltasport. MIDDENSCHOUWEN Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad van Midden- schouwen vergadert op dinsdag 18 mei in het gemeentehuis te Scharen- dijke. Hieronder volgt de agenda. 1. Opening; 2. Notueln van de raadsvergadering van 22 april 1982; 3. Ingekomen stukken en mededelin gen; 4. Behandeling van het bezwaar schrift van de Stichting Jeugd Onder Dak (v/h Centr. voor Pleeggezinnen Zuid-Holland/Zeeland) tegen afwij- Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. zing van een subsidie voor 1982; 5. Behandeling van het bezwaarschrift' van de Stichting Jeugd eh' Gezin té Middelburg tegen afwijzing van een subsidie voor 1982; 6. Voorstel tot het vaststellen van de vergoeding voor vakonderwijs 1981; 7. Voorstel tot het vaststellen van een Vent- en standplaatsenverordening Midden- schouwen; 8. Voorstel tot aanstelling in vaste dienst van L G. J. Geschiere als onderwijzer aan de o.l.s. Kerk- werve; 9. Voorstel tot het reserveren van een invalidenparkeerplaats voor de woning Zuidkerkestraat 6 te Kerkwerve; 10. Voorstel tot verkoop van een perceel grond aan het Staats bedrijf van de P.T.T.; 11. Voorstel tot het aanvragen en aanvaarden van geldelijke steun uit 's rijks kas t.b.v. de renovatie van een aantal wonin gen; 12. Voorstel tot het verlenen van een garantie voor de 2e fase restaura tie N.H. kerk te Kerkwerve; 13. Voorstel tot het vaststellen van de 7e, 8e en 9e wijziging van de gemeen tebegroting voor 1982. BROUWERSHAVEN Jubileum watersportvereniging De watersportvereniging Brou wershaven houdt op zaterdag 12 juni in het Tonnenmagazijn te Brouwers haven een receptie ter gelegenheid van haar vijftienjarig bestaan. Voor tijd; zie agenda. RENESSE, 12-5. In Renesse werd woensdag de eerste weekmarkt van het zomerseizoen gehouden. Op deze jaarlijkse markt waren alle vertrouwde' kraampjes van de afgelopen jaren weer aanwezig. Ondanks dat het nog niet erg druk was, heerste er wel gezelligheid op de Ring. Tussen de marktkooplieden bevon den zich ook leden van het comité Stichting Interieur Dorpshuis Renes se, dat zich ten doel heeft gesteld gel den in te zamelen voor het interieur van het dorpshuis, dat zal worden ge renoveerd. De kraam zal elke woens dag door een andere vereniging uit Renesse worden bemand. Woensdag werden er op de markt broodjes met warme wordt, droog- boeketjes en ganzenborden uit Re nesse door hun verkocht. Voor de be zoekers bestond ook de gelegenheid pijltjes te gooien en enveloppen te trekken. De woensdagochtend bracht in totaal 400,- op. Volgende week staat de Omnivereniging Re nesse achter de kraam. De eerste weekmarTct van het seizoen in Renesse. Het aardige is dat in genoemde plaats een Zeeuwse tentoonstelling te zien zal zijn, waarop o.m. het z.g.n. Brouwershaven-projekt wordt ge toond; een - wat genoemd wordt - ont- wikkelingsprojekt kleine scholen in een open leersituatie. Steenwijk is ver weg, maar - zo blijkt - Schouwen-Duiveland zal pre sent zijn. NIEUWERKERK Puzzelrit Op Hemelvaartsdag organiseert de M.A.C.Sparta" een puzzelrit, waar van de start plaats vindt bij Timmer man Natuursteen. BRUINISSE Seizoen-weekmarkt Op woensdag 19 mei start weer de seizoen-weekmarkt op Bruinisse. Dit jaar is door de marktkommissie een beleid nagestreefd dat zoveel moge lijk verschillende branches vertegen woordigd moeten zijn, welke ook hun kontinuïteit moeten waarbor gen. Vorige jaren kwam het wel eens voor dat standhouders afbelden of gewoon wegbleven met het gevolg le ge, ongezellige plaatsen op de markt. Voor dit jaar zijn een 20-tal stand houders benaderd die positief heb ben gereageerd. Gezamenlijk beman nen zij ongeveer 35 kramen op de markt, een handels gezellig heidsplaats bij uitstek. Ook z.g.n. dubbel branche-vertegenwoordiging wordt zoveel mogelijk vermeden. Van de Bruse middenstand is al leen de heer v. d. Bos vertegenwoor digd met bloemen, planten en tuinar- tikelen. In de maanden juli en au gustus zal de Stichting Festiviteiten de weekmarkt aantrekkelijker ma ken door het uitnodigen van beoefe naars van oude ambachten en hobby- klubs. (Vervolg van pagina 1) ging toe zijn wat neerkomt op een be drag van 40.000,—. De heer De Jonge liet weten, dat als men voor rijkssubsidie in aan- merkingwil. ,komen. men moet; .vol- doen aan de maten van de-bibliotheek, kwet. - '.."'F' Als zou blijken dat c.r.m. de subsi die niet beschikbaar stelt dan zal de bouw van de bibliotheek opnieuw ter diskussie worden gesteld. Hoewel hij voorstander is voor een bibliotheek vond de heer Janse het allemaal nog al grootschalig. „Het bedrag valt te gen en ik ben er een beetje huiverig van", zei Janse. Hij vroeg zich verder af, of het niet voordeliger zou zijn ge weest als De Schutse was aangepast als dorpshuis. Voorzitter Van den Aarsen zei, dat dit in eerste instantie ook was beke ken, maar dat het niet mogelij bleek een grote zaal te realiseren. Alle an dere mogelijkheden dan het huidige plan gaan volgens hem meer kosten. Bij de bouw van de bibliotheek is men tot het uiterste gegaan en heeft men 25% bezuinigd. Sober De heer J. van de Berge had de bi bliotheek soberder gedacht. De nood zaak van de grote zaal ziet hij niet in en hij had het beter gevonden als de bouw van het dorpshuis beneden de één miljoen was gebleven, wat niet wegneemt dat hij toch graag zijn me dewerking aan de bouw van het dorpshuis wil verlenen. „Voor een kwartje kan men nu eenmaal niet op de eerste rang zitten", zei de voorzit ter. De heer De Jonge was wel van me ning dat de bibliotheek kleiner van opzet kan zijn, maar dan zal men o.m. de jaarlijkse subsidie van 25.000,— in de personeelskosten moeten missen. De heer Tieleman wees nog eens op de ruimte welke men nodig heeft als slecht-weer-ak- kommodatie. De bibliotheek ius meegegroeid met de werkgroep en hij kan niet be grijpen dat men hier nu moeilijk over doet. Naar zijn mening is er vol doende aandacht geschonken aan de versobering. De voorzitter dacht, mede afhanke lijk van de subsidie-aanvraag bij c.r.m. voor de bouw van de biblio theek, om de bouw in twee fasen te laten plaatsvinden, waarmee de kommissie het eens was. Of de gehele fraktie's van de aan wezige kommissieleden hiermee in stemmen moet nog worden afge wacht, daar zij eerst nog rug gespraak moeten houden. Evenals voor Renesse zal worden geadviseerd om de bouw onderhand aan te beste den. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Terwijl ruim twee duizend havenarbeiders nog in sta king zijn hebben werkgevers en werknemers vrijdagmorgen in het gebouw van de havenwerkgeversve reniging SVZ in Rotterdam de onder handelingen over een nieuwe c.a.o. bij de graanoverslagbedrijven GEM, Grainwave en Maashaven-Silo (to taal duizend werknemers) hervat. ZIERIKZEE. Stijldansen is weer helemaal in opkomst, gezien de enorme belangstelling voor en de enthousiaste deel name aan het jubileumbal (eerste lustrum) van dansschool KramerVerleden week werden tijdens deze feestelijke bij eenkomst in de Concertzaal tevens suksesvolle demonstraties gegeven van ballroom- en Latin American dansen. Het werd een stijlvolle bijeenkomst. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) Woensdag 18 mei in Zierikzee ZIERIKZEE, 13-5. Leidsters van dagverblijf „Brug- zicht" in Zierikzee hebben het initiatief genomen tot een sportdag voor de pupillen van de Zeeuwse dagverblij ven. Op dit initiatief is positief gereageerd en de sport dag zal dan ook woensdag 18 mei aanstaande gehouden worden. Direkteur van het Zierikzeese dag verblijf, de heer J. A. van Bleijswijk verwacht ruim honderd deelnemers aan dit sportieve gebeuren. DEN HAAG. Minister drs'. J. de Koning van landbouw en visserij zal de twee „loden kraaien", die de stichting Kritisch Faunabeheer hem heeft toegekend, niet in ontvangst nemen. Hij heeft ze geweigerd, om- dat hij vindt dat de stichting hem met deze toekenning" ten onrechte be- ticl>£fyap een moreel era wetenschap pelijk onverantwoord faunabeheer. LISSE. De bolbloemententoonstel- ling Keukenhof in Lisse gaat twéede Pinksterdag, maandag 31 mei, dicht en niet zondag 23 mei zoals eerst de bedoeling was. AMSTERDAM, 13-5. Het Stook- kostenkomitee Amsterdam heeft donderdag aan wethouder Wolf- fensperger van gemeentebedrijven de brochure „afsluiten is asociaal" aangeboden, waarin van de wethou der maatregelen geëist worden om te voorkomen dat mensen die hun ener gierekening niet kunnen betalen af gesloten worden. In Amsterdam worden jaarlijks meer dan 5.000 huishoudens door het Gemeente Energiebedrijf (G.E.B.) af gesloten van gas en elektra. Volgens het Stookkostenkomitee zijn daar veel mensen bij, die hun rekening vanweger) de explosief gestegen gasprijs niet meer kunnen betalen. „Hoewel de gemeente Amsterdam de jongste verhoging van de gasprijs on aanvaardbaar vindt en weigert die af te dragen aan de Gasunie, blijven de mensen met hoge rekeningen zitten", aldus het komité. Wolffensperger had in januari al toegezegd de men sen die niet meer kunnen betalen niet meer af te sluiten, maar volgens het komité is dat in de praktijk een loze kreet gebleken, en gaat het afslui- tingsbeleid gewoon door. De verschillende wedstrijden zul len plaatsvinden op de groenstrook naast „Brugzicht", terwijl het onder deel zwemmen - uiteraard - in spor thal „Onderdak" afgewerkt zal wor den. Onderdelen Verder zullen de deelnemers van de vijf Zeeuwse dagverblijven hun krachten kunnen meten met touw trekken, ringsteken en op een hin- i. dernisbaan. ZOETERMEER. Het effekt van een doorstromingsheffing met als doel het vrij komen van voldoende betaal bare woningen voor de lagere inko mensgroepen zal gering zijn. Deze mening heeft de Raad voor de Volks huisvesting (RAVO) neergelegd in een voorlopig advies aan de minister van volkshuisvesting. DEN HAAG, 12-5. Alleenstaanden en gezinnen die uitsluitend van een minimum-inkomen of van een mini mum-uitkering moeten rondkomen krijgen dit jaar een tegemoetkoming in verband met de stijging van de kosten van levensonderhoud. Voor deze maatregel denkt het kabinet honderd miljoen gulden uit te trek ken, maar voor deze uitgave is nog geen financiële dekking gevonden, dit schrijft demissionair-premier Van Agt donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Advertentie Tussen tien>«n half elf 's ochtends worden de deelnemers verwelkomd; omstreeks elf uur gaan de wedstrij den van start. Om vier uur 's mid dags zal de prijsuitreiking plaatsvin den. Er werd een wisselbeker beschik baar gesteld en dat duidt op de wens van deze sportdag een jaarlijks te rugkerend evenement te maken. Op het wedstrijdterrein zullen ook twee tenten st^an opgesteld. Ter afslui ting van de sportdag zal daar tussen zes en acht uur gedanst kunnen wor den op muziek o.l.v. de heer IJzelen- berg uit Bruinisse. ROTTERDAM. De Rotterdamse sleep- en bergingmaatschappij Smit Internationale is er donderdag in geslaagd in de Golf van Mexico een LPG-tanker van het strand vlot te krijgen, die daar 4,5 maand heeft vastgezeten. AMSTERDAM, 13-5. De 17-jarige betonvlechter Rene Veeke uit Amsterdam is donderdag door een bedrijfsongeval in de Bijlmermeer in de hoofdstad om het leven gekomen. De jongeman liep tijdens het beton- vlechten van betonstaal in een in aanbouw zijnd kantoorpand aan de Hoogoorddreef achteruit en viel toen van de zesde etage. WEEK-AANBIEDING Mol 5-7. Zierikzee ZIERIKZEE, 13-5. Na enkele moeilijke jaren achter de rug te hebben, als gevolg van het ontbreken van een diri gent, doet de Zierikzeese Oratorium Vereniging weer een poging zich geprofileerd te laten horen op een vrij dag 21 mei a.s. te houden koncert in de R.K.-kerk. Onder leiding van de nieuwe dirigent de heer P. L. Zoomers te Middelhar- nis, is het koor er in geslaagd een interessant en veelzijdig programma samen te stellen, dat in de R.K.-parochiale kerk - op genoemde datum - ten gehore zal worden gebracht. Hoofdwerk van het programma is Mozart's Missa Brevis in D-dur, een devoot en schitterend werk, dat veel studie heeft vereist. Het koor wordt bij deze mis begeleid door de orga nist Piet Westhoeve. Jonge vokalisten Interessant is de medewerking van een viertal jonge studenten aan het Rotterdams concervatorium: Marja Verwijs (sopraan), Barbera Bosland (alt), Han Wesdorp (tenor) en Luuk Ensing (bas). Deze jonge veelbelovende voka listen zorgen ook voor individuele bijdragen, die staan aangegeven in het programmaboekje. Ook het orgel zal zich in solo- bijdragen laten horen. A capellawer- ken van het koor zijn werken van o.a.: Schubert, Bruckner. Palestrina, Van Berchem, e.a. Een drietal wer ken - w.o. de mis - wordt uitgevoerd met koor en orgel. Gestreefd is naar een zo afwisselend mogelijk pro gramma. De piano zal bij relevante onderde len worden bespeeld door mevr. H. G. J. de Regt-de Rijke, vaste bege leidster van het koor. Introduktie(?) Uiteraard hoopt het koor op pu blieke honorering van de inspanning die het koncert vordert. Als afslui ting van het winterseizoen, of zo men wil introduktie van het kultureel zo merseizoen, mag het vokaal gebeu ren zeker worden beschouwd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3