Er wordt nog druk diplomatiek gewerkt aan oplossing crisis deunloo b.u. Reagan en Breznjev AGENDA Abortus als noodoplossing Geen „uitverkoop" Falklands LOKALE EN REGIONALE REKLAME Sombere rede paus Adviezen na de crisis WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Problemen vergelijkbaar met die na val kabinet-Biesheuvel Druk beraad koningin Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE POOT installatiebedrijf LONDEN/BUENOS AIRES/NEW YORK, 13-5. Pre mier Margaret Thatcher heeft donderdag in het Lager huis verklaard dat haar regering werkt „aan een vreed zame oplossing, niet aan een vreedzame uitverkoop" in het Falkland-konflikt. Zij zei dit tijdens een spoeddebat over de al zes weken durende krisis in ant woord op kritische vragen van enkele leden van haar eigen konservatieve partij en beschuldigingen van sommige kranten. „In de kwestie van de soeve reiniteit moeten wij er absoluut op staan dat de Argentijnen niet aan een rege ling beginnen meteen al met het idee dat zij uiteindelijk de soevereiniteit over de Falkland-eilanden zullen hebben". Het krantenwezen toch al beducht voor de Ster-reklame, die de in komsten uit het advertentiewezen af roomt, is pas eerst goed beducht voor - wat genoemd wordt - lokale en regi onale Ster-reklame. Die soort rekla- me kan in de toekomst gespuid wor den door lokale zenders, die immers in opmars zijn. Om lokale radiozen ders de nodige kommerciële onder grond te geven, is het naar die vorm van Ster-reklame maar één stap meer en dan ontstaat in het valk van de krantenbedrijfstak een „nieuw noodgebied". Aanbidding van Loeke de Leeuw immers heeft veel trekken met die van het gouden kalf, omdat op zo stuitende wijze de gevestigde publi- citeitsorde wordt ondermijnd en dat in een tijd, waarin steeds meer kran tenexploitaties in moeilijkheden zijn gekomen, zullen komen of nu al mar ginaal draaien. De kleinschalige om roep, waarvoor men ook in Zeeland zo ijvert, is gekleed in de charmante japon van de onschuld, maar met re- klame op de lokale omroep is er - kommercieel gezien - niet veel on schuld meer te bespeuren. De omroep gaat dan (kommercieel) op de plaats zitten van de schrijvende pers. Nieuws en ontspanning zullen ge bracht worden in de met lelijke mu ziek omspeelde hitsige oppervlak kigheid, onderbroken door reklame, het geld waarvoor bij de ge-ijkte bronnen wordt weggezogen. Bij die kwade (toekomst)-kans komt nog het euvele plan ook lande lijk - bij de grote omroepen - de rekla- metijd te gaan verdubbelen en Sij- men zal moeten betalen, want het is schokkend wat het allemaal ineens moet gaan kosten als iets hoor- of zichtbaar wordt. Terecht gaan de krantenuitgevers er dan ook bij de minister op aandringen eens precies uit te zoeken welke effekten uitbrei ding van de reklame-uitzendingen op de pers heeft. Misschien dat ook deze tere zaak door de huidige kabinetskrisis niet onmiddellijk akuut wordt, maar het staat nu al vast dat de kranten (uitge vers) het door de minister in een nota neergelegde idee van „latere kom- pensatie" als het in de praktijk al mis gegaan is, verwerpen. Duidelijk is ook dat bij plannen rond lokale omroepen er vrijwel on middellijk een „clan" ontstaat, die de macht aan zich trekt en een positie opbouwt, waarin - minimaal met ze ker willekeur - instituten en „ande ren" - kunnen worden uitgesloten. De ijveraars hiervoor, plus de C.R.M.- minister, die denkt aan verdubbeling van de reklametijd, zijn met vreem de dingen bezig. Gewoon „op z'n Hol lands" zou men kunnen vragen: „moet dat nou zo nodig allemaal?" STRAATSBURG. Woeden verliet de Noordierse dominee Ian Paisley de vergaderzaal van het Europees Parlement in Straatsburg. Nadat hij in nogal felle bewoordingen het ge bruik van plastic kogels tijdens het handhaven van de orde had verde digd daalde van de banken hoonge lach en boe-gerope over hem heen. NEW YORK. Als er nu presidents verkiezingen gehouden zouden wor den in de Verenigde Staten, zou sena tor Edward Kennedy een voorsprong hebben op de huidige president Ro nald Reagan, zo blijkt uit een opinie peiling van Gallup. WASHINGTON, 13-5. De Ameri kaanse president Reagan hoopt dat zijn Russische kollega Brezjnjev gauw antwoordt op zijn voorstel eind juni onderhandelingen te beginnen over een vermindering van de inter- kontinentale kernraketten. Tijdens een p/erskonferentie donderdag zei Reagan dat het „geen makkelijk werk" zal zijn tot een overeenkomst te komen. FATJJVIA, 13-5. Enkele uren na de aanslag op zijn leven heeft paus Jo hannes Paulus een somber gestemde preek gehouden in het Portugese be devaartsoord Fatima. Hij repte niet over de aanslag, maar schetste een zeer somber beeld van de toestand van de mensheid. Hij sprak over de „bijna apocalyptische dreigingen die over de naties en de mensheid" hangen en over de „zonde die zich dieo heeft genesteld in de we reld". De 32-jarige Juan Frenandez Krohn, de Spanjaard die woensdaga vond met een bajonet op de paus af liep, is donderdag in Lissabon ver hoord. Als hij wordt beschuldigd van poging tot moord kan hij tot 15 20 jaar gevangenisstraf worden veroor deeld. Haar minister van buitenlandse za ken, Francis Pym, verklaarde dat er voor het eerst tekenen waren dat Ar gentinië werkelijk bereid is te onder handelen. De Britse militaire druk op de Argentijnse bezettingstroepen sorteert effekt. Wel waarschuwde hij dat militaire incidenten elkaar snel ler zouden kunnen opvolgen nu het net om de eilanden zich sluit. Soepeler In Buenos Aires leek president Le- opoldo Galtieri, die waarschuwde voor een ophanden zijnde Britse aan val, een soepeler houding aan te ne men in het konflikt. Om de soeverei niteit over de Malvinas te krijgen, is Argentinië bereid gedurende een re delijke periode besprekingen te voe ren, maar niet nog eens 149 jaar. Hij zei dat de Argentijnse vlag niet gestreken zal worden op de eilanden. Hij geloofde dat er andere manieren zijn om een voor de Engelsen aan vaardbare oplossing te vinden. DEN HAAG. VVD-fraktievoorzit- ter Nijpels heeft de koningin donder dag geadviseerd om af te zien van ie dere poging het demissionaire kabi net te lijmen. D'66-fraktieleider Brinkhorst heeft koningin Beatrix donderdag avond geadviseerd een informateur uit de kring van de democraten te be noemen, die zou moeten beginnen te proberen de breuk in het gevallen ka binet „zo gering mogelijk te laten zijn". Wim Meijer, leider Van de Tweede- Kamerfraktie van de PvdA heeft de koningin donderdagavond geadvi seerd een informateur of formateur uit CDA-kring aan te wijzen die een kabinet moet vormen dat verkiezin gen uitschrijft op de kortst mogelijke termijn. DEN HAAG. Het CDA is bereid om met ministers van één of meer andere partijen het interimkabinet te vor men. Maar om het kabinet uitslui tend te recruteren uit CDA-politici is geen begaanbare weg, zo meent Lub bers. NIJMEGEN, 13-5. Ouders met een verhoogde kans op een kind met een erfelijke aandoening hebben een ze kere morele verplichting om zich daarover te laten informeren en ad viseren. Bij ernstige afwijkingen van de vrucht is abortus als noodoplossing soms aanvaardbaar. Katholieke zie kenhuizen hebben in deze een eigen verantwoordelijkheid. Zij mogen in dit beleid afwijken van de opvattin gen van de kerkelijke hiërarchie. V.N.-sekretaris-generaal Javier Perez de Cuellar had op de zesde dag van zijn vredespogingen niets naders mee te delen na zijn licht optimisti sche geluiden van de dag tevoren. Hij zei met zijn medewerkers de balans te willen opmaken en zijn afzonder lijk overleg met de Brits ambassa deur, Sir Anthony Parsons, en de Ar gentijnse onder-minister van buiten landse zaken, Enrique Ros, te zullen voortzetten. BRUSSEL. De Belgische kamer van volksvertegenwoordigers zal vrijdag een speciale zitting houden om zich te beraden over de zaak- Vandenboeynants. ANKARA. Bij zijn aankomst in Ankara, donderdag, heeft de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Alexander Haig, Turkije gepre zen als een „waardevolle, standvasti ge vriend" van de Verenigde Staten en een onvervangbaar lid van het NAVO-bondgenootschap. Het waren achtereenvolgens dr. Th. L. M. Thuriings, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal, mr. W. Scholten, vice-president van de Raad van State, dr. D. Dol man, voorzitter van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal, drs. R. F. M. Lubbers, voorzitter van de Twee de Kamerfraktie van het CDA, W. Meijer, voorzitter van de Tweede Ka merfraktie van de P.v.d.A., drs. E. H. T. M. Nijpels, voorzitter van de Tweede Kamerfraktie van de V.V.D. en mr. L. J. Brinkhorst, voorzitter van de Tweede Kamerfraktie van D'66. Dit heeft het kabinet der konin gin meegedeeld. Deze vrijdag De koningin heeft voor vrijdag 14 mei op Paleis Lange Voorhout ach tereenvolgens uitgenodigd voorzitter A. G. van der Spek van de Tweede Kamerfraktie van de PSP, M. Bak ker, voorzitter van de Tweede Ka merfraktie van de CPN, ir. H. van Rossum, voorzitter van de Tweede Kamerfraktie van de SGP, mevrouw drs. M. B. C. Bekkers-de Bruijn, voorzitster van de Tweede Kamer fraktie van de PPR, M. Leerling, voorzitter van de Tweede Kamer fraktie van de RPF en G. J. Schutte, voorzitter van de Tweede Kamer fraktie van het GPV. Dit zijn enkele konklusies uit het rapport over erfelijkheidsadvise- ring, prenataal onderzoek en abortus van het Katholiek Studiecentrum (KSC) van de Katholieke Universi teit in Nijmegen. In het rapport wordt verslag gedaan van de diskus- sies van de werkgroep bioweten- schappcn van het KSC. Deze groep bestaat uit negen katholieke weten schapsbeoefenaars van de genees kunde, sociale wetenschappen, filo sofie, theologie, biologie en rechtsge leerdheid. Zaterdag 15 en zondag 16 mei Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, Tel. (01110) 6066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duive- land. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bemardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Vrijdag 14 mei Zierikzee Visstraat. Schilderklub „Tussen de Havens", Open huis. 14.00 tot 16.00 uur. Concertzaal. Filmkring Ziejook, Manhattan. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zierikzee Visstraat. Schilderklub „Tussen de Havens", Open huis. Van 10.00 tot 16.00 uur. Concertzaal. Film: „History of the World". 19.00 en 12.30 uur, a.l. Concertzaal. Film: „Platvoet aan de Nijl". 20.00 uur, a.l. Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Ouwerkerk Strandje Ouwerkerk. Verzamelen natuurpuzzeltocht, Natuur- en Vogel wacht Schouwen-Duiveland. 10.00 uur. Nieuwerkerk Muziektent. Zomeravond-koncert. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Radio-drive-inn Disco. 20.00 uur. Maandag 17 mei Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Raadsvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond Int. Ver. Philatelica. 20.00 uur. Kerkwerve Heuvelsweg. Ingebruikstelling fiets pad. 15.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Gemeentehuis. Onderwijs Kommis sie Duiveland. 20.00 uur. Een stevige poot is vanonder hét kabinet gevallen of gestoten en het is verre van mij daarmee te spotteii. Het kabinet is (uiteraard) een eindjk voorover komen zakken en dat is voor een netjes opgeruimde kameA geen gezicht. Maar nu is het afgeloA pen; men mag het geborneerd noe-\ men of protserig o.k. maar ik ga bij de telefoon zitten om te horen ,,of ze me (of u) soms nodig hebben". Ik wil enkele - zij het niet helemaal originele - suggesties doen, om de zaak te klaren en b.v. teruggrijpen naar de floioer poweruit de zesti ger jaren. Nee, de toekomstige kabi netsleden behoeven niet in het Von delpark te slapen of - om het regio naal te lokaliseren - aan het Beiers- dijkje. De kabinetsleden krijgen al lemaal wél een bloemetje in de mond of op de revers gespeld. Dat staat zo mieters. Zag ik deze week toch zelf op de korendag. Er was een koor bij, waarvan de leden allemaal een lelie achtige bloem in het knoopsgat droe gen. Eerst meende ik dat er een voor tijdig oranje-feestje was losgebro ken, maar het gold gewoon versie ring. Blij zijn met het gebeuren van de dag en dat met een bloem laten zien. Prachtig toch. Overigens warm was het wél op die korenavond en een hele zit natuur lijk, van kwart over zeven tot na elf uur. 't Was mooi, daar niet van, maar er boorrelden toch hartstochtelijke verlangens op naar de verrukkelijke zomeravond, waarop heel langzaam het daglicht doofde. Kon je zien door de vensters. Een dame kreeg in de pauze een bekertje koffie otier haar smetteloze bloes. ,,Ik ben een uitzon dering" riep ze alsmaar: ,,ik ben de enige, die een bekertje koffie over me heen heb gekregen". En dat was ook zo. Intussen naderen de verkiezingen, als ook nog niet andere verkiezingen naderen, want je weet maar nooit. Dan moeten 's avonds de cijfertjes weer kloppen. Tellen, rekenen, staat jes maken; de demokratie eist ook wel wat. Intussen durf ik het bijna niet neer te schrijven, maar 't zou eens moeten regenen. Onze waterton (achter in het omvangrijke tuinen- komplex, waar net de poes in past) is bijna leeg en een eenzame agrariër, zei van de week: ,,'t is lillik droaga maar ja laten we maar van de zon ge nieten hoor, want als het eenmaal be gint. Je hebt maar twee buitjes nodig; één van vijf weken en één van drie maanden en de zomer is gepiept. Steunt nergens op, maar toch geloof ik dat de zomer vriendelijk zal doen. Gewoon een gevoel, maar de wens kan de vader van de gedachte zijn. Nou en, als het dan maar een goede gedachte is. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.00 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Maandag 31 mei Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. DEN HAAG, 13-5. De politieke ^ituatie die ontstaan is door de val van het tweede kabinet-Van Agt is vergelijkbaar met de problemen waarin het' kabinet-Biesheuvel bijna tien jaar gelden verzeild raakte. donderdag en vrijdag aan haar wor den uitgebracht zal de koningin moe ten bezien welke mogelijkheid het meest reeel is. Ook toen was er sprake van eeri ka binetsbesluit, dat door de ministers van één partij - in- dat.geval de be windslieden van DS'70 - niet werd gedeeld. Die bewindslieden boden op grond daarvan hun ontslag aan de koningin aan. De overblijvende mi nisters van het kabinet gingen, nadat ook zij hun prtefeuilles ter beschik king hadden gesteld, over naar een rompkabinet, dat de taak kreeg om verkiezingen voor te bereiden en de Kamer te ontbinden. Ook nu Een dergelijke konstruktie zou ook nu mogelijk zijn. De ministers van CDA en D'66 zouden in dat geval als volwaardige bewindslieden door gaan om de lopende zaken af te han delen en verkiezingen voor te berei den. Het is in dat geval wel gewenst dat andere partijen in de Tweede Ka mer, bijvoorbeeld de VVD, zich be reid verklaren om het kabinet te ge dogen. Op grond van de adviezen die Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meer tens, tel. 01113-2215. DEN HAAG. De voor het seizoen gekorrigeerde werkloosheid is in april gestegen tot boven de half mil joen, zo blijkt uit de voorlopige cij fers van het ministerie van sociale zaken. In vergelijking met maart steeg de voor het seizoen gekorri geerde werkloosheid met 22.000 tot 504.200. Bij de mannen bedroeg de stijging 17.800, bij de vrouwen 4.500. DEN HAAG, 13-5. Koningin Bea trix heeft donderdag een groot aantal politici ontvangen op Paleis Lange Voorhout die haar hebben geadvi seerd over wat er nu moet gebeuren om uit de kabinetskrisis te komen. Dinsdag 18 mei Zierikzee Wijkgebouw. Slotmiddag bejaarden- gymnastiek (beide groepen). 15.30 uur. Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Pompstation Adriaan van de Weijde- weg. Vertrek exkursie Natuur- en Vogelwacht. 19.00 uur. Haamstede Zaal Geref. kerk. Kreatieve avond NCVB. 19.45 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 20.30 uur. Brouwershaven 10 Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond. van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Klaverjas wedstrij den. 20.00 uur. Nieuwerkerk Timmerman-Natuursteen. Start Puz- zelrit. 14.00 uur (inschrijven: 13.00 uur). Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Maandag 24 mei Rennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Dinsdag 25 mei Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief kommissie. 15.30 uur. Ellemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 7 mei, film „The Exorcist", 20.30 uur. Zaterdag 8 mei. Autopuzzelrit, 20.00 uur opgeven tussen 19.00 en 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 15 mei, optreden „Blaze", 21.30 uur, leden 4,—, niet leden ƒ8,-. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: deze week vrijdag gesloten, zaterdag geopend van 19.30- 23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2