n THIEN intermeubel deurloo trimetal Wij geven minstens f 250,- voor uw oude bankstel 1 La Moustache" jongens en meisjes SILVANOL Leuke PIRATENBROEKEN FOLMER SERVICE GELD 1e en 2e HYPOTHEKEN 20% KORTING Van 15 tot en met 29 mei Uw inruilbankstel brengt nu veel geld op j Gemeente Westerschouwen HINDERWET GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET I 1 Bistro LEKKER ETEN - ZEKER WETEN! Oösterland, Korenbloemstraat 17 *ii Bistro 't Schuitje Schilde r met de verf van de vakman! De VAKMAN SCHILDER adviseert trimetal Groothandel Ribbens Coatings Son gratis kJeurenbrochure\ 32,50 f 37,50 Adverteren doet verkopen! VEILING AUTOVERZEKERING M0T0RVERZEKÈRING 40% H. VAN DUKE i i VRAAG VRIJBLIJVEND TAXATIE Zierikzee, eigentijdse meubelen. Meelstraat 31. Tel. 01110-2946 Zierikzee, klassieke meubelen. Meelstraat 33. Tel. 01110-2946 10 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 16 april en 21 april 1982 bij hen aanvragen voor een vergunning in gevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. J. K. M. Kempen te Renesse voor het oprichten en in werking hebben van een supermarkt, gelegen aan de Hoogenboomlaan 7a te Renesse; 2. P. J. Landegent te Burgh-Haamstede voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun ning voor een molen en een pannekoekenhuisje, gelegen aan de Burghseweg 53 te Burgh-Haamste de; De aanvragen en ander terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 14 juni 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 17 en 24 mei 1982 en op dinsdag 1 juni 1982 en maandag 7 juni 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 14 juni 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma ken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1615, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan- wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvragen voor een vergunning inge volge de Hinderwet van: 1. H. Landegent te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een land bouwbedrijf, gelegen aan de Dapperweg 20 te Burgh-Haamstede; 2. A. Capelle te Burgh-Haamstede, voor het oprich ten en in werking hebben van een campingbe- drijf, gelegen aan de Hogezoom 75 te Burgh- Haamstede. positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking alsmede de aanvraag en an dere terzake zijnde stukken liggen op het gemeente huis ter inzage en wel tot 28 mei 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 17 en 24 mei 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 28 mei 1982 schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoe ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma ken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 14 mei 1982 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken in gevolge artikel 12 en 29, eerste lid van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, bekend dat bij hen aanvra gen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. de heer W. M. Luiting, Vierbannenstraat 2 Nieu- werkerk om vergunning tot het uitbreiden van zijn inrichting voor de opslag van gas en petroleum op het adres Vierbannenstraat 2, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie F, nr. 309; 2. de heer M. W. de Rijke, Oostweg 1, Ouwerkerk om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en vee teeltbedrijf op het adres Oostweg 1, kadastraal be kend gemeente Duiveland, sectie E, nr. 235. De aanvragen en ander ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentehuis, Kerkring 3, te Nieuwerkerk ter in zage en wel van 14 mei tot en met 14 juni 1982, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op de maandagavonden gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7). Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. Voor de onder 1 vermelde aanvraag kan een ieder ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren in brengen op de openbare zitting waar gelegenheid wordt gegeven tot gedachten wisseling, te houden op 1 juni 1982 om 9.30 uur op het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Voor de aanvraag vermeld onder 2 zijn zij vornemens de vergunning te verlenen, onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij ons college worden ingediend. Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikkin gen kan later, behalve door de aanvragers en de advi seurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij re delijkerwijze niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 12 mei 1982 f' Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! HAVEN N.Z. - BROUWERSHAVEN TELEFOON (01119) 1739 Bon Giorno viert de Zomer met nieuwe,leuke slips,lekker N^-J^dstrijd toe.' WkinisBpJe ^50"nu 3,95 100% katoen of badstof. heupeUpje ƒ.4*75"nu 4,50 100% katoen of badstof. Pak dat voordeel en vraag meteen een j<r V?J wedstrijd formulier. Wie weet \r4W&>> win je wel zo'n móórdvakantie. WfejV P De slip met het gouden haantje. St. Domusstraat 58 Zierikzee - Telefoon 01110-2345 Ruime ééngezins (hoek)woning met garage en schuur. L-vormige woonkamer met open keuken, boven 3 slaapkamers en een badkamer, daarboven met een vaste trap bereikbare ruime zolder. Prijs: f 99.000,— k.k. J.CARIBBENS, MAKELAAR ONR. GOEDEREN EN ASSURANTIËN ELKERZEESEWEG 23, 4322 AH SCHARENDIJKE vraagt voor het seizoen voor de bediening Min. leeftijd 17 jaar Sollicitaties na telefonische afspraak 01110-3015 Welke verf is nou beter dan die waarmee de vakman zelf werkt. In plaats van met een "verf voor amateurs"' te schilderen, is het verstandiger - voor slechts een paar guldens meer- echte VAKMANVERF te kopen Die gaat langer mee, dus minder werk en per saldo besparing door kwaliteit! trimetal VAKMAN VERVEN, zowel voor de vakman als de zelf-schilder een kwaliteitsbegrip. Vraag het de vakmanverf-dealer U herkent zijn zaak aan het blauwe tnmetal VAKMAN vignet "Houtwerk buiten beschermen met een duurzame volle verflaag... uniek vanwege ultradikke verffilm (1 20 micron) maximale bescherming transparante en dekkende tinten vochtregulerendI VAKMANVERVEN Besparing door kwaliteit! Westkolkstraat 40, Terneuzen Telefoon 01150-95353 Bel ons voor het adres van een dealer bij u in de buurt. zend mij uw 32 blz kleurenbrochure gratis alsook uw uitgebreide lijst met TRIMETAL vakmanverf-dealers Naam Adres: (mag ongefrankeerd opgestuurd worden met vermelding op ^omslag Antwoordnummer 138-6200WC Maastricht) Viaductweg 78 - 6222 AB Maastricht 043-14941 in: bleu - wit - rood en blauw Gestepte zak en pijp Pijpen met veters 116-140 146-182 APPELMARKT 24 - ZIERIKZEE OOOOOOOOOOOCOOOOPOOOOOOCCOOOOOOOOOOOCOOOCj Specialist in verwarmingsonderhoud Voor reparatie onderhoud en storingen aan cen trale verwarming en alle andere verwarmingsappa raten. DREISCHOR 01112-1688 tbOOOOOOCCOOOOOOOOOOCOOCQOOOOOOCCOOOOCQOOOC NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is'voorne mens op woensdag 19 mei 1982 te 11.00 uur v.m. in het café-restaurant „Huis van Nassau" aan dte Lange Nobelstraat 2 te Zierikzee PUBLIEK TE VERKOPEN: a. Krachtens artikel 1223 BW.: Het huis, tuin, schuur en stoepJ aan de Breedstraat 15 te Zierikzee, Kad. bek. gem. Zierikzee sectie L nummer 273, groot 79 cen tiaren; Eventuele ontruiming komt voor rekening van de koper. b. ten verzoeke van zijn opdrachtgevers: 1. Het winkelpand aan de Korte Sint Janstraat 6 te Zierikzee, kad. bek. gem. Zierikzee sectie L nummer 946 ged. groot ong. 90 centiaren. Het pand is aangewezen als beschermd monu ment. 2. Het nog niet volledig afgebouwde woonhuis aan de Beldert 5 te Dreischor, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie L nr. 229, groot 10.30 aren. 3. Het woonhuis met aanhorigheden en tuin aan de Lange Blokweg 27 te Zierikzee, kad. bek. gem. Zierikzee sectie H nr. 138, groot 8.60 are. De sub b gemelde panden zijn ontruimd te aan vaarden na betaling van koopsom en kosten. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van gun ning. Betaling koopsom van alle panden uiterlijk op 18 ju ni 1982. Bezichtiging in overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris (tel. 01110-5051). MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, Vh of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. f 2.000,-24x102,23 f 15.000,— 72x320,92 f 3.000,-36x111,30 20.000,— 72x423,67 f 5.000,-48x150,46 f25.000,- 72x526,42 f 8.000,— 60 x 199,48 f 30.000,— 120 x 461,34 f 10.000,— 72 x 218,17 f 40.000,— 120 x 610,92 tot 70% no claim OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110) 2605 Mulockstraat 22 Zierikzee HBBnBxiBmBirwriN'tiiiirt r B 4 4 I 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10