^4 O i' Dagverblijf „Brugzicht" zet zich in voor een dierenwei Twee miljoen voor bouw twee dorpshuizen en bibliotheek Extra werk in onderwijs in Zeeland (§3^7 '"V DE ZIERIKZEESCHE COURANT In gemeente Westerschouwen Bouw bibliotheek in twee fasen Plan direktie en ouderkommissie Mh Pt Bitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 14 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23114 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Handtekeningenaktie kleine regio-scholen BURGH-HAAMSTEDE, 13-5. In de donderdagavond gehouden vergadering van de kommissie Openbare Wer ken van de gemeente Westerschouwen stond de verbou wing van het dorpshuis te Renesse en het realiseren van een dorpshuis te Burgh-Haamstede centraal. Door de overdracht van de Oostenrijkse woningen aan de Stich ting Renesse is hiervoor een bedrag van rond de 2 mil joen beschikbaar gekomen. Dar in eerste instantie de plannen te duur uitvielen is er in overleg met de archi- tekten gepoogd om tot een versobering te komen. De heer L. Tieleman vestigde er de aandacht op, dat de werkgroepen een belangrijke mate van inspraak hier bij hebben gehad, waarbij hun wen sen duidelijk zijn meegenomen. De heer J. Janse zei eigenlijk niets van het werk van de werkgroepen af te weten en ook niet van het plan van Burgh-Haamstede. De voorzitter, wethouder P. M. van Aarsen maakte duidelijk dat iedere fraktie, met uitzondering van het laatste plan, toch de beschikking heeft gekregen over de tekeningen. In eerste instantie werd aandacht ge schonken aan de verbouwing van het dorpshuis te Renesse. De kosten hier voor worden geraamd op een bedrag van 585.000,— wat neerkomt op een tekort van 8.000,—, dat kan worden gedekt door de rente van het restant van het totale bedrag dat per 1-1-1983 nog niet is uitgegeven. De direkteur gemeentewerken M. van Meerten gaf vevolgens een uit eenzetting over de bouw. Dak Een vraagteken is nog of het dak van het bestaande gedeelte moet worden vernieuwd. Dat komt neer op een bedrag van 35.000,—. Volgens de heer Van Meerten is het dak nodig aan vernieuwing toe. Gaat men er niet toe over, dan zal dit toch binnen een periode van vijf jaar moe ten gebeuren. Bij het realisren van het plan is door de architekt duide lijk uitgegaan van het wensen-pak- ket van de werkgroep. In vorm is het huidige plan gelijk gebleven aan het eerste plan. Om te bezuinigen is de kelder on der het toneel komen te vervallen. Bij de toiletgroepen zal het sanitair worden vernieuwd, net als de keu ken. De oorspronkelijk geplande vouwwanden komen te vervallen. De verwarming is afgekeurd en zal moe ten worden vernieuwd. De peu terspeelplaats wordt op eenvoudige wijzw uitgevoerd. Getracht is om het als een dweil uit te wringen, wat dan ook is ge beurd", zei de heer Van Meerten. Naar aanleiding van een vraag van de heer J. Janse zei de direkteur ge meentewerken, dat het realiseren van de vouwwanden een onbetaalba re zaak is welke nu uit bezuiniging soverwegingen zijn weggelaten. De heer S. Roos was blij, dat er kostenbesparend is gewerkt. De heer L. Tieleman feliciteerde het kollege, dat men op een tekort van 8000,— is uitgekomen wat nog gedekt kan worden door de rente. Wachten Met het vernieuwen van het dak zou hij willen wachten tot na de aan besteding. De sekretaris de heer J. W. de Jon ge was het hiermee niet eens, gezien de ervaringen uit het verleden. Hij zag liever dat dit gelijktijdig ge beurt, een standpunt waarmee Tiele- -man zich wel kon verenigen. De heer Tieleman was ook verheugd, dat er werk op de markt kan worden ge bracht. De heer J. Janse wilde weten of al les toch wel serieus is bekeken. Voor zitter Van den Aarsen: „men kan al tijd voor tegenvallers komen te staan". „In het verleden zijn wij al meer voor verrassingen geplaatst, maar dit zullen wij toch in de toekomst willen voorkomen", zei de heer Roos, die verder aandrong op een tijdige voorlichting als er iets scheef zit. De indruk van de heer J. van den Berge was, dat men met al de aangebrachte bezuinigingen toch boven het geplan de bedrag zat. Hij had liever gezien, dat men hier onder was gebleven. Zakelijk gezien dacht hij dat men het dak bij de aanbesteding moet meenemen. Hij zei achter de verbou wing van het dorpshuis te staan, waarbij hij hoopte tijdens de bouw niet voor verrassingen te komen staan. Voorzitter Van den Aarsen liet we ten, dat er een nauwlettende kontro- le op de kostenbewaking zal plaats vinden tijdens de bouw. De kommissie was in zijn geheel van mening dat de aanbesteding moest plaats vinden en dat het dak hierin moest worden meegenomen. Sekretaris De Jonge deelde nog mee, dat niet eerder tot de aanbeste ding kan worden overgegaan voor dat blijkt dat de gemeenschap van Renesse aan de voorwaarde heeft voldaan om voor de inrichting zorg te dragen. Burgh-Haamstede Daar ook de bouw van het dorps huis te Burgh-Haamstede veel te duur uitkwam, kosten meer dan een miljoen, heeft men ook hiervoor een versobert plan gemaakt. De direkteur gemeentewerken noemde het een ingewikkelder plan dan dat van Renesse. In Haamstede maakt men gebruik van een bestaand gebouw, de voormalige huishoudschool De Schutse. De grote zaal, welke nu plaats geeft aan 350 personen, is wat kleiner gemaakt, evenals de entree naar de zaal. Het oefenlokaal voor de muziek is komen te vervallen en zal nu kun nen plaats vinden op het podium. Alles is zo ingericht, dat het overal toegankelijk is voor gehandicapten. Bibliotheek De bibliotheek is gepland in een bestaande poot van het huidige ge bouw. De heer Roos wilde weten, hoe de welstandskommissie staat tegeno ver beide gebouwen. De heer Van Meerten liet weten, dat men voor beide instemming heeft gekregen. De heer Roos kon zijn instemming betuigen met de aangebrachte verso beringen. Als antwoord op een desbe treffende vraag werd hem medege deeld, dat de kosten voor de bouw van de bibliotheek neerkomen op 317.000,—, waarbij de inrichting in begrepen. Het bedrag van 400.000,— heeft verschrikkelijk zeer gedaan, maar dit vond de heer Roos nog altijd een zeer hoog bedrag. Rijkssubsidie De heer Van Meerten zette uiteen, dat de kozijrien zich een zodanige staat bevinden dat zij aan vervan- Vervolg pag. 3 Advertentie ZIERIKZEE. üe (volle) Chr. Ger. Kerk tijdens het koncert van de Korengemeenschap Schouwen-Duiveland, bij gele genheid van het 10-jarig bestaan dier gemeenschap. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MIDDELBURG, 13-5. Zeeland krijgt werkgelegenheid voor 15 mensen: 14 onderwijskrachten en 1 begeleider. De extra werkgelegenheid volgt op de toe kenning van zes projekten emt een looptijd van vier jaar en een geldbedrag van 3 miljoen, afkomstig van het ministerie van sociale zaken en werkgele genheid. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Op dinsdagavond 18 MEI 1982 willen wij graag met de inwoners van BURGH ons verkiezings programma bespreken. Om 20.00 uur in cafetaria Westhoek WESTER SCHOUWEN Het projekt borduurt voort op het rapport „een perspektief voor de kleine basisschool in Zeeland" van 1979. Kleine kleuter- en lagere scho len die met andere kleine scholen aan de basisschool willen gaan werken, komen in aanmerking voor de pro jekten. Zij moeten daartoe ba sisteams vormen, die uit ongeveer twaalf onderwijskrachten bestaan. Aanmelding kan per school gebeu ren, maar ook kunnen scholen vooraf een basisteam vormen en zich daarna als team aanmelden. Wordt een pro jekt toegewezen, dan krijgen de sa menwerkende scholen negen extra schooltijden. Gaat het om een ba sisteam met twaalf onderwijskrach ten, dan gaat het dus om 21 schooltij den (12+9). De extra schooltijden moeten wor den vervuld door werkloze onder wijskrachten die jonger zijn dan 27 jaar en langer dan negen maanden bij het arbeidsbureau zijn ingeschreven. ZIERIKZEE, 13-5. Vorig jaar bij de officiële opening nog een wens, volgend voorjaar waarschijnlijk een feit: een gezellige dierenweide bij dagverblijf Brugzicht in Poortambacht. Direkteur J. A. van Bleijswijk liet desge vraagd weten te denken aan wat „klein spul", zoals bok jes, berggeitjes, schapen en lammeren. WESTENSCHOUWEN. 14-5. Donderdagavond (17.15 uur) ontstond op tot nog toe onverklaarbare wijze brand in een schuur aan de Lageweg 3 van J. C. B. uit Haamstede. De brandweer van Haamstede en Renesse waren zeer snel ter plaatse, maar het vuur greep snel om zich heen: een uitslaande brand, die ook de aangrenzende zomerwoning in vlammen zetten. Omstreeks 17.40 uur kon het sein brand meester" worden gegevengevolgd door een uur nablussen. De ravage was inmiddels groot. Brandweermannen konden slechts een bankstel van de vlammen redden. De totale schade bedraagt ongeveer f 25.000.-. De eigenaar was niet verzekerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Inmiddels heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen di rektie en ouderkommissie van Brug zicht en wethouder P. de Rijke. De laatste liet desgevraagd weten, dat er van wordt uitgegaan, dat het par- tikulier initiatief een belangrijke bijdrage zal leveren voor realisering en het onderhoud van een dergelijke voorziening. Hij liet weten vertrouwen te heb ben, dat kollege en ten slotte de raad dan de nodige medewerking zullen verlenen. De grond waar de dieren wei gekreëerd zou moeten worden betreft de groenstrook tussen de Mie- reweg en de Laan van St. Hilaire. De ze grond is eigendom van de gemeen te. Geen toezeggingen De wethouder zei thans nog geen enkele toezegging te hebben kunnen doen aan de direktie en ouderkom missie van Brugzicht. Eerst dient een schets en een kostenraming op tafel te liggen, voordat nadere beloften kunnen worden gedaan. De heer De Rijke verwacht, dat het realiseren van een dierenwei geen al te hoog be drag behoeft te vergen, maar waar schuwde de betrokkenen toch nu reeds voor de vrij kostbare post, die de afrastering zal gaan vormen. De zorg voor het onderhoud acht de wethouder ook niet in eerste instan tie thuis bij de gemeente en derhalve deed hij de suggestie t.z.t. een stich tingsbestuur te vormen, die de ver antwoordelijkheid zal dragen. Zijn gedachten gingen daarbij uit naar mensen in de nabije omgeving, die bereid zijn zich voor een dergelij ke voorziening in te zetten. De ouder kommissie toonde zich volgens de wethouder enthousiast na dit eerste gesprek. Getracht zal worden een bredere kommissie te vormen met mensen, die in staat zijn een schets te De scholen die een projekt krijgen toegewezen, vebinden zich aan enke le verplichtingen, zoals het maken van verslagen en het opstellen van plannen. Alle schoolbesturen in Zeeland (van openbare en bijzondere kleuter en lagere scholen) hebben van g.s. een brief gekregen met een uiteenzet ting van de mogelijkheden. Ook de kleuterleidsters en onderwijzers van die scholen zijn op de hoogte ge bracht. De schoolbesturen is ge vraagd zich voor 1 juni aan te melden bioj de provincie. Half juni beslissen gedeputeerde staten welke scholen mee kunnen doen. BRUSSEL. De Europese Gemeen schap lijkt op dit ogenblik met ze venmijlslaarzen af te stevenen op wat de grootste krisis uit haar bestaan kan worden. maken, een begroting op te stellen en daadwerkelijk uitvoerend werk wil len verrichten. Volgend voorjaar Op het ogenblik wordt ervan uitge gaan, dat - als alles meezit - de die renwei volgend voorjaar gereali seerd kan zijn. Wethouder De Rijke veronderstelt, dat er dan ook nog een looppad (bij voorbeeld met houtsnippers) moet worden aangelegd vanaf de Sehel- destraat naar de Mierestraat ten be hoeve van het - vooral - jeugdige pu bliek, dat ongetwijfeld met groot en thousiasme de dierenwei zal bezoe ken. Advertentie Verwachting tot zaterdagavond: Zonnig Zonnig; minimumtemperatuur van 7 graden in het zuiden tot dicht bij het vriespunt in het noordoosten van het land; middagtemperatuur van om streeks 17 graden in het Waddenge bied tot ongeveer 23 graden in Bra bant; matige zuidoosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 18 mei: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuid 4 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkr.: zuidwest 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidoost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 15 mei Zon op 5.47, onder 21.27 Maan op 2.56, onder 11.38 16 mei Zon op 5.46, onder 21.28 Maan op 3.25, onder 12.46 17 mei Zon op 5.44, onder 21.30 Maan op 3.49, onder 13.58 Laatste Kwartier: 16 mei (7.11) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 15 mei 8.40 20.54 2.19 14.41 16 mei 9.41 21.58 3.17 15.43 17 mei 10.53 23.06 4.23 16.52 Doodtij: 18 mei HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het blijft droog en zonnig. Be palend voor het weer is een krachtig hogedrukgebied, dat zich van de Bal kan over ons land en de Noordzee naar het zeegebied ten oosten van IJsland uitstrekt. De luchtdruk is laag boven het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland. De scheidingslijn van beide druksystemen ligt boven Spanje en de Britse eilanden. Daar is veel be wolking en af en toe regent het er. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1