Niet alleen een spoiler maakt een auto sportief. VERHAGE'S VOLKERI COMPLETE TUINSET Buiten spelen JURKJES VOOR JOH. DE VRIES jongens en meisjes SPEELGOED 8c HOBBY verse asperges C. M. V. d. Velde ^Holty'njpde Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland Reparaties Walhout The Dynamic Car ISTA&ZN. OOSTERLAND Mededelingen Gemeente Zierikzee Bistro 't Schuitje Staande schommels vanaf f 89,00 Glijbanenf 159,00 Zandbakkenvanaf f 29,50 Badjesvanaf f 14,95 Bolderwagensvanaf f 89,00 en vele andere artikelen. »INTERTOVS« Vraagt onze advertentietarieven! (teief. 6551)I FOTOCOPIEEN 9 Vanaf heden zijn er dagelijks weer uit eigen tuin. Gaarne tijdig bestellen Oudeweg25 - Zierikzee - Tel. 01110-2904 b.g.g. 4334 Ze horen er weer helemaal bij, dit seizoen. Lekkere, frisse zomerjurkjes, van bijvoorbeeld fijntjes gestreepte, óf gebloemde stofjes (ook 100% katoen).' In de actuele mode tinten (erg zomers, dit jaar!) Jurkjes waaraan zomervrouwen behoefte hebben. Ze zijn er nu. Speciaal voor Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110-2816 WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER 2 stapelbare lattenmatten stoelen, hoog 2 stoelen, laag, met fraai gedessineerde kussens 1 tafel met parasolgat 1 bijpassende parasol 1 bijpassend tafelkleedje Complete 11-delige set HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Kies de Nieuwsbode voor uw advertentiereklame! Wij hebben weer volop perkplantjes zoals petunia's, afrikaantjes, salvia's enz. Extra reklame: Geraniums2,95 4 voor10,00 Da's goed koop Maroc sinaasappelen 12 voor2,95 24 voor5,00 Volle kist 125 stuks 23,95 TELEFOON (01114) 2028 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer 1 Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- i voetsluis, tel. 01883- 1 18566. Havepplein 1, Zie- rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re- paraties aan horloges, i sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet i bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Wegens vakantie gesloten van 17 t/m 29 mei a.s. HORLOGER - JUWELIER Haamstede - Tel. 01115-1532 Het zal misschien voor sommige auto- mobfl.isten bijzonder teleurstellend zijn: alleen een spoiler maakt een auto nog niet sportief. Een auto is sportief, omdat hij van huis uit als zodanig bedoeld is. Bezie de nieuwe Rover modellen bij ons in de showroom en u snapt onmiddellijk wat wij bedoelen. Neem bijvoorbeeld de 2600 Seen uit gesproken voorbeeld van een auto die net zo sportief is als hij er uit ziet. Om de welbekende „0 tot 100" te realiseren, stelt de zes cylinder lijnmotor uw geduld slechts 11,3 seconden op de proef. En wanneer u de berispende blikken van een tweetal gehelmde heren in een Por sche durft te riskeren, dan lijkt het ons in dit verband van belang te melden dat de top van de 2600 S honderdtweeënnegentig kilome ter per uur bedraagt De nieuwe Rover 2600 S heeft standaard onder andere vijf versnellin gen (automaat tegen meerprijs leverbaar), stuurbekrachtiging compleet instrumenta rium en centrale deurvergrendeling Kortom, de nieuwe Rovers zijn zo compleet en luxueus, dat extra accessoires nauwelijks denkbaar zijn. Bovendien combineert de Rover 2600 S zijn sportieve prestaties met een econo misch benzineverbruik-1:11 bij 120 kilometer per uur (ECE-norm)". Het risiko van een dikke benzinebon loopt u bij hoge snelheden dus zeker niet. De nieuwe Rover is nu verkrijgbaar in zes uitvoeringen De Rover 2000 vanaf f 30.990,-,de2300 Sv.a.f 35.900,-,de2600 S v a. f 39.900,- en de 3500 Vanden Plas v a f 49900,-. Mogen we u dan nü uitnodigen voor een stevige proefrit? Prijzen zijn incl. BTW af fabriek, excl rijklaarmaak- kosten. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbe houden 'De Rover 2600 S rijd 1 op 14,5 bij 90 km/uur, 1 op 11 bij 120 km/uur en 1 op 6,7 in stads verkeer (volgens ECE-norm). vanaf f30.990,- Uw British Leyland dealer St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 Publikatie ingevolge Wet openbaarheid van bestuur Het college van burgemeester en wet houders van Zierikzee deelt mee, dat de volgende aan hem uitgebrachte adviezen van niet-ambtelijke advies commissies voor een ieder ter inzage liggen in de gemeenschappelijke bi bliotheek aan het Groeneweegje en bij het bureau voorlichting ter secre tarie. commissie ruimtelijke ordening c.a. d.d. 8 maart 1982: herziening stedebouwkundige uitgangspunten gebied Kaas- kenswater vaststelling raadsbesluit als be doeld in art. 3 van de Wet agra risch grondverkeer vaststelling bestemmingsplan ..Heuvelsweg" commissie publieke werken d.d. 22 maart 1982: toekomstige bestemming vrijko mende grond bij sloop voormalig schoolgebouw Nieuwe Bogerd- straat mogelijke oplossingen voor ver keersproblematiek in Hoofd poortstraat onderzoek naar mogelijkheden voor aanleg fiets-/voetpad aan Engelse Kade schetsplan voor bouw toiletac commodatie voor gebruikers op achtererf pand Oude Haven 54 commissie verkeer d.d. 19 maart 1982; eventuele herziening verkeers circulatieplan binnenstad 1971 verkeersproblemen Hoofdpport- straat n.a.v. proef en onderzoek doortrekking looproute West- brug-Weststraat-Kerkhof naar Poststraat middellange termijnplanning commissie ruimtelijke ordening c.a. d.d. 1 april 1982: kanttekeningen provincie bij structuurschets Zierikzee rapport richtlijnenonderzoek d.d. december 1981 commissie musea d.d. 5 april 1982: middellange termijnplanning commissie middenstand d.d. 27 april 1982 toepassing verordening stede- schoon t.a.v. vlaggen middellange termijnplanning vent- en standplaatsenverorde ning parkeervoorzieningen Baden Po- wellweg en Nieuwe Bogerdstraat plaatsen borden aan invalswegen commissie financiën d.d. 3 mei 1982: toevoeging aan reserve „Aanleg nieuw sportpark" restauratie Gravensteen financiële situatie Stichting Jon- gerensociëteit Brogum toevoeging aan reserve „«Nadeli ge gevolgen i.v.m. door de ge meente verleende garanties voor hypothecaire geldleningen t.b.v. woningbouw" Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 12 mei 1982 Hinderwet Openbare kennisgeving Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 14 mei 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsme de op het politiebureau, op zaterda gen van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van: Fa. Koevoets, Mol 11, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een inrichting voor de opslag en verkoop van vuurwerk op het adres St. Domusstraat 22, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie B, nummer 2238. Burgemeester en wethouders hebben - gelet op de uitgebrachte adviezen - besloten de gevraagde vergunning onder voorwaarden, teneinde ge vaar, schade of hinder voor de omge ving te voorkomen, te verlenen. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge richt tot H.M. de Koningin en wor den ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisge ving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi ge voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester G. J. DIJKSTRA, loco-secretaris Zierikzee, 13 mei 1982 vraagt voor het seizoen voor de bediening Min. leeftijd 17 jaar Sollicitaties na telefonische afspraak 01110-3015 ST. DOMUSSTRAAT 54, ZIERIKZEE TEL: 01110-2123 ook verkleinen HAVENPLEIN 5 ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9