Rapporten - Analyse en Beleidsadviezen - over Schouwen-Duiveland deurloo mode In Brussel wil het niet lukken met de landbouwprijzen Initiatief Kamer van Koophandel Minder geld voor padvinderij Drankgebruik bij het leger De positie van de schoolleider Wasbare s-t-r-e-c-h zomerpantalons 87,50 Betere Russische graanoogst Boeren boos op Brussel Ook in landbouw moet beschikbare arbeid verdeeld SUCCESJES INGEZONDEN STUKKEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 13 mei 1382 Nr. 23113 7 MIDDELBURG, mei. Met als titel: „Het bedrijfsleven op Schouwen-Duiveland": 1. Analyse van de regionale ekonomie en 2. Beleidsadviezen, is een tweetal rappor ten verschenen, uitgegeven door de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland te Middelburg. In het rapport wordt opgemerkt: „dat gemeenten en provincies volop moge lijkheden hebben om de werkgelegenheidssituatie te verbeteren. Het vervolgt dan: bij het opleggen van milieu-voorschriften aan het be drijfsleven dient voldoende rekening te worden gehouden met de gevolgen daarvan voor de kontinuïteit van de ondernemingen LEUSDEN, 12-5. De subsidie die Scouting Nederland krijgt van het ministerie van CRM wordt met meer dan een miljoen gulden verminderd. De jaarlijkse subsidie bedraagt mo menteel 3,75 miljoen. Het ministerie heeft de subsidieverlaging aan de or ganisatie in een brief meegedeeld. Volgens het bestuur van Scouting Nederland betekent dat het dreigend ontslag voor tien tot vijftien mede werkers. DEN HAAG, 12-5. De PPR-kamer- leden Ria Beckers-de Bruijn en Henk Waltmans hebben de ministers van volksgezondheid en van defensie ge vraagd een onderzoek in te stellen naar het drankgebruik in de krijgsmacht. In schriftelijke vragen wijzen zij op opvattingen van des kundigen, die van oordeel zijn dat overmatig drankgebruik door mili tairen een dergelijk onderzoek recht vaardigt. EINDHOVEN, 12-5. De schoollei der heeft een zelfstandige funktie. Deze principiële erkenning moet wettelijk worden vastgelegd. Daar kunnen de bewindslieden en de Tweede Kamer voor zorgen bij de be handeling van de overgangswet ba sisonderwijs. Wordt aan deze wens niet voldaan, dan beginnen de onder wijsgevenden in september akties. Dit heeft de voorzitter van de sek- tie gewoon lager onderwijs van de Katholieke Onderwijs Vakorgani satie (KOV), Joke Roovers, woens dag in Eindhoven op de jaarvergade ring gezegd. Flitsen uit het buitenland CAIRO. De Achmed Hamditunnel, die het Sinaï-schiereiland met de rest van de Egypte verbindt en onder de breedte van het Suezkanaal ligt, is heropend voor toeristen die met de eigen auto zijn. BUENOS AIRES. Op de Falkland- eilanden is onder de naam ,,La Gacet- ta Argentina" de eerste Argentijnse krant voor het gebied verschenen. Advertentie WEEK-AANBIEDING Mol 5-7. Zlerlfcxee Overheidsinstellingen behoren bij het aanbesteden van werkzaamhe den het partikuliere bedrijfsleven en sociale werkplaatsen gelijkwaardig te behandelen. De kosten van elektriciteit en lei dingwater alsmede de afvalwater- heffing zijn op Schouwen-Duiveland erg hoog. Aanpassing van deze kosten aan het gemiddeld niveau is nodig om de konkurrentiepositie van de ondernemingen op Schouwen-Dui veland te versterken. Dit zijn enkele aanbevelingen, die de Kamer van Koophandel te Mid delburg doet aan de gemeenten op Schouwen-Duiveland en aan de pro vincie Zeeland. In de rapporten over het bedrijfsleven op Schouwen-Dui veland wordt een groot aantal sug gesties gedaan om de sociaal- ekonomische struktuur van de regio te versterken. Industrie Volgens de Kamer van Koophandel is de industrie een belangrijke motor van de ekonomie. Groei van deze be drijfstak kan dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere eko- nomische ontwikkeling op het ei land. Vooral door de vestiging van de on dernemingen, die van elders af komstig zijn, kan de industriële werkgelegenheid uitgebreid worden. Het belangrijkste knelpunt van de industrie vorm het tekort aan ge schoolde vaklieden. Bouwsektor De huidige malaise in de bouw gaat ook aan Schouwen-Duiveland niet voorbij en verwacht wordt dat het aantal arbeidsplaatsen nog verder zal verminderen. De" Kamer bepleit dat de gemeen ten en de provincie in hun aanbeste- dingsbleid bijzondere aandacht schenken aan.de regionale bouwon dernemingen. LONDEN. De Britse marine heeft het Kanaal tussen de eilanden Oost en West-Falkland, de Falkland Sound, in handen en de Argentijnse garnizoenen die op de eilanden zijn gelegerd geïsoleerd. Dit heeft het Britse persbureau Press Association bekendgemaakt NEW DELHI. De gevechten tussen de Sowjet-invasiemacht gesteund door het Afghaanse regeringsleger en het Afghaanse verzet hebben zich sinds begin mei geïntensiveerd. Dit hebben westerse diplomaten in de In diase hoofdstad New Delhi dinsdag gezegd. MOSKOU. Oud-generaal M. H. von Meyenfeldt heeft in Moskou gepleit voor een kernwapenvrij Europa. Verder dienen alle voorstellen uit Oost en West die aan de wapenwed loop een halt toeroepen, ondersteund te worden. GUATEMALA-STAD. Onbekende mannen hebben de Westduitse diplo maat Konrad Friedrich Schultz (46) doodgeschoten toen hij door het zuid elijk deel van Guatemala-stad reed. Zijn auto kwam tot stilstand tegen een gebouw. MOSKOU. De Sowjet-autoriteiten hebben besloten de direkteur van het bureau van de Spaanse luchtvaart maatschappij Iberia in Moskou, San chez Garcia, uit te wijzen wegens ..aktiviteit die niet in overeenstem ming met zijn funktie is". WARSCHAU. De Poolse minister van binnenlandse zaken Zbigniew Wislocki heeft- Polen gewaarschuwd tegen kontakten met Amerikanen omdat die vaak banden zouden heb ben met Amerikaanse inlichtingen diensten. WARSCHAU. De Poolse mijn- bouwingenieur Stanislav Wdowiarz heeft voor de Marokkaanse regering plannen opgesteld voor de aanleg van een onderzeese tunnel Marokko en Spanje. Dit heeft het Poolse pers bureau PAP dinsdag gemeld. MOSKOU. De Amerikaanse evan gelist Billy Graham heeft tegenover het ANP ontkend dat hij Amsterdam gekozen heeft als plaats voor een kongres over evangelisatie en vrede vanwege de anti-kernwapendemon stratie van vorig najaar. BEIROET. Na vijf dagen van straatgevechten heeft een vre desmacht, gevormd uit vertegen woordigers van de elkaar bestrijden de partijen, woensdag een wa penstilstand bewerkstelligd in de noordelijke kuststad Tripoli. TfcL AVIV. Aan de oever van de Dode Zee zijn in een Wadi in aanwe zigheid van Israëlische leiders de resten begraven van 25 joden die on geveer 1850 jaar geleden het leven lieten bij een opstand tegen de Ro meinen. Ook door het sneller uitkeren van subsidies voor woningrenovatie en het verlenen van de noodzakelijke bouwvergunningen kunnen de bouw- aktiviteiten gestimuleerd worden. Tenslotte noemt de Kamer de bouw- registratieverordening als middel om de beunhazerij te bestrijden. LONDEN. Het Britse lagerhuis heeft een voorstel tot herinsteiiing van de doodstraf voor moord met 357 tegen 195 stemmen afgewezen. BELGRADO. Bij een ontploffing van mijngas in een mijn bij de Joe goslavische stad Zenica zijn woens dagochtend zekere negen mijnwer kers omgekomen. Dit heeft een funk- tionaris van de mijn meegedeeld. WASHINGTON, 12-5. Het Ameri kaanse ministerie van landbouw raamt de graanoogst van de Sowjet-Unie van dit jaar op ongeveer 200 miljoen ton, de grootste oogst sinds de rekordop- brengst van 1978, toen er 237,4 mil joen ton graan werd binnengehaald. Dit jaar zal er 95 miljoen ton tarwe en 95 miljoen ton voedergraan worden geoogst en tien miljoen ton andere graansoorten. Het ministerie houdt een slag om de arm en liet verder weten dat de oogst tien procent groter of kleiner kan uit vallen dan de raming. De doelstelling van de oogst bedraagt 237 miljoen ton. De raming van het Amerikaanse mi nisterie komt ongeveer overeen met de gemiddelde opbrengst van 205 mil joen ton in de periode 1976-1980. DEN HAAG, 12-5. Kompenseer het uitblijven van de verhoging van de EG-landbouwprijzen door het niei afdragen van de medeverantwoorde- iijkheidsheffing op de melk en maak daar een landelijke aktie van. Deze suggestie heeft de Landbouw- maatschappij IJsselmeerpolders in een brief naar het Landbouwschap v gestuurd. Algemeen sekretaris drs. M. L. de Heer van het schap, die dit ingeko men stuk woensdag in de openbare vergadering aan het bestuur presen teerde, zag het nog niet zo gauw ge beuren. Zo iets zou alleen kunnen in samenwerking met kollega-boeren uit andere EG-landen, en de moge lijkheid dat een dergelijke aktie op korte termijn van de grond komt moet men niet overschatten. Bestuurslid drs. J. Schouten vertel de dat het probleem van het te lang uitblijven van de nieuwe prijzen - die op 1 april al hadden moeten ingaan maar door de problemen rond de Britse EG-bijdrage worden tegenge houden - vrijdag wordt besproken in de bestuursvergadering van de over koepelende EG-landbouworgani- satie COPA. BRUSSEL. De minister van finan ciën van de tien EG-landen hebben in Brussel de eerste stap gezet op de weg naar een betere verstandhou ding tussen de ministerraad en het Europees parlement. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben de Sowjet-Unie voor gesteld de onderhandelingen over de vermindering van de strategische wapens (start-strategic Arms Reduc tion Talks) in juni in Genève te hou den. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Een aantal journa listen heeft woensdagavond in het kantoor van de vakcentrale MHP (Middelbaar en Hoger Personeel) een journalistenvakbond opgericht on der de naam „Onafhankelijke Vere niging van Journalisten (OVJ)". VLISSINGEN.- De Nederlandse binnenschippers willen een nationa le regeling waarbij wordt* vast gesteld dat alle vrachtvervoer over water binnen Nederland door Neder landse binnenschippers wordt ge daan. ARNHEM. Als noodzakelijke ta riefverhogingen achterwege blijven zal de Provinciale Gelderse Elektri- citeits Maatschappij (PGEM) de ko mende vijf jaar jaarlijkse vele tien tallen miljoenen guldens verlies lij den, oplopend tot bijna 180 miljoen gulden in 1986. DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken is tot de konklusie gekomen dat het meerder heidsbesluit van het kabinet over de voorjaarsnota een gericht aanval op de werkloosheid via het aanwenden daartoe van een deel van de beschik bare loonruimte onmogelijk maakt. AMERSFOORT. De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychothera- pie vindt dat kinderen, die om een of andere reden geestelijk in de knoei zitten, zo snel mogelijk moeten kun nen worden geholpen. SCHEEPVAART Acteon, 15-5 te Vizagapatman ver wacht Aldabi, 11-5 van La Pallice naar Rot terdam Atlantic star, 11-5 van Tagger naar Barcelona Macoma, 11-5 250 west zuid west Mor- mugoa naar Jebeldhana Nedlloyd Adelaide, 12-5 120 noord noord oost Kp Wessel naar Welling ton Nedlloyd Rockanje, 11-5 van New York naar Halifax Nedlloyd Schelde, 11-5 360 oost Beira naar Singapore hAAAAAAAAJWWVIAAAAAAAAAAg Armoede milieuprobleem DEN HAAG, 12-5. Armoede is een van de meest opdringen de en dramatische milieupro blemen, die met kracht bestre den moeten worden. Vooral in de ontwikke lingslanden wordt in toene mende mate een aanslag op de kostbare natuur gepleegd om talloze miljoenen mensen in le ven te houden, terwille van hun bestaan raken landbouw gronden uitgeput en moeten bossen het veld ruimen. Dit zei prins Claus dinsdag tijdens de wereldmilieukonfe- rentie in Nairobi. Hij riep de aanwezige landen op de milieu-organisatie van de Ver enigde Naties UNEP zodanig te versterken dat zij in staat zal zijn de armoede de wereld uit te helpen. DEN HAAG, 12-5. De werkloosheid kan alleen worden teruggedrongen via herverdeling van de arbeid. Ook in de agrarische sektor zal men, om er zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden, de totaal beschikbare arbeid beter moeten verdelen. Voorzitter ir. D. Luteijn van het Landbouwschap betoogde dit woens dag in de bestuursvergadering, waarin hij zijn funktie voor de ko mende twee jaar overdroeg aan Jaap van der Veen, voorzitter van van de Nederlanse Christelijke Boeren- en Tuindersbond NCBTB. De groeimogelijkheden voor de af zet van agrarische produkten, aldus Luteijn, zijn beperkt, terwijl een toe nemende konkurrentiestrijd met producenten in andere landen kan worden verwacht. Dit betekent dat door voortgaande technologische ontwikkeling gestimuleerde produk- tiegroei op individuele bedrijven ten koste zal gaan van andere bedrijven. Voor herverdeling van arbeid zag Luteijn, gezien de lange werktijden op land- en tuinbouwbedrijven, nog heel wat mogelijkheden. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 11 mei 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,50 - 52,50; tarwe, basis 16 9ruit eigen opslag, 54,00; zomer- gerst, basis 16 54,50 - 55,50; voergerst, basis 16 7c, f 49,50 - 50,00; haver, basis 16 7c, 48,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; karwij (boerenschoon) 235,00 - 250,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 272,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 53,00 - 56,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 54,00 - 57,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 10 mei 1982: Bintje 35-50 mm 51,00 - 54,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 67,50 - 69,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, direkte levering, op auto geleverd, tot 0,40 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 245,— - 270,—; dijkhooi 180,— - ƒ.190,—; Roodzwenk 130,— Veldbeemd 160,—; Riet- zwenk 100,120,—Raaigrassen 150,—; gerstestro 135,—; tar- westro 115,— - 120,—; schok kerstro 100,- 125,—erwtenstro 110,130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 12-5. Aanvoer: totaal 7920, runderen 2756, graskalveren 585, vette kalveren 38, nuchtere kal veren 2102, schapen 1016, lammeren 592, geiten 39, slachtvarkens 792, slachtrunderen 1176. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3350; guiste koeien 1700 - 2400; kalfvaarzen roodbont 2450 - 3250; zwartbont 2150 - 2800; klamvaarzen 1800 - 2450; guiste vaarzen 1700 - 2400; pinken 1000 - 1800; graskalveren 750 - 1450; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 230 - 505; zwartbont 180 - 380; weidescha- pen 95 -ƒ 185; lammeren 75 - 175; vette schapen 195 - 270; zuiglam- meren 120 - 205; dikbillen extra kwal. per kg geslacht 9,60 - 14,00; overhouders, per stukf 245 - 355. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,55 - 9,00, 2e 7,90 - 8,55; vaarzen le 8,20 - 9,02, 2e 7,60 - 8,20; koeien le 8,20 - 9,00, 2e 7,60 - 8,20, 3e 7,10 - 7,50; worstkoeien 5,75 - 7,15. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,35 - ƒ6,50, 2e ƒ6,20 - ƒ6,35, 3e ƒ6,00 -ƒ 6,20; sl§9h$zepgen le 3,15 - 3,25, 2e 3,05 - 3,15, 3e 2,55 - 3,05. De Eierveilingen BAËNEVELD, 12-5. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.781.000 stuks. Stemming: vlot. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,50 - 7,80; 55-56 gram 9,10 - 9,50; 60-61 gram 10,25 - 10,60; 65-66 gram 11,90- 13,05. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Veenendaal (toez.): J. J. W. Mouthaan, Nunspeet; te Rijnsa- terwoude: W. van de Kamp, kand., Utrecht; te Everdingen: H. Schipaan- boord, Uitwijk; te Vaassen: R. ten Napel, Giessen-Oudekerk; te Rekken (toez.): F. P. Leever, Anloo (part time). Aangenomen naar Groningen: M. v. d. Werfhorst, Spijkenisse; de be noeming tot bijstand in het pastoraat te streekgemeente ,,Frieslands-End" per 1 augustus 1982: mevr. ds. H. Poelstra-Gunster, bijstand in pasto raat te Wapserveen. Bedankt voor Tholen: C. Oorschot, Stellendam; voor Elim (toez.): H. Poot, Doeveren; voor Kethel en Spa- land: G. W. van der Brug, Grijpskerk en Visvliet. Gereformeerde Kerken Beroepen te Zuid-Beijerland: drs. P. van Die, Westmaas, die dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaar drs, P. van Die, Smids- weg 10a 3273 LK Westmaas. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepbaar gesteld: drs. K. Har- mannij, Keizerstraat 11-1, 8261 AM Kampen, tel. 05202-23330. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Terneuzen en te Zeist: Chr. v. d. Poel, Yerseke. BRUSSEL, 12-5. Nog steeds is er geen besluit gevallem over de nieuwe Europese landbouwprijzen. Volgende week maandag komt er in Brussel een nieuwe bijeenkomst van de landbouwministers en in afwachting van de uitkomsten daarvan hebben de ministers dinsdag in Brussel besloten de bestaande landbouwprijzen te verlengen tot 19 mei. Dinsdag is in de Europese land bouwraad wel een 9-1 positie ontstaan, dat wil zeggen dat het Vernigd Konink rijk volledig geïsoleerd is geraakt van de andere 9 EG-lidstaten. Op het moment dat de ministers werkelijk zaken gingen doen (dat was in een bijeenkomst die in de loop van dinsdagmiddag begon) was het nog zo, dat het Verenigd Koninkrijk, Italië en Griekenland, bezwaren maakten te gen het „pakket" dat veertien dagen geleden tijdens een marathon zitting in Luxemburg overeen was gekomen. Dinsdagmiddag kwam de EG-kom- mïssie met nieuwe voorstellen, die er toe leidden, dat ook Italië en Grieken land zich bij het „ja" van zeven andere EG-lidstaten konden aansluiten. De Britse minister, Peter Walker, liet toen nog steeds een „neen" horen, omdat, zoals bekend, zijn regering het ja"-zeggen tegen het nieuwe Euro pese landbouwpakket laat afhangen van een overeenkomst over een sterk verminderde bijdrage van het Ver enigd Koninkrijk aan de EG-kas. Het nieuwe landbouwprijspakket had al tot stand gebracht kunnen zijn, als men dinsdag in Brussel had beslo ten tot het houden van een stemming. Mar sinds 1966 is (tegen het EEG- verdrag in) praktijk in Europese mi nisterraden, dat, als een onderwerp behandeld wordt dat voor een EG-lid staat van bijzonder belang is, er net zo lang gepraat wordt tot er unanimiteit bestaat Dat komt dus in feite neer op een veto-recht Te koop: Vleestomaten- en gewone to matenplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Crossfietsen, mooi, sterk en niet te duur: Hese Tweewie- Iers Zierikzee, Weststraat 5-7. Aspergeplanten en aardbei- planten. Tuincentrum Renes- se. Braber Groenvoorziening B.V., Laone 20, Renesse, tel. 01116-1820. Motobecane compleet, spat borden, verlichting, vanaf 599,-. Cor Hart, tweewieler- centrum, tel. 2248, Kerkwer- ve. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklap 7,95; 500 gram entre cöte 14,50; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Datsun 160 D de luxe (Blue Bird), km.st. 40.000, b.j. 1977. M. Krijger, Haamstede, tel. 01115-1490. Kreidler, 4 versn., met knip- perl., accu, gietwielen, veel chrome. Tel. 01110-4067, Sloestraat 48, Zierikzee. Surfpak, z.g.a.n. tel. 01110- 3803. Spartafietsen met trommel- remmen, 3 versnellingen van af 519,-. Cor Hart, tweewie- Iercentrum, tel. 2248, Kerk- werve. Nu de tijd voor perkplanten. Wij hebben ze voor u, alle soorten uit eigen kwekerij, nergens zo mooi! Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. AMSTERDAM. Driekwart (76,2 procent) van de Nederlandse vrou wen tussen 25 en 59 jaar neemt niet via de arbeidsmarkt deel aan het ar beidsproces. Europees gezien is 52,9 procent van de vrouwelijke bevol king in deze leeftijdsgroep ekono- misch niet aktief. Wereldwinkel Schouwen-Duiveland vraagt medewerkers voor de winkel Iedere donderdag is het voorzaalt jes van het Leger des Heils in de Poststraat verhuurd aan de wereld winkel. Daar worden dan spuien, landbouwprodukten en kunstnijver heid verkocht van werkgelegen- heidsprojekten in derde wereldlan den. Die winkel wordt gerund door vrijwilligers, 's Morgens om 9.00 uur moet alles worden uitgepakt en uit gestald. 's Middags om 16.30 uur wordt alles weer ingepakt en opge ruimd. Dè winkeluren voor de vrijwilli gers zijn: van 9.00 uur tot 11.30 uur; van 11.30 uur tot 1.30 uur en van 1.30 uur tot 5.30 uur. Er wordt iedere maand een rooster gemaakt om de beschikbare mensen zo goed moge lijk over de tijden te verdelen. Gestreefd wordt naar 2 winkelhul pen per tijdsdeeld. In de stille tijd is dat gezelliger en in de drukke tijd is nodig. Wij vragen nu: 1. Vrijwillgers (sters), die minimaal 1 x per maand een tijdsdeel voor hun rekening wil len nemen. Vooral voor de tijden tus sen de middag en in de middag zitten we nogal krap; 2. Vrijwilligers(sters), die in de zo mervakantie kunnen en willen hel pen. Veel van onze vrijwilligsters hebben schoolgaande kinderen en moeten in die periode vakantie ne men. Maar dat is ook de drukke tijd voor de winkel. Daarom, als u niet in de groot schoolvakantie met vakan tie gaat, geeft u zich dan op om in de wereldwinkel te helpen. Voor verkoop in de winkel hoeft u niet veel van de problematiek van ontwikkelingslanden af te weten. Bij ieder artikel zit een informatiefol der. Helpen in de wereldwinkel bete kent op uw eigen bescheiden wijze een klein steentje bijdragen aan de opheffing van de armoede daar. Voor inlichtingen en opgave: Corrie de Vos, Keetenstraat 6, 01110-3680 of Grace Molegraaf, Keestenstraat 11, 01110-3921. GRACE MOLEGRAAF Zeeuws folkloristisch dansfestival Op zaterdag 22 mei as. presenteert volksdansgroep Vlissingen een Zeeuws Folkloristisch DansfestivaL Dit in het kader van het 25-jarig bestaan van de Volksdansgroep Vlissingea Zij presenteren enkele Zeeuwse- en één Belgische dansgroep. Deze groe pen zullen gedurende de hele dag op tredens verzorgen, met dansen va riërend uit Nederland, Joegoslavië, Ja pan, Roemenië en Hongarije. Tussen deze optredens door is gelegenheid om zelf ook te kunnen dansen. 1 s Avonds is er een groot Gala-optre den van de Amsterdamse dansgroep Ariba-Ariba Zij zullen een voorstel ling verzorgen met Zuid-Amerikaanse dansen. Het festival begint 's morgens ai om 10.30 uur en de entree is f 7,50. De Gala-voorstelling van 's avonds begint om 19.30 uur en kost f 10,-. De beide evenementen zullen plaatsvinden in de Ruyterzaal van Hotel Brittannia aan de Boulevard te Vlissingen. „Volksdansgroep Vlissingen" p/a Renate Danckaert-Bos Spaarnestraat 10, 4388 TK Oost-Soubui^ Tel 01184-61085

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7