Slimme portemonnees voor nieuwe Amro spaarders. HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Eenmalige uitkering zelfstandigen over 1981 van de hand gewezen Amro polsband geldriem. Samen voor slechts f 15,-. Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. Leven half procent duurder Minder ziekteverzuim IKV stapte op in Moskou Bedreiging voor omroepbestel Wat biedt de BEELDBUIS? Komplete kernoorlog blijvend onwaarschijnlijk Kwetsbaar toerisme ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 13 mei 1982 Nr. 23113 5 DEN HAAG, 12-5. Staatssekretaris Dales van sociale zaken en werkgele genheid is niet van plan om kleine zelfstandige ondernemers die vorig jaar moesten rondkomen van een inkomen beneden het sociale minimum alsnog een aanvullende eenmalige uitkering te verstrekken. De staatssekretaris heeft dat laten weten in een briefje aan de Tweede Kamer. Advertentie Het tweede-kamerlid De Korte had de regering schriftelijk gevraagd om nog eens na te gaan of zelfstandigen in navolging van mensen met een vast inkomen beneden het minimum over 1981 ook een eenmalige uitke ring te geven opdat hun koopkracht verlies enigszins beperkt zou kunnen blijven. Een ambtelijke werkgroep heeft inmiddels verslag üitgebracht over de mogelijkheden om de zelfstandigen, eventueel alleen de „echte minima" in deze kategorie ter wille te zijn. Het kan niet en het zou niet moe ten, zo heeft de werkgroep gekonkiu- deerd. Sociaal oogpunt Vanuit sociaal oogpunt is het wen selijk kleine landbouwers, winke liers en dergelijke die uitkering te geven, maar een algemeen minimum inkomensgarantie zou ertoe leiden dat ook niet levensvatbare bedrijfjes worden voortgezet. Dat staat haaks DEN HAAG, 12-5. De kosten van le vensonderhoud zijn tussen half maart en half april met een half procent ge stegen. Dat blijkt uit het dinsdag door ekonomische zaken gepubliceerde prijsindexcijfer. Kleding, schoeisel en vakanties werden duurder, evenals koffie, openbaar vervoer, aardappelen, vers fruit en bloemen en kamerplan ten. Daar stonden goedkopere verse groenten en benzine tegenover. Tus sen mei 1981 en april 1982 (het zgn. voortschrijnende 12-maandsgemid- delde) zijn de prijzen met 6,8 procent gestegen, zij het dat dit cijfer voorlopig is. Het prijsindexcijfer van de gezins- konsumptie (1975 is 100) staat thans op 150,6. DEN HAAG, 12-5. Het ziektever zuim over het eerste kwartaal van dit jaar is in vergelijking met dezelf de periode in 1981 gedaald bij de mannen van 9,3 naar 8,7 procent en bij vrouwen van 11,8 naar 11,6 pro cent. Dat heeft het ministerie van ekono mische zaken dinsdag laten weten. De gemiddelde verzuimduur per ge val bedroeg het eerste kwartaal van dit jaar 15,1 kalenderdagen voor mannen en 12,8 voor vrouwen. In ver gelijking met de eerste drie maanden van 1981 een daling voor mannen met een halve dag en voor vrouwen een stijging met 0,1 dag. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND RHEDEN. Bij betonfabriek „De Meteoor" in Rheden gaan door reor ganisatie 33 van de driehonderd ar beidsplaatsen verloren. Voor de be treffende werknemers is inmiddels ontslag aangevraagd. DEN HAAG. De Nederlandse offi cieren vereniging maakt zich zorgen dat de voortdurende bezuinigingen op defensie zullen leiden tot een zwaarder aksent op de nucleaire ver dediging van het Westen. DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft het voorstel tot invoering van een enquêterecht (het recht van on derzoek) voor een minderheid van beide Kamers met 36 tegen 35 stem men verworpen. DEN HAAG. De Haagse Kritzin- gerstraat is korte tijd het toneel ge weest van een vechtpartij tussen vijf tien man politie en ongeveer dertig krakers en hun medestanders. Dit heeft een woordvoerder van de poli tie dinsdag meegedeeld. AMSTERDAM. Managers zijn over het algemeen onvoldoende op de hoogte van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Tot die konklusie is een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit in Amsterdam gekomen na een studie naar de invloed van de overheid op het produktiebeleid. op het regeringsbeleid. Bovendien lo pen zelfstandigen nu eenmaal het ri- siko dat hun bedrijf onvoldoende in komsten zal opleveren. Daaraan wil de regering uit principieel oogpunt niet tornen. DEN HAAG. VVD-fraktievoor- zitter Ed Nijpels meent dat het „ge hannes" in politiek Den Haag eigen lijk een voortzetting is van de kabi netsformatie van vorig jaar. Naar zijn oordeel is de beste „vertaling" van de uitslag van de kamerverkie zing in mei 1981 nog steeds een kom- binatie van CDA, VVD en D'66. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft besloten de V.V.D.-ers Van Erp en De Korte toe te staan om minister Den Uyl en staatssekretaris Dales v^r» sociale zaken en werkgelegen heid te interpelleren over de uitke ring aan zelfstandigen met een mini mum-inkomen over het jaar 1981. DEN HAAG. Koningin Beatrix zal 30 mei een krans leggen bij het monu ment voor de Amerikaanse gevalle nen bij Margraten, Zuid-Limburg, al dus is officieel in Den Haag meege deeld. Zij zal worden vergezeld door minister Van der Stoel van buiten landse zaken. DEN HAAG. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag wordt dit jaar voorzichtiger met het bemiddelen bij het krijgen van finan ciële steun voor in het buitenland in moeilijkheden geraakte Nederlan ders. DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen ter goedkeuring van het protocol bij het NAVO-verdrag waar in beginsel de toetreding van Spanje tot de NA VO wordt geregeld. SNEEK. Koningin Beatrix heeft in Sneek het nieuwe bedrijvenkomplex voor het werkvoorzieningsschap Waghenbrugghe geopend. Het werk voorzieningsschap werd in 1970 opge richt. Op dit ogenblik zijn er 14 ge meenten in de Friese zuidwesthoek bij aangesloten. Er is werk voor 290 mensen van wie 254 WSW-pesoneel. UTRECHT. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maat schappij tot bevordering der genees kunst heeft via een telegram aan mi nister Gardeniers (volksgezondheid) steun betuigd aan de akties van de verpleegkundigen voor uitbreiding van het aantal verpleegkundigen in de ziekenhuizen. AMSTERDAM. De Amsterdamse advocaat mr, H. Kersting heeft de hoofdofficier van justitie in de hoofdstad verzocht vier agenten van het politiebureau Warmoesstraat te vervolgen wegens meineed. NIJMEGEN. Een kommissie uit de orde der Dominicanen in Nederland heeft een positief advies uitgebracht over de inhoud van het boek Kerke lijk ambt van pater Edward Schille- beeckx MOSKOU, 12-5. Wim Bartels van het I.K.V. heeft woensdag de monstratief afscheid genomen van het vredeskongres der wereldgods diensten te Moskou, nadat hem niet werd toegestaan zijn rede in een openbare zitting uit te spreken. Dit was een van de voorwaarden waaronder het I.K.V. had besloten aan het kongres .deel te nemen. De kongresleiding heeft bovendien ver hinderd dat de tekst van Bartels' toespraak onder 500 deelnemers ver spreid zou worden. De voorzitter heeft formele bezwa ren gebreid om de politieke bezwa ren te verhullen, aldus Bartels in een eerste reaktie. „We dachten dat er een voldoende basis zou zijn om open met elkaar om te gaan. Ik heb hier geleerd dat de wereldgodsdiensten, willen ze een bijdrage aan de vrede leveren, een eigen konferentie moe ten houden en zich niet meer door be vriende regeringen moeten laten sponsoren. We zullen ons nu moeten richten op kontakten met kritische vredesbewegingen in Oost-Europa". Handig bij het trimmen, fietsen of slenteren langs het strand Waar je ook buitenshuis mee bezig bent je geld hou je voortaan veilig bij de hand met de Amro polsband of geldriem, want aan de binnen kant zit een geldvak met rits. En uiteraard zit ook je spaargeld meteen goed bij de Amro Bank Want je kunt kiezen uit verschil lende spaarvormen met hoge rente. Als je tussen de 15 en 25 bent kom je bij voor beeld in aanmerking voor hetAmro Plus Pakket dat is een slimme combinatie van een Spaarrekening (met bijzondere, hoge rente) èn een Salarisrekening Zoiets heb je nu (of binnenkort) toch nodig En dan kun je 't maar beter meteen goed regelen. Pak dus zon Plus Pakket Alle nieuwe Amro spaarders kunnen de pols band en geldriem voor slechts f 15,- kopea na inleg van ten minste f 25,-. Ontvang je liever een spaarpremie? Dan verhogen wij die inleg met f 7,50 premie. Zowel inleg als premie zijn gedurende 2 maanden niet opvraagbaar. Bestaande Amro spaarders kunnen natuurlijk ook die polsband en geldriem kopen Voor f 15,-. Na inleg van ten minste f25,- of als je automa tisch gaat sparen Niet Amro spaarders betalen f 30,-. De actie geldtvan 3 mei t/m 4 junii982, zolang de voorraad strekt Dus wees er snel bij. AMSTERDAM. Leden van het EJ Salvador komité hebben de naam plaat van het Salvadoriaanse consu laat aan de J. J. Viottastraat in Amsterdam verwijderd. Vervolgens werden de letters FMLN (nationaal militair bevrijdingsfront) op het ge bouw aangebracht. DRONTEN. Onder de naam „Land bouw 82" houdt de stichting IJssel- meerpolders '82 een nationale land- bouwmanife^tatie op ,de terreinen van de Flevohof in Biddinghuizen in de gemeente Dronten. ALPHEN AAN DEN RIJN. De bouwnijverheid zal zich door de strukturele daling van de binnen landse vraag naar bouwprodukten meer dan tot nu toe op het buitenland moeten richten. AMSTERDAM. Volgens de Stich ting Reinwater en de werkgroep Noordzee loost het chemische bedrijf Duphar in Amsterdam jaarlijks vele tonnen vluchtige organochloorver- bindingen in het Noordzeekanaal. ROTTERDAM. De overname van het chemisch afvalverwerkingsbe drijf Uniser door het aannemingsbe drijf Mourik B.V. in Groot-Ammers is in principe rond. De definitieve overname zal naar verwachting eind mei plaatsvinden. Dit heeft de cura tor in het faillissement, mr. Frima, dinsdag desgevraagd meegedeeld. AMSTERDAM. Het opknappen van woonwijken moet niet langer ge beuren met beleidsnota's, inspraak processen en devaluaties. Dit heeft N. van Velzen, direkteur van de Nati onale Woningraad (N.W.R.), betoogd op een bijeenkomst in Amsterdam, over onderhoud aan en verbetering van woningen. ZOETERMEER. Het federatie bestuur van de ABVA/KABO heeft een minimaal vertrouwen in de hui dige regering. Tot deze slotsom kwam het dinsdag nadat het in Zoe- termeer had vergaderd over de bezui nigingsplannen van de regering en de uitwerking daarvan. SCHIPHOL. Gouverneur Leito van de Nederlandse Antillen is dins dagmiddag voor zijn gebruikelijke halfjaarlijkse bezoek aan ons land op Schiphol aangekomen. AMSTERDAM. De Nederlandse re- daktie van de Turkse krant „Hurriy- et" krijgt donderdag een telexver binding met de centrale redaktie in Istanbul. Dan is de nieuwe vestiging in Amsterdam een feit. UTRECHT. De politie heeft bij een grote verkeerskontrole op en rond het verkeersknooppunt Oudenrijn zes personenauto's die rijpe waren voor de sloop uit het verkeer geno men. HILVERSUM, 12-5. De voorzitter van de NCRV, drs. Th. Jansen, heeft woensdag op de in Hilversum gehou den voorjaarsvergadering van de verenigingsraad van zijn omroep ger, zegd dat „overmorgen ons omroep bestel, zowel van binnenuit als van buitenaf, aan harde aanvallen bloot zal staan". Hij noemde in dit verband onder meer de „in de laatste jaren welhaast ontoelaatbare versnippering, ont staan door de wijze waarop de op zichzelf goede grondgedachte van de openheid is toegepast". Volgens drs. Jansen zijn er nu al 36 zendgemach tigden „en de toewijzing van zend tijd gaat nog steeds door". Vandaar dat de NCRV samen met KRO en VA RA een diskussienota heeft uitge bracht waarin gepleit wordt voor een concessiesysteem met maximaal vier of vijf zendgemachtigden. AMSTERDAM. Het is nu een goede tijd om een huis te kopen. Dit is de mening van de heer J. A. Helmes, hoofd van het hypothekenbedrijf van de AMRO-bank. Er zijn volgens hem tekenen, dat de woningmarkt het dieptepunt is gepasseerd. HILVERSUM. De TROS voelt niets voor een concessiesysteem met maximaal 4 of 5 zendgemachtigden, zoals door de federatie van omroep verenigingen, waarin KRO, NCRV en VARA samenwerken, in een dis kussienota wordt bepleit. ARNHEM. Prinses Margriet heeft met het onthullen van de naam op de gevel v^n het Observatiecentrum van de Johanna-stichting in Arnhem officieel geopend. DEN HAAG. De minister van bui tenlandse zaken en ontwikkelingssa menwerking van de Westafrikaanse staat Opper Volta, Felix Tiemtar- J3ouw,-zal op 26 êh 27'mei een wetkbe-1 zoek a&n-Nederland brengen. "4 .it> Ito 1 VRIJDAG 14 MEI NED. I: Voor de vierde maal mag de KRO een uitzendavond vullen en dit maal beginnen we dan met een uurtje Wereldcircus. Opperstalmeester is van avond Dick van Dyke. Tegen acht uur de tweede musicalfilm: De pyjama parade, met Doris Day en John Raitt in de hoofd rol. Het verhaal speelt zich af op een pyjama-atelier, waar een nieuwe be drijfsleider zijn entree maakt. Het blijkt een charmant heerschap te zijn Alle vrouwen zijn „weg" van hem, maar juist degene, waarop de man verliefd is, nu juist niet. Voordat zij tenslotte toch in zijn armen belandt zijn we anderhalfuur verder en toe aan het Journaal van half tien, waarna het wekelijks gesprek met de minister-president. Voor tien minuten volgen we de paus op zijn rondreis door Portugal. Van kwart over tien tot mid dernacht kunnen we dan het diskussie- programma Moeten we elkaar blijven bekeren? volgen, dat gehouden wordt in de Krakelingte Amsterdam, alwaar Aad van den Heuvel en Wim Neijman de diskussie zullen leiden. NED. II: De vaste TROS-avond begint met De Hulk, die vanavond nog meer in de moeilijkheden komt omdat hij weer gestoord wordt in zijn experimenten om van zijn tweede „ik" af te komen. Na het Journaal van acht uur komt Ivo Niehe met zijn zesde tv-show vanuit de Flora Hal in Rijnsburg. Twee bijzondere gas ten zullen te zien en te beluisteren zijn, nl. de vroegerepanfluitist van Flairck, Peter Weekers endetweede is deAmerikpanpe zangeres Sandy Posey. Dan Hei iuieede deel van de in vieren geknipte speelfilm: „Max Havelaar". De jonge Max Have- laar wordt benoemd tot opvolger van de ongelukkige Slotering, die op mysterieu ze wijze om het leven is gekomen. Hij was van plan om de inlandse regent te laten ontslaan vanwege corruptiepraktijken. N^et iedereen is gelukkig met deze be noeming, want Havelaar koestert teveel sympathie voor het wel en wee van de inlandse bevolking. Het aktuele nieuws in Aktua TV besluif. deze TROS-avond, waarna nog het late Journaal, Nieuws voor doven en Studio Sport extra met W.K. Boksen vanuit Munchen. VRIJDAG 14 MEI NED. I: 11.00 Schooltelevisie: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Wereldcir cus; 19.50 De Pyjama Parade; 21.37 Journaal; 21.55 Gesprek met de minis ter-president; 22.05 De paus bezoekt Portugal; 22.15 Moeten we elkaar blij ven bekeren?; 23.50 Nieuws; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 De TV- show; 21.35 Max Havelaar; 22.20 Tros Aktua; 23.10 Nieuws; 23.15 Nieuws voor doven; 23.20 Studio Sport. De toestand in de wereld LONDEN, 12-5. Een komplete kernoorlog tussen de supermachten blijft on waarschijnlijk. Dat staat in het jaarverslag 1981/82 van het Internationale Instituut voor Strategische Studieën dat dinsdag werd gepubliceerd. Maar de betrek kingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie blijven volgens het instituut „kwijnen" en het ziet er niet in dat die binnen kort beter wor den. Polen De Sowjet-Unie intervenieert mis schien nog wel in Polen als het mili taire bewind het daar niet kan bol werken. Het Midden-Oosten is, aldus het jaarverslag, het andere gebied waar de spanning in 1981 zichtbaar is toegenomen. De strijd in Midden- Amerika zou geen gevaar betekenen voor de internationale veiligheid. Het jaarverslag was geschreven voordat het konflikt rond de Falk- landeilanden uitbrak. Het instituut is een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar problemen op het ge bied van wereldvrede, defensie en wapenbeheersing. AMSTERDAM, 12-5. Wij mogen ons niet blindstaren op de verbeterde positie van Nederland als toeristi sche bestemming, zoals die zich de laatste twee jaar heeft voltrokken. De ontwikkelingen in de jaren zeven tig hebben bewezen hoe kwetsbaar wij zijn. Dit heeft direkteur van het Natio naal Bureau voor Toerisme, mr. J. A. T. Cornelissen, woensdag in Amster dam verklaard, toen hij het nieuwe kantoor van Wagons-lits, dat het in komend toerisme verzorgt, opende. 37 „We hebben er vroeger ook boven gewoond, Hannie." „Ja, dat weet ik van je vader. Een blauwe maandag heeft het geduurd, vertel mij wat Je moeder had daar nooit schik Waarom laatje Everten Gé niet boven de zaak wonen en laat je moeder met Lily en Ab verhuizen naar het winkelcentrum? Kunnen wij naar het dorp gaan. Dat is tenminste een redelijk nieuw huis." „Dank je wel Ik heb geen zin om iedere morgen de twaalf kilometer naar de stad te rijden en 's avonds weer twaalf kilometer terug. Afgezien nog van het steeds drukker wordende ver keer en de parkeermoeilijkheden moet ik er niet aan denken, als er sneeuw ligt of als het glad is. Waarom zal ik het me moeilijk maken, als het niet nodig is? Bovendien heeft papa nu eenmaal zo beslist en de zaak in de stad is altijd al van vader op oudste zoon overgegaan, dus „Dus de mening van je vrouw telt in het geheel niet mee. De mannen beslis sen en de vrouwen hebben maar ja en amen te zeggen. Leuk hoor! En als ik nu eens voet bij stuk houdt en nee zeg?" „Doe niet zo gek, Hannie. Als je het mij persoonlijk vraagt, was ook ik lie ver hier geblevea Wat dacht je? Daar heb ik het bovendien veel drukker. Hier hebben we drie meisjes, maar ginds zijn er zes, plus Ab. Hier ben ik helemaal alleen de baas; ginds heeft Ab ook een duit in het zakje, waar ik rekening mee zal moeten houden. Voor mij is het ook niet zo prettig, heus." „Dat zal best Ik ken jou, meneertje! Je was nog maar een jongen van een jaar of veertien, toen je al zei, dat je later in de zaak van je vader zou ko men. Als eigenaar, als hij er op een ge geven moment mee zou stoppea Er nooit rekening mee houdende, dat hij ook plotseling kon overlijden." Hij zuchtte. „Ik weet best, snoes, dat het voor jou niet zo leuk is. Maar we krijgen nu eenmaal niet alles pasklaar in ons leven. Jij niet en ik evenmin. Och, als je er eenmaal zit, ben je binnen een paar maanden gewend en weet je niet beter, of het hoort zo." De verhuizing had in november plaats. De twintigjarige Ab, die altijd een stille verering voor zijn schoonzus Hannie koesterde, was terstond bereid te helpen inpakken en dus domicileer- de Albert Boerée de laatste dagen in de woning boven het filiaal en werkte als een paard. In deze dagen had Hannie volop ge legenheid een vergelijking te maken tussen deze beide broers. Flip had on getwijfeld heel wat van zijn moeders aard. Hij was standbewust en gaf zich beslist niet af met zijn ondergeschik ten. Hoewel Jan Boerée ontzag en res pect afdwong, ging hij altijd leuk met zijn personeel om. Vandaar, dat ieder een hem ook mocht en zijn winkel meisjes langer bleven dan in iedere andere zaak in de omtrek. Flip daaren tegen was op afgemeten toon beleefd Door HENK VAN HE ES WIJK en voorkomend, maar bemoeide zich verder niet met zijn mensen. Ab was de tegenpool van zijn broer. Van nature verlegen voelde hij zich desondanks op zijn gemak bij zijn schoonzuster, die hij bewonderde om haar élegance en was heimelijk ver liefd op de in zijn ogen bijzondere knappe vrouw. Elk komplimentje, dat ze hem gaf, deed hem blozen van ge noegen. De laatste dag, toen vrijwel alles in kisten en dozen gereed stond om over- gebracht te worden naar de Kruisweg, zaten ze uit te blazen op de twee laat ste stoelen, die er nog in het huis ston den. Ab gaf haar een sigaret en vuur, bij welke gelegenheid hij even haar hand vasthield. Ze voelde hem beven en op ditzelfde moment wist ze: deze jongen vereert me. Ik kan met hem doen, wat ik wiL Vandaar, dat hij me zo graag wilde helpen en als een paard heeft ge werkt Van wie heeft hij deze aanhan kelijke natuur? Toch niet van zijn moe der? Of was zijn vader zo? J aren heb ik naast ze gewoond, maar feitelijk wist ik maar weinig af van mijn schoonouders. Ingegeven door een impuls, stond ze eenklaps op, bukte zich en gaf de jon gen een zoen op beide wangen. „Dank je wel vooral je hulp, Ab. Ik ben in deze dagen vreselijk bij je in de schuld ko men te staan. Hoe kan ik dat aflossen?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5