Gebruikers-voorlichting in het energie-centrum Jeugdwerklozen inzetten bij verschillende projekten deurloo mode Bejaardensoos Haamstede gaat het zilveren jubileum vieren In Dorpshuis Bruinisse Koncert Korengemeenschap STREEKNIEUWS Kommissie sport, jeugd en kuituur: In gemeente Wester schouwen Feest op 19 mei ZIERÏKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 13 mei 1982 Nr. 23113 BRUINISSE, 11-5. Dinsdagmiddag opende burgemees ter T. C. Hekman het energie-centrum van het C.E.Z. (Coördinatiegroep Energiebesparing Zeeland) in het Dorpshuis van Bruinisse. Het is een tentoonstelling waar onder meer de PZEM voorlichting geeft over hoe de gebruikers zuiniger, efficiënter met energie kunnen om springen. De burgemeester opende de ten toonstelling door met een druk op een knop een treintje in beweging te zet ten, die zijn energie krijgt door mid del van een licht-cel. Hoe meer licht, hoe harder de trein rijdt Een voor beeld van alternatieve energie. Alvorens de openingshandeling te verrichten, bracht de heer Hekman de energie-crisis van '73 ter sprake. „De betekenis van dat woord werd toen onderschat Zowel de burger als de overheid hebben onvoldoende beseft wat de konsekwenties hiervan warea Nu in 1982 kunnen we zeggen, dat er onzorgvuldig en misleidend is gehan deld", aldus de burgemeester. „We zijn slechte rentmeesters geweest en dat is een materie waar we ons diep gaand mee bezig dienen te houden". Zierikzee Het tweede lustrum van de „Ko rengemeenschap Schouwen-Duive land" werd woensdag gevierd in een stampvolle (en warme) Chr. Ger. Kerk met publiek, dat vrijwel uit sluitend bestond uit zangeressen en zangers, even zoveel leden van de respektievelijke koren, die partici peerden op deze, inhoudelijk zo plu riforme vokale gebeurtenis. Wat ook te zeggen valt van dit bij zondere kunstzinnig bezig zijn, de ge dachte domineert, hoe fantastisch het feitelijk is, dat zovelen in de re gio wekelijks zich in het zingen be kwamen. Op dit punt is een „koren dag" een platform, waarop het resul taat van doorgaans intense studie van de zang - in de sfeer van amateu ristische be-oefening - welluidend hoorbaar wordt. Een opwekkend te ken in een tijd, die niet aan alle fron ten ontsnapt aan vervlakking. Een imponerend brokstuk voorbe reiding ging vooraf aan deze lustrumviering; waarvan de presi dente van de Commissie Koorzang, mevr. H. M. Pannekoek-v. d. Weele gewaagde in haar openings- en slot- woord. Uit het motto van deze uit zonderlijke kooravond: „Een reis door de geschiedenis der koormu ziek" bleek al de professionele „sup port" op de achtergrond, in de per soon van mevr. R. v. d. Dungen. Een verbaal aandeel in het welslagen had mevr. W. Bil-den Hollander, die het publiek in haar kommentaar mee nam op die lange reis door de vokale geschiedenis: van het gregoriaans tot eigentijdse komponisten als J. An- driesen en W. Vogel. Naar uitvoereend vermogen ble ken uiteraard vrij grote verschillen te bestaan, maar „alles en iedereen" hoort thuis in deze gemeenschap en misschien mag men dat wel specimen van vokale demokratie noemen. Ook grote verschillen in repertoirkeus, waardoor vergelijkingen moeilijk worden, temeer daar de leiding van de korengemeenschap, het uitslui tend wil houden op de presentatie en zich distantieert van elk kompetitie element. Vraag is of het oordeel van een jury naar buiten toe in de toe komst al of niet gewenst is. Tijdmatig (onderlinge vèrdeling van de toegestane zangtijd) mogen - wat ons betreft - in de toekomst best wat puntjes op de „i" gezet. Het gaat niet aan een soliste (overigens alle waardering) de tijd te gunnen, die an ders door twee korenoptredens kan benut. Vooral als „iedereen" zingen moet, zoals bij deze lustrumviering, mag het horloge wel in de hand geno men. Verbazing verder bij Zeelands kommissaris dr. Boertien over het feit dat „in deze kerk" ooit eens (gisteravond) gregoriaans zou klin ken. Hij vond het wét interessant en bleek in het algemeen waardering te hebben voor de „snotneus" „Koren gemeenschap"; immers met tien jaar is men nog niet eens aan de pubertijd toe. Hij hoopte dat het aanstekelijke enthousiasme bewaard mag blijven en dat de „gemeenschap oud mag worden". We noemen hier nog de deelnemen de koren: R.K.-kerkkoor, „De Lofstem", „Sursum Corda", „Eén Naam is onze hope", Zierikzees Ka merkoor, V.Z.O.S. (Oosterland), Smalstads Gemengd Koor, „Laus Deo" („Bru"), Z.O.(rat.)V., Her vormd kerkkoor (Zierikzee), Koor Ned. Ver. van Huisvrouwen, „Nu met Hope", „Sjaloom", Koor Platte landsvrouwen, Ger. Kerkkoor, Her vormd Kerkkoor (Renessë), Interk. Koor Haamstede. Dankwoorden aan het slot van de presidente aan allen, die medewerk ten aan het - ook ditmaal - grote suc ces: bloemen voor mevr. Bil; een „bon" voor mevr. v. d. Dungen en (uit andermans handen) ook een rui ker voor de presidente, die - met alle aanwezigen - kon terug zien op een welgeslaagde zangavond; gewoon een prestatie voor de regio Schou- wen-Duiveland. Een bijzonder waarderend woord tenslotte mag het orkest gelden, waarin heel wat instrumentaal ta lent bleek samengevloeid. Het as sisteerde bij de „moeilijkste geval len" en deed dat - gezien de weinige repetitiemogelijkheden - uitstekend. b d v PZEM-tarieven Voorts bracht de heer Hekman de PZEM-tarieven naar vorén, waarvan hij zei dat Zeeland de enige provincie is, waar één maal in de twee maanden een afrekening plaatsvindt. Hekman pleitte voor elke maand, omdat naar zijn zeggen de energietarieven vaak gelijk zijn aan de huurprijs, waardoor vele gezinnen in de problemen komen, of al zjjn. Meer voorlichting over de prijsvor ming is ook gewenst „De burger snapt er niets van. De PZEM kondig de aan dat in 1981 f 21 miljoen winst is gemaakt Op een vraag, of de winst niet terug kan vloeien naar de gebrui kers, werd naar voren gebracht dat dit om 'administratieve redenen niet mogelijk is." Naast deze kritische noten prees de heer Hekman de tentoonstelling, die zeer overzichtelijk is ingericht Energie-bewust De expositie is voornamelijk inge richt om de konsument energie-be wust te maken. Overzichtelijke ta bleau's laten de mogelijkheden zien, aangevuld door cijfermateriaal in folders. Een erg handig hulpmiddel is vol gens de PZEM een meterkaart, waar op de meterstanden per maand kun nen worden ingevuld Een beetje te vergelijken met de kolenvoorraad van vroeger: die zag men elke maand min der worden, waardoor men bewuster ging stoken. De meterkaart kan voor komen dat aan het eind van het jaar verrassingen ontstaan evenals me ningsverschillen over het totale ver bruik. Tips voor energiebesparing heeft de expositie ook. Een goed voorbeeld daarvan is: het verschil in (gemid deld) gebruik van een gasfornuis mèt en zonder aansteekbrander (waak vlam): 100 m3 gas per jaar. Waak vlammen doven als het kan levert dus een aanzienlijke besparing op. Stuurgroep Coördinatie Welzijnsplanning De Stuurgroep Coördinatie Wel zijnsplanning vergadert op 24 mei in het Statenkomplex te Middelburg. (15.00 uur). Orgelkoncert Op zaterdag 22 mei bespeelt de Rot terdamse organist Addie de Jong het orgel van de Grote of Maria Magdale- nakerk te Goes (20.00 uur). ZIERIKZEE Stads- en kruidentuin Enkele dames van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Brou wershaven maakten dinsdag een reisjes naar de stads- en kruidentui nen in Zierikzee. De heer J. J. Doeswijk gaf op hét bedrijf aan de Boerenweg een rond leiding. Hij vertelde de dames het een en ander over de planten en de bomen. In de Mosselboomgaard werd de kruidentuin bekeken. Ten slotte bracht het gezelschap een bezoek aan de begraafplaats, waar de tegen ie penziekte bestreden bomen werden bekeken. De zieke stukken worden er uit gekapt, waardoor ze de soms 150 tot 200 jaar oude bomen proberen te redden. Alle dames kregen na af loop enkele plantjes mee naar huis. De presidente bedankte de heer Doeswijk. Opening atelier en galerie De nieuwe galerie en het atelier voor amateurschilders en -tekenaars in de Visstraat zal vanavond (donder dag) om zeven uur officieel worden geopend door burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee. Na acht uur worden belangstellenden in gelegen heid gesteld de werken van leden van de schilderklub te bezichtigen. Vrijdag zal er eveneens een open huis worden gehouden van twee tot vier uur 's middags en zaterdag van tien tot vier uur. Streekarchief In het stadhuis wordt op donder dag 27 mei een vergadering van de streekarchiefkommissie gehouden. Op de agenda staat onder meer het jaarverslag 1981 en de voorlopige vaststelling rekening over 1981. Vergadering Vrouwenraad Op de maandagavond 10 mei ge houden vergadering van de Vrou wenraad Zierikzee, onder voorzitter schap van mevrouw J. M. de Meester- Post, was de heer A. Boonman uitge nodigd om voor de afgevaardigden van 16 verenigingen uit Zierikzee te spreken over zijn werk als opbouw- Evenzo: de gasboilerthermostaat in stellen op 60°, een pompschakelaar monteren op de C.V.-installatie, onge bruikte kamers niet verwarmen en de watertemperatuur aanpassen aan de buitentemperatuur. Allemaal met het doel energie te besparen voor later, als „appeltje voor de dorst". De expositie is tot en met donderdag 13 mei ge opend, van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. werker in de regio Schouwen-Duive- land. Na dit onderwerp werden de huis houdelijke punten afgewerkt. Er vond een bestuursverkiezing plaats in verband met het aftreden van me vrouw Struyk-v. d. Linden als sekre- taresse. Het dagelijks bestuur wordt nu gevormd door mevrouw J. M. de Meester-Post, voorzitter; mevrouw D. v. Vessem-Dijkman, vice-voor- zitter; mevrouw G. Schell- Kerseboom, sekretaresse; mevrouw M. de Jong-van Loo, 2e secretaresse; mevrouw M. Schot-Rentier, penning meester. HAAMSTEDE Kreatieve avond NCVB Dinsdag 18 mei organiseert de NCVB afdeling Haamstede onder lei ding van mevrouw A. v. d. Bijl-Dale bout een kreatieve avond. Voor tijd: zie agenda. Bejaardenreis Het bejaardenkomité Haamstede organiseert voor woensdag 26 mei een bejaardenreis. Velen hebben zich hiervoor al opgegeven, maar er is nog voor enkelen plaats. Men kan zich hiervoor aanmelden bij: mevrouw Kik-Verton, Beatrixstraat 25 te Haamstede. Advertentie ZIERIKZEE. Het ziekensehip Prins Willem-Alexandermeerde weer af in de Zierikzeese haven. Vokaal toppertje aan boord van het schip - ten faveure van de patiënten - was de uitvoering van een musical door leerlingen van de Re- nesser o.l.-school ,,'t Staepel'of" o.l.v. de heer J. H. Blom, hoofd der school. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zie onze MEI-AKTIE f 75,— korting Mol 5-7, Zierikzee BURGH-HAAMSTEDE, 11-5. Op de dinsdag gehouden vergadering van de kommissie Sport, Jeugd en Kuituur vroeg de heer L. Tieleman bij het behandelen van de no tulen van de vorige vergadering of er al plannen bestaan ten aanzien van het bestrijden van de jeugdwerkloos heid. Bij de voorzitter, wethouder J. L. de Feiter waren hierover nog geen konkrete gegevens bekend. Wel blijkt, dat men van bovenaf (uit Den Haag) weinig heeft te ver wachten. Mede om deze reden wil men van onderaf pro beren hieraan wat te gaan doen. In 1 gemeentelijk verband 1 wórdt hierbij gedacht aan het inzetten Van jeugdige werklozen bij de strandred- dingsbrigade, plantsoenen en bossen en nog een aantal andere projekten. Wethouder De Feiter was de me ning toegedaan, dat het zeker niet zo is dat de jeugdige werklozen erop uit zijn om liever niets te doen en dat zij zeker wel genegen zullen zijn om wat aan te pakken. Gaby de Groot (Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland) deelde mee dat ér in februari op aandrang van c.r.m. een gezamenlijk overleg op Schouwen-Duiveland heeft plaats ge vonden. De bedoeling hiervan was om tot een inventaristatie van de jeugdwerkloosheid op Schouwen- Duiveland te komen. De vraag hierbij spitste zich toe of er mogelijkheden in de regio zijn om de jeugd werk te laten verrichten. De heer De Groot noemde het een pro bleem om voor de schoolverlaters weer werk te vinden. Vele komen in een „niemandsland" terecht en in een vrij uitzichtloze situatie. Vpor Schouwen-Duiveland zijn een aantal projekten geïnventariseerd, waarvoor nwn-echter niet op finan ciële steun uit Den Haag moet reke nen. Momenteel telt de gemeente Westerschouwen 29 jeugdwerklozen in de leeftijd tussen de 16 en 22 jaar. Van de jeugdsociëteit Big „S" werd een subsidieverzoek in behan deling genomen, waarin om een bij drage van 10.000,— werd gevraagd. Voorzitter De Feiter deelde mee, dat dit subsidie-verzoek dateerde van 24 december 1980. Door het kolle ge werd hierbij gevraagd om de reke ningen te overleggen, welke pas op 17 oktober 1981 werden toegezonden, reden waarom het verzoek pas nu kan worden behandeld. Vervallen De heer W. Boogerd, woordvoerder van Big „S" in de kommissie deelde mee, dat men intussen de tering naar de nering heeft gezet en dat het ver zoek om een bijdrage van 10.000,— HAAMSTEDE, 12-5. De Bejaardensoos Haamstede gaat op woensdag 19 mei feestvieren. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de „soos" werd opgericht. Een aantal dames was zeer terecht van mening dat bejaarden ook behoefte hebben aan een ontspanningsmiddag en in april 1957 kwamen deze mensen van het initiatief bijeen om een bestuur te vormen. Mevr. Roëll-Cramer werd presidente, mevr. V. d. Velde-Brandes sekretares se, mevr. Den Boer-Hanse penningmeesteresse en de dames Kik-Verton en Van Waveren, deze zeven zorgden voor de oprichting. Theeschenksters meld den zich aan en er werden spelen aangeschaft, te beginnen met een knikker- bord, een sjoelbak en 25 zangbundels van Joh. de Heer. De bijeenkomsten werden gehou den in de grote zaal van het Rusthuis „Duinoord", welwillend door het bestuur afgestaan. Op 2 mei werd de eerste bijeenkomst (soos) gehouden in aanwezigheid van het Rusthuis- bestuur, B. en W. en vele bejaarden. Als eerste gast fungeerde de „soos" van Burgh en de korfbalklub Zee meeuwen speelde een wedstrijd waarvan de entreegelden, 60,-, voor de sooskas waren. De soos floreerde en vele sprekers verzorgden een dia middag. De heer C. A. Hartog over bijenteelt, J. P. C. Boot over Schou- wens Westhoek, de heer J. Vijver berg over het vogelleven hier eh vele anderen volgden. Ook uit eigen kring waren er voor drachtskunstenaars zoals Tazelaar, Francois, Steur. mevr. Vrcden- brecht, mevr. v. d. Wekken, enz. Elk jaar een Sinterklaasavond, gevolgd door een sfeervolle Kerstfeestvie ring. Een verkeersles door de heer Poortman mocht niet ontbreken en op 10 mei 1962 werd het 5-jarig bestaan gevierd. Sneeuw en ijs In de winter van januari 1963 werd geen soos gehouden omdat de wegen door sneeuw en ijs niet begaanbaar waren. Het kinderkoor Westerschou wen en het Ned. Herv. Kerkkoor zorgden regelmatig voor optredens. Op 17 september 1964 werd mevr. Everwijn-v. d. Bout verwelkomd als de nieuwe burgemeestersvrouw. De toneelvereniging „Op Drift" gaf ge regeld een uitvoering voor de bejaar den, terwijl de sportvereniging DFS het jaarlijks toneelstuk voor de be jaarden opvoerde. Het 15-jarig bestaan op 27 april 1972 werd opge- vrolijk door voordrachten van Si mon Bcrrevoets. Inmiddels was op 8 oktober 1970 Jan Klompe 100 jaar geworden. De Jeugdsociëteit „Big S" regelde een bezoek aan het Dolfirodam te Scha- rendijke in 1973. In 1976 werd beslo ten om na de gebruikelijke thee ook nog een bakje koffie te drinken. 20 jaar Het 20-jarig bestaan kwam op 5 mei 1977 met een etentje in restau rant Burghstede. Op 12 mei 1977 werd afscheid genomen van de presi dente mevr. Roëll-Cramer en de se kretaresse mevr. Vlaander en beiden werden tot ere-lid benoemd. Natuurlijk mocht een bezoek aan het werkeiland Neeltje Jans (1981) niet ontbreken, evenals nu elk jaar een bezoek wordt gebracht aan het ABN bungalowpark Schouwenduin. Op 25 november 1981 was de soos te gast bij de Burghse soos die toen het 25-jarig jubileum vierde. Indien alle feiten en hoogtepunten neergeschreven zouden moeten wor den, dan was de krant te klein. Het huidig bestuur bestaat uit de dames Kik-Verton presidente, Van Oosterom-van Dijke sekretaresse, Leeuw-Rabauw penningmeesteresse, Prince-Klaasse en Hanse-Boot leden. Het feest op 19 mei wordt in de re- kreatiezaal van de Gereformeerde kerk gehouden met een opening, zang, toneelstukje door de huisvrou wen, voordrachtjes. Dan wordt er overgestapt naar de eetzaal van het rusthuis „Duinoord" voor het nutti gen van de avondmaaltijd en daarna is er feest. is komen te vervallen. Wel deed hij het verzoek om de gemeentelijke bij drage, 15,00 per lid, gelijk aan de kontributie, te willen verhogen. Dit bedrag moet het mogelijk maken popkoncerten, films en een bezoek aan een pretpark te organiseren. De heer Boogerd liet weten dat de soos momenteel redelijk draait. Me de door de konkurrenteie van andere gelegenheden is het ledental echter terug gelopen, terwijl de vaste kosten de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. De voorzitter liet weten, dat het kollege heeft besloten om tot verbe tering van het gebouw, het leggen van nieuwe vloeren en vernieuwing van de elektriciteit, over te gaan. De heer P. H. Canters kwam alles een beètjevreerïid'voorïdéör Big „S"" ter gelegenheid van de viering van haar jubileum een extra subsidie is toegekend. Subsidies herder ligt het in de bedoeling, om voor 1983 alle subsidies van de vere nigingen eens op een rijtje te zetten om alles zo veel mogelijk op een lijn te brengen. De heer L. Tieleman vond het gehe le subsidie-verzoek maar een beetje nevelig. „Wij praten ergens en ner gens over", liet hij horen. Hij prees het wel dat men in ieder geval de te ring naar de nering heeft gezet. Voor 1982 is de subsidie vast gesteld en hij vond het bezwaarlijk om nu tot veranderingen over te gaan. De heer L, Braber was verbaasd over de lage kontributie van 15,00 per jaar in vergelijking met andere verenigingen. De heer De Groot zag dit anders en hij dacht met de kon- sumpties welke door de leden wor den genuttigd aan een bijdrage van rond de 30,00 per lid. De heer D. E. Mooij vond de kontri butie van 15,00 belachelijk laag en hij vond het niet juist als men het ge bruik van dranken hierbij gaat reke nen. De heer K. v. d. Klooster konsta- teerde dat de aktiviteit van de vere niging nogal wat te wensen overlaat mede gezien het feit dat men gedu rende enige jaren het donateursgeld niet meer heeft opgehaald. De heer De Groot waarschuwde, dat men voorzichtig moet zijn met de verhoging van de kontributie. Alge meen was men het met de uitspraak van de heer Tieleman eens dat men eerst zelf maar eens orde op zaken moet stellen. Voetbalveldje Naar aanleiding van een vraag van de heer D. E. Mooij over de mogelijk heid van het realiseren van een voet balveldje voor de jeugd op het ter- rien van Delf- en Schieland te Renes- se deelde de voorzitter mee, dat hij het positief wil benaderen als hier voor een verzoek van de ouders bij het kollege komt. De heer Mooij was van mening, dat met eenvoudige middelen een ter- rcintje kon worden gerealiseerd, waarmee men dan zou kunnen voor komen dat er nu op het grasveld bij dc school wordt gevoetbald. DUIVELAND Vergadering Onderwijskommissie Op maandag 17 mei vergadert in het gemeentehuis te Nieuwerkerk, de Onderwijskommissie in de ge meente Duiveland. Aan de orde ko men: de regeling medezeggenschaps raden, de vakantieregeling '82/'83 en de konsekwenties voor het school zwemmen, tijdens de uitvoering van de renovatie van het zwembad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3