2 Alle PvdA-ministers stappen uit de regeringscoalitie Milde taal van Russisch-orthodoxen AGENDA VRAAG: WAT NU? Soort van kabinetscrisis Het Falkland- overleg Machtsvertoon in Warschau Koningin neemt ontslagaanvragen in overweging Van Agt naar koningin IKV ging onderuit in Moskou Eénzijdigheid in Moskou Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: BUD SPENCER PLATVOET AAN DENIJL Congres te Moskou CD# <4- Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 9t Uusje V 2 De socialistische ministers in het tweede kabinet Van Agt, hebben het ultimo-voorstel over de Voorjaarsno ta niet gepikt en stappen op. Hoofd bezwaar voor hen bleek toch, dat de in de nota verwerkte voorstellen niet de optimale kansen boden voor het scheppen van meer werkgelegenheid en dat was en is een punt dat de „so cialistische fraktie" hoog zit. De vraag is: wat nu? Een afdoend antwoord is thans nog niet te geven. Na het uittreden resteert een romp- kabinet, bestaande uit de resterende partners C.D.A. en D'66. Voorstel baar is dat dit „rompkabinet" verder gaat regeren, maar dat is afhankelij ke van de „status" van de uitgetre den socialistische ministers. Wanneer deze - zij het demissionair zijnde - „aanblijven", dan kan zo'n situatie niet gekontinueerd en resul teert uiteindelijk - naar het zich laat aanzien - een echte, akute kabinets- krisis, die - dat is ook hoogstwaar schijnlijk - weer tussentijdse verkie zingen noodzakelijk zal maken. De vaderlandse politiek is dus sti laan lelijk in de versukkeling geko men, vooral in aanmerking genomen de uiterst moeizame wijze, waarop het huidige kabinet tot stand kwam. Het wachten is vandaag op de ver klaring van de minister-president, zodat wat klaarheid wordt gebracht in de ingewikkelde situatie; dat is in ieder geval hard nodig. „Crisissoep" GRONINGEN, 12-5. Voor het gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Groningen is woensdagmorgen .crisissoep" geserveerd uit protest tegen de korting op de sociale uitkerin gen. Het ludieke protest was georganiseerd dor de afdeling Groningen van de werklozen belangen vereniging. Het uit delen van de heldere groente soep ging gepaard met een handt ekeningenaktie. Volgens de vereniging ko men de uitkeringsgerechtig den steeds meer in de proble men nu de uitkeringen achter blijven terwijl prijzen en woonlasten verder blijven stij gen. DEN HAAG, 12-5. De P.v.d.A.-ministers in het kabinet Van Agt hebben woensdag hun ontslag aangeboden. De andere ministers - van C.D.A. en D'66 - hebben hun por tefeuilles ter beschiking gesteld. „Het kabinet maakt hiermee geschiedenis. Het krijgt gaandeweg allure", zo zei premier Van Agt in de vroege ochtenduren van Goede Vrijdag, toen het kabinet er na een urenlange vergadering in geslaagd was een akkoord te be reiken over de hoofdlijnen van de vroege voorjaarsnota. Advertentie VERENIGDE NATIES, LONDEN, BUENOS AIRES, 12-5. VN-sekre- taris-generaal Javier Peres de Cuel- lar heeft woensdag gezegd dat zijn vredesoverleg met Argentijnse en Britse funktionarissen zich in zo'n delikaat stadium bevindt dat elke verkeerde verklaring dat overleg zou kunnen schaden. „Wij boeken voort gang", zei hij op de vijfde achtereen volgende dag van zijn pogingen om een bestand in de Falkland-krisis te bewerkstelligen. Ook Britse en Argentijnse rege ringsautoriteiten toonden enig opti misme ofschoon zij erkenden dat er nog moeilijke problemen waren. Intussen gingen de voorbereidin gen van Londen om de eilanden, in dien nodig, met geweld te hernemen, voort met het uitvaren in Southamp ton van het gevorderde luxe-passa giersschip Elizabeth 2 met aan boord 3.250 militairen, onder wie een batal jon van de befaamde Gurkhas. Daar mee zal de totale Britse troe pensterkte voor de eilanden op ruim 8.000 komen. De torpedobootjager Liverpool (3.800 ton), zusterschip van de vorige week door Argentinië tot zinken ge brachte Sheffield, is woensdag in De- vonport in dienst genomen, een jaar voor schema. Hij zal zich spoedig bij de interventiemacht voegen. Het ministerie van defensie meld de dat er in de afgelopen 24 uur geen aktie in het gebied van de Falklands was ondernomen. De woordvoerder noemde de weersomstandigheden „zeer slecht". Maar de schepen van de interventiemacht zetten hun pa trouilles „rond en tussen de eilanden voort". Het „oorlogskabinet" kwam op nieuw bijeen en ging akkoord met een verzoek van de labour-oppositie voor een nieuw spoeddebat over de krisis - het vijfde sedert de Argen tijnse invasie op 2 april. WARSCHAU, 12-5. De Poolse poli tie heeft woensdagmiddag met veel machtsvertoon een ring gelegd om de binnenstad van Warschau. Op alle grote pleinen stonden poli- tiebusjes en waterkanonnen. Overal patrouilleerden groepjes militairen en politie. Wanneer naar de zin van de sterke arm teveel mensen bij elkaar ston den kregen ze het bevel zich te ver wijderen. Jongeren moesten hun per soonsbewijs laten zien. Woensdagna middag werd in de kathedraal van Warschau een mis gelezen ter herden king van de eerste verjaardag van Solidariteit-platteland, de boeren- afdeling van de verboden vakbond Solidariteit. Enkele honderden men sen woonden de mis bij. Het bereiken van een akkoord had lang geduurd, maar het was er dan toch. Dat ruim een maand later het kabinet toch nog zou struikelijk over de nadere invulling van deze afspra ken kon op dat moment niemand ver moeden. Over de hele periode van het Twee de Kabinet-Van Agt heeft echter de schaduw gehangen van uiteenlopen de visies op de sociaale-ekonomische problemen van Nederland. P.v.d.A. en C.D.A. stonden in aller lei opzichten voortdurend recht te genover elkaar, met daartussenin de D'66-bewindslieden, die vaak de nei ging hadden om de zijde van hun CDA-kollega's te kiezen. Ellenlange vergaderingen Ellenlange vergaderingen, trage besluitvorming en moeilijke kom- promissen op sociaal-ekonomisch-fi- nancieel terrein hebben het kabinet vanaf het begin gekenmerkt. Acht maanden heeft het kabinet het volgehouden, nadat het op 11 sep tember vorig jaar door koningin Bea trix was geïnstalleerd. Toch is het zelfs die acht maanden niet volledig in funktie geweest, want het vorig najaar was het nog 35 dagen demissi- DEN HAAG, 13-5. Koningin Bea trix heeft woensdag de ontslagaan vragen van de PvdA-ministers en staatssekretarissen en de terbeschik kingstellingen van de portefeuilles van de ministers en staatssekretaris sen van D'66 en CDA in overweging genomen. Verder heeft ze de mi nisters en staatssekretötflfcsëh ge vraagd alles te blijven doen wat ze in het belang van het koninkrijk nood zakelijk achten. Dit heeft het kabi net der koningin woensdagavond la ten weten. Overigens verluidt in welingelich te kringen in politiek Den Haag dat de vorstin donderdag al met haar konsultaties begint. AMSTERDAM. Op de vraag wie men de schuld geeft van deze kabi- netskrisis, heeft 45 procent van de ondervraagden de PvdA genoemd en twintig procent het CDA. SCHIPHOL. Minister Van der Stee van financiën is woensdag niet aan wezig geweest bij het beraad van het kabinet. Van der Stee is woensdag morgen al vroeg afgereisd naar Hel sinki. onair toen de ministersploeg er niet in slaagde overeenstemming te berei ken over het sociaal-ekonomische ge deelte van de regeringsverklaring. DEN HAAG, 12-5. Premier Van Agt heeft zijn departement (algeme ne zaken) woensdagavond even na half zeven verlaten om verslag uit te brengen aan koningin Beatrix. Van Agt verklaarde dat hij door de konin gin om kwart voor zeven werd ver wacht en wenste verder geen mede delingen te doen. MOSKOU, 12-5. Het IKV heeft zijn eigen glazen ingegooid. Door hier weg te lopen heeft het enerzijds zich een moeilijke toegang tot de Rus- sisch-orthodoxe kerk op de hals ge haald, anderzijds heeft het optreden van Wim Bartels de samenwerking met bewegingen als de Berliner Kon- ferenz (katholieken uit Oost- en West-Europa) en de Christelijke (voorheen Praagse) konferentie be moeilijkt. Dit is de mening van afge vaardigden van deze organisaties op het vredeskongres der wereldgods diensten te Moskou. Enkele Moskou-korrespondenten van buitenlandse persbureaus zeg gen verbaasd te zijn over de „grenze loze naïviteit" van het IKV. Zij kun nen zich niet voorstellen dat het IKV het voor mogelijk heeft gehouden op een openbaar kongres in Moskou te kunnen pleiten voor de verboden Poolse vakbond Solidariteit en de Tjechische beweging voor burger rechten Garta 77.' „Moskou is geen Amsterdam", aldus een hunner. MOSKOU, 12-5. Twee Amerikaanse kerkleiders hebben protest aangete kend tegen de eenzijdige politieke verklaringen op het vredescongres van de wereldgodsdiensten in Moskou. Zowel de voorzitter van de Lutherse kerk in de Verenigde Staten, David W. Preuss, als de sekretaris van de Ame rikaanse Hervormde Kerk, Arie Brou wer, deed een oproep aan de kongres- leiding dergelijke anti-westerse toe spraken niet meer toe te laten. Tijdens de openingszitting hadden vertegen woordigers van tal van organisaties niet geschuwd de westerse politiek te hekelen. A.s. zondag 20.00 uur ONZE SUPER-GIGANT BRENGT OPNIEUW IEDEREEN (KORT MAAR KRACHTIG) AAN HET SIDDEREN! Bodo Enzo Cannavale jÉL re9ie steno eastmancolor A.s. zaterdag 19.00 en 21,30 uur Maffe Mei raast als 'n neuroot door de geschiedenis. pc waarhe/4 niets dau </e GMGOMIMS'MClAfTDWGCN' WTMOUtWO MA**HWOMT MMS KWUUJID It OHCN WMB wwnw woouao and muctid w m boom musc rr law mcmb shqai vbuai miers rrauot iwhtuxx fi>€DINBOWBOJaxawcr—'- a ccxumsa bctuuj müa81 scu' cacftrrouLW incmusmuAaQ SSiBfnfay'Ji Wegens enorm succes geprolongeerd. Alle leeftijden .er. "Flatfoot in Egypt» Alle leeftijden Donderdag 13 mei Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Jongeren C.N.V. in Zeeland. 19.30 uur. Visstraat. Schilderklub „Tussen de Havens", Open huis. 20.00 - 22.00 uur. Gemeentehuis. Vergadering Kom missie Openbare Werken. 19.30 uur. Noord welle Dorpshuis. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerkzaal. Ger. Vrouwenvereniging. 19.45 uur. .Sirjansland Horecagroothandel Fa. Poot. Open huis. 14.00 - 22.00 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Vrijdag 14 mei Zierikzee Visstraat. Schilderklub „Tussen de Havens", Open huis. 14.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 mei Zierikzee Visstraat. Schilderklub „Tussen de Havens", Open huis. Van 10.00 tot 16.00 uur. Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Ouwerkerk Strandje Ouwerkerk. Verzamelen natuurpuzzeltocht, Natuur- en Vogel wacht Schouwen-Duiveland. 10.00 MOSKOU, 12-5. De veel mildere houding van de Russisch-orthodoxen tegenover „het vermaledijde en oorlogszuchtige westers imperialisme" is een van de op vallende zaken op het vredeskongres der wereldgods diensten te Moskou. Dat is de mening van een Tsjechische deelnemer die in 1977 een soortgelijk kongres bijwoonde, dat eveneens op uitnodiging van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou werd gehouden. Advertentie 0 0000000 00000 Stemmen? Doe net als wij J. F. Vermunt Stem op CDA* ZIERIKZEE voor groei en bloei van onze mooie stad Zierikzee. B. W. Schot ZIERIKZEE christen democratisch appèl Nieuwerkerk Muziektent. 19.30 uur. Zomera vond-koncert Uit de mond van de Russisch- orthodoxe deelnemers was geen en kele negatieve opmerking over Ame rika te horen. Patriarch Pimen ver meed in zijn openingstoespraak elke rechtstreekse kritiek op de Verenig de Staten. Wel leverde hij impliciet kritiek door de leer van een beperkte kernwapenoorlog en de eveneens door de Verenigde Staten geopperde mogelijkheid om als eerste de tegen stander een vernietigende slag toe te brengen, af te wijzen. Dat Pimen aan het slot van zijn toespraak hulde bracht aan de vredelievende politiek van de Sowjet-Unie, behoort volgens deze Tsjechische zegsman tot de ge bruikelijke als onvermijdelijke li turgie van dergelijke bijeenkomsten. Kongres der godsdiensten Bovendien roepen deelnemers van links en rechts op om het kongres niet te laten misslukken door voor namelijk over politieke zaken te pra ten. Het moet een kongres der gods diensten blijven, zo zeggen ze. Daar door komt het ook al niet veel verder dan algemene verklaringen. Dinsdag en woensdag hebben ver tegenwoordigers van alle aanwezige godsdiensten en van een groot aantal organisaties uitvoerig uiteengezet hoezeer hun geloofsovertuigingen, respektievelijk hun aktiviteiten, op de vrede gericht zijn. Ook de bijdragen van de deskuni- gen bevatten weinig nieuws. Oud- generaal M. H. von Meyenfeldt hield als militair expert een technisch be toog, waarin hij onder meer pleitte vor een kern wapen vrij Europa. „De duif" van het Kremlin, dr. G. A. Arbatov, zei dat een nucleaire wa penwedloop de Amerikaans- Russische betrekkingen uitermate bemoeilijkt. Alleen onderhandelin gen kunnen nucleaire ontwapening bewerkstelligen, zo zei hij. DEN HAAG. Het is de gemeente Den Haag ernst met de aanleg van een vierde haven in Scheveningen. Dorpshuis. Radio-drive-inn Disco. 20.00 uur. Maandag 17 mei Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Raadsvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond Int. Ver. Philatelica. 20.00 uur. Heuvelsweg. Ingebruikstelling fiets pad. 15.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele- Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Gemeentehuis. Onderwijs Kommis sie Duiveïand. 20.00 uur. Dinsdag 18 mei Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Pompstation Adriaan van de Wëijde- weg. Vertrek exkursie Natuur- en Vogelwacht. 19.00 uur. Haamstede Zaal Geref. kerk. Kreatieve avond NCVB. 19.45 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Klaverjas wedstrij den. 20.00 uur. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Slotavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Maandag 24 mei Rennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Dinsdag 25 mei Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief- kommissie. 15.30 uur. Eilemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.00 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden voor onbepaalde tijd gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Van d& kaesvet op oranjedae- gen êk as 's vertaald. Dat kwam van de waxineligjes uut plan soen. Ma dienk nie da t bie kaes vet bleef. Pik knauwden m'n ök. Dat aelden m'n bie de schoen- maeker, 'n zenewachtigma vrêêt vriend'lijk vintje. Die wêr- kede wat of, ma vee geld vraege dee 'n nie. 't Was meer broeken lappe in gaeren toegeve. Afijn, a m'n mi 'n sent binnenkwaeme pakten de piktobbe in mi z'n schoenmaekersmes maekten 'n stikje los, in da kreeg je dan vö je sent. Ze zeie dat 't gezond was, dat pik, ma laeter kwam d'r mestie}c in dae wier je ziek van. In de contreien van 't boere- land, viel nog wê wat meer op te scharrelen. Raopen om te begin nen. Oe groater, oe liever, want van êên spekke of 'n toaverbal kuste j'n êéle weeke nie toekom- mf^ In dan van 't vaarke suunen in^zweerde, ma de meester at 't dae nie aarg op. Ie vloog aoltied op as 'n bosje vlooien, as je vette plekken op je schrift ad, da be- griep je wê. 's Ochtens kreeg je strövet op je broad; dat was vaste prik; in 's zondags boerebutter. Kittekat in aol die flauwekul was t'r nog nie. De katte kreeg broadsoppen, net as 't knien, in soms 'n bêêtje aer- pels. Md ze waere net zo gezond allêên zaete z'arder agter de muuzen an, want z' ielde nutuur- luk wê van 'n artige beete. Noe adde m'n 'n tante, die d'r kippen op nae ield. Soms mochte die zo ma los in den tuun rond- scharrele, ma 's aevens moste ze trug in 't kot. O jd 'k mö nog ver- taaie, dat ze dae (bie tante) nog zo'n buutenpleetje adde. Je weet wê; zö'n okje mi 'n uutgesneeë artje in de deure. Op 'n keer ad nööm de kippen wi op 't roest ge- joge, md ie dd 't nie goed gèdae, want 's aevens - 't was aerdedon- kèr - kwam tante nae 't pipetje gelaope, md ze wist nie dat *êén van d' oenders nie opgeslote was. Die ad z'n toevlugt ma gezocht in 't uusjeIn jewel tante giêng zitte, in ze kwam zo op 't oen te recht. Die kaekelde of z'n strotte dü gesneeë wier. Ie begust dü 't uus je te fladderen, in tante rende zo d'n tuun in, mi de kippe achter op. Die was wê even van de leg nutuurluk. Tante rende d'n, uusen in, md struukelde bienae nog over 'n kuruwaegen aolfvol mis. Die stieng gerêêd vó d'n tuun, md imae in uus, kreeg nööm van onder uut de zak. Ie stieng net z'n billetikker an te trekken, want ie most nae 'n ver- gaederienge, md êêst most t'n d' êêle kattekismus van z'n vrouwe anööre. „Jie mö nie aoltied laope foetere" zei t'n nog, md tante: ,,ja gae jie jie dan zaals op 'n oen zit te", in dae bleef 't bie. Laeter z' êêl wat afgelache, want 't was wê 'n aarmen tied, md 't was net of de maansen mekaore beter be- grepe. Ze waere wê 's bóós op me kaore, md 't duurde ma 'n togje in dügaens zö rond 'n uur of nege- ne was 't tied, vö griete pluume. Kasje kieke was t'r gelokkig nog nie bie, in 's ochens liep 't wek kertje awi vroeg af. Zö was t'at SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2