ZWEMBAD ONDERDAK HANGT SOMBER TOEKOMSTBEELD BOVEN HET HOOFD Nieuwe proefnemingen met schepen Ostrea en Cardium PAAUWE PAAUWE B.V. Ibu, DE ZIERIKZEESCHE COURANT Tienjarig- bestaan Energiekosten niet meer op te brengen Jtiotnisso Deze zomer- fointu met Arke weeralle kanten op „Loonsverhoging eind juli Werkeiland Neeltje Jans Spionnenruil ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakfeur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00, Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 13 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23113 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Gemeente W.schouwen en jeugdwerklozen ZIERIKZEE, 13-5. „Moet het zwembad Onderdak niet een aantal maanden per jaar worden gesloten in de toe komst?" Dit sombere vooruitzicht hangt het bad in de gemeente Zierikzee als het zwaard van Damocles boven het hoofd, indien er geen passende oplossingen voor het steeds maar stijgende bedrag voor de energiekosten wor den gevonden. Het exploitatie-tekort van Onderdak be droeg in 1981 242.000,- en wordt voor dit jaar op 257.000,- geraamd. De verwachting is dat in 1983 een te kort van 374.000,- zal ontstaan. Droevige berichten dus omgeven het paradoxaal genoeg heuglijke feit van het tienjarig bestaan van spor thal Onderdak, dat op 15 april zijn tweede lustrum officieel vierde. In dit decennium is het bad voor sport- minnend Zierikzee en Schouwen- Duiveland een grote financiële last geworden. In een door de heer G. J. Dijkstra, penningmeester van Stichting Sport centrum Onderdak, opgestelde nota staat dat in de maanden januari, fe bruari en december de kosten van gas, elektra en water ongeveer 70.000,- bedragen en dat alleen voor het zwembad. In het totale exploitatie-tekort neemt het zwem bad 85% voor zijn rekening en de sporthal 15%. Nieuw dak In het verleden is al op verschillen de manieren geprobeerd het energie verbruik terug te dringen door het Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten aanbrengen van dubbel glas, extra deuren en de warmteterugwinning- sinstallatie. Deze aanpassingen hel pen niet voldoende, waardoor op gro tere schaal tot bezuinigingsakties zal moeten worden overgegaan. Een afdoende maatregel is het aan brengen van een nieuw dak. Het hui dige dak is niet geïsoleerd, waardoor de stookkosten de pan uit rijzen. De ze ingrijpende gebeurtenis gaat wel een half miljoen kosten. Om dit be drag bij elkaar te krijgen reserveert de Stichting gelden. Maar voorlopig zal het nog wel enkele jaren duren voordat het zwembad goed Onder,,dak" is. ,,Wij zullen daarom van de gebrui kers - «tn het zwembad moeten vra gen in die tussenliggende periode de lagere temperatuur van het water te aksepteren. -Water rond de 21° is niet langer haalbaar", aldus de voorzitter van de Stichting, de heer L. J. van Gastel. Bezoekers Het tweede probleem waar Onder dak mee kampt is het teruglopen van het aantal bezoekers per jaar. In 1981 bezochten 117.000 mensen het zwem bad, in 1980 waren dat er nog 130.000. Niet alleen een tegenvaller voor de akkommodatie in Zierikzee, maar een tendens die zich in heel Neder land voortzet. De zwembaden komen in de rode cijfers en heel wat baden hebben al moeten sluiten. De heer Dijkstra spreekt dan ook zijn ongenoegen uit over het besluit van de gemeente Duiveland zes ton te voteren voor de renovatie van zwem bad Dol-fijn. ,,En dat in een tijd dat er alleen maar baden sluiten", zegt de penningmeester. De heer Van Gastel vraag zich af hoe Duiveland dit bedrag sluitend krijgt op de begroting. Hij is van me ning dat de raad Duiveland op onver antwoorde wijze omspringt met ge meenschapsgelden. Zowel Onder dak als Dol-fijn gaan er nu op achter uit". Scholieren Als de nieuwbouw van de LTS ge reed is vertrekken de scholieren naar Poortambacht om hun sport te be drijven. Dat betekent een gevoelige aderlating voor sporthal Onderdak, die heel wat uren overdag aan de LTS verhuurt. Ook van het zwembad zal deze school naar alle waarschijn lijkheid geen gebruik meer blijven maken. In de nabije toekomst zal er dus overdag ruimte vrijkomen voor men sen die de hal willen huren. Wat de avonduren betreft blijft het eivol. Volgens de voorzitter zou er voor die periode nog wel een sporthal bijkun- De viering van het tienjarig bestaan wordt op zaterdag 16 okto ber gehouden. De zes gemeenten van Schouwen-Duiveland, die allemaal bijdragen in de exploitatie, komen in een zeskamp uit, die zowel in het zwembad als in de sporthal plaats vindt. Ook zullen de gebruikers van Onderdak bij dit evenement worden betrokken. De viering zal sober wor den gehouden, omdat er zelfs voor dit tweede lustrum eigenlijk geen geld beschikbaar is. ZIERIKZEE. Ere-gast bij de tweede lustrumviering van de Commissie Koorzang Schouwen-Duiveland, was Zeelands kommissaris dr. C. Boertien, die hier bij het betreden van de Chr. Oer. Kerk met de nodige egards werd ontvangen. Ook de burgemeesters van de regio-gemeenten waren aanwezig. Links op de foto: burgemeester Th. H. de Meester met echtgenote. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie DEN HAAG, 12-5. Eind juli ont vangt het grootste deel van de werk nemers een prijskompensatie van 2,46 procent, sommigen krijgen 2,5 procent als in hun CAO staat dat de halfjaarlijkse kompensatie naar bo ven wordt afgerond. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegen heid heeft dit woensdag meegedeeld. Per procent is de prijskompensatie aan een maximum van 46,50 gulden gebonden. Dit betekent dat d ehoogte „loosnverhoging" die iemand kan krijgen 116,25 bruto per maand be draagt. Dit is bij 2,5.procent. Bij 2,46 procent prijskompensatie is het maximum 114,39 gulden per maand. 99 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. AMSTERDAM. De families van de in El Salvador omgekomen journa listen en de IKON betreuren het zeer dat het niet mogelijk is gebleken de kruisen, die ter nagedachtenis van de in El Salvador omgekomen journa listen bij het Amerikaanse consulaat waren geplaatst, te verplaatsen zon der gebruik van geweld. NEELTJE JANS, 12-5. Rond het werkeiland Neeltje Jans werden deze week diverse proeven uitgevoerd met de kostbare pontons Cardium, de mattenlegger en de Macoma, het afmeer- en opschoonponton. De mattenfabriek op het werkeiland heeft begin mei de eerste proefmat afgeleverd (met een afmeting van 60 bij 31 meter) en zodoende kan nu ook de mattenlegger worden getest voor zijn taak. Neeltje Jans. De mattenlegger Cardium. De eerste wittej proefmat is duidelijk zichtbaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Nog even ter verduidelijking: voor dat een pijler wordt geplaatst, zal de Cardium matten over de Oosterschel- debodem uitrollen, die dienen als fun dering (drie verschillende lagen). De proefmat heeft het formaat van een bo venmat, maar een vulling van een on- dermat Dinsdag en woensdag werd de mat gedeeltelijk afgerold, terwijl vandaag (13 mei) de gehele mat van de cylinder wordt afgedraaid en weer opgerold. Tijdens deze werkzaamheden ligt de Cardium met kabels vast aan de Jan Hcijman. Dit schip heeft o.a, als taak de balk die aan het eind van de mat zit bevestigd, te positioneren. Er lopen dus kabels van deze balk af, naar „Jan Heijmans" die deze be dient Waarschijnlijk 16 mei zal de proef mat definitief op de Oosterscheldebo- dem worden geplaatst De staartbalk wordt dan ontkoppeld van de mat die dan niet meer opgehaald kan worden. Na 16 mei dient deze als proeflokatie voor opschoonproeven voor o.a. de Macoma. Koppeling Ook nieuw is de koppeling van de Macoma aan het hefschip Ostrea. Dit koppelen schijnt een nogal technisch werk te zijn dat ongeveer anderhalve week duurt Er vindt zowel een mecha nische- en een elektrische koppeling plaats. Deze twee schepen/pontons verplaatsen zich tijdens het opscho nen en het plaatsen van een pijler als eenheid Tijdens deze proef moet blij ken of zowel de Macoma als de Ostrea (gekoppeld) de technische bediening van dit geheel op zich kunnen nemea Tijdens het plaatsen van een pijler wordt dit geheel door de Ostrea be stuurd, terwijl tijdens het opschonen de Macoma de bediening in handen moet nemea De schepen moeten aan elkaar wor den gekoppeld omdat er tussen het zand-zuigen en het plaatsen van een pijler geen tijd verloren mag gaan. Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met staien bij u aan huis. Zuldweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Katten doen ons recht van ons te houden, in de mate waarin wij dat verdienen. V. Charbuliez Wh PÊ 011*7* Hiervoor worden 90 minuten gere kend. Dit plaatsen zal tijdens een ken tering van'het getij plaats vinden om dat er dan geen stroom staat Verder moet met de koppeling re kening worden gehouden met de diep gang van de Ostrea die zich zal wij zigen na het plaatsen van de pijler. Met één pijler als last steekt de Ostrea plm. 11 meter diep. Na plaatsing heeft dit schip nog een diepgang van meer dan zes meter. Die koppeling moet dus enkele meters speling hebbea „Mytilus" Verder deelde voorlichter Jos Geluk mee dat de „Mytilus", het verdich tingsschip, dit jaar gereed is met het werk en dat het bouwdok waarin de Roompotsluis wordt gerealiseerd, de ze zomer zal worden doorgebaggerd. KAAPSTAD, 12-5. De Zuidafri- kaanse premier, Pieter Botha, heeft in het parlement bekendgemaakt dat een Sowjetrussische spion, majoor Aleksei Michailowitsj Kozlov, die in 1980 in Zuid-Afrika was gear resteerd, ,,in Europa" is uitgewisseld tegen acht belangrijke" westelijke spionnen en een Zuidafrikaanse sol daat die sinds 1978 in Angola gevan gen werd gehouden. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Vrij warm Aanhoudend droog en zonnig; mini mumtemperatuur omstreeks 5 gra den en in het noorden van het land mogelijk nachtvorst en enkele mist banken; middagtemperatuur onge veer 22 graden, op de Waddeneilan den rond 17 graden; zwakke tot mati ge oostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 17 mei: Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: zuidoost 3 Zondag: Kans op neerslag: 30% Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuid 4 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 14 mei Zon op 5.49, onder 21.25 Maan op 2.20, onder 10.33 Nieuwe Maan: 23 mei (6.40) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 14 mei 7.55 19.58 1.32 13.51 Doodtij: 18 mei HET WEEROVERZICHT DE BILT. 13-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het blijft droog en zonnig. Een hogedrukgebied loopt van de Balkan over ons land naar het noorden van de Noordzee. Het hogedrukgebied verandert maar weinig van plaats, en houdt over ons land een zwakke oostelijke stroming in stand. In de aangevoerde lucht stijgen de middag- temperaturen morgenmiddag tot waarden rond de 22 graden. Het is mogelijk dat vrijdag in de loop van de dag de wind vanuit zee gaat waai en met als gevolg dat de temperatu ren langs de kust op een lager niveau komen te liggen. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 5 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1