,,Een (andere) visie op Schelphoek" neergelegd in brochure Direktie Visserij verdedigt beleid oester- en mosselpercelen Oud-gezagvoer dép vertelt over befaamde vooroorlogse Zeeland-route Onderzoek in Westerschouwen INGEZONDEN STUKKEN Vergadering in Yerseke Aspecten van de vliegerij 6 (Slot) WESTERSCHOUWEN, mei. Hieronder volgen verdere dessiderata, opgenomen in de onder verantwoordelijk heid van de gemeente Westerschouwen, uitgegeven bro chure: „Een (andere) visie op Schelphoek". 9. Overige voorzieningen:-Gelet op de specifieke kenmerken en geschik theden van de Schelphoek, kan nog worden gedacht aan: een klein edu- katief centrum in verband met de na tuurwaarden van de Oosterschelde; een visteeltbedrijf; bescheiden elk- weer-akkommodatie; toepassing van windenergie. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Premier Van Agt houdt er rekening mee, dat het kabi net niet uit de problemen rond de Voorjaarsnota komt. ,,Het zit erg moeilijk. Ik ben er niet volledig van overtuigd dat het kabinet de zaak overleeft", aldus Van Agt na afloop van de vergadering van het kabinet. DEN HAAG. De eind 1980 opge richte stichting Verkeersveiligheids- fonds wil een systeem ontwikkelen, waarbij Jaarlijks aan iedere meer derjarige Nederlandse verkeersdeel nemer (ongeveer acht miljoen men sen) éten vrijwillige bijdrage voor dit fonds (een gulden of twee gulden vijf tig) zal worden gevraagd. HAREN. De juwelierszaak Klaas Oosterhof BV met vestigingen in ne gen plaatsen in Nederland vraagt dinsdag faillissement aan bij de rechtbank in Assen. De vijftig perso neelsleden zullen als gevolg van het faillissement worden ontslagen. DEN HAAG. Een voormalige fili aalbeheerder van de Nederlandse Middenstandsbank in Den Haag blijkt de afgelopen jaren driekwart miljoen te hebben verduisterd. Hij gebruikte het geld om zeven panden in Den Haag op te knappen in de hoop dat de huizen bij verkoop het geld dubbel en dwars zouden opbren gen. UTRECHT. De PTT-direktie ver wacht, dat de tarieven van de ver schillende diensten het komend jaar niet verhoogd zullen worden. Als ge heel draait de PTT vrij goed. ,,Het is het enige bedrijf dat zijn aandeelhou ders (het rijk) financiert en niet an dersom", aldus een van de direktiele- den. 10. Ruimtelijke inrichting: Ten aanzien van een globale ruimtelijke vertaling van het bovenstaande kan het volgende worden opgemerkt: Het westelijk deel van het waterareaal vormt een relatief aanzienlijk inter- getijdegebied, waarbij in het beheer het accent op natuur dient te liggen. Het oostelijk deel van het waterarea al biedt de beste mogelijkheden voor waterrekreatie. Voor verblijfsre- kreatie komen in aanmerking: het bestaande havenplateau en oostelij ke havendam; de. vuilstortplaats op langere termijn, na beëindiging, af gestemde afwerking en gunstig re sultaat van bodemonderzoek; gron den ten wesen van de weg langs de Schelphoek. Verkeersontsluiting via bestaande wegen en toegangen. Een visserij - funktie tussen beide havendammen. Gebouwde voorzieningen koncentre- ren in noordelijk deel van de Schelp hoek, welk gedeelte door belangrijke ingrepen reeds verstoord is en waar een verkeersontsluiting reeds aan wezig is (geen spreiding van aktivi- teiten naar west- en oostflank van het gebied). 11. Beleidsplan Oosterschelde: Het gemeentebestuur van Westerschou wen kan niet instemmen met het in het koncept-beleidsplan voor de Oosterschelde neergelegde beleid ten aanzien van de Schelphoek. Een zo verantwoord mogelijke inrichting van de Schelphoek vereist nadere af weging en onderzoek, alsmede een meer genuanceerde benadering dan tot op heden aan de orde is geweest. AMSTERDAM. De; schrijver en dichter Ab Visser is or 69-jarige leef tijd in een ziekenhuis in Amsterdam overleden na een slopende ziekte. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 10-5. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 51,00 - 54,00; Bintje 50 mm opw. 67,00 - 69,00; Bintje 35-55 mm opw. 56,00 -ƒ 58,00. Export: Bintje 45 mm opw. in zak ken voor Italië 70,00 - 72,00. Stemming: rustig. In het definitieve beleidsplan dienen dan ook de randvoorwaarden voor de rekreatieve ontwikkeling van de Schelphoek wèl te worden bepaald, maar dient de definitieve invulling hiervan onderwerp van nadere uit werking te vormen. Het is te vroef en niet voldoende planologisch verant woord om het beleid ten aanzien van de Schelphoek ongewijzigd vast te leggen. Een in het vooruitzicht te stellen eventuele herziening op basis van nog uit te voeren onderzoek kan dit bezwaar niet ondervangen. SCHEEPVAART Acila, 11-5 te Madras verwacht Acmaea, 9-5 te Luanda Alanti, 9-5 van Rotterdam naar Ham burg Atlantic Star, 8-5 930 west L^ndsend naar Halifex Macoma, 14-5 T.h.v. Dubai verwacht Nedlloyd Adelaide, 8-5 90 zuid west Borneo naar Wellington Nedlloyd Rockanje, 10-5 te New York Nedlloyd Tasman, 10-5 van Port Said naar Piraeus Ondina, 8-5 850 oost Bermuda naar Lymebay Onoba, 40 zuid Kp. St. Vincent naar New York Dankdienst in Hervormde kerk - Kerkwerve Naar aanleiding van de kerk dienst, die gehouden werd op 24 april in de Hervormde Kerk van Kerkwer ve, ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, het volgende: Het was voor m'n man (die nooit in Kerkwerve heeft gewoond, maar daar wel kerkdiensten heeft meege maakt) en voor mij (ik kwam er na 55 jaar terug) een grote verrassing te konstateren dat er een geweldige op bloei had plaatsgevonden. Om de kerk een krans van bloeiende narcis sen, op de plaats waar vroeger de school was, een keurige zaal w^arhet prettig was om de gasten te ontvan gen. Naast bewondering noopte ons dit alles tot grote dankbaarheid. De dankdienst zelf werd een feest,-., dienst, doordat bijna honderd geno digden ondanks de afstand, uit alle delen van het land gekomen waren om dit gebeuren mee te maken. Aar dig, dat er ook nog mensen uit, en rondom de gemeente aanwezig wa ren. Ds. P. de Vries uit Driebergen, die de dienst leidde schreef in het kerkblad: een heel bijzondere beleving voor ons allen". Dat de kol- lekte, ter vervanging van kado's, een bedrag opbracht van 1918,55 (bestemd voor de restauratie van de kerk), was verblijdend. We kunnen maar moeilijk onder woorden brengen wat deze vrienden met hun royale gaven, voor ons bete kenen. C. P. van der Have-Boot Voor liefhebbers van kloskant De kantschool ,,Land van Beveren" organiseert in kasteel ,,Cortewalle" in Beveren-Waas (Bel gië) een tentoonstelling: „Kunstui tingen in en om kant". 1. Kantwerken van en door Eeva Liisa Kortelahti (Finland) naar eigen ontwerpen; 2. Kunstschilder Roldan verwerkte Rijssels-Beverse kant in schilderijen en tekeningen; 3. Martine Bruggeman hertekende klassieke motieven uit traditioneel Bevers kantwerk voor een moderne toepassing. De tentoonstelling duurt van 23 mei tot 31 mei 1982. Openingsuren: dagelijks van 14.00 - 18.00 uur. M. E. JANSEN-GLAS Haven Zuidzijde 8 4318 AJ Brouwershaven Spullen gevraagd voor kerkaktie (29 mei) Het is geweldig dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om allerlei dingen beschik baar te stellen voor de grootse aktie Over dit laatste sprak het hoofd van direktie Visserijen, ir Th. J. Tienstra, vrijdag 7 mei in een te Yer- seke gehouden vergadering, waarin hij zijn beleid van de laatste jaren verdedigde. Voorrechten werden de laatste tien jaar toegekend aan de firma's, die verenigd waren in de vereniging Ver- voex. Vervoex werd opgericht nadat de oesters waren doodgevroren en men meende dat oesterkweek, in de toekomst tóch onmogelijk zou zijn, door het afsluiten van de Ooster schelde, door een dichte dam in 1978. Het liep allemaal anders. In 1978 op 29 mei, bestemd voor de restaura-! tie van het interieur van de Ned. Her vormde Kerk. Maar natuurlijk is er nooit genoeg De voormalige Kerkwerfse smid kan nog wel het een en ander gebruiken. Gedacht wordt aan oude landbouwwerktui gen en allerlei gereedschappen. Men belle hem! (01110-2444). Hij en z'n hel pers zullen er alles aan doen om er weer iets moois van te maken. Voor de rommelmarkt kunt u nog steeds terecht bij de buren Stouten en Kesteloo (tel. respektievelijk 01110- 6404 en 3355). Wanneer u belt zullen ze vrijwel direkt gereed staan om uw overtollige goederen weg te halen. Handwerken zijn natuurlijk ook nog steeds welkom op Verseputseweg 10 of Weelweg 12. Helpt u mee de kerkaktie tot een suksesvolle aktie te maken??!! Henk Kesteloo KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Schoonrewoerd: J. Bos, Otterlo. Aangenomen naar Joure als predi kant voor bijzondere werkzaamhe den (geestelijk verzorger verpleeg huis en bejaardentehuizen): H. Kooistra, De Krim; naar 's-Graven- hage (Moerwijk-Morgenstond 2e pre dikantsplaats): J. Stelwagen, Bos koop; naar Arnhem: G. H. Duijven- dak, De Bilt. Bedankt voor Geertruidenberg- Hoge Zwaluwe en Made: H. Rijksen (1.1. pred. Geref. Gemeenten), kand., Zoetermeer; voor Haamstede (toez.): G. K. Korporaal, Krimpen aan de Lek. Gereformeerde Kerken Beroepen te Zwartsluis (2e predi kantsplaats): drs. J. Korf, Niezijl; te 's-Gravenhage-Loosduinen (als was nog in de verste verte geen spra ke van afsluiting en de afluising zelf werd veranderd in dier voege dat de visserij in de Oosterschelde zijn mo gelijkheden behield. Oesterparasiet Momenteel kan door het optreden van de oesterparasiet Bonamia ostrea van oesterteelt geen sprake 'zijn. 'Men wil deze ziekte nog enkele jaren laten uitwoeden. Misschien is men in 1984 zo ver, dat het uitzetten van oesterbroed en het kweken van oesters in de Ooster schelde zonder al te grote schade geestelijk verzorger van het Psych. Centrum Rosenburg en het Ned. Zee hospitium): M. T. Minnema, wonende te Rijswijk, die dit beroep heeft aan genomen. Aangenomen naar Wildervank: drs. J. A. van Rootselaar, Numans- dorp; naar Idskenhuizen: drs. I. J- Bijlsma, Oldehove. Bedankt voor Holten: C. van der Woude, Drachten; voor Hoogezand- Sappemeer: N. Berghuis, Holland- scheveld. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Rijnsburg: D. Grutter, Drachten-zuidoost. Aangenomen naar Enschede-oost: drs. M. te Velde, Neede, die bedankte voor Emmeloord, Dokkum, Middel burg, Leiden en Rotterdam-Noord. Bedankt voor Zwolle, Hoogkerk en voor Daarlerveen: E. Woudt, Den Helder. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rijssen (Zuiderkerk): N. W. Schreuder, Goes. Bedankt voor Sunnyside (USA): J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder; voor Krabbendijke: M. Mondria, Waar denburg. Gereformeerde Kerk BRUINISSE/NIEUWERKERK. De predikantsvakature ontstaan doordat in mei 1980 ds. P. J. Moet naar Berkel en Rodenrijs vertrok is straks voorbij. Kandidaat drs. A. ten Hove uit Zwolle, nam de toezegging van beroep naar bovengenoemd ge- kombineerde gemeenten aan. Vermeld kan worden dat, wanneer drs. Ten Hove zal zijn bevestigd als predikant voor beide gemeenten, de classis Zierikzee, dan weer op één ge meente (Scharendijke) na - voorzien is van een eigen predikant. weer mogelijk is, maar erg opti mistisch was de heer Tienstra daaro ver niet. Ook niet over het denkbeeld naast de platte Zeeuwse oester, de Japanse soort te gaan kweken, die indertijd door enkele oesterkwekers hier geïmporteerd is. Deze gedijt dermate dat zij in vele honderdduizendtallen overal in het wild in de Oosterschel de en omringende wateren wordt aangetroffen. Ir. Tienstra meende met enkele praktijkmensen, dat voor deze Japanse oester een beperkte markt bestaat. In 1986 zal iedereen, die in het mos selkwekers of oesterkwekersbedrijf werkzaam is en over voldoende kapi taal beschikt, een kans krijgen zich als kweker te vestigen, al zal een li miet gesteld worden wat het aantal in Zeeland te exploiteren bedrijven betreft. BRUINISSE, 7-5. Het jaar 1986 wordt voor Zeeland een bijzonder belang rijk jaar. Dan zal worden overgegaan tot het uitgeven van oester- en mossel percelen, waarbij geen rekening zal worden gehouden met gunsten of rechten in voorgaande jaren aangroepen of individuele personen verleend. De wat ouderen uit Zierikzee en omstreken zullen het zich nog weten te herinneren. De reisverhinding met Rotterdam in de jaren twintig en dertig. Met de spoor boot ging men naar Katse Veer of Wolf aartsdijk, dan per bus naar het NS station in Goes en vandaar per trein. Wel een omweg! Maar gewoonlijk reisde men per tram (R.T.M.) naar Zijpe, dan per boot naar Ooltgensplaat en Numansdorp en verder weer per tram naar Rotterdam (Ro zenstraat). Reisduur ruim 5 uren; of wel geheel per boot (Stad Zierikzee) via Stavenisse, Willemstad, Dordrecht naar Rotterdam (Willemskade). Reisduur, afhankelijk van het getij, soms 7 uren. Sinds het begin van de twintiger jaren was er in Nederland een geheel nieuw reismiddel in opkomst: De Burger Luchtvaart, onze Koninklij ke Luchtvaart Maatschappij, de K.L.M., onder leiding van de voor uitstrevende direkteur, Albert Ples- man. De nu eerstvolgende data en feiten zijn door mij ontleend aan mijn oude schoolvriend Jaap Quant, thans eige naar van een souvenirswinkel aan het Havenpark te Zierikzee. Het is als volgt gegaan: Drie voor uitstreven mannen uit Zierikzee vormden rond 1930 een Aktiekomi- tee ter bevordering van een luchtlijn op Haamstede. 1. De promotor was hr. J. J. Cock, mede-direkteur van de Insulaire Hypotheekbank te Zierik zee; 2. Dominee Voorts uit Zierikzee; 3. Hr. van de Broek, boekhandelaar, Kraanplem (werd later agent K.L.M.). En te Haamstede was er de burgemeester, Jhr. Roëll. Aldus verkreeg in mei 1930 de N.V. Nieuw-Haamstede de grond voor een vliegveld voor de luchtlijn Rotterdam-Haamstede. 4 mei 1931: De allereerste binnen landse luchtlijn, Rotterdam-Haam stede, onder slechte weersomstandig heden geopend. Reistijd 30 minuten! Type vliegtuig de éénmotorige Fok ker F7a. 2 mei 1932: De luchtlijn Rotterdam- Haamstede wordt doorgetrokken naar Vlissingen. 1 juli 1933: De Zeeland-luchtlijn wordt gedurende het zomerseizoen doorgetrokken naar de Belgische badplaats Knokke/Zoute. 8 augustus 1934: Opening van het K.L.M.-stationsgebouw te Haamste- pvoeraer (en schrijver) Chr. Boüter bij zijn indiensttreding bij de KLM op 1 oktober 1936. de. Nimmer tevoren waren zoveel au to's aanwezig op het vliegveld Haamstede. Autoriteiten Het Aktie-komitee (Schouwen- Duiveland) ontving o.a. de volgende autoriteiten: 1. Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, Commissaris der Konin gin van Zeeland; 2. Direkteur van de K.L.M.Albert Plesman. Zij arrivèerden met de Fokker F7a, de PH-AEH, bouwjaar 1925, één- motorig, leeggewicht 4300 kg, 8 zit plaatsen, spanwijdte vleugel 19 me ter, snelheid 125 km/uur. Bij die ope ning van het stationsgebouw was er ook de K.L.M.-bus van Gebr. de Jongh uit Zierikzee. Buschauffeur Leen Willemse. Passagiers werden desgewenst thuis afgehaald en ge bracht! Stationschef van de K.L.M. was hr. Van Dieren; Agent was hr. Van de Broek uit Zierikzee. Bij die gelegen heid bood het komitee een gedenkte ken aan, dat in de hal van het stati onsgebouw werd geplaatst. In de oor log 1940/45 werd het echter vernie tigd. In 1937 werd het type vliegtuig Fokker F7a vervangen door de 2- motorige Amerikaanse Douglas DC2 (type Uiver). Op de zomerdienst naar Knokke was er een regelmatige pas- sagiere: Greta Keller". In het Casi no van Knokke zong zij haar chan sons. Terug naar 1933 Na ga ikzelf even terug in tijd tot het jaar 1933. April 1933: Ik zit in de vijfde klas van de H.B.S. en blok voor mijn eindexamen, 's Avonds, na mijn huiswerk, ga ik nog wel eens een straatje om en maak dan graag een wandeling langs de „Kaaie". Er ligt een Engelse Coaster gemeerd, een 300-tonner. Mijn hart trekt naar de Koopvaar dij. Mijn besluit staat vast. Een week later meld ik mij bij Mr. Bakker, De Fokker F 7a- PH -AEH, het toestel waarmee op 8 augustus 1934 de toenmalige kommissaris van Zeeland jhr mr J. W. Quarles van Ufford en direkteur APlesman van de K.L.M. op Haamstede arriveerden. toendertijd kantonrechter te Zierik zee en adviseur voor de Commissie van aanname van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Ik vertel hem na mij eindexamen stuurman te willen worden op de Koopvaardij. En de eerbiedwaardige Mr. Bakker adviseerde mij te kiezen voor de sinds kort nieuwe gekombi- neerde opleiding: Koopvaardij en Luchtvaart. En hij gaf mij de formu lieren ter aanmelding. En zo is het ge gaan: In juni 1933, na mijn eindexa men van de H.B.S., kwam ik bij die opleiding, de toenmalige Rijksoplei ding tot Verkeersvlieger verbonden aan de Kweekschool voor de Zee vaart, Prins Hendrikkade 189 te Amsterdam. De opleiding duurt 2 jaar. Ik ben dan gebrevetteerd vlieger op de Fok ker F7a, Koolhoven FK43 en Douglas DC2. Na nog één jaar militaire dienst te Soesterberg treed ik dan op 1 okto ber 1936 in vaste dienst bij de K.L.M. Ik begin als tweede bestuurder op de Indië-route en tussen die reizen door als zelfstandig vlieger op de bin nenlandse lijnen, ook de Europa-* diensten zoals Londen en Parijs. Vanzelfsprekend is de Zeelandlijn er bij. Eens, in februari 1937 kreeg ik op Waalhaven (Rotterdam) de „Baas" Plesman aan boord. Het was voor een vlucht via Haamstede naar Vlis singen. Op zicht Ik vloog op zicht beneden het wol kendek. Met de Fokker F7a waren er in die tijd nogal eens problemen met ijsafzetting, ook carburatorijs. Van Waalhaven ging de route over Helle- voetsluis. Bij de vuurtoren van Goe- ree kwam de „Baas" in de cockpit en stelde op afgebeten toon zijn gebrui kelijke vragen, zoals: „Hoe hoog zit ten we en hoe laat komen we aan?". Toen wees zijn vinger naar een klein plaatsje dicht bij Renesse. En hij vroeg: „Hoe heet dat plaatsje?" En ik antwoordde: „Dat is Scharen dijke, mijneer Plesman". En hij zei: „Goed zo, je weet het". (Ik heb altijd vermoed dat hij wist dat ik uit Zierikzee, van Schouwen kwam). Nu een ander geval: het be treft V.I.P.'s (Very Important Pas sengers). Nog altijd in 1937, ik meen april, vanuit Vlissingen komend, landde ik te Haamstede. De agent, de heer J. E. v. d. Broek, vertelde mij •twee zeer belangrijke passagiers voor mij te hebben. Ik dacht minstens aan een paar ministers. „Doch hij geleidde me naar het wachtkamertje en daar zaten mijn ouders, mijn vader en moeder. Zij hadden, zonder dat ik het wist, ge boekt naar Rotterdam. Die dag was de bewolking gebroken en bij Goerce vloog ik op 1200 meter boven de wol ken. Bij Hellevoetsluis ging ik zakken en bracht hen naar Waalhaven. Ja, die Zeelandlijn van vóór de oorlog had zijn charme. Men was toen soms sneller in Rotterdam dan heden ten dage via de dammen en het Helle gatsplein! En Leen Willemse kwam je desgewenst thuis afhalen en een en kele reis van Haamstede naar Vlis singen kostte toen 4,50; dat kwam neer op 12,5 cent per km. Later, met de Douglas DC2 en ge durende de zomerdienst, vloog ik vanuit Knokke twee maal op en neer naar Amsterdam en 's middags nog even naar Texel. Op één dag maakte ik dan 22 starts en landingen. Even veel als gedurende een gehele week op de route naar Batavia! CHR. BOUTER

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6