HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE KOV: Middenschool moet vierjarig zijn Nieuw informatiesysteem voor scheepvaart in Deltagebied CDA en VVD Om nieuwe woning Ondernemer en de openingstijden PTT-direktie: verlies postgiro naar 25 miljoen Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag li mei 1982 Nr. 23112 5 DEN HAAG, 10-5. De Middenschool moet een kursusduur van vier jaar krijgen. De eerste drie jaren moeten in principe selektievrij zijn. In het laatste jaar kan de (zelf)determinatie van de leerling worden verwezenlijkt in het licht van de door hen gekozen vervolgopleiding. Gestreefd moet worden naar een toelaatbaarheid van de leerling tot alle vormen van vervolgonderwijs. Deze zullen dan wel over schakelende programma's moeten beschikken. Dit heeft het hoofdbestuur van de grootste onderwijsorganisatie in ons land, de Katholieke Onderwijs Vakor ganisatie (KOV), gesteld in zijn kom- mentaar op de ministeriële plannen voor een ontwerp bekostigingswet voor de ontwikkeling van het voort gezet basisonderwijs, zoals de mid denschool door bewindslieden wordt genoemd. De KOV heeft deze aandui ding ook bezwaren. Omdat de visie op speciaal onderwijs een geheel andere is, spreekt de KOV liever van geïn tegreerd voortgezet onderwijs, waar bij het wel gaat om de laatste fase van funderend onderwijs. MAASTRICHT, 10-5. De voorman nen van de winnende politieke parti jen bij de statenverkiezingen van 24 maart, Van Agt (CDA) en Wiegel (WD), lijken zich in een toenemend vertrouwen van de Nederlandse kie zer te mogen verheugen. Uit de maandag in Maastricht be kend geworden jongste vertrouwe- nenquête van het NIPO blijkt het vertrouwen in premier Van Agt in de periode tussen februari en april van dit jaar te zijn gestegen van 33 naar 37 procent. Voor de scheidende VVD-leider Wiegel zijn de cijfers nog gunstiger: het vertrouwen van de kiezers in de toekomstige kommissaris van de ko ningin in Friesland nam toe van 22 naar 34 procent. AMSTERDAM, 10-5. „Mijn beleid is erop gericht dat ook de mensen met de laagste inkomens in staat moeten zijn een nieuwe woning te hu ren. Natuurlijk, 95 procent woont goed, maar het gaat mij om de vijf procent die nog niets heeft". Dit zei minister drs. Marcel van Dam (volks huisvesting) maandag in Amsterdam letterlijk in zijn openingstoespraak voor een bijeenkomst over goedko per bouwen. Wind, water, land in kustgebieden DEN HAAG, 10-5. Vergroting van de kennis van de wisselwerking tus sen de wind, het water en het land in de kustgebieden is in toenemende mate van belang voor de scheep vaart, de buitengaatse industrie, de luchtvaart en stormvloedkeringen. Daarom hebben het KNMI in De Bilt en de Amerikaanse meteorologi sche organisatie het initiatief geno men tot een internationale bijeen komst van meteorologen en oceano grafen. De konferentie, waarop weerskundigen en kenners van de zee voor het eerst bijeen komen, wordt deze week in Den Haag gehou den. De wetenschappelijke onderzoe kers zijn van mening dat slechts een verdieping van de gezamenlijke ken nis kan bijdragen tot een betere in formatie over de gesteldheid van het weer en de zee in de kustzóne. Sa menwerking tussen meteorologen en oceanografen is van groot belang voor het opstellen van nauwkeurige verwachtingen voor de hoge zeegang en deining, die buitengaatse werk zaamheden en de scheepvaart hinde ren, de vloedgolven, die de kustlij nen bedreigen, en de hardnekkige mist, die de luchtvaart hindert. Er is een toenemende behoefte van de olie maatschappijen en de luchtvaarton dernemingen voor exakte informatie over de gesteldheid van het weer en het water. De verschijnselen in de kustgebie den zijn volgens deskundigen slechts te begrijpen en daarna te voorspel len, als men een grondige kennis heeft van de natuurkundige proces sen die zowel in de meteorologie als in de wisselwerking tussen lucht en zee een rol spelen. Het KNMI hoopt dat de konferentie in Den Haag hier toe een bijdrage kan leveren. Tijdens de konferentie vindt de uit reiking plaats van de Buys-Ballot- medaille aan dr. A. Wiin-Nielsen uit Denemarken, sekretaris-generaal van de wereld meteorologische orga nisatie. Deze medaille wordt eens in de tien jaar door de koninklijke Ne derlandse academie van wetenschap pen uitgereikt aan een onderzoeker die een markante bijdrage heeft gele verd aan de ontwikkeling van de me teorologie. Het hoofdbestuur van de KOV heeft het kommentaar uitgebracht aan de al gemene vergadering, die op 11 en 12 juni zich over de beleidsvoorstellen uitspreekt. De KOV is voorstander van een spoedige beslissing van het parle ment over de struktuur van het voort gezet onderwijs. De bewindslieden hebben daartoe een diskussienota uit gebracht, waarin de uitspraken van het regeerakkoord zijn uitgewerkt Het onderwijs kan er een jaar lang over praten. Konklusies worden neerge legd in voorstellen aan het parlement Drie jaar selektievrij De KOV stelt, dat een driejarige pe riode van selektievrij onderwijs nood zakelijk is. De leerling moet een brede basisvorming worden meegegeven. Alleen al het laten kennis maken en in aanraking laten komen met diverse soorten technieken en technologieën kan niet in twee jaren. De leerlingen kan na drie jaar beter weloverwogen en gefundeerd kiezen voor een ver volgopleiding en kan beter worden voorbereid op deelname aan het maat schappelijk leven. Een vierdejaar op de middenschool is ook voorzien in de diskussienota, namelijk in uitzonderingsgevallen. Deze betreffen: anderstaligen, autoch tone kinderen in achterstandssitua ties en leerlingen uit het buitenge woon onderwas. Omdat de middenschool er vanuit gaat dat leerlingen opgroeien in een multikulturele samenleving, moet het duidelijk zijn, dat het niet incidenteel zal zijn, dat een vierde jaar wordt ge bruikt, oppert de KOV. Vloeiend en soepel De funktie van een vierde jaar is dat de overgang naar het vervolgonderwijs vloeiend en soepel kan verlopen. Dit jaar fungeert als scharaierjaar en slaat als het ware de brug tussen driejarige selektievrije periode en de vervolgop leidingen. Zo kan mogelijk voorafscha duwing van het vervolgonderwijs op de selektievrije driejarige periode wor den voorkomen. Het getuigschrift van de midden school moet aangeven: de leerdoelen die aan de orde waren, de weg er naar toe, de resultaten en een verklaring over de doorstromingsmogelijkheden. Daarin wordt geen koppeling gemaakt met een ermee te vergelijken jaar van een thans bestaande school voor voort gezet onderwijs. Bedoelde verklaringis Flitsen uit het buitenland PARAMARIBO/DEN HAAG. Am- bassadeur Prade heeft zich niet altijd loyaal opgesteld om de officiële standpunten van zijn land te vertol ken. Dat heeft de Surinaamse leger leiding, Desi Bouterse, afgelopen week op een perskonferentie in Para maribo verklaard naar aanleiding van het ontslag van de Surinaamse ambassadeur in Nederland per 1 ju- WARSCHAU. De Poolse primaat Jozef Glemp heeft zaterdag de schuld aan de rellen van deze week gelegd bij niet nader aangeduide „mani pulators" en jonge mensen aangera den zich niet te bemoeien met de aan gelegenheden van de arbeiders. BEIROET. Als gevolg van nieuwe ,voor een deel bloedige straatgevech ten in de Noordlibanese havenstad Tripoli zijn in het weekeinde volgens voorlopige cijfers zeker twintig do den en ruim honderd gewonden ge vallen. MOSKOU. Zes Russen zijn maan dag, enkele uren voor de opening van het vredeskongres der wereldreli gies, in Moskou een hongerstaking voor onbepaalde tijd begonnen. Zij willen.hiermee toestemming afdwin gen de Sowjet-Unie te verlaten. NORDHORN. In de Westduitse grensplaats Nordhorn hebben Duit sers en Nederlanders zaterdag her dacht dat op 8 mei 1945 Duitsland verlost werd van het Nazi-regime. WARSCHAU. Een militaire recht bank in Warschau heeft de diplomaat Waldemar Mazurkiewicz, die bij de Poolse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York werk zaam was, bij verstek ter dood ver oordeeld. vooral nodig om het gesprek te bevor deren tussen de middenschool en de vervolgopleidingen over doorstroming en toelating CAIRO. President Hosni Moeba rak van Egypte heeft de door de Sowjet-Unie verspreide berichten weersproken als zou Cairo in het ge heim proberen de relaties met Mos kou te verbeteren. VATICAANSTAD. Op de eerste verjaardag van de aanslag op zijn le ven bezoekt de paus het Portugese pelgrimsoord Fatima om daar Maria te bedanken voor zijn genezing. MADRID. Koning Juan Carlos en koningin Sofia van Spanje hebben maandag in El Escorail bij Madrid de 31ste wereldvergadering van het IPI (Internationaal pers-instituut) ge opend. TEHERAN. Ayatollah Hossein Ali Montazeizi, één van de voornaamste religieuze leiders in Iran, heeft een beroep gedaan op de Arabische rege ringen in het gebied „niets te doen wat de oorlog tussen Iran en Irak kan verlengen". WARSCHAU/RAKOW. De pri maat van Polen heeft in Krakow de rellen van afgelopen week veroor deeld en opgeroepen tot hervatting van de maatschappelijke dialoog. In Warschau is herdacht, dat 37 jaar ge leden het Nazi-bewind zich overgaf. Er hebben zich geen incidenten voor gedaan. TOKIO. Japan heeft het nieuwe ontwapeningsvoorstel van president Reagan aan de Sowjet-Unie toege juicht en Moskou ertoe opgeroepen er nu ook voor te zorgen, dat de onder handelingen over verdere beperkin gen van strategische kernwapens spoedig kunnen beginnen. LONDEN. De 52-jarige Britse gene raal Sir John Acland gaat vervroegd met pensioen, omdat hij het niet eens is met de bezuinigingen op de Britse defensie. Dat is zaterdag in Londen bekend geworden. LONDEN. Een Poolse treiler heeft in het zuiden van de Atlantische Oceaan twee Argentijnse vliegeniers gered. Dat is zaterdag in Buenos Ai res vernomen. BEIROET. Israëlische soldaten hebben vrijdag uit het door de V.N. beheerste dorp Shibaa in Zuid- Libanon vier inwoners ontvoerd. Ze kwamen en gingen met een helikop ter. Dat heeft radio Beiroet zaterdag gemeld. CAIRO. De procureur van het Egyptische hof voor de staatsveilig heid heeft zaterdag tegen 299 extre mistische moslims de doodstraf geëist wegens een poging de regering met geweld omver te werpen. CHARTOEM. Twee Tjsadiërs zijn zaterdag ter dood veroordeeld voor hun aandeel in een bomontploffing bij de ambassade van Tsjaad in Char- toem. Daarbij kwamen twee Tsja- diërs om het leven en liepen er twee verwondingen op. PEKING. De Amerikaanse vice- president, George Bush, heeft zijn besprekingen met Chinese leiders za terdag beëindigd zonder over eenstemming te bereiken in het kon- flikt inzake de Amerikaanse wapen leveranties aan Taiwan. DEN HAAG, 10-5. Bij het vaststel len van de openingstijden van win kels moeten de belangen van de on dernemer en de konsument worden beschermd. Daartoe moet de over heid een beleid ontwikkelen dat past in haar streven om een aantal be voegdheden bij lagere overheden te leggen, zonder dat er sprake is van het willekeurig vrijgeven van be voegdheden. Als de plaatselijke overheid zonder meer kan uitmaken welke bedrijven avondverkoop mo gen plegen, dan kan er landelijk een zeer chaotisch beeld ontstaan, dat leidt tot scherpere konkurrentie en onduidelijkheid voor de konsument. Die waarschuwing liet voorzitter Veninga van het Nederlands Christe lijke Ondernemersverbond (NCOV) maandag horen in een toespraak tot de bond van ondernemers in luxe en huishoudelijke artikelen. Veninga meent dat het gevaar van een latere openstelling van de winkels na zes uur nu wel zo'n beetje van de baan is, maar hij toonde zich ongerust over mogelijke andere stappen van de re gering. Speciale avondwinkels die van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds „van alles en nog wat" kun nen verkopoen zijn volgens Veninga noch voor de konsument, noch voor de kleine ondernemer een zegen. DÉN HAAG, 10-5. Dc scheepvaart in hei zuidelijk Deltagebied gaat in de toekomst gebruik maken van een informatieverwerkend systeem waardoor de schippers op hun route door dat gebied maar één keer, namelijk bij de eerste sluispassage, informatie over hun schepen en lading hoeven te ver strekken. Dit systeem zal de taak van het sluispersoneel en de schippers aan zienlijk verlichten en zal sneller schutten in de sluizen mogelijk ma ken. Het ministerie van verkeer en waterstaat, dat dit heeft meegedeeld, heeft het Nederlandse bedrijf Vol- mac B.V. opdracht gegeven voor de bouw van dit systeem. Het is niet be kend gemaakt hoeveel geld daarmee gemoeid is. Tot nu toe moeten de gegevens van de schepen bij elke sluis opnieuw worden verstrekt. Van de zijde van de schippersorganisaties was al ge ruime tijd aangedrongen op verbete ring van deze situatie, aldus het mi nisterie, dat verwacht dat het systeem ook de veiligheid op het wa ter ten goede komt. /Als een schip eenmaal in het systeem is opgenomen zullen de vaste gegevens bewaard blijven in het computergeheugen. Bij terug komst van het schip in het Deltage bied, kunnen die weer worden opge roepen. Volgend jaar januari worden de Kreekraksluizen en de Volkerakslui- zen in de Schelde-Rijnverbinding als èerste op dit systeem aangesloten. Daarna, enkele maanden later, ko men de sluizen in Terneuzen aan de beurt en op langere termijn ook de nieuw te bouwen sluizen in Hans- weert en de in aanbouw zijnde Kram mersluizen in de Philipsdam. Vrijdag 14 mei, 20.27 uur, Nederland II: TV-show. Te gast is de Amerikaanse zangeres Sandy Posey. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 12 MEI NED. I: De KRO vult het kinder middagprogramma met de kinderserie De poppenkraam, de tekenfilm Maja, de bij en Wereldcircus. Dan zoals gewoon lijk op woensdagavond Van gewest tot gewest, waarin een bezoek aan het pop penmuseum te Goes voor de Zeeuwse klederdrachten, een kijkje bij het elektri citeitsmuseum te Emmen en we een ver- keersles volgen voor scholieren te Hee renveen. Via Politieke Partijen komen we bij een reportage van het bezoek van de Paus aan Portugal. Hoogtepunt van dit bezoek zal zijn in Fatima, alwaar 1917 Maria is verschenen aan drie kin deren, waarvan er nog een in leven is. De boodschappen die Maria aan de kin deren gegeven heeft zijn steeds aanlei ding geweest tot grote onrust en waarvan de derde boodschap, waarin men ver moedt dat de vernietiging van de wereld staat aangegeven, nooit is vrijgegeven. Vanuit Portugal gaan we direkt door naar Spanje en wel naar het voetbal stadion in Barcelona voor de finale van de Europacup-wedstrijd tussen Barce lona en Standard Luik. Dan is er nog maar weinig zendtijd over en die wordt gevuld met Den Haag vandaag en nog eens een halfuurtje Studio Sport ■NED. II: Voor het Journaal van acht uur gaat de IKON verder met de serie Pubertijd, waarin vandaag het thema van de popmuziek en om half acht de rubriek Kenmerk, met informatie over kerk en samenleving. Na het Journaal van acht uur en de Stichting Socutera schotelt de VOO ons de Amerikaanse DEN HAAG, 10-5. Het verlies op de postgiro zal van drie miljoen in 1981 oplopen tot ongeveer 25 miljoen aan het eind van 1982. Om deze verliesgevende tendens in deze dienst tegen te gaan wordt nu gestudeerd op verlaging van de ren tevergoeding van anderhalf procent LONDEN. Bij een beschieting van het spionerende Argentijnse vissers schip Narval vlakbij de Falkland- eilanden is één Argentijns beman ningslid om het leven gekomen. Twaalf anderen zijn gewond. Dat heeft het Britse ministerie van defen sie bekend gemaakt. WARSCHAU. Ondergronds opere rende kaderleden van het Poolse vakverbond Solidariteit hebben op geroepen tot een korte staking op dinsdag. Gedurende een kwartier zou men om 12.00 uur het werk moe ten neerleggen. MADRID. Bij het vierde trein ongeluk in een Ween in Spanje zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij Bilbao 26 reizigers gewond geraakt, enigen ernstig. op (partikuliere) girorekeningen. De ze verwachting werd maandag in Den Haag uitgesproken door de PTT- direktie tijdens de presentatie van het jaarverslag 1981. Om het verlies van 25 miljoen te kompenseren zal het percentage on geveer eenzesde naar beneden moe ten. Invoeren van een verlaging is echter nog niet op korte termijn te verwachten. Wel wordt door de PTT aan deze methode de voorkeur gege ven boven verhoging van transaktie- tarieven. Telekommunikatie Een tweede sombere opmerking van de kant van direkteur-generaal Leenman betrof de werkgelegenheid bij de telekommunikatiesektor. Leenman verwacht dat aan het eind van de jaren tachtig het aantal ar beidsplaatsen met ongeveer 15 pro cent zal moeten worden ingekrom pen. Gezien de grote verworvenheid van deze dienst met het partikuliere bedrijfsleven, zal deze teruggang daar een even grote rol spelen in to taal verwacht Leenman een verlies van 4500 arbeidsplaatsen, verdeeld over de telekommunikatie van de PTT en de betreffende sektor in het partikuliere bedrijfsleven. film uit 1967: „Bonny Clyde" voor. Het is een film over een legendarisch misda- digersduo, die zich in de crisisjaren via gestolen auto's verplaatsten en roofover vallen en ontvoeringen aan de lopende band pleegden met nog drie medegang sters. Zij pleegden daarbij achttien moorden en waren zodoende de meest gevreesde bende van Amerika. Deze film maakt er bijna een persiflage van en verheerlijkt eigenlijk de misdaad in dit duo, door er nog een typische liefdesver houding in te verweven. Het accent op de brute moorden wordt eigenlijk overscha duwd. Dan in Countdown de musicus Jean Michel Jarre op zijn muzikale rondreis door China, alwaar hij con certen gaf met een perfecte laserstraal show en waar hij ook optrad met een begeleidingsgroep uit China zelf, musi cerend op oude muziekinstrumenten. WOENSDAG 12 MEI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 De Poppen kraam; 15.55 Maja, de bij; 16.20 We reldcircus; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Par tijen; 20.00 De paus bezoekt Portugal; 20.25 Voetbal; 22.27 Journaal; 22.45 Den Haag vandaag; 23.00 Studio Sport; 23.30Nieuws; 23.35 Nieuws voordoven. NED. II: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Pubertijd; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Bonnie clyde; 22.20 Countdouwn; 23.02 Te leac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 13 MEI NED. I: In de vooravond mag de NCRV het programma verzorgen en doet dat met het Hongaarse speélfilmpje Hoe laat je een leeuw schrikken? en het spelletje Zo vader, zo dochter. Dan van uit het Ahoy sportpaleis te Rotterdam de tweedewedstrijd in de finalepoule van het Minivoetbaltoernool Het is een thuiswedstrijd voor Rotterdam Ahoy zelf en het team Holland komt bij hen op bezoek. Het NCRV-programma wordt besloten met het spelprogramma Wat 'n kunst. Kick Stokhuyzen zal weer vragen stellen aan twee kandidaten over hun kennis van de schilder Jeroen Bosch en Pieter Breughel. Voor de tweede maal deze week op stap met Henk Raaff en Gerben Hellinga op hun wandeltochten op de Veluwse heide, waar Hellinga zijn jeugdjaren heeft doorgebracht, naar Friesland, waar zijn grootouders ge woond hebben. Het is een kijkje in het heden en in het verleden. Na dit uurtje filmisch wandelen komt Studio Sport onze aandacht vragen voor het W.K. boksen, te Munchen. NED. II: De KRO's vaste uitzend- avond begint met Popi en De Sullivans. In de serie over De Sullivans viert Kitty haar verjaardag en zij krijgt vele ka- dootjes maar niet van Jarvis, want die wist niet dat zij jarig was. Ondertussen komen de geëvacueerde kinderen weer thuis en dat geeft veel gezelligheid Na :het Jpurnaal van acht uur is. Lou Grpnt .weeryan de partij. Lou krijgt eenjeugd- vriefidop'bezo'èk, 'die artiest gewordenis en nu zijn levenswerk bij hem wil veilig stellen. Daar Lou wat gemakkelijker is draait dit veilig stellen wel op een enorme teleurstelling uit Voorts een aflevering van de comedyserie Onder vaders vleu gels. De handtas van Dudley's dochter blijkt spoorloos verdwenen te zijn en in vader komt een enorme detectivedrang los, die hij op een nogal ongebruikelijke manier uit De avond wordt besloten met het kerkelijke diskussieprogramma Tus sen Keulen en Parijs. DONDERDAG 13 MEI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk Telebord; 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Hoe laat je een leeuw schrikken19.10 Zo vader, zo dochter; 19.35 Minivoetbal show; 20.25 Wat 'n kunst; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Stappen; 22.40 Studio Sport; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Popi; 19.25 De Sullivans; 20.00 Jour naal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Bran- punt; 21.55 Onder vaders vleugels; 22.20 Tussen Keulen en Parijs; 23.15 Nieuws. 36 In de schaarse vrije ogenblikken vraagt ze zich a£ hoe zou ik zijn, als papa op deze wyze om het leven kwam? Ik moet er niet aan denken. In de aula van het crematorium is de belangstelling overweldigend. Er wor den woorden van deelneming, respect en waardering gesproken. Nu, terwijl hij in de kist is opgebaard, blijkt Jan Boerée heel wat vrienden te hebbea Vooral onder de kollega's in de stad. Flip Boerée spreekt als oudste zoon na de crematieplechtigheden een woord van dank. De doorgaans in moei lijke situaties verlegen Flip staat daar als een flinke man, wiens stem wel trilt, als hij het over zijn vader heeft, maar die zich wonderwel weet te beheersen en in rustige, met zorg gekozen be woordingen dankt voor de grote be langstelling. En dan is het voorbij. Een week na de crematie wordt er familieberaad ge houden. Er zijn behalve Flip nog twee zusters en twee broers. De beide broers zijn ook in de zaak van hun vader. Een der zusters is al getrouwd en woont in een ander deel van het land. De jongste zus, nauwelijks achttien jaar, is nog thuis. Een der broers, Evert, is ge trouwd en woont sinds een paar jaar boven de zaak in de stad. De andere- broer is evenals Lali, de dochter nog thuis. Er is bij testament vastgelegd, dat Flip, als oudste zoon, zijn vader zal opvolgen in de zaak aan de Kruisweg. Dat weet iedereen, want dat is traditie in de familie. Een traditie, waaraan niemand zal tornen. Flip heeft de leiding. En daarom stelt hij voor, dat Evert en zyn vrouw naar het winkelcentrum gaan om het filiaal te beheren, terwijl hij zelf en Hannie dan verhuizen naar de Kruisweg. Het staat Hannie maar matig aan. Want ze heeft in het winkelcentrum een prachtig, modern huis. De. woning aan de Kruisweg is weliswaar verschil lende malen verbouwd en gemoderni seerd, maar haalt toch niet bij haar home in het winkelcentrum. Boven dien is het veel groter en wat moeten ze met z'n tweeën in zo'n kast van een huis? Maar ze zwijgt Tenslotte beslis sen de drie broers en de twee zusters. En natuurlijk haar schoonmoeder. Everts vrouw zegt evenmin wat Haar zwager uit Heerenveen is er niet by. Die kon niet gemist worden uit zijn bedrijf. Na een paar minuten zijn de zes belanghebbenden het er over eens, dat de beide zaken op de oude voet zullen worden voortgezet Men dien verstan de, dat Evert en zyn vrouw en Flip en Hannie ruilen. Niemand heeft bezwaar, dus Hannie blijft ook zwijgen Maar ze weet nu al, dat ze heel boven de kamers buiten dienst zet Anders werk ik me over de kop en daar pas ik voor. Over de financiën is men het ook al spoedig eens. Een accountant zal de boeken nakijken en een rapport uit brengen omtrent de financiële toe stand. Daarna zal men opnieuw bij elkaar komen om te beraadslagen over Door HENK VAN HEESWIJK ieders aandeel De verstandhouding tussen de broers en zussen is uitste kend, dus daarover zal geen ruzie ko- mea En Marjan Boerée krijgt maande lijks voldoende geld om haar huishou den op de oude voet door te zetten. Na hun thuiskomst moppert Hannie over de genomen beslissingea „Waar om moest ik er zo nodig bij zijn? Mijn oordeel is niet eens gevraagd en of ik er zin in heb om te gaan verhuizen naar de Kruisweg telt zeker niet mee, he? Nog al wat moois, die ouwe kast Kan ik mezelf het rotje gaan werken zeker? Als je maar weet dat ik daar een werk ster moet hebben voor een paar och tenden in de week minstens." „Die is er, als ik me herinner. Een werkster bedoel ik. En noem het geen ouwe kast snoes. Weetje, op hoeveel het getaxeerd is? Vergeet niet dat het op eerste stand staat" „Zal me een zorg zijn, al is het goed voor een miljoea Ik heb het bekekea Het is zo ouderwets als een oud win kelhuis maar zijn kaa Waarom laat je het niet 2oals het is? We hebben hier een fijn, modern huis. Jij denkt enkel aan jezelf, want er is wel voor gezorgd, dat de winkel zo modern mogelijk is. De woning erboven is maar bijzaak, he? En dan in die nare, drukke straat met al dat verkeerIk kan me nu voorstellen, datje moeder nooit boven de winkel wilde wonen en een huis wilde in ons dorp." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5