Nadere uitwerking plannen op Zierikzeese vrouwenbijeenkomst Pools koor treedt op in de Westhoek „VVD is helemaal geen groot voorstander van kernwapens" CDA al begonnen met verkiezingscampagne „Alles" wordt gedaan voor maatjesharing van straks A Emancipatienota Schouwen-Duiveland Grote heroïnevangst School verbrand Drie doden bij botsing Militairen moeten meewerken aan inzet kernwapens Drs. Ed Nijpels te Zierikzee Zorg om werk bij de PTT ZIERIKZEE, 7-5. Vrouwen, die de emancipatie na aan het hart ligt, kwamen 's middags en 's avonds, naar ,,De Zeeuwsche Herberghe". Daar werden de plannen zoals die zijn gepresenteerd in de Emancipatie Nota Schouwen-Duiveland nader uitgewerkt. Om een goed inzicht te krijgen in deze toch wel ingewikkelde materie, werd een korte samenvatting gegeven van de geschiedenis die aan het ontstaaan van deze nota vooraf ging. Daarna vertelde Joke Boonman, crm-medewerkster, over het emanci patiebeleid in de provincie. De men sen die deze ontwikkelingen hebben gevolgd, weten dat de Interimstich ting Vrouwenemancipatie Zeeland de werkgeefster is van twee emanci patiewerksters (binnen enige tijd van vijf regionale-emancipatiewerk- sters). In de Interimstichting wordt tege moet gekomen aan het verlangen het emancipatiewerk in de provincie te koördineren, terwijl men geheel on afhankelijk blijft en in regelrecht kontakt met de basis. Het beleid wordt beoordeeld door de Algemene Vrouwenvergadering, een open overleg waar iedereen op persoonlike titel stemrecht heeft. De kleine kruidenier AMSTERDAM, 10-5. Het be leid van de Spar-groothandel is meer dan ooit gericht op een uitbreiding van het aantal eko- nomische verantwoorde vesti- gingspunten. Vorig jaar zagen 41 meest kleinere Spar- winkels zich gedwongen de deuren te sluiten, waartegeno ver de opening van 19 nieuwe, vooral grotere vestigingen stond. Het totale aantal Spar- winkels bedroeg eind vorig jaar 739. Volgens Mr. C. C. Th. van Andel, voorzitter van de Vere niging De Spar, zal de daling van het aantal kleine kruide niers nauwelijks of niet te stoppen zijn. Daarom zijn de Spar-groothandels aktiever dan in het verleden betrokken bij het vestigingsbeleid. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot vestigingen die voorlopig in eigen beheer worden geëx ploiteerd tot een vakbekwa- men zelfstandige ondernemers is gevonden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIPHOL. In de jaren 1976 tot en met 1978 heeft er bij de Martinair- vestiging Lelystad een zwartgeldcir- cuit bestaan van in totaal 70.000 gul den. In verband hiermee zijn vijf pro cessen-verbaal wegens valsheid in geschrifte opgemaakt tegen vijf me dewerkers van deze Martinair-vesti ging. AMSTERDAM. Het genootschap van Nederlandse speelfilmmakers is boos op het ministerie van c.r.m., omdat dat weigert te praten over een regeling van de schade, die door uit zending van speelfilms door televi sie-apparaten is toegebracht aan de Nederlandse film. Het genootschap dreigt met gerechtelijke stappen. Nu terug naar de regio. Linda Sies neemt deze uitleg voor haar reke ning. Hier een Regionale Vrouwen vergadering Schouwen-Duiveland en St. Philipsland, evenals de Algemene Vrouwen vergadering een open over leg. Dit in tegenstelling met het plan in de Nota, waar over afgevaardig den gesproken wordt. De vrouwen die in een open overleg de regionale vergaderingen bijwonen zijn meer geïnteresseerd en behoeven zich niet voortdurend af te vragen of hun or ganisatie het wel eens is met de beslissingen. Deze wijziging werd zo wel in de middag- als avondvergade ring goedgekeurd. Een voorstel uit de vergadering om de steungroep uit te breiden met één persoon werd eveneens door alle aanwezigen aan genomen. Karakter steungroep Voor een goed begrip: beschouw de steungroep als het dagelijks bestuur van de Regionale Vrouwenvergade ring. Deze groep bestaat uit vijf vrij willigsters, benoemd door een sollici tatiekommissie en afkomstig uit het nieuwe vrouwenwerk (1), het ongeor ganiseerde vrouwenwerk (1), het christelijke vrouwenwerk (1) en het algemene vrouwenwerk (2). Twee le den van het algemene vrouwenwerk in deze regio. Voor alle duidelijkheid dient nog maals gezegd dat ook de vrouwen in de steungroep zullen werken op per-' soonlijke titel. Aan de steungroep wordt één van de vijf regionale- emancipatiewerksters toegevoegd, die in dienst zijn bij de Interimstich ting (een baan in deeltijd en de enige betaalde kracht in dit geheel). De sollicitatiekommissie wordt ge vormd door drie leden uit de werk groep, vier vrijwilligsters uit de mid dagvergadering en vier vrijwil ligsters uit de avondvergadering. Zij draagt zorg voor het plaatsen van ad vertenties in de regionale bladen waarin sollicitanten worden opge roepen en'(heeft. gesprekken met, de kandidaten. 22 juni De eerste Regionale Vrouwen ver gadering wordt gehouden op dinsdagavond, 22 juni. Het zal een sukses zijn als de sollicitatiekommis sie er in slaagt de vijf vrouwen voor de steungroep aan de vergadering van 22 juni voor te stellen. DEN HAAG. In een eerste reaktie op het voorstel van de Amerikaanse president Ronald Reagan om de on derhandelingen te beginnen over ver mindering van de strategische kern wapens heeft het officiële Russische persbureau Tass een aantal negatie ve reakties vanuit de Verenigde Sta ten opgesomd. Tijdens pinksterdagen BURGH-HAAMSTEDE, 10-5. Een uniek Pools koor, De Nachtegalen van Poznan", komt tijdens de pinksterdagen naar de Westhoek. Het koor zal 30 mei te Renesse optreden in De Ark en maandag 31 mei in de Ned. Herv. Kerk te Haamstede. prijs voor dit koncert bedraagt 7,50 en de meeropbrengt zal ten goede ko men aan de aktie voor Polen. Het koor, dat bestaat uit 24 vol wassenen en 40 jongens, presenteert twee programma's. In de Hervormde Kerk zal een klas siek repertoire worden gebracht en in de Ark kan naar folkloristisch werk worden geluisterd. De entree- De middelen die de vergadering van 6 mei ten dienste stonden waren uiterst sober, maar de sfeer waarin men met elkaar van gedachten wis selde was bijzonder sympathiek. Een voortzetting van de wijze waarop men in de werkgroep met elkaar om ging. De werkgroep Schouwen-Duive land ziet met het tot stand komen van de sollicitatiekommissie haar taak beëindigd. BEIROET. Irak heeft dinsdag ge meld dat het de Iraanse opmars naar de havenstad Chorramshar tot staan gebracht heeft. Dit gebeurde in een drie uur durende strijd ten noorden van de stad. SCHIPHOL, 10-5. De douane op Schiphol heeft afgelopen donderdag twee Pakistani aangehouden, die in hun bagage 2,7 kilogram heroïne, van goede kwaliteit, hadden verbor gen. Een woordvoerder van de rijkspolitie, waar de zaak in onder zoek is, heeft dit in verband met dat onderzoek pas maandag meegedeeld. Het tweetal, de 32-jarige A. R. K. en de 31-jarige A. F., beide handelaar van beroep, zijn maandag voorgeleid voor de officier van justitie te Haar lem. HOORN, 11-5. Een uitslaande brand heeft dinsdagmorgen vroeg een dependance van de Westfriese scholengemeenschap in Hoorn volle dig verwoest. De 700 leerlingen aan deze school zullen elders ondergebracht moeten worden. Dinsdag hebben zij in ieder geval vrij, aldus een woordvoerder van de politie in Hoorn. De oorzaak van de brand, die 26 lo kalen in de as legde, is nog niet be kend. De politie sluit brandstichting echter niet uit. De omvang van de schade is nog niet precies vast gesteld. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. BRUIAiisSE. Huis 't Hof, hier dicht in het lommer van 1932. DEN HAAG, 10-5. Al het mogelijke moet worden gedaan om over enkele weken de traditionele vangst van maatjesharing op de Noordzee - zij het dan op beperkte schaal - weer mogelijk te maken. Het Nederlandse visserijbedrijfsle ven en minister drs. J. de Koning van landbouw en visserij zijn het daar over eens. Dit bleek tijdens het gesprek, dat een delegatie van het visserijschap en de Stichting van de Nederlandse visserij maandag op het ministerie met de bewindsman voer de. De minister beloofde zich er sterk voor te zullen inzetten, dat haring vangst op de Noordzee voor het eerst sinds 1977 weer mogelijk wordt. Met het bedrijfsleven vond hij, gezien de huidige ontwikkeling van de ha ringstand, het vangen van enige maatjesharing biologisch verant woord. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben maandag fel gepro testeerd tegen de behandeling van twee Amerikaanse diplomaten in Warschau die opdracht hebben ge kregen het land te verlaten. Verder achtten alle gesprekspart ners hét voor de werkgelegenheid op de vloot en in handel en verwerking van groot belang, dat de konsument weer maatjesharing kan kopen. Het gesprek over zeevisserijpro blemen was belengd met het oog op de komende voortzetting van de dis- kussie over het gemeenschappelijk visserijbeleid in de EG-ministerraad. Flitsen uit het buitenland BEIROET. Frankrijk zal zijn Unifil-contingent in Zuid-Libanon versterken met nog eens 600 man. Dit heeft de Franse ambassadeur in Bei roet, Paul Marc Henry, de Libanese autoriteiten, maandag meegedeeld. WARSCHAU. De Poolse autoritei ten hebben maandag twee Ameri kaanse diplomaten opdracht gegeven het land te verlaten. Dit heeft het Poolse persbureau PAP bekendge maakt. BUENOS AIRES. Argentinië heeft bevestigd dat de Britten in de laatste 24 uur drie aanvallen hebben uitge voerd op Port Stanley, de hoofdstad van de Falklandeilanden. ZOETERMEER, 10-5. Militairen moeten zich realiseren dat zij dienen mee te werken aan het inzetten van kernwapens, zolang de overheid en het parlement menen die wapens niet te kunnen missen als middel van vre deshandhaving door afschrikking. Voor diskussie binnen de krijgsmacht oyer die kernwapens SEOEL. Andy Balaba, een prof bokser van de Filippijnen, is dinsdag in een ziekenhuis in Seoel overleden ----- - -- t - ---r--1} - -, KERKRADE, 10-5. Drie inzitten- als geldig van. vè'f wón dingen, diebij*1^ moet rtSimïè^ïjhl'ftiaaf'dïè diskussie' den van een personenauto zijn maan- afgelb'pen vrïjÖMg ih'ëëri gëtteéTtf in inoet ^epaértr kaaii fhét hët'ïhzichV dagmorgen vroeg in Kerkrade om Seoel opliep. dat voor alleslcd^ëp'gedragen taak het leven gekomen, toen hun auto in botsing kwam met uitrukkende brandweerwagen De slachtoffers zijn de bestuurder van de personenwagen, de 22-jarige K. J. M. Arets; de 26-jarige W. Dove- ren en de 25-jarige Thea Ritzen, allen uit Kerkrade. Van de inzittenden van de brand weerwagen die bij de botsing kantel de werden er drie licht gewond. De juiste oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld. De politie vermoedt dat de personenauto geen voorrang aan de brandweerwagen heeft ver leend. met de tendienste staande middelen moet worden uitgevoerd, hoe afschu welijk dit onder omstandigheden ook kan zijn. Dit zei minister Van Mierlo van de fensie maandagochtend in Zoeter- meer, waar hij het jubileumkongres van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht opende. Op dit twee daagse kongres staat de relatie tus sen maatschappij én de krijgsmacht in de nucleaire eeuw centraal. r Het koor overnacht in het jeugdho- tel ,,De Schouwse Boer" te Haamste de. DEN HAAG, 10-5. De Christelijke Federatie van Overheidspersoneel (CFO) heeft maandag in een eerste reaktie naar aanleiding van het jaar verslag van de PTT haar bezorgdheid uitgesproken over de werkgelegen heid bij het staatsbedrijf. De stagnatie in de groei van het te lefoonbedrijf, een van de meest ar beidsintensieve sektoren van de PTT, kan volgens de CFO grote ge volgen hebben voor de werkgelegen heid. Voor wat betreft het tegenval lende resultaat en slechte vooruit zichten bij de Postgiro is het nog maar de vraag of de Postbank de red dende engel kan zijn, aldus de CFO. De meevallende personeelskosten hebben de PTT volgens de organisa tie minstens 90 miljoen gulden opge leverd, maar dat bedrag is niet in overleg met de vakbonden gericht in werkgelegenheid omgezet. ZIERIKZEE, 7-7. „Zoals ten onrechte - zelfs door de minister president - is gesuggereerd, is de V.V.D. hele maal geen groot voorstander van kernwapens, maar het zou voor Nederland irreëel zijn die wapens éénzijdig af te schaffen. Wat dat betreft mag met het behoud van de vrijheid geen risiko worden genomen en moet in Navo- verband gepraat worden over de toe te passen verdedi gingsmiddelen WESTHOEK. Het knapen- en mannenkoor uit Poznan. Zondag 30 mei en maanclag 3i mei te beluisteren in Haamstede en Renesse. Aan het woord de nieuwe fraktie- voorzitter van de V.V.D. in de Twee de Kamer drs. Ed Nijpels, op een vrijdag in de Concertzaal gehouden verkiezingsbijeenkomst, waar Nij pels in zijn nieuwe hoedanigheid - als gemeld - zijn „maidenspeech" hield. Uitgangspunt ten aanzien van het bewapeningsvraagstuk - naar visie van zijn partij - is het grote over wicht van de konventionele bewape ning van het Oostblok. „Maar niet zo maar plaatsen van nieuwe nucleaire wapens, maar die plaatsing laten af hangen van de situatie, waarin on verhoopt de Oost-West-onderhande- lingen geen enkel uitzicht meer bie den. Kernenergie De kwestie kwam aan de orde in het kader van een - na de verkiezings rede - gehouden debat. Een relevante vraag betrof de houding van de V.V.D. ten opzichte van de kernener gie; een Zeeuws getinte vraag in ver band met de in de provincie aanwezi ge kerncentrale. De vraag werd beantwoord door de voorzitter van de Statencentrale Zeeland, de heer De Voogd, die verwees naar het oor spronkelijke plan tot instelling van een landelijke studiekommissie van regeringswege. Die kommissie bestaat nog steeds niet. Konkreet merkte spreker op, dat de in Nederland bestaande kerncen trales veilig blijken te zijn en de energieprijs van Borssele belangrijk lager is dan een konventioneel gestookte centrale. Bij de formatiebesprekingen van het nieuwe Zeeuwse kollege van G.S. is bepaald dat het niet passend zou zijn in het Zeeuws program, dat Borssele dicht gaat. Open blijven? Het lijkt er op dat voor de bestaan de (twee) kerncentrales in Neder land, de regeringspartijen naar een zelfde gedachte gaan (open blijven dus), daar men het zich niet kan ver oorloven in Europees verband ekono- misch achter te lopen. Zolang even wel het probleem van de afval niet is geregeld, is.de V.V.D. geen voorstan der van uitbreiding van het aantal centrales. Eveneens in het kader van het de bat kwam de „wet gelijke behande ling" aan de orde. Drs. Nijpels wees er op dat sprake is van een vooront werp van wet, dat t.z.t. in de Kamer zal worden behandeld. De „gelijke behandeling" is een zaak, die een grondwettelijke achtergrond heeft, daar niemand mag worden gediskri- mineerd. Vooral evenwel in de kring van het chr. onderwijs zal het een hele opga ve zijn, de evidentie van de grond wettelijke bepaling in hariponie te brengen met de eigen opvattingen ten aanzien van bijvoorbeeld het on gehuwd samenwonen en het sexueel anders gericht zijn. Ook de V.V.D. onderkent de pro blemen, die hier liggen en een partij kommissie maakt studie van het on derwerp. Met het oog op 2 juni ZIERIKZEE, 7-5. De gemeenteraadsverkiezingen ko men langzaam maar zeker dichterbij en daarmee komen tevens de partij-kampagnes op gang. Het CDA gaf vrij dagmiddag al een voorproefje met het uitdelen van in formatielessen over de verkiezingen aan middelbare scholen te Zierikzee. Kleuter- en lager onderwijs ontvin gen kleurplaten. Het ligt in de bedoeling dat middel bare scholen bijvoorbeeld tijdens maatschappijleer aandacht besteden aan de verkiezingen en alles wat daarmee samenhangt. Het leek het C.D.A. een aardig idee de toekomstige kiezers bij de verkie zingsstrijd te betrekken. In een for mulier wordt de leerlingen gevraagd een prognose te geven van het aantal stemmen dat 2 juni uitgebracht zal worden op de partijen te Zierikzee. Voordat de leerlingen hiervan een idee kunnen krijgen, zullen ze eerst op de hoogte moeten worden ge bracht van de politieke situatie in Zierikzee. Als diskussiepunten wor den in deze informatie-les aangege ven: wat zijn de programma's van de partijen te Zierikzee; is de situatie van 4 jaar geleden anders dan; wat is de rol van de gemeenteraad en hoe is de verdeling; is stemmen belangrijk en kun je als inwoner ihvloed heb ben. C.D.A.-raadslid, de heer L. S. P. van Velthoven licht toe dat de leer lingen allicht meer betrokken zijn bij deze verkiezingen dan bij de laatst gehouden statenverkiezingen. „De zaken die in de raad besproken wor den gaan de mensen hier direkt aan. Bijvoorbeeld: aandacht voor sport of jeugdzaken, daar zijn de jonge men sen zeer bij betrokken". Degene die de juiste prognose maakt van de uitslag van de verkie zingen krijgt uit handen van een ge meenteraadslid een aardig prijsje.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4