Kleuterschool de Speeldoos uitbreiden met noodlokaal Hospitaalschip was even in Bruinisse Akkoord over medezeggenschapsraad Jaarverslag Reinigingsdienst STREEKNIEUWS Groot open stuk na verwijdering resten sorteerinrichting Expositie klederdrachtpoppen in gemeentehuis Bruinisse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag li mei 1982 Nr. 23112 3 Mevrouw Bouwerut-Jumelet bij enkele van de poppen in klederdracht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dragen (inkiusief personeelskosten, kapitaalslasten) 1.264.760,28. Dit komt neer op 40,09 per mJ afval. Service De reinigingsdienst meldt in het jaarverslag dat de zomerpiek in het* algemeen weinig problemen oplevert dankzij de beschikking over goed materieel. „Door de teruggang in de ekonomie zal het ook voor deze- dienst in de toekomst financieel moeilijker worden om de huidige ser vice verlening te handhaven. Z1ER1KZEE, 10-5. Het derde lokaal van de kleuterschool de Speeldoos in Poortambacht wordt semi-permanent. Dat deelde de wethouder van onder wijs, de heer C. Bij de Vaate maandagmiddag mee tijdens de kommissie on derwijs. De heer Asma (P.v.d.A.) vroeg of een kontainerlokaal geen oplossing bood. Deze lokalen zijn eenvoudig te verplaatsen en hoeven niet opgebouwd en afgebroken te worden. De voorzitter zei de mogelijkheid na te trekken. De Speeldoos integreert met de p.c. de J. W. v. d. Doelschool, die ook uit gaat breiden. De nieuwbouw in Poortambacht wordt vergroot met twee permanente lokalen en een noodlokaal. Dat deelde de wethou der maandag officieel mee. Het kre diet voor de twee definitieve lokalen zal in de gemeenteraad van juni wor den gevoteerd. Door de verhuizing van de J. W. v. d. Doelschool komt het gebouw aan de Raamstraat vrij. De lagere school Binnen de Veste zal dit gebouw be trekken en ook zijn er onderhande lingen gaande over de komst van de Nutskleuterschool, die met Binnen de Veste integreert. Dat gesprek met de Nutskleuterschool moet nog plaatsvinden. SCHOUWEN-DUIVELAND Exkursies De Natuur- en Vogelwacht Schou- wen-Duiveland organiseert exkur sies naar de zilvermeeuwenkolonie en het Slotbos en het Zeepe. De Vereniging tot Behoud van Na tuurmonumenten ontvangt in samen werking met de Natuur- en Vogel wacht belangstellenden in het Slot bos en het Zeepe. De exkursies in het Zeepe starten woensdag 23 juni en lo pen tot woensdag 25 augustus. Ver trek is vanaf de Slotlaan. De exkur sies naar de zilvermeeuwenkolonie beginnen dinsdag 18 mei en lopen tot vrijdag 30 juli, elke dinsdag- en vrijdagavond. Vertrek vanaf het pompstation aan de Adriaan van de Weijdeweg. De kaarten kunnen uit sluitend afgehaald worden aan het V.V.V.-kantoor te Haamstede en Re- nesse. Voor tijden: zie agenda. ZIER1KZEE Koncert Korengemeenschap Voor het jubileumkoncert van de De heer Asma dacht dat het goed zou zijn ook een gesprek met het per soneel van Binnen de Veste te hou den, over wat de wensen zijn van de schoolleiding voor het gebouw aan de Raamstraat. Er werd besloten de werkzaamheden aan het schoolge bouw aan de Raamstraat nog toe te voegen aan het meerjarenperspektief 1983-1986. Medezeggenschapsraad De wethouder maakte bekend dat de gemeente Zierikzee, de openbare kleuter- en lagere scholen en de schoolraad een akkoord hadden be reikt over het instellen van de voor lopige medezeggenschapsraden voor 1 augustus 1982. Kort geleden is hierover overleg geweest tussen de heer Bij de Vaate en de vertegenwoordigers van de des betreffende instanties. Het eerste wat op de agenda staat is over eenstemming bereiken over het reg lement, dat wel iets versimpeld kan worden volgens de scholen en de bon den VOO en ABOP. Wat de bouw van de Theo Thijssen- school betreft vertelde de heer Bij de Vaate dat de gemeente Vandaag of morgen goedkeuring zal sturen aan de inspektrice. Start bouw In juni zal de Theo Thijssenschool in de raad aan de orde komen. ,,In de tussentijd, dat we moeten wachten op de goedkeuring van GS kunnen we vast de aanbesteding doen. In sep tember start de bouw van de school Korengemeenschap, woensdagavond 12 mei in de Chr. Geref. Kerk te Zie rikzee, zijn weinig zitplaatsen be schikbaar. Voor belangstellenden in Zierikzee bestaat echter de mogelijk heid via de kerktelefoonnetten het koncert in de huiskamer te beluiste- Opruiming te Oosterland OOSTERLAND, 10-5. De ravage van de verbrande uiensorteerinrichting aan de Korte Achterweg alhier, die in de nacht van 24 op 25 november j.l. door een hevige brand met de grond gelijk gemaakt werd wordt thans opgeruimd. Het loonbedrijf fa. D. Ras en Zoom B.V. uit Nieuwe Tonge heeft zich met het opruimingswerk belast. Het af komende steenpuin werd naar Flak- kee vervoerd om te dienen voor de zeeweringen. Al met al is er op de Korte Achterweg een grote ruimte ontstaan van omstreeks 1200 m2. Alleen de zijgevels naar de oost kant en de zuidkant heeft men nog Ia-, ten staan. In vroeger tijden was hier de hofstede gevestigd van de heren gebr. De Weeze later van de heer J. Kwaak. Toen na de verkaveling de heer Kwaak een boerderij betrok aan de Zeedijk bij Viane, kwam de boer derij op het dorp te koop en werd de commissionair, de heer M. Smits ei genaar. Deze deed het geval óp zijn beurt weer over aan de fa. D. Timmer uit Nieuwe Tonge. Naar verluidt zal het terrein nu verkocht worden, en wat er van het uitgebreide terrein gemaakt zal wor den zal de tijd leren. Waarschijnlijk is het niet onmogelijk dat het terrein door de gemeente Duiveland zal aan gekocht worden voor de bouw van woningen of garages o.i.d. en voor het daaropvolgende school jaar is het wel gereed," aldug de wet houder. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen De Plattelandsvrouwen van de af deling Schouwen kregen bij hun laatste bijeenkomst voorlichting over een demonstratie van huidver zorging. Dit werd verzorgd door de heer Van Giessen van Cosinta b.v. Cosmé- tique Tinternational. Hij vertelde dat de kosmetie, tegenwoordig kosmetologie genaamd, een andere inhoud heeft dan vroeger. De schoon heidsspecialiste houdt zich bezig met de ethische verzorging van de huid en de medische verzorging laten we over aan de dermatoloog. Invloeden van buitenaf hebben een slechte in vloed op de huid, een goede vochtre- gulatie is belangrijk. Niet een huid type is gelijk aan een ander en elke huid eist daarom ook een individuele verzorging. Na de pauze werden twee dames uitgenodigd plaats te nemen in de be- handelstoel. De ene dame kreeg een schoonheidsbehandeling en de ande re dame" werd opgemaakt. Tot slot werden door de heer Van Giessen ve le vragen beantwoord. De mensen, die medewerking hadden verleend kregen een attentie aangeboden, net als mevrouw Dubel, de schoon heidsspecialiste. WESTENSCHOUWEN Mijn ontploft Op het strand bij de Punt te Westerschouweri werd door wande laars een mijn ontdekt. De Explosieven Opruimings Dienst te Vlissingen werd gewaar schuwd die het strand heeft laten ontruimen en'de mijn hëeft opgebla zen. Er bleek 25 kilo springlading in deze landmijn te zitten. NOORDWELLE Toneeluitvoering In het dorpshuis van Noordwelle vond zaterdagavond onder grote be langstelling een toneeluitvoering plaats, georganiseerd door de dorps gemeenschap. Na het openingswoord van de heer R. Vermeer bracht een zevental in woners van Noord welle het blijspel „Markus de waterman" van Dick Waasland-op. deplanken.. De-zaal rea- geerde enthousiast op het blijspel, in drie bedrijven opgevoerd. Aan het' einde werdöh,^'de';,töIlëelSp,efê^•s", bé-" dankt en kregen bloemen aangebo den namens de dorpsgemeenschap. Hierna volgde nog een gezellig bal, verzorgd door Anita en de Edgar Boys". KERKWERVE Fietspad in gebruik Het aangelegde fietspad langs dé Heuvelsweg in de gemeente Midden- schouwen wordt op maandag 17, mei ingebruik gesteld. Voor tijd: .zie agenda. NIEUWERKERK Reisje Ouderenbond Leden van de Algemene Ned. Bond van Ouderen, afdeling Nieuwerkerk, maakten, met de afdeling Oosterland het jaarlijkse zomerreisje. De eerste koffiestop vond plaats in Deltapoort te Rotterdam. Het weer werd ongunstig, maar het deerde niet, want gereden werd richting Den Haag. In Wassenaar werd de maal- tijd'gebruikt. Na een bezoek aan Pa norama Mesdag, was het weer opge klaard. De thee werd gebruikt in Scheveningen, waarna het weer op huis aan ging. De voorzitter sprak een dankwoord tot allen, die mede werkten tot het welslagen van de reis. Om kwart voor zeven was men weer op honk, tevreden over deze bij zonder genotvolle reis. Fijn reisje openbare school Vrijdag hebben alle leerlingen van de openbare lagere school „De Dob belsteen" te Nieuwerkerk, hun jaar lijkse schoolreis gehad. Het gezelschap leerlingen, onder wijzend personeel, de ouderkommis sie en enkele ouders vertrokken om half 9, in drie grote bussen van de fir ma Van Oeveren uit Zierikzee. Het eerste reisdoel was „De Beekse Ber gen". Eerst werd nog vooraf gestopt in. het Mastbos. Aangekomen in de Beekse Bergen werd het safari-park bezocht, waar, voor de kinderen veel interessante dingen en dieren te zien waren. Een stoet prachtige oude bespannen rijtuigen maakte zaterdag een tocht over Schouwen-Duiveland. Het werd een sfeervol tafereel, zoals hier een opname langs de Rampweg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 10-5. Maandag, tegen het eind van de middag, meerde het majestueuze Rode Kruis hospitaal schip de ,,J. Henry Dunant" af in de gemeentehaven van Bruinisse. Aan boord waren 74 gasten en 46 vrijwilli gers/sters uit Gouda en omstreken en uiteraard de 12 man vast personeel. Het avondprogramma, verzorgd door de Rode Kruisafdeling Bruinis se, werd feestelijk geopend door de muziekkorpsen „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning", het ma- jorettenkorps en de drumband. Alle opvarenden kregen van de Welfare een prachtige orchidee van Klompe's Orchideeën Cultuur Dreischor en van de gemeente een dokumentatiemap. Burgemeester Hekman, aanwezig met z'n echtgenote, heette als voor zitter van het Rode Kruis de aanwe zigen welkom en vertelde het een en ander over Bru als vissersplaats. De scheepsarts, H. Begemann, bedankt de muzikanten voor de fraaie auditie op het havenplateau. Muziek Öe „Leo Vverzorgden de muzika-'.' Ie intêrinezzó's aan boord tijdens de gezellige avond. Na de maaltijd was het reis- en be- zoekdoel „De Efteling". Na een gron dige uitbreiding van de attrakties en bezienswaardigheden, bleek het een bijzondere goede keuze, zodat de jon geren zich geweldig hebben kunnen vermaken. Tegen 7 uur verschenen de bussen weer voor „De Dob belsteen", met wat vermoeide, maar zeer voldane kinderen. Ger. Vrouwenvereniging Vanmorgen, dinsdag, is de ,,J. Hen ry Dunant" weer vertrokken, rich ting Antwerpen, waar de stad zal worden bezichtigd. De kapitein, over z'n toch wel vrij unieke werk op dit grote en moderne schip: „Dit werk heeft veel inhoud; het geeft een grote voldoening als je al die blije en tevre den gezichten ziet van de mensen, het is prachtig werk om te doen". De heer H. A. P. Joosten is sinds IV2 jaar gezagvoerder op de Henry Dunant". Hiervoor voer hij als kapi tein op een tanker bij de fa. Van Om meren. langstelling door het koude voor jaarsweer zeer miniem was. Verder vernemen wij dat er op zaterdag'-22 mei eik. hier ter plaatse een muziek festival zal plaatsvinden op het voor malige SpórW&khy.De Saêle" aan de Sint Joostdijk. Aanvangende 's mid dags om 13.00 uur. Voordien zal een muzikale rondgang met de korpsen plaats hebben over het dorp. Ge hoopt werd op goed weer, uiteraard. We komen a.s. week nog nader op dit a.s. muziekevenement terug. De Molendag Molendag 1982 is voor wat Ooster- lands korenmolen wel een sukses ge worden. Velen maakten van de gele genheid gebruik de uit 1752 dateren de grondzeiler bovenkruier zowel uit-als inwendig te bezichtigen onder leiding van de amateur-molenaar Mark Witte. Ook was in verband met de vrij sterke wind het maalwerk in aktie te zien. Verder werd van de gelegenheid om volkorenmeel te kopen aan de molen, gebruik gemaakt. Dit is meel dat op ouderweste manier gemalen is met echte molenstenen. Dit is echter ieder weekend te koop. BRUINISSE Motie mosselpercelen in Oosterschelde Met algemene stemmen werd door de Staten van Zeeland, bij monde van de heer H. Schot, namens de C.D.A.-fraktie, een motie aangeno men, waarbij ondermeer wordt aan gedrongen op het aanleggen van proefpercelen in de Oosterschelde voor de mosselkwekerij. Natuurlijk kent de Oosterschelde al vele percelen van uitstekende kwaliteit, maar er is een aantal plaatsen waar volgens het bedrijfsle ven de mosselteelt uitstekend zou ge dijen. De meermalen gestelde vraag deze gronden in kuituur te mogen brengen werd tot heden niet gereali seerd. Natuur en visserij gaan uitstekend samen, zo had de heer H. Cornelisse (S.G:P.) eerder betoogd en 'deze stel ling wérd In de motie ondërstreëpt. De uitgifte van nieuwe mosselper celen zal zeker een zeer gunstige in vloed hebben op de waterkwaliteit, zo „werd gesteld. De motie zal ter kennis worden ge bracht van de minister van land bouw en visserij, de minister van ekonomische zaken, de vaste kom missie voor de visserij in de Tweede Kamer en de Stuurgroep Ooster schelde. De nieuw te kreëren mosselperce len zouden ten goede moeten komen aan die bedrijven, die nog geen of te weinig percelen in Zeeland hebben. Op donderdagavond 13 mei aan vang 7.45 uur zal de Gereformeerde rp j. -1 1 Vrouwenvereniging weer bijeen ko- XOt 1 JUll men. Deze vergadering vindt plaats in de zaal van de kerk aan de Bad huisstraat. Mevr. E. van Donk-Geschiere zal een inleiding houden over: „Het ge bed in het gezin". Zwemvierdaagse In de week van 7 juni tot en met 11 juni wordt in zwembad Dolfijn te Nieuwerkerk de nationale zwem vierdaagse gehouden. Zoals gebruikelijk in Nieuwerkerk zal er in die periode ook iets buiten het bad worden georganiseerd. Er zal worden geprobeerd een demonstratie van enkele ambachten naar de Dol fijn te halen. In het gebouw is een permanente stand van de reddings brigade aanwezig. Woensdag 9 juni staat er een grote bus voor de deur, waarin belangstel lenden voorlichting kunnen krijgen over Nederland Oké. Op de laatste dag, vrijdag 11 juni, is er voor iedere deelnemer een herinnering aan de zwemvierdaagse. OOSTERLAND „Oosterlands Fanfare" Het koncert dat door de muziek vereniging „Oosterlands Fanfare", in samenwerking met de drumband op zaterdagavond 8 mei hier ter plaatse gehouden op het voorplein van het dorpshuis „Oosterhof", heeft een goed verloop gehad. Het was al leen jammer dat de publieke be- BRUINISSE, 11-5. In de hal van het gemeentehuis van Bruinisse staat vanaf vandaag tot 1 juli een expositie van klederdrachtpoppen. De opstelling omvat een verscheidenheid van voormalige klederdrachten op Schouwen-Duive land., De Duivelandse dracht, in de verschijningsvorm zoals die in Bruinisse werd gedragen, is geheel gemaakt door mevrouw Bouwens-Jumelet. kerk: „Het was een prachtig gezicht". Ruim 15 jaar geleden is ze begon nen met een Bruse klederdrachtpop, die de muziekvereniging aanbood aan Koningin Juliana tijdens het de- filé op Soestdijk. Mevrouw Bouwens: „Als ik er goed voor ga zitten heb ik in ruim een week een model af". De Schouwse poppen zijn aange kleed door mevrouw A. C. Kouwer- Gagestein uit Zierikzee. Zij is niet al leen deskundige op dit gebied, maar geeft tevens onderricht in het maken van kleding. Naast haar praktische bezit zij ook historische bekwaamheden over deze klederdrachten. Vroeger, zij is nu 79, heeft me vrouw Bouwens op naailes deze kle ren leren maken, nu op schaal van de originele patronen, voor haar pop pen. Natuurgetrouwe kopieën van de mosselschipper in zijn boezeroen en klepbroek, de damesdracht voor- en na de middag en uiteraard de zondag se dracht, met het dure Brusselse kant. Ook het ondergoed komt erbij, uitgevoerd „in Bruse stijl". Me vrouw Bouwens herinnert het zich nog goed, al die witte mutsen in de Onder grote belangstelling werd vrijdag in Burgh-Haamstede het huwelijk voltrokken tussen de twee leerkrachten aan de openbare lagere school de Kir- reweie. Juffrouw" Janneke Krijger en ..meester" Ad Minnaar werden ge trouwd door mevr. A. C. Houtman, die op het gemeentehuis oPk de schoolza- ken behartigt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE, 11-5. Vrijdag 28 mei wordt in de Putmeet te Scharen- dijke de openbare vergadering ge houden van de Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland. Op de agenda staat o.a. de voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1979. In 1979 werd door de eigenophaal dienst in totaal 31.544'/i kubieke me ter huisvuil, grofvuil en bedrijfsvuil opgehaald. Dit is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 1978. De kosten van het inzamelen en afvoe ren naar de verwerkingsplaats be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3