Britse regeringskringen waarschuwen voor te groot optimisme Goedkopere nieuwbouw en goedkoper wonen zijn mogelijk OM WERKELIJK RESULTAAT Stakingen dreigen in Rotterdamse haven Wat opklaring rond Falklands Herverdeling van arbeid Dreiging boven EEG Iraans offensief in Chorramshar ook bevestigd door Irak Spanning in Midden-Oosten Man blijkt gewurgd LAATSTE NIEUWS belang heeft, komt er niets van terecht. Einde kaping AGENDA (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Mmmm 2_ Wie zou denken dat politieke oppo nenten van de P.v.d.A. zich ingeno men zouden betonen, met bepaalde tegenstellingen in die partij, hebben het mis. Het tegendeel is het geval. Eigen partijgenoten (van de P.v.d.A.) zijn uiteraard helemaal niet geluk kig met aan het daglicht tredende uiteenlopende inzichten, maar - als gezegd - ook buiten het partijver band, is men er niet mee ingenomen. Dit vindt uiteraard zijn oorzaak in het feit, dat de P.v.d.A. op gevoelige plaatsen vertegenwoordigd is in de regeringscoalitie. Hoe groter de ho mogeniteit binnen en buiten het ka binet, hoe beter het is, want de pro blemen blijken de regering toch al als een molensteen om de hals te han gen. Talrijke punten, als hoogte van de bezuinigingen, de exakte uitleg van het begrip minima, de uiteenlo pende meningen over de noodzaak van (kern)-bewapening, de verdeeld heid over de hoogte van het maxima le financieringstekort, al die dingen, maken het regeren zwaar. Daar komt immers nog bij, dat de hoge werkloosheid als vaststaand feit overeind blijft staan. Of door an deren aangedragen alternatieve oplossingen die werkloosheid op kor te termijn opzienbarend omlaag zou den kunnen drukken, blijft natuur lijk een open vraag. In theorie is alles mogelijk, maar de praktijk heeft harde kanten. De vakbeweging intussen leeft op gespannen voet met regering en par lement en wil alle te treffen maatre gelen vertaald zien in meer werkge legenheid; een legitiem verlangen) maar een (toch weer) zwaardere be lasting van het bedrijfsleven, maakt het scheppen van nieuwe ar beidsplaatsen er niet eenvoudiger op. Stilaan werkt ook de mechanise ring door, op basis van de elektroni- ka, die - gewild of ongewild - een steeds grotere rol in het maatschap pelijke leven in het algemeen en de industrialisatie in het bijzonder, zal gaan spelen. Intussen tóch doorgevoerde of nog door te voeren bezuinigingen hebben - zo blijkt uit de praktijk - een nadeli ge invloed op het werkloosheids cijfer. Voorbeelden zijn: de gezins zorg, de verpleging en zelfs de kunst ontkomt straks ook niet aan sane ring (orkesten, toneelgezelschappen). Geld sparen moet nu eenmaal uit de lengte of de breedte komen, maar griezelig is dat zuinigheid als deugd deugd blijft, maar het indirekt van invloed is op de stabiliteit van de werkgelegenheid Iets van een vicieuse cirkel heeft het dus wel en om daaruit te ontsnap pen is veel regeerwijsheid nodig, maar vooral éénstemmigheid. Het is gewoon ondenkbaar dat werkelijk resultaat gevende oplossingen wor den aangedragen uit een huis, dat te gen zichzelf verdeeld is, of dat nu een politieke partij betreft, of een rege ringscoalitie. Men mag gescheiden optrekken, maar verenigd slag leve ren, om het dan toch maar met een militaire term te zeggen. En nu maar hopen dat het kabinet vandaag (dinsdag) een oplossing vindt voor al die problemen, binnen het raam van de Voorjaarsnota. Loonmatiging en bezuiniging DEN HAAG, 10-5. Voor de korte termijn is de kombinatie van loonmatiging en bezuini gingen op de kollektieve uitga ven desastreus voor ekono- misch herstel, voor de langere termijn is er niet aan te ontko men. Dit dilemma schetste prof. dr. W. Albeda, minister van sociale zaken in het vorige kabinet-Van Agt, zaterdag in Den Haag op het door de so- ciaal-ekonomische raad geor ganiseerde symposium over het sociaal-ekonomisch beleid in Nederland en de Verenigde Staten. NEW YORK/LONDEN/BUENOS AIRES, 10-5. Ter wijl de rust in het gebied rond de Falkland-eilanden maandag leek te zijn teruggekeerd na een reeks akties de dag daarvoor, zette VN-sekretaris-generaal Perez de Cuellar in New York zijn bemiddelingspogingen voort. Perez verklaarde in de nacht van zondag op maandag dat er aanzienlijke voor uitgang was geboekt, maar in Britse regeringskringen werd maandag ge waarschuwd voor een te groot optimisme. Het ministerie van buitenlandse zaken in Londen bevestigde welis waar dat ,,op verschillende punten vooruitgang was geboekt" maar voegde eraan toe dat op „bepaalde andere punten opheldering nog nood zakelijk is". In regeringskringen werd vernomen dat van een oplos sing nog geen sprake is. Premier Thatcher en het oorlogskabinet kwa men maandag opnieuw bijeen en zou den vooralsnog geen opdracht heb ben gegeven tot nieuwe militaire ak ties, aldus onofficiële bronnen. De blokkade Er is maandag geen melding ge maakt van akties door de Britse vloot in het gebied rond de Falkland- eilanden. Volgens Britse verslagge vers aan boord van het van het vlieg- dekschip Hermes hebben enkele „fregatten en torpedobootjagers" maandag een positie dichter bij de ei landen ingenomen om de blokkade beter te kunnen handhaven. De sche pen zijn uitgerust met luchtdoelra ketten en vervoeren ook helikopters, aldus de journalisten. LONDEN. Britse oorlogsschepen hebben maandagochtend vroeg voor de tweede achtereenvolgende dag Ar gentijnse militaire doelen bestookt in de buurt van Port Stanley, de hoofdstad van de Falkland-eilanden. LONDEN/BUENOS AIRES. Een Britse oorlogschip heeft in de nacht van maandag op dinsdag in de buurt van de Falkland-eilanden op een vaartuig geschoten. BAHREIN. Bij de Zuidjemeniti- sche hoofdstad Aden is zondag een vliegtuig dat een binnenlandse vlucht uitvoerde in zee gestort. Van de 49 inzittenden kwamen er dertig bij het ongeluk om het leven. Zo meldde maandag het officiële Zuidje- menitische dagblad „14 Oktober". WARSCHAU. Ondergrondse lei ders van het Poolse vakverbond Soli dariteit hebben laten weten dat de autoriteiten in Polen schijnprocessen voorbereiden tegen vermeende lei ders van de vakbeweging en hebben opgeroepen tot internationaal pro test hiertegen. Dit staat in een pam flet dat maandag in Warschau cirku- leerde. BEIROET. Terwijl Iraanse troepen blijkbaar trachten de door Irak be zette havenstad Chorramshar te her overen zijn maandag verscheidene diplomatieke stappen genomen om een wapenstilstand te bereiken in de nu bijna 20 maanden durende golf oorlog. LONDEN. De kardinalen Hume van Westminster en Gordon Gray van Edinburgh zijn maandag plotse ling naar Rome vertrokken op ver zoek van het Vaticaan. Voor hun ver trek hebben zij meegedeeld, dat de Paus nog voor zijn vertrek naar Por tugal op 12 mei met hen wilde praten over zijn bezoek aan Engeland, dat einde deze maand is gepland. MOSKOU. Het IKV heeft maandag op het vredeskongres der wereld godsdiensten te Moskou geëist, dat het in een openbare zitting kan spre ken. Wordt dit niet toegestaan dan vertrekt Wim Bartels, internationaal sekretaris van het IKV, volgens ei gen zeggen met het eerste vliegtuig uit Moskou. DEN HAAG/SANKT GALLEN, 10-5. Een redelijke oplossing van het vraagstuk van de werkgelegenheid vergt, naast toeneming van werkge legenheid in de industrie en dienst verlening, een grootschalig program ma van herverdeling van arbeid. Een wegwerpmaatschappij waarin grote groepen mensen aan de kant worden geschoven is moreel verwerpelijk en zal worden gestraft met maatschap pelijke ontbindingsverschijnselen. Dat hield de Nederlandse minister Drs J. M. den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid maandag een ge hoor van managers voor in het Zwit serse Sankt Gallen. Hij sprak daar het International Management Sym posium toe. De regering in Londen heeft maan dag het luchtruim boven en binnen een straal van 100 mijl rond het Brit se eiland Ascension tot beschermd gebied verklaard. Dit eiland in de Atlantische Ocea an is de belangrijkste basis van waaruit de Britse vloot opereert. Volgens een verklaring van het mi nisterie van defensie is het luchtver keer boven het eiland in de afgelopen weken zo toegenomen dat deze maat regel noodzakelijk werd. BRUSSEL, 10-5. Als er geen wegen gevonden worden om de Britten er toe te bewegen de band op te geven die ze leggen tussen het vaststellen van nieuwe Europese landbouwprij zen en het vinden van een oplossing voor hun EG-bijdrageprobleem, moet er rekening gehouden worden met „een zeer ernstige Europese kri- sis". Dat heeft drs. Jan de Koning, de Nederlandse minister van landbouw maandag in Brussel verklaard voor hij terugging naar Den Haag voor een extra kabinetsberaad. De Ko ning komt dinsdag in Brussel terug. Hij en zijn landbouwkollega's van de EG trachtten deze week voor de zo veelste maal een finaal vergelijk over die landbouwprijzen (die al had den moeten ingaan op 1 april) te be reiken. TEHERAN/PARIJS, 10-5. Irak heeft maandagochtend verklaard, dat een Iraans offensief ter herovering van de belangrijke havenstad Chorramshar in de nacht van zondag op maandfag is afgeslagen. Iran had zondag de omsingeling van de stad gemeld, die het zelf heeft omgedoopt tot „Chouninshar" („Bloedstad") en meldde maandag ochtend dat 's nachts de derde fase van het offensief ter herovering was ingezet. Het voormalige Chorrams har, dat door de Irakezen „Muham- mara" wordt genoemd, is de laatste grote Iraanse stad, die Irak na het jongste algehele Iraanse offensief na de Iraakse inval 19 maanden geleden nog in handen heeft. Tiendaags offensief Het grote Iraanse offensief „Heili ge Stad" aan het zuidelijk front be gon tien dagen geleden. In de eerste fase stak Iran de rivier de Karoun over. In de tweede fase werden vrij dag knooppunten ten westen van de rivier, waar Irak, ook bevestigd door dit land, vooral in de sektor noord van dit front het gros van zijn troe- AMSTERDAM. De werkgelegen heid in de frisdrankenindustrie is sinds de verhoging van de accijns met 60 procent op 1 januari van dit jaar al met ruim 200 arbeidsplaatsen afgenomen. Een verder verlies moet worden verwacht. ROTTERDAM. De onderhandelin gen over een nieuwe cao bij Frans Swarttouw en andere machinale be drijven in Rotterdam zullen dinsdag middag worden hervat. pen terugtrok. Zaterdag meldde Iran de herovering van twee sleutelplaat sen aan de weg naar het voormalige Chorramshar, zondag gevolgd door de melding van de herovering van de plaats Jufair ongeveer 60 kilometer ten noorden ervan. SAIDA/BEIROET/JERUZALEM, 10-5. Na de Israëlische luchtaanval len van zondagavond was het maan dag in het zuiden van Libanon be trekkelijk rustig. Wel vlogen maan dagmiddag Israëlische vliegtuigen een kwartier lang laag over de zuide lijke grensstreek van het land, aldus ooggetuigen in Saida, dat 45 km van de grens met Israël ligt. In Tripoli in het noorden van Liba non werd nog steeds gevochten tus sen militie en de Syrische bezet tingstroepen. In Jeruzalem vergaderde maandag middag het Israëlische kabinet over de gebeurtenissen in Libanon. Het maakte geen maatregelen bekend, maar volgens de radio zou Israël zich willen blijven houden aan het sinds 24 juli van kracht zijnde bestand met de Palestijnse strijdkrachten in Zuid-Libanon, op voorwaarde dat de ze dat ook doen op alle fronten. JERUZALEM. De speciale Ameri kaanse gezant voor de Israëlisch- Egyptisch-Amerikaanse onderhan delingen over autonomie voor de Pa- lestijnen in door Israël bezet gebied is zondag in Tel Aviv aangekomen. BEIROET. Voor de vijfde achter eenvolgende dag bleven maandag in de Noordlibanese havenstad Tripoli winkels en scholen gesloten als ge volg van de gevechten tussen pro- Syrische en anti-Syrische groeperin gen. Dit is in veiligheidskringen ver nomen. CULEMBORG, 11-5. De 28-jarige Emanuël Friedman uit Antwerpen, die zondag dood is aangetroffen in de Uiterwaarden langs de Lek in Cu- lemborg, blijkt te zijn gewurgd. Dit is na sektie door patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust vastgesteld. Fried man, die werd verpleegd in het psy chiatrisch ziekenhuis Sina in Amersfoort, werd sinds eind april vermist. Voor het oplossen van de moord is het recherchebijstandsteam van de rijkspolitie in het distrikt Utrecht ingeschakeld. ROTTERDAM, 10-5. Komende woensdag beginnen c.a.o-onderhan- delingen bij het tankopslagbedrijf Pan Ocean. De verwachting is dat de direktie van dit bedrijf evenals bij Matex is gebeurd, arbeidstijdverkor ting zal aanbieden. Het derde grote tankopslagbedrijf in Rotterdam, Paktank, heeft inmid dels van de verVoersbond FNV een ultimatum ontvangen. Voor 13 mei aanstaande moeten de onderhande lingen worden hervat, anders komt er bij de Paktank een staking, zo dreigt de vervoersbond F.N.V. Vori ge c.a.o.-besprekingen liepen stuk, omdat de direktie weigerde in te gaan op de eisen van de vervoers bond betreffende arbeidstijdverkor ting en verlaging van de VUT- leeftijd. Bij Matex moet het personeel bin nenkort beslissen of het bod van de werkgevers betreffende arbeidstijd verkorting akseptabel is. Matex wil niet overgaan tot verlaging van de VUT-leeftijd, zals dë vervoersbond FNV ook had geëist. ■AMSTERDAM, 10-5. Nieuwbouw goedkoper maken, zodat ook het wonen goedkoper wordt, is beslist moge lijk, maar doordat iedereen in het bouwproces een ander Dit was maandag in Amsterdam de teneur van de door het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening georganiseerde bijeenkomst over de resultaten van een studie over de mogelijkheden om goedkoper te bouwen. PUERTO LIMON (CÖSTA RICAj. 10-5. Aan de kaping van een Nicara- guaans vliegtuig met 54 inzittenden is maandag vlug en zonder geweld een einde gekomen op het vliegveld van Puerto Limon in Costa Rica. De twee Nicaraguaanse kapers (25 en 34 jaar) kregen er politiek asiel. Direkteur N. van Velzen van de Na tionale Woningraad (NWR), organisa tie van 700 woningkorporaties. kwam tot de konklusie - en met hem vele aanwezigen dacht hij - dat de studie van de ambtenaren weinig of niets nieuws heeft opgeleverd. Vier oorzaken Volgens Van Velzen weet iedereen in de volkshuisvesting al lang hoe er goedkoper kan worden gebouwd, het punt is evenwel dat niemand er iets mee doet. Dat heeft vier oorzaken. waarvan een belangrijke is dat op drachtgevers en bewoners bijna geen invloed hebben op prijs en kwaliteit van een woning. Er wordt zonder hen, over hen en namens hen beslist, aldus direkteur Van Velzen. Tweede belangrijke oorzaak is vol gens de direkteur van de Nationale Woningraad dat niemand in de bouw echt belang heeft bij lagere prijzen van woningen. Gemeenten willen» geen lagere grondkosten, architecten en aannnemers hebben er geen voor deel van zolang het niet tot grote op drachten leidt, terwijl welstands kommissies en nutsbedrijven zich al evenmin verantwoordelijk voelen voor de totale kosten van hun huis. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebou wt j e, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Dinsdag 11 mei Zierikzee .MarktzichtFraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Gemeentehuis. Kommissie Sport- Jeugd- Kulturele Zaken. 19.30 uur. Brouwershaven Tripje Plattelandsvrouwenbond. Start Markt: 13.45 uur. Woensdag 12 mei Zierikzee Chr. Ger. Kerk. Jubileumkoncert ko rengemeenschap. 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- afdeling. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 16.00 uur. Sirjansland Horecagroothandel Fa. Poot. Open huis. 14.00 - 22.00 uur. Bruinisse ,,'t Centrum". Diskussieavond VARA-diskussie-avond. 20.00 uur. Donderdag 13 mei Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Jongeren C.N.V. in Zeeland. 19.30 uur. Gemeentehuis. Vergadering Kom missie Openbare Werken. 19.30 uur. Noordwelle Dorpshuis. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerkzaal. Ger. Vrouwenvereniging. 19.45 uur. Sirjansland Horecagroothandel Fa. Poot. Open huis. 14.00 - 22.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Maandag 17 mei Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Raadsvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond Int. Ver. Philatelica. 20.00 uur. Kerkwerve Heuvelsweg. Ingebruikstelling fietspad. 15.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Dinsdag 18 mei Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Burgh-Haam stede Pompstation Adriaan van de Weijde- weg. Vertrek exkursie Natuur- en Vogelwacht. 19.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Klaverjaswedstrij- den. 20.00 uur. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A.S.V. 14.30 uur. Maandag 24 mei Hennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Dinsdag 25 mei Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V,V.D. 20.00 uur. Donderdag 27 mei Ellemeet Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Zondag 30 mei Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Maandag 31 mei Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Koffie ruikende of soep etende mannen op de tv, behoren tot de inte ressantste kategorie van de mens heid, hoe vreemd dat misschien ook moge klinken. Enfin, men weet (en ziet) Koe het gaat; moe is al druk in de weer in de keuken, met een elek trisch apparaat. Als dat voldoende bruin vocht heeft geproduceerd\ in een onderstaande kan (de kan is van glas, want men moet de pepdrank van buitenaf kunnen zien) komtzij (moe) met haar kan naar de karher. Daar staan de kopjes al gereed. Als de kan wordt binnengedragen is er rond de neus van pa nog een neu- traliteitszóne, maar niet als hetin schenken begint. Dan wordt hij ken nelijk geroerd tot aan de ziel j en maakt reclame-achtige neussnuiv\in- gen, waardoor duidelijk wordt dat het veronderstelde aroma de reukze nuwen begint te prikkelen. Hij trekt dan een gezicht, alsof hij zo juist de honderdduizend in de Staatsloterij heeft gewonnen en tovert een grimas te voorschijn, die zich nog intensi veert als het wolkje melk aan de kof fie wordt toegevoegd. Dan tekent een schijnbaar eindeloos geluksgevoel zijn gehele gezicht. Hij slaat tijde\ns het (verder) snuiven nog twee dank bare ogen op naar zijn gade, die Het hem toch maar weer heeft geflikt. Als hem het kopje is aangereikt valt hij bijna van zijn stoel, door een niet met een pen te beschrijven vèr- rukking, sluit de ogen en neemt tie eerste slok, waarna het lijkt alsof hij even door een black out is getroffén, maar later blijkt dat toch niet het ge val te zijn. Met soep is de voorstelling niet minder interessant. De voor-scène is hierbij zo mogelijk nog intiemer romatischer; vooral als oma of jie kleine meid de vermicelli mag ver kruimelen of (dan doorgaans de kléi ne meid) de inhoud van het kruide\n- builtje in de pruttelende pot leeg- schudt. Pa zit aan tafel, doet of zijn neus bloedt, maar krijgt dan zijn bordje opgeschept. Let op hoe deze - waarschijnlijk toch wel handzame - man opeens verandert in een huichel achtige snuiver en proever. Hij fronst het voorhoofd en laat een glimlach over het gelaat spelen of hij zojuist een lastige wiskunde- som heeft opgelost en scheidt dan een zin af: „hé, dat is lekkere soep" of een soortgelijke opmerking, want op dit punt zijn wel varianten te beden ken. Als hij het geluidje mmmmm niet van tevoren heeft laten ontsnap pen, komt het wel na de eerste lepel, „mmmmm", waarmee hij eigen vol wassenheid terugschroeft naar de prilste kinderjaren. Na deze volstrekt aandoenlijke scè ne, komt het „Beng" - signaal van het NOS-nieuws en volgt het afgrij selijke wereldnieuws, in fragmenten verknipt: van de West bank naar het Iraaks-Iraans grensgebied en van de rookbommen in Warschau naar een scheef geschoten fregat in de wateren rond de Falkland-eilanden. Het „mmmmm" is ver te zoeken. Het kruidenbuiltje laat het verder ook afweten! SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2