C Aktiegroep Havenkwartier zet zich in voor de leefbaarheid W Drs. Eversdijk pleit voor een gemeentelijk jongeren-banenplan mr Wat doet de PZEM met miljoenen voordeel DE ZIERIKZEESCHE COURANT Speelplaats, parkeerruimte, verkeersveiligheid „Vandaag moeten we er uit zijn CD A-verkiezingsbijeenkomst Nieuwerkerk I t ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m A regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 11 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23112 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Noodlokaal bij kleuterschool „De Speeldoos* f ZIERIKZEE, 11-5. Ze willen de leefbaarheid verbe teren door zich sterk te maken voor speelplaatsen voor de kinderen, voor wat meer parkeerruimte, voor een betere verkeersveiligheid en door wat groenvoorziening. Ze?? De aktiegroep „Havenkwartier", op poten gezet door de initiatiefnemers L. W. 't Mannetje en M. L. Berrevoets. Inmiddels hebben ongeveer dertig bewoners hun instemming betuig^ met de doelstellingen van deze aktie groep. Zij deden dat in antwoord op een brief, die werd verspreid in de St. Domusstraat, Korte en Lange Groen- dal, Venkelstraat, Molensh-aat, St. Jacobstraat, Kapellestraat, en Kar- steil. „We kregen hele leuke reakties en niemand heeft zich negatief uitgelaten over onze plannen", vertelt één der initiatiefnemers Rini Berrevoets. Hij legt uit waarom het juist nu tot de oprichting van deze aktiegroep is ge komen. Volgens hem zijn er nu nog mogelijkheden. Niet volbouwen In het Lange Groendal ligt nog een open terrein. Woningbouwvereniging „Beter Wonen" heeft plannen daar te gaan bouwen en voor het daar nou AMSTERDAM, 11-5. Ambtenaren van gemeentewerken hebben dins dagochtend tussen half acht en acht uur de vijf kruisen voor het Ameri kaanse consulaat op het Museum plein in Amsterdam verwijderd. De Voorjaarsnota DEN HAAG, 10-5. Het kabinet heeft tot dinsdagavond de tijd om de problemen rond de voorjaarsnota op te lossen. Dat zei premier Van Agt maandagavond kort na tien uur toen hij zijn ministerie in Den Haag be trad voor de voortzetting van het ka binetsberaad. Het kabinet is maandagavond niet uit de problemen gekomen. Daarom werd heden (dinsdag) morgen het be raad voortgezet en eventueel van middag ook nog. De premier zei dat hij nog niet direkt zal overgaan tot het indienen van een eindvoorstel maar dat hij er wel een op zak heeft. Mocht het tot het indienen van dit plan komen dan wordt het een kwestie van geven of nemen, aldus de premier. Van Agt zei te hopen dat de sfeer in de ministerraad beter zal zijn dan in de vergadering van vrijdag op zater dag. Toen waren er enige „moeilijke momenten", aldus Van Agt. helemaal wordt volgebouwd willen de bewoners in het Havenkwartier en omgeving even aan de bel trekken, dat het aspekt „leefbaarheid" niet uit het oog verloren mag worden. De heer Berrevoets zegt dan ook voorstander te zijn van een soort „om-en-om-bouw", een blokje hui zen, open-terreintje enz. „Als het he lemaal wordt volgebouwd, worden de huidige problemen alleen maar gro ter. Meer huizen, meer kinderen, meer auto's, minder ruimte", aldus onze woordvoerder. Hij vertelt, dat er voor de jeugd in bovengenoemde straten nauwelijks mogelijkheid is om op straat te spelen. De kinderen zijn aangewezen op de - meestal bescheiden - plaatsjes achter de woningen. De aktiegroep „Haven kwartier" heeft dan ook hoogste priori teit verleend aan de doelstelling: „speelruimte voor de jeugd". Eenvoudige voorzieningen De heer Berrevoets laat weten, dat beslist niet gepleit zal worden voor zeer luxe voorzieningen, maar voor een eenvoudige speelruimte met een zandbak en eventueel wat klimtoestel len. Naast een voorziening voor de kin deren verdient, naar zijn mening, ook de uitbreidng van de parkeerruimte de aandacht Nu al kunnen de bewoners nauwelijks een plaatsje voor hun auto vinden en die situatie kan alleen maar erger worden als in de nabije toekomst ook het Lange Groendal volledig vol gebouwd zou worden. Met nadruk zegt de heer Berre voets niet alleen kritiek te willen uiten op de woningbouwvereniging, maar hij vindt wel dat men ook daar rekening moeten houden met de leef baarheid voor huidige en toekomsti ge bewoners. De verkeersveiligheid in dit gebied - met name in de St Domusstraat - laat veel te wensen. De aktiegroep is van mening dat met eenvoudige voorzie ningen ook daar best wat verbetering in te brengen zou zijn. „We willen wel reëel blijven en zien in, dat het vracht vervoer niet geweerd kan worden. De winkels moeten ten slotte bevoorraad worden". Wegversmalling Mogelijkheden ziet de heer Berre voets zelf in het aanbrengen van een wegversmalling, waardoor chauffeurs gedwongen worden hun snelheid te matigen. Een en ander zou tevens de mogelijkheid bieden, volgens hem, wat groenvoorziening - die thans vol ledig ontbreekt - aan te brengen. De aktiegroep heeft nog wat andere wensen, zoals een betere verlichting in het Groendal, Karsteil en Pottebak- kersstraatje. Die bevordering van de leefbaar heid is de enige doelstelling van ak tiegroep „Havenkwartier". „Wij zijn geen buurtvereniging, het gaat bij ons niet om gezellige feestjes," legt de initiatiefnemer uit. Een oriënterend gesprek met de buurtbewoners heeft inmiddels plaats gehad. Woensdagavond 12 mei zal in cafetaria „Markzicht" (aanvang 20.00 uur) de oprichtingsvergadering wor den gehouden. Alle belangstellenden - ook mensen, die nog niet eerder gerea geerd hebben - zijn van harte welkom op deze bijeenkomst Op welke wijze? De aktiegroep gaat nog nader over leggen hoe zij naar de realisering van hun wensen zullen streven. De ge dachten gaan uit zich te richten tot de gemeenteraad en verkeerskommissie. Men wil echter goed beslagen ten ijs komen en niet zomaar wensen op tafel leggen, die nooit en te nimmer gereali seerd kunnen worden. Derhalve wordt ook overwogen begeleiding van de op bouwwerker van de Stichting Samen levingsopbouw in te roepen. Verwacht de aktiegroep niet als antwoord op hun wensen te zullen krijgen een verwijzing naar het ter rein, dat in de nabije toekomst vrij komt na sloop van het oude schoolge bouw in de Nieuwe Boogerdstraat? Een dergelijk antwoord wordt inder daad ingekalkuleerd, „maar", vindt de heer Berrevoets „er is toch inmiddels duidelijk naar buiten gekomen, dat NIEUWERKERK, 7-5. „Elke gemeente zou een inven tarisatie moeten maken van alle werklozen onder de der tig jaar in de gemeente en dan een banenplan moeten ontwikkelen". Dat zei CDA-Tweede Kamerlid, drs. H. Eversdijk vrijdagavond in het dorpshuis te Nieuwer kerk. RENESSE. Ruim tachtig Moermonds kwamen zaterdag in Renesse bijeen vooreen familie-reünie. Een bezoek aan het slot Moermond stond uiteraard ook op het programma. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit banenplan zou volgens het Tweede Kamerlid gebaseerd moeten zijn op werken met behoud van de uitkering. Hij was van mening, dat deze oplossing vrijwel geen extra middelen vergt van de overheid en juist veel positief oplevert. „Enerzijds zijn er veel jongeren, die dolgraag wat om handen willen hebben, anderzijds is er veel werk waar het geld voor ontbreekt. Het ge meentebestuur kan nu helpen om de beschikbare mensen en de beschikba re arbeid bij elkaar te brengen", al dus Eversdijk. Voorbeeld Aan de hand van een konkreet voorbeeld maakte hij zijn bedoelin gen verder duidelijk: ,,Een werkloze jongere krijgt een uitkering geba seerd op een maandsalaris van 2.028,-. Hij ontvangt dan 75% f 1.521,-). Dit betekent dat wanneer deze jongere een baan aanvaardt waar normaal een salaris van 2028,- voor wordt geboden, hij dus in die baan 30 uur zou moeten werken om voor een deeltijdbaan een volwaar dig deeltijdsalaris te ontvangen". Spreker ging verder in op het voor stel van de P.v.d.A.-Tweede Kamer- fraktie voortaan op 5 mei vrijaf te ge ven en één van de Christelijke feest dagen in te trekken. ,,De CDA- Tweede Kamerfraktie wijst dit on zinnige voorstel geheel van de hand", aldus drs. Eversdijk. Hij noemde aantasting van de Christelijke feestdagen onaanvaard baar. Hij toonde zich wel voorstan der van de viering van de 5e mei, maar daar moeten naar zijn mening, andere wegen voor worden gevon den. Ziektewetvoorstellen Eveneens onaanvaardbaar voor Dit nummer bestaat uit 10 pagina'.1 Vriendschap tussen een geluk kig en een ongelukkig mens beklijft zelden. G. Ie Bon pt ■wtr -Een Venkelstraat vol met auto 's, de aktiegroep „Havenkwartier" vreest dat ook dat het toekomstbeeld zou zijn voor het Lange Groendal als het volledig wordt volgebouwd. Speelplaats voor de kinderen en wat voorzieningen om te parkeren zijn dan ook de belangrijkste wensen van deze groepering. Ten behoeve van de leefbaarheid moeten dan maar wat minder woningen gebouwd worden", vinden de initiatiefnemers. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) daar slechts een tijdelijke voorziening zou komen voor de jeugd tot begonnen wordt met de bouw van de bibliotheek. Met een tijdelijke voorziening zijn onze kinderen niet geholpen". Hij pleit dan ook voor een definitieve speel plaats in het Lange Groendal nu daar op dit moment nog de mogelijkheden voor zijn. Verwachting tot woensdagavond: Mooi voorjaarsweer Zonnig, maar in het Waddengebied enkele wolkenvelden; vannacht mi nimumtemperatuur omstreeks 3 gra den, een kleine kans op nachtvorst en mogelijk mistbanken; middagtempe- ratuur ongeveer 17 graden; aan zee enkele graden lager; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 15 mei: Donderdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: oost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: oost 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: oost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 12 mei Zon op 5.52, onder 21.22 Maan op 00.48, onder 8.45 13 mei Zon op 5.51, onder 21.24 Maan op 1.38, onder 9.35 Laatste Kwartier: 16 mei (7.11) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6.51 18.37 12 mei 13 mei Doodtij: 7.20 17.40 18 12.29 - 0.08 13.08 het CDA noemde hij de ziektewet- voorstellen van minister Den Uyl. ,,De CDA-fraktie is van mening, dat er op dit gebied wel iets moet gebeu ren, maar als dat voor 100% ten koste van het bedrijfsleven gaat, wordt het paard achter de wagen gespannen", aldus de spreker. Drs. Eversijk pleitte verder voor een hardere aanpak van de toene mende kriminaliteit. De politiek moet naar zijn mening dan ook maxi male steun geven aan politie, M.E. en Marechaussee. RIO DE JANEIRO. De koffieoogst van Brazilië, de grootste producent ter wereld, zal dit jaar slechts de helft bedragen van die van 1981. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het is morgen droog en zon ning en de temperatuur ligt in de middag rond 17 graden. Van de oce aan strekt zich een hogedrukgebied uit via de Noordzee over onze omge ving, Frankrijk en het Alpengebied. De kern van dit hogedrukgebied verplaatst zich langs Schotland naar de Noordzee en van daar naar Duits land. De komende dagen blijft het bij ons dan ook droog en zonnig. De wind draait geleidelijk van noord naar oost tot zuidoost. Het wordt hierdoor van dag op dag warmer. Aan het einde van de week kan een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden bereikt worden. Advertentie DUBLIN. Premier Charles Haug- ley heeft maandag twee voor aanstaande Noordierse politici be noemd tot lid van de Ierse sentaat. Deze eerste kamer telt 60 leden. JERUZALEM. Zes Israëlische re serve-officieren die lid zijn van de be weging „Vrede nu" hebben maandag scherp geprotesteerd tegen het optre den van het Israëlische leger in de be zette gebieden, vooral het schieten op Palestijnse betogers, „kollektieve straffen" en „uitdagingen door Jood se burgers". MIDDELBURG, 10-5. De Provinciale Zeeuwse energiemaatschappij (PZEM) zal de vele miljoenen guldens voordeel die zij haalt uit het samenwerkings verband tussen de drie zuidelijke energiemaatschappijen Brabant, Limburg en Zeeland met ingang van 1 januari 1983 in de elektriciteitstarieven verwer ken. Voor de gebruiker heeft deze maatregel het voordeel dat de basisprijzen minder snel stijgen. De elektriciteit zelf wordt niet goedkoper. De voorzitter van de raad van bestuur van de PZEM, de Zeeuwse gedeputeerde W. Don. zei dit maan dag tijdens een vergadering van de kommissie van ekonomische zaken uit de Zeeuwse staten. Vorig jaar hield de PZEM 8,5 mil joen gulden over aan het samenwer kingsverband met de drie zuidelijke energiemaatschappijen. Het grootste deel van de winst was afkomstig van de kolengestookte centrale van de Brabantse energiemaatschappij in Steenbergen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1