Regionale tentoonstelling 1982 wordt te Zierikzee gehouden V.V.D.-fraktieleider sprak te Zierikzee „Het gesprek van de dag": Grevelingen zout of zoet DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Vergadering ,,Zang en Kleur" Sociale werkplaatsen geen eerlijke konkurrenten bouw Radio-uitzending uit Bruinisse Het ligt in de bedoeling het geheel nog verder uit te breiden o.m. met opnamen van de volières der ver schillende leden. Bingo Na de pauze werden verschillende rondjes bingo gedraaid om de on kosten van de avond te dekken. Hier na sloot de voorzitter de vergadering met de opmerking dat een gekombi- neerde vergadering voor herhaling vatbaar lijkt. Nadient bleef men on der gezellige (vogel)kout npg tot in de kleine uurtjes bijeen. Jannewekken 11 Zierikzee/Telef. 01110-6551 Stencil offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft met een enkele raket acht Spoetniks van de Kosmos-klasse (nummers 1357/1364) gelanceerd, zo heeft het Sowjetrussische persbureau vrijdag meegedeeld. CANBERRA. De Australische pre mier, Malcolm Fraser, heeft vrijdag zijn kabinet ingrijpend gereorgani seerd na het ontslag van twee mi nisters door een politiek schandaal om een kleurentelevisietoestel. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HILVERSUM. Minister Van Dam van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is het eens met de werkge vers in de bouw, dat het in dienst nemen van vijf procent gehandicapten in de bouw niet goed mogelijk is. SCHIPHOL. De bij de speurhon- denschool van de rijkspolitie in opleiding zijnde hasjhond Yoeri heeft tijdens een .stagedag" op Schiphol de douane goede diensten bewezen. De Duitse herder trof woensdag in het vrachtgebouw een pakket aan dat 25 kilogram hasj bleek te bevatten. AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben besloten de kruisen voor het Ameri kaanse konsulaat-generaal op het Museumplein in afwachting van een blijvend gedenkteken naar een ande re plaats in de binnenstad te ver plaatsen. Dit ter voorkoming van po larisatie en onwaardige taferelen, al dus burgemeester Polak in een ver klaring tijdens een vergadering van de raadskommissie algemene zaken. HOORN. De rijksoverheid zal zich minder gaan bemoeien met de monu mentenzorg. De (financiële) verant woordelijkheid zal steeds meer bij gemeenten en burgerij komen te lig gen. Dit zegt staatssekretaris De Boer, CRM, tijdens de opening van de gerestaureerde Oosterkerk in Hoorn. DEN HAAG. Nederland is voor de derde achtereenvolgende maal her kozen in de Raad van uitovering van het kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF). De verkiezing voor de vijf zetels die aan de wester se wereld waren toegekend, vond plaats in de ekonomische en sociale raad van de VN. Behalve Nederland werden ook Italië, Engeland, Frank rijk en de Verenigde Staten gekozen. DEN HAAG. Er zijn geen aanwij zingen beschikbaar die duiden op te korten in de vitaminevoorziening bij de bevolking. Daarom is er momenteel geen reden het huidige restrictieve beleid van de overheid te wijzigen. ZIERIKZEE, 7-5. De vogelvereniging „Zang en Kleur" hield een geanimeerde ledenvergadering in het „Huis van Nassau". Bijzonderheid van deze vergadering was, dat ook de dames van de leden waren uitgenodigd. De voorzitter de heer J. Pipping vond, mede daardoor, in eerste instantie de avond al geslaagd, gelet ook op de rui me opkomst. De sekretaris de heer A. Kik trad op als notulist. De notulen werden, na een kleine opmerking van de voorzitter, met dank voor de redakte gearresteerd. Besproken werd hierna de jaarlijkse koekaktie, waarna de regionale ten toonstelling aan de orde kwam. Flitsen uit het buitenland HARARE. Nederland is van plan de ekonomische sankties tegen Zuid- Afrika op te voeren als Pretoria niet wil meewerken aan de tenuitvoerleg ging van resolutie 435 van de Vere nigde Naties. Deze regelt de onafhan kelijkheid van Namibië, dat nu nog wordt bestuurd door Zuid-Afrika. Dit heeft Jan Nico Scholten ver klaard in Harare. LONDEN. Als belachelijk heeft het Britse ministerie van defensie de melding van Argentinië geken schetst, dat straaljagers van de arma da van het Verenigd Koninkrijk ook hebben geschoten op de reddingsbo ten van de Narval. STUTTGART. Een rechtbank in Stuttgart heeft opdracht gegeven het boek „De Auschwitz-Mythe - legende op werkelijkheid" van Wilhelm Stag- lich uit de handel te nemen en alle drukken ervan te vernietigen. Het boek verscheen in 1979 bij de uitgever Wigbert Grabert in Tubingen, Badeb-Wurttemberg. In het boek stel de de auteur, een gepensioneerde rechter uit Hamburg, onder andere dat het bewijs voor het bestaan van gaska mers in het concentratiekamp Ausch witz tot dusver niet is geverd. Volgens de schrijver gaat het slechts om „pro- pagande-zwendel". Deze tentoonstelling zal dit jaar te Zierikzee in het „Huis van Nassau" worden gehouden. De expositie wordt georganiseerd met medewer king van de vogelvereniging „De Schouwse Zanger" te Westerschou- wen en „De Nagtegaal" te Bruinisse. Hoop op sukses Gehoopt wordt dat de tentoonstel ling - evenals de vorige - weer een sukses zal worden. Snel werd door het huishoudelijk programma heen gewerkt, om tijd te reserveren voor de vertoning van een dia-serie over de laatst gehouden ten toonstelling te Zierikzee, de regiona le in Westerschouwen en de gehouden kegelavond. De serie(s) werden gemaakt door de voorzitter en diens echtgenote. BRUSSEL. Het Nederlandse vis sersschip „Deo Volente" dat woens dag door de Belgische marine was op gebracht, omdat het illegaal tong ving in de Belgische 12-mijlszone, heeft mogen vertrekken. De schipper heeft een waarborgsom van 500.000 franc (ongeveer 30.000 gulden) be taald. MOSKOU. De Russische leider, Leonid Brezjnjev, heeft een uitnodi ging aanvaard voor een bezoek aan Nicaragua, zo heeft het officiële pers bureau Tass zondag gemeld. (Vervolg, van pagina 1) ma er 19% op vooruit; de modalen 10% en dat overtreft al ver de destijds door Kok gestelde grenzen. Na een beschouwing over de toen malige kabinetsformatie, typeerde hij de z.g.n. solidariteitsheffing als een „ordinaire belastingverhoging. Het C.D.A. (een voorbeeld) ging daarmee akkoord, terwijl eerder in de tijd een C.D.A.-motie werd inge diend „dat de regering niet met een dergelijk voorstel moest komen. De veelbesproken „koppeling" kan geen stand houden. Feitelijk (inclu sief de door Van der Stee bedoelde 3 miljard) moet er 7,5 miljard worden bezuinigd, „maar dat wordt zeker niet gehaald". Alternatieve voorstellen De V.V.D. heeft alternatieve voor stellen: ziektewetplannen (le ziekte dag niet uitbetalen), jeugdwerkloos- heidsbestrijding prioriteit geven. Lastenverlichting voor het be drijfsleven (in 4 jaar geen maatrege len tot verzwaring van de be drijfslasten). Het financieringste kort van de overheid moet omlaag. Middelen: het renteniveau met 1 pro cent verlagen en ombuigingen bin nen de rijksbegroting, waartoe de} V.V.D. plannen heeft een aantal uit keringen te verminderen. Bij elkaar is het acceptabel alter natief voor het banenplan, dat welis waar (kosten 3,5 miljard) 50.000 ba nen zou kunnen opleveren, maar in eerste instantie 25.000 banen gaat kosten. Gepraat moet dan nog worden over de „echte minima", want daarover bestaat in het kabinet geen eenslui dend oordeel. In het algemeen gesproken moet veel meer geregeerd worden door het kabinet, of beter dit kabinet moet weg en de V.V.D. houdt zich gereed, zo besloot Nijpels. OÓSTERLAND Zaterdag 2 mei werd de landelijke fietsdag - gekoppeld aan de landelijke molendag - gehouden. In de fraaie fietsroutes waren diverse mooie molens opgenomen, ook in de regio Schouwen-Duiveland, zoals deze. de Oosterlandse molen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Afdeling Zeeland uit kritiek MIDDELBURG, 8-5. Voorzitter M. Leenhouts van de NVOB (Nederlandse Vereniging Ondernemers in de Bouw) afdeling Zeeland heeft vrijdagmiddag kritiek geuit op de volgens hem oneerlijke konkurrentie die de bouw onder vindt van de sociale werkplaatsen. Sommige van deze instellingen schrijven veel te laag in op bouwopjekten. Zij kunnen dat doen omdat zij geen rekening hoeven te houden met loonkosten. Daar kunnen wij als bouwondernemers ge woon niet tegen op, zei Leenhouts tijdens de leden vergadering van zijn vere niging in Middelburg. Dat heeft tot gevolg, dat met name bouwprojekten via de gemeenten aan de sociale werkplaatsen worden toegewezen. Het is alleen wel jam mer dat gemeenten die hiervan profi teren, de tekorten op hun burgers moeten verhalen. Volgens Leenhouts speelt deze zaak beslist nietb alleen in Zeeland maar kampt de bouw in andere provincies ook met hetzelfde probleem. toekomstige vraag naar bouwvak kers te kunnen opvangen. Zeeland heeft te maken met een sterk vergrij zend bouwvakkersbestand. Daarom 'zou bij het afgeven van bouwquota de minister meer rekening moeten houden met de opleidingsmogelijk heden van toekomstige bouwvak kers. ROTTERDAM. De bemanning van de Poolse bulkcarrier Kopalnia„Szczy- glowise" heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw weten te verhin deren dat de kapitein met het bij Frans Swarttouw afgemeerde schip zou weg varen. HILVERSUM. De frak ties van PvdA, CDA en D'66, de drie partijen waarop het kabinet steunt, zijn niet tevreden over het lange uitblijven van de voor jaarsnota, waarover het kabinet de af gelopen week opnieuw langdurig heeft vergaderd zonder tot definitieve be slissingen te komen. AMSTERDAM. De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homo- sexualiteit COC gaat vier zondagen achtereen demonstreren bij de kerken in Nederland. Daarmee wil het COC aktie voeren tegende, naar het zegt, afwijzende houding van kerkelijk Ne derland ten aanzien van een anti-dis- criminatieweL AMSTERDAM. De zoveelste on waardige vertoning. Zo heeft burge meester Polak zaterdag in een verkla ring het omzagen betiteld van twee van dë kruisen voor het Amerikaanse con sulaat op het Museumplein in Amster dam. DEN BOSCH. Noord-Brabant heeft zaterdag ontzet en woedend gerea geerd op het voorstel van minister Van der Louw het Brabants Orkest samen te voegen met het Limburgs Orkest KRIMPEN AAAN DE USSEL. Prin ses Margriet prins Maurits en Mr. Pieter van Vollenhoven hebben zater dagmiddag een werkbezoek gebracht aan de scheepswerf Van der Giessen- De Noord in Krimpen aan de LJsseL Prins Maurits was daarbij vergezeld door enkele vrienden. Voor hem gold een deel van het bezoek als maritiem verjaardagsfeest Nieuwbouwwoningen Hij deed ook;^en dringend beroep op minister Vah,Dam:yan vb.lksbui§- vesting en ruimtelijke ordening om Zeeland een groter kontingent nieuwbouwwoningen toe te wijzen dan nu is toegezegd. Zeeland heeft een aanvraag ingediend voor de bouw varl 3390 gesubsidieerde wo ningen. Ze heeft er maar 1506, dus 44 procent, toegewezen gekregen. Verder vroeg Leenhouts de mi nister extra aandacht te besteden aan de vakopleiding in de bouw. Er zijn op dit moment maar vierleerlingen- bouwplaatsen in Zeeland waar zo'n zestig tot zeventig jonge bouwvak kers worden opgeleid. Dit aantal bouwplaatsen is veel te klein om de UTRECHT. Volgens de organisato ren is de eerste dag van de kunste naarsmanifestatie in Utrecht tegen de .voorgestelde bezuinigingen op kunst en kuituur een gróót sukses geworden. UTRECHT. De ledenraad van de VPRO heeft na een lange diskussie het bestuur op een zaterdag in Utrecht ge houden vergadering met 61 tegen acht stemmen gemachtigd een grote leden- werfaktie te starten om de B-status te bereiken. ROOSENDAAL. Een brand in het magazijn van een schoenenwinkel in het centrum van Rossendaal heeft za terdagochtend voor 150.000 gulden schade aangericht BRUINISSE, 7-5. Weinig nieuwe gezichtspunten wer den vrijdagmiddag aangedragen tijdens het direkt uitge zonden radioprogramma „Het gesprek van de dag" van uit een afgeladen Dorpshuis te Bruinisse. „Het gesprek van de dag", een wekelijks NOS-programma gepresen teerd en onder eindredaktie van Klaas Samplonius, had in Bruinisse het aktuele en bijna in een beslissingsstadi um gekomen onderwerp „Grevelingen zout of zoet". Een praat-uurtje voor de radio dus waarin velen een stand punt naar voren konden brengen. De standpunten waren bekend; zoet voor de land- en tuinbouw; zout voor de mossel- en oesterkwekers en de milieu-beschermer en biologen. Ook de sportvissers-organisaties spraken zich uit voor een zoute Gre velingen. De palingvissers van het Grevelin- genmeer, bij monde van H. Schot, pleitten voor een zoet meer. (paling kan zowel in zout als zoet leven). De ze stellingname is geboren uit angst om in de (zoute) toekomst ooit nog eens door de schelpdierenkultuur verdreven te worden. „Op z'n Bruus" De heer W. Okkers, voorzitter van de visserijvereniging, via de inter ruptiemicrofoon rechtstreeks in de ether: „Dit is, op z'n Bruus gezegd, het bekakken van het eigen nest". Okkerse betwijfelde overigens of er nog wel paling verkocht zou worden als die zwemt in het met smerig Rijn water gevulde meer. Er was in het Dorpshuis een forum samengesteld waarin zitting hadden: A. J. G. Doeleman, voorzitter van de ZLM; R. J. v. d. Wekken namens de CBTB; H. Schot, palingvisservereni- ging; A. H. Huiskes en C. Bakker voor het Zeeuws Coördinatie Orgaan voor Natuur, Landschap en Milieube scherming en de heer L. J. Klompe namens het Waterschap Schouwen- Duiveland. De heer Doeleman zag grote moge lijkheden voro de land- en tuinbouw op Schouwen-Duiveland (o.a. ook tulpen, witlof) met meer zoet water nodig. Van levensbelang voor heel de Delta noemde Doeleman het schoner worden van de Rijn. De heer Van der Wekken toonde zich zeer optimistisch over de werk gelegenheid, bij een zoet meer. Voor al in de grove tuinbouw, die dan mo gelijk wordt, kan dit flink toenemen. Getallen Veel getallen uit evenzovele rap porten vlogen door de ether en wer den weersproken. De biologen zetten grote vragen bij een zoetwater-irrigatie; ze noemden de oesteropbrengst vele malen meer, dan ooit een zoet meer kan opbren gen voor de landbouw. Ook verwe zen ze naar de diverse kommissies die alternatieven hebben aangedra gen (bv pijpleidingen). Ze pleitten om het met kraakhelder water gevul de meer met z'n hoogwaardige kui tuur zout te houden en niet te vullen met zware metalen, P.C.B.'s e.d. ver ontreinigde water, De interruptiemi- krofoon werd herhaaldelijke gepakt: De heer Neele: „Het is, als exporte rende land- en tuinbouwnatie een na tionale zaak". Hij noemde een scala van produkten die, met meer zoet water voorhanden, verbouwt kun nen worden. Als Zeeuw en als mosselschipper zei Okkerse: „zout is het en zoet ma ken kost veel". Schot: „als de over heid met een beleidsombuiging komt zal ze ook de beleidskonsekwentie daar van moeten dragen". De heer C. Bakker dacht dat met een goed beheer van een zoute Greve lingen de paling-, mossel- en oester- kuituur best naast elkaar uitvoer baar waren, mits men niet het on derste uit de kan wil hebben. Voorbeeld De Koning, palingvisser, dacht van niet, jn een humoristisch voorbeeld: „Ook een boer kan niet én aardap pels én een koe houden op het zelfde stukje land". De Klompe van het Waterschap, staande tussen de partijen liet zich zorgelijk uit over de waterkwaliteit in de polders, o.a. door kwel. Hij zag als mogelijkheid van verbetering van zoet water door bemaling. Of dit zeer konstruktief verlopen praatuurtje voor de radio ook in poli tiek Den Haag gehoord werd, is niet bekend, maar er zal nog veel gedis- kussieerd worden voor de politieke beslissing, met beïnvloeding van twee kanten, genomen zal worden. Woensdag 12 mei zal openbare voorlichting worden gegeven over de voortgang van het projekt „Keuze Grevelingen zout of zoet" in „Het Tonnenmagazijn" te Brouwersha ven. Vanaf heden liggen vijf voor dit projekt van belang zijnde studierap porten in de gemeentehuizen rond het Grevelingenmeer gelegen ge meenten. SIRJANSLAND. Interessant ,,ouwetje" van Sirjansland. Er zijn geen aanwijzingen voor datering, maar (ver) vóór 1920, valt wel aan te nemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4