J. W. v. d. Doelschool toch uitgebreid met 3 lokalen Feest rond uitreiking E.H.B.O.-diploma's Schoolzaken aan de orde tijdens raad Zierikzee Toezegging ministerie onderwijs Eén noodlokaal, twee permanent STREEKNIEUWS Landelijke fietsdag had ook startpunt in Renesse Hervormde Vrouwengroep hield geslaagd jaarfeest Surinaams politikus vraag Negende solistenconcours Luctor et Emergo" Renesse asiel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 10 mei 1982 Nr. 23111 3 ZIERIKZEE, 10-5. De in aanbouw Prot Chr. School in Poortambacht (de nieuwe J. W. v. d. Doelschool) zal toch met twee lokalen en één noodlokaal worden uitgebreid. In totaal krijgt het schoolgebouw in de toekomst zeven lokalen. Dit heeft een vertegenwoordigster van het mi nisterie van onderwijs vrijdag informeel meegedeeld. Zowel bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs als gemeentebe stuur zijn zeer verheugd over deze toestemming. SCHOUWEN-DU1VELAND Op het dievenpad Vrijdag 7 mei is er op diverse plaat sen in de Westhoek ingebroken. In de. woning van mevrouw A. H. aan de Laóne te Renesse zijn de daders met een vreemde sleutel binnengedron gen en hebben de woning overhoop gehaald. Er wordt niets vermist. Om wonenden hebben een oud model Mercedes voor de deur zien staan. Bij mevrouw B. aan de Korte No- belstraat te Zierikzee kwamen drie zigeunerinnen aan de deur. Ze vroe gen om water voor een baby. Aan dat verzoek werd voldaan, maar onder tussen ging de vierde zigeunerin ach terom, drong het huis binnen en pak te 25,— uit de portemonnee van me vrouw B. Uit een kast op zolder werd 200,— genomen. Inwoners van Burgh-Haamstede, Scharendijke, Kerkwerve en Zierik zee hebben aangifte geda«n van over-, last door zigeuners. ZIERIKZEE Aanrijding Vrijdag reed C. d. J. uit Zierikzee met zijn auto over de Klokstraat en wilde de Meelstraat indraaien. Hij verleende daarbij geen voorrang aan C. K. B. uit Kerkwerve, waardoor een botsing ontstond. De auto's lie pen schade op. Eenzijdig ongeval Op Rijksweg 18, tussen de stoplich ten en de Rotonde Zierikzee raakte zondagmorgen A. S. uit Zierikzee, komende van Nieuwerkérk richting Zierikzee, door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij reed eerst naar links, toen weer terug naar rechts, door de heg aldaar en kwam over de kop slaande beneden aan het talud van de weg terecht. De auto werd totaal vernield en door Ta- kelbedrijf J. de Jonge geborgen. S. kwam met schrammen en builen en de schrik er nog goed van af. Kop-staartbotsing Vrijdagmiddag rond 12.00 uur re den 3 auto's achter elkaar na de sto plichten te zijn gepasseerd bij de Laan van St. Hilaire, richting Roton de. De eerste ging plotseling naar links om benzine te tanken. Achter Het nieuwe schoolgebouw in Poort- ambacht dat tegen de kleuterschool „D Speeldoos" wordt gebouwd, zou slechts uit vier lokalen bestaan. Berekeningen wezen uit dat dit aantal te weinig zou zijn, ook in de toekomst in tegenstel ling met de algemene tendens van het dalende leerlingenaantal Poortam bacht breidt uit en zodoende neemt ook het kinderaantal toe. „Hopeloze situatie" De klassen 1,2,3 en 6 zouden in het nieuwe schoolgebouw een onderko men vinden terwijl de overige klassen elders in Zierikzee moesten worden ondergebracht „Een hopeloze situatie" vond het bestuur „die de samenwerking tussen kleuter- en lageronderwijs niet zal be vorderen". De gemeente Zierikzee diende bij het ministerie een verzoek in tot uit breiding. Dit verzoek werd niet direkt afgewezen, maar aangehouden tot na der onderzoek. Vrij dag werd door ambtenaren van de gemeente haarfijn uit de doeken gedaan dat uitbreiding noodzakelijk is, waarna het ministerie positief in ging op het verzoek. hem reed J. P. C. B. uit Haamstede die op rijd remde, doch de hem ach- teropkomedne M. K. J. uit Goes rem de te laat en reed achter op B. Beide voertuigen liepen schade op. Advertentie De redaktie verklaart hierdoor geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de - haars inziens - on kiese ,,overlijdens"-advertentie van een „klok", opgenomen in het num- mer van heden (maandag). Red. Het Zierikzeese gemeentebestuur ^besloot enige tijd geleden, zoals be- kend, het huidige gebouw van de J. W. v. d. Doelschool in de Raamstraat in de toekomst te bestemmen als definitieve huisvesting voor de openbare lager school „Binnen de Veste".,..- BURGH Bejaardenreis De bejaarden van Burgh maken hun reisje op donderdag 24 juni. Het comité heeft weer een aantrekkelijke reis in het vooruitzicht gesteld, die ditmaal gericht is op het Westland. Een bezoek wordt gebracht aan de bloemenveiling Honselerdijk, ge volgd door een koffietafel in Hoek van Holland. Na de middag een ron drit in die omgeving en het afscheids diner in restaurant Rietnisse te Re- nesse. Diegenen die deze reis mee willen maken kunnen zich opgeven bij de fam. Slager, Duinwegje 13, te- ,lef. 01115-2384. Brandje in bunker Zaterdagavond rond 20.00 uur ont stond, wellicht door kinderen aan gestoken, brand in de bunker achter Boeijes Bosch. De brandweren uit Haamstede en Renesse blusten de vuurhaard die woedde in wat meege nomen papier. HAAMSTEDE Schoolhuwelijk Onder grote belangstelling (de trouwzaal was te klein) werd vrij dagmiddag het huwelijk voltrokken tussen Janneke Krijger en Ad Min naar, beiden leerkrachten aan de openbare lagere school „De Kirre- weie" te Haamstede. Het huwelijk werd voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand mevr. A. C. Houtman, die tevens op het gemeen tehuis de schoolzaken behartigt. In die sfeer sprak zij beiden, na het offi ciële gedeelte, dan ook toe. Kinderen van klasse 2 en 3 zongen voor het bruidspaar in de trouwzaal. Daarnaast was er de gebruikelijke ceremonie met de versierde bogen en het strooien met allerlei confette en bloemen. In restaurant Zeelust was er een kinderfeceptie en later in de school een schoolfeest waar ook het geschenk, een assortiment tuinaan- kleding, werd aangeboden. gesloten. Enkele maanden later ko men de sluizen in Terneuzen aan de beurt en op langere termijn ook de nieuw te bouwen sluizen in Hans- weert en de in aanbouw zijnde Kram mersluizen in de Philipsdam. Kabelbreuk op Grevelingendam Het A.C. restaurant en de bouw- punt op de Grevelingendam zaten vo rige week plotseling zonder stroom wegens een kabelbreuk van een E.M.G.O. stroomkabel. Door het brandweerkorps van Bruinisse werd een noodaggregaat aangevoerd, zodat in de elementaire behoeften kon worden voorzien. Ver lies werd er wel door geleden: twee bussen met gasten kon alleen een koud buffet worden voorgeschoteld. Autobanden meegenomen Van de auto van G. H. H. v. G. uit Malden zijn de banden van de achter wielen meegenomen. V. G. had zijn auto geparkeerd op de parkeerplaats van Aquadelta, - Bijeenkomst N.C.V.B. Op donderdag 13 mei heeft de N.C.V.B., afd. Bruinisse weer een vergadering in het Ned. Herv. Ver. gebouw. Als spreker is uitgenodigd de heer C. Verschuren uit Zierikzee die als onderwerp heeft: „Het om gaan met geneesmiddelen". Voor tijd: zie agenda. Caravan opengebroken De caravan van J, J. M. v. K. uit Roosendaal op Onze Hoeve op het terrein van Aquadelta is opengebro ken en overhoop gehaald. De dader(s) nam(en) een televisietoestel mee. MIDDELBURG Afscheid leden G.S. Op vrijdag 28 mei nemen de heren A. L. van Geesbergen, J. Hoekstra en P. G. van den Bosse afscheid van het kollege van Gedeputeerde Staten in de Statenzaal te Middelburg. De re ceptie is van 15.00-16.30 uur. Mooie route tr JUf- Enkele van de 164 deelnemers aan de landelijke fietsdag, die in Renesse bij het VVV-kantoor van start gingen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 8-5. Zaterdag werd de negende landelijke fietsdag van de ANWB gehouden. Op Schouwen-Duiveland kon ook gestart worden bij het VVV- kantoor te Renesse. Daar kwamen in totaal 164 enthousiaste deelnemers aan de start. Omdat gelijk met deze fietsdag ook de landelijke molendag werd ge houden waren in het aantrekkelijke parcours een drietal molens opgenomen, t.w. de molen tussen Ellemeet en Scharendijke, molen de Lelie te Eikerzee en in Burgh-Haamstede molen De Graanhalm, waar tevens de kontrolepost was ondergebracht. HATTEM. De CD A-partijraad meent dat krachtige stelling moet worden ge nomen tegen het zogeheten thuislan- den-beleid van het Zuidafrikaanse minderheidsbeleid, waarbij zwarte Zuidafrikanen worden gedeporteerd uit hun woongebieden naar de thuis landen. „Wees een Zegen" Benzine gestolen G. A. v. d. W. uit Roosendaal'kwanTr'' in de nacht yamzfttprd^g op zondag om ÖÓ.40 uur terug van hét vissen aan de Gouweveersezeedijk, toen hij ont dekte dat de benzinetank van zijn au to was leeggestolen. Botsing ![i d irkirl Aanrijding Op de Laan van St. Hilaire raakten een bromfietser en een motorrijder betrokken bij een aanrijding. De bromfietser M. G. v. d. M. uit Zierik zee kwam van de Zuidwellebrug en reed de Laan van St. Hilaire op. V. d. M. hield niet genoeg rechts en reed frontaal op de motorrijder W. d. R. uit Zierikzee. Geen van beiden raak ten gewond, maar de voertuigen lie pen schade op. Bijeenkomst in Bruinisse BRUINISSE, 10-5. „Aïs dadelijk het Rode Kruis de taken van de B.B. gaat overnemen moet het Rode Kruis-korps uitgebreid worden van 10.000 nu tot minstens 30.000 vrijwilligers straks", aldus de vice-voorzitter van het Rode Kruis, de heer J. v. d. Have, vrydag op de feestavond by de uitreiking van de E.H.B.O.-diploma's en de diploma's voor de basiskursisten. Van der Have deed hierna een drin gend beroep op de geslaagden zich aan te sluiten bij de kolonne Bruinisse. Het bestuur, de kolonne en kursisten had den hierna in het verenigingsgebouw een zeer gezellige en geanimeerde avond Vooral de onnavolgbare kreatie van gangmaker Kees Hoogerwerf als chhorsteenveger oogstte veel bijvaL Quiz Docent Bontekoe hield een quiz, er was een stoelendans en er werd ge danst op een vlot muziekje, een erg leuke avond. De heer S. J. v. d. Heide bood namens de kursisten geschen kenbonnen aan de E.H.B.O.-docent H. Bontekoe en z'n helpers Leen en Wij nand Koster en Kees Hoogerwerf aan. Bloemen waren er voor Hanny Kik, mevrouw Willemse en wderom Kees Hoogerwerf. Maandag 17 mei ZiËRlKZIË, 7r4. Diverse schoolza ken komen aan de orde tijdens de eerst volgende raadsvergadering Zie rikzee, die gehouden zal worden maandag 17 mei in de raadszaal van het stadhuis. Namelijk: een voorstel tot instandhouding van de openbare kleuterschool „De Woelwaters"; voorstel kleuterschool „De Speel doos" uit te breiden met een derde lo kaal en een voorstel eervol ontslag te verlenen aan een onderwijzer van Theo Thijssenschool in verband met het dalende aantal leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen van „De Woelwaters" heeft de afge lopen jaren minder dan 30 bedragen. Op grond van artikel 11 van de Kleu teronderwijswet zal dan tot ophet- fing van deze school moeten worden besloten. Op verzoek van de gemeen teraad kan in bijzondere gevallen hiervoor ontheffing worden ge vraagd en het kollege stelt de raadsleden voor de school in stand te houden. De Vereniging tot bevoraemig van het Christelijk Schoolonderwijs ver zoekt om medewerking tot uitbrei ding van kleuterschool „De Speel doos" met een derde lokaal, omdat het schoolbestuur met ingang van 1 augustus een derde leidsters mag aanstellen. Uitbreiding is zodoende noodzakelijk. Het kollege stelt voor medewerking te verlenen. Bromfietser M. C. d. L. uit Haamstede, rijdend over de Ooststraat richting Ring, verleende geen voorrang aan de uit de Dapper- weg komende automobilist C. K. uit Haamstede, D. L. werd met voetlet sel naar het Zweedse Rode Kruiszie- kenhuis te Zierikzee vervoerd. Brommer en auto werden bescha digd. RENESSE Eenzijdig ongeluk Een motorrijder uit Bleskensgraaf, A. J. J. die de Hoogenboomlaan rich ting Watergat bereed, reed in een der scherpe bochten recht door en kwam tegen een boom terecht. Dokter Bru- el verleende eerste hulp en liet het slachtoffer per ambulance met o.a.t een bovenbeenfraktuur naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis ver voeren. Vandaar werd hij door ver voerd naar een ziekenhuis in Dor drecht. De vernielde motor werd door takelbedrijf J. de Jonge wegge haald. Hakenkruis Op een verkeersbord aan de Hoge: zoom ter hoogte van camping Bonafi de is een hakenkruis geschilderd. Ge meentewerken zal het kruis verwij deren. DttÉlSCHOR Oud papier De muziekvereniging „Crescendo" haalt in Dreischor vrijdagavond 14 met oud papier op. In de polder komt de muziekvereniging donderdagmid dag 13 mei langs. Er wordt verzocht het papier gebundeld gereed te zet ten. BRUINISSE Nieuw informatiesysteem voor scheepvaart Rijkswaterstaat heeft het Neder landse bedrijf Volmac B.V. opdracht gegeven voor de bouw van een infor matieverwerkend systeem voor de scheepvaart in het zuidelijk Deltage bied. De bedoeling van dit nieuwe, ge heel geautomatiseerde systeem is, dat de schippers in de toekomst op hun route door het Deltagebied maar één keer, namelijk bij de eerste sluispassage, alle informatie over hun schepen en lading behoeven te verstrekken. Het nieuwe systeem, dat een hoge mate van bestrouwbaarheid en be drijfszekerheid zal hebben, zal de taak van het sluispersoneel en de schippers aanzienlijk verlichten en zal sneller schutten in de sluizen mo gelijk maken, omdat bekend is wel ke scheepvaart zich zal aanbieden. Volgend jaar januari zullen de Kreekraksluizen en de Volkerakslui- zen in de Schelde-Rijnverbinding als eerst op dit systeem worden aan- ZIERIKZEE, 10-5. De Hervormde Vrouwengroep „Weest een Zegen" hield vorige week het 49e jaarfeest. De avond werd geopend door de pre sidente mevrouw G. C. Schot-De Regt. Ze huldigde het trouwe lid me vrouw J. K. Botvliet-van der Bout, die de bijeenkomsten al 49 jaar be zoekt, met een bldemetje. Vérvolgens werd gezongen Gz. 454:1, 2 en 4 en ging mevr. M. v. d. Male-Paasse voor in gebed. Ds. C. L. de Rooij verzorgde de meditatie naar aanleiding van Ps. 139 en in het bij zonder over het woord „kennen". Hij gaf de leden de opdracht elkaar beter te leren kennen. Feestlied Sekretaresse mevrouw C. Luijendijk-Bal las het jaarverslag en enkele dames zongen een feestlied. Mevrouw L. Boogert las hierna een Zeeuws stukje, getiteld: „Joantje gae diene". Na de pauze, waarin een verloting werd gehouden, werd het H.V.G.-lied gezongen. Vervolgens was het de beurt aan de heer A. van Oosterom. Hij vertoonde de film „Naar de gor del van smaragd". ROTTERDAM. Rechercheurs van de afdeling verdovende middelen van de Rotterdamse politie hebben dit weekeinde een inval gedaan in een heroïnecafé aan de Gerard Schol- tenstraat in de Maasstad. Na het pand te hebben ontruimd sloot de po litie het café. HATTEM. De CDA-partijraad heeft nog geen beslissing genomen over het wel of niet plaatsen op Ne derlands grondgebied van middellange-afstandsraketten. Dit besluit om thans niet te besluiten viel zaterdag in Hattem, waar de CDA-partijraad het vrede- en veilig heidsbeleid besprak. Aan het einde van deze avond wer den nog bloemen overhandigd aan de presidente en de organiste. Mevrouw v. d. Male-Paasse sloot de avond met dankgebed. Donderdagavond 13 mei wordt wederom een bijeenkomst ge houden van de Hervormde Vrouwen groep „Wees een Zegen". «i 1 In totaal waren er in Nederland 113 startplaatsen en het gebeuren werd op radio door de Tros begeleid. De opbrengst komt ten goede aan licha melijk gehandikapten. Het evene ment was zuiver rekreatief en er was dan ook geen enkel wedstrijdele ment aan verbonden. Ieder kon in zijn eigen tempo de uitgezette route rijden en al fietsende genieten van enkele mooie stukjes natuur. Westhoek De route in de Westhoek was onge veer 33 km. De fietsers kregen een af wisselend trajekt te rijden, dat door de polders voerde tussen Ellemeet, Elkerzae en Serooskerke, maar dat ook door de Domeinen bij Wester- schouwen was geleid. Op de kontro lepost kregen de deelnemers een re bus die ze op het eindpunt konden in leveren en waarmee ze, indien goed ingevuld, konden meedingen naar enkele prijzen. Alle deelnemers kregen na het vol brengen van de tocht een herinnering aangeboden. RENESSE, 10-5. Onder een goede belangstelling werd zaterdagavond in het dorpshuis het negende onder linge solistenconcours gehouden van de Renesser fanfare „Luctor et Emer go". Het programma, dat bestond uit maar liefst 26 optredens kon vlot worden afgewerkt. Het was een zeer gevarieerd programma. De optredens vonden plaats in de jeugdklasse, de tamboers klasse en de senioren klasse. Alle solisten wer den op de piano begeleid door me vrouw Elvira Vos-Simons. De jure- reing was in handen van de heer M. Kramer uit Souburg, die de solisten beoordeelde naar zes rubrieken. Jeugdklasse In de jeugdklasse won Agnes Blom, die op bugel 49 V2 behaalde met haar uitvoering van „The Carnival of Ve nice" van H. Round. Bij de tamboers ging de hoogste eer naar Robert-Jan Kostense die op halve dieptrom „Rit mische Effecten" van Friedrich Har- tung speelde en daarna 54 punten be- haa1de. In de senioren klasse werd de heer B. S. Nelisse eerste. Hij behaalde 53 punten met zijn uitvoering op Bes bas van „Parade de Olifanten" van Frits Jakma sr. Direkt na afloop vond de prijsuit reiking plaats. Organisator de heer J. H. Blom van het gebeuren en te vens direktuer van „Luctor et Emer go" reikte de winnaars de wissclprij- zen uit. Verder overhandigde hij aan allen die in het verleden de wisselprijs in hun bezit hebben gehad een blijven de herinnering. Alle deelnemers ont vingen uit handen van de heer Blom een juryrapport en een diploma. De voorzitter van „Luctor et Emer go", de heer J. A. Kouman, sprak tot slot enkele worden van dank tot iedereen die aan het welslagen van dit concours had meegewerkt. Het ju rylid, de heer M. Kramer, mevrouw E. Vos-Simons die voor de pianobe- geleidingzorgde en die ook veel tijd in de voorbereiding van de muzikan ten had gestoken, de heer J. HBlom, organisator, en aan de heer A. J. Pad mos, de instrukteur van de drum band, die de tamboers ter zijde had gestaan bij het instuderen van hun nummer ontvingen een attentie. Totaaluitslag Robert Jan Kostense op halve diep trom 54 punten; B. S. Nelisse op Bes bas 53 punten; duo Greanne van Kooten, Jaap Plandsoen, op halve dieptrom, 52V2 punten; Joop Wandel, halve dieptrom, 52 punten; C. W. van Klooster, op tenorhoorn 51 punten; B. S. Nelisse, op Bes-bas, 49V2 pun ten; Agnes Blom op bugel 494/z pun ten; H. F. v. d. Roest, op bugel 49 punten; Sacha v. d. Roest, bugel 49 punten; John de Vrieze, op halve dieptrom 49 punten; Niels Gebraad, op sopraan sax 48V2 punten; J. M. Moerland, op cornet 48 punten; John Hoogerwerf, op halve dieptrom 48 punten; Wendy v. d. Roest, op bugel 48 punten; H. A. M. Koper, op tenor hoorn 46¥2 punten; Jan-Piet v. d. Hoek, op trompet 46l/2 punten; A. F. de Bos, op alt sax 46 punten; Arjan van 't Veer, op bugel 46 punten; Ria v. d. Roest, op alt sax 45Vz punten; Peter Moerland, op cornet 45 punten; Babctte van 't Veer, op bugel 44 pun ten; Leendert v. d. Waal, op halve dieptrom 44 punten; Lenny Blom, bu gel 44 punten; Ronald Moerland, op comet 43»/2 punten; Martijn van Tole do, op cornet 43 punten; Paul Boer, op tenorhoorn, 42 punten. PARAMARIBO/DEN HAAG, 10-5. Een van de Surinaamse militairen die wordt verdacht van medeplich tigheid aan de misluktie coup-poging van 11 maart, korporaal Mahabier, heeft in Nederland politiek asiel ge vraagd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie is de 29-jarige Krisjna Persad Mahabier sinds een maand in Nederland. Zijn asielaanvraag is nog in behandeling'. Mahabier werd na de misluktie couppoging door de Surinaamse au toriteiten genoemd als een van de hoofdverdachten. Een zoekaktie naar de korporaal bleef zonder resul taat. Volgens informaties uit Para maribo is Mahabier via Frans- Guyana naar Nederland gevlucht. Nog niet duidelijk is of Suriname om uitlevering van Mahabier zal vra gen. Een woordvoerder van de Suri naamse ambassade verklaarde te genover het ANP nog niet officieel op de hoogte te zijn van de asielaan vraag. RENESSE. Niels Gebraad met mevrouw E. Vos-Simons achter de piano tij. dens het solistenkonkours te Renesse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3