V.S. willen aanzienlijke vermindering strategische kernwapens Winstdaling ten opzichte vorig jaar met f 74 miljoen AGENDA 2_ Opmerkelijk voorstel Reagan Argentinië „gewend aan geweld De minima Vijf miljard meer voor sociale verzekeringen Wat licht in Falklandkrisis Argentijnse vissersboot gebombardeerd Impasse in Brussel Punt: de Engelse kompensatie voor EEG-begroting De PTT in 1981 Drie doden door botsing met brandweerwagen Auto onder trein: één dode Toestellen Israël beschieten Z-Libanon Twee doden in het verkeer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE EUREKA (ILLINOIS), 9-5. De Verenigde Staten willen eind juni onderhandelingen beginnen met de Sowjet- Unie over een duidelijke vermindering van de strategi sche kernwapens, zo heeft president Reagan zondag ver klaard. Een schriftelijke voorstel is daartoe al gedaan aan de Russische president, Leonid Brezjnjev, aldus Reagan, die een redevoering hield op zijn vroegere kollege in Eureka (Illinois). Reagan heeft voor de onderhande- lingen, bekend onder de naam „START" (Strategic Arms Reduction Talks), een twee-fasen-plan voor gesteld. Aan het eind van de eerste fase moet het aantal kernkoppen we derzijds met minstens een derde zijn verminderd tot gelijke bovengren zen. Slechts de helft van de kernkop pen zou op land mogen worden gesta tioneerd. Reagan sprak de hoop uit, dat zowel de vermindering van het aantal raketten zelf „zo snel moge lijk kan worden bereikt". NEW YORK. De Argentijnse gene rale staf onderneemt pogingen om nieuwe raketten van het type Exocet aan te schaffen, hetzelfde type waar mee de Argentijnse luchtmacht de Britse torpedojager HMS Sheffield onherstelbaar beschadigde. NEW YORK, 10-5. Argentinië heeft de bezwaren van de Verenigde Staten naast zich neergelegd en heeft de Falk- land-eilanden bezet, omdat het gebrui ken van geweld in dat land zo gewoon is, dat het zich niet realiseerde hoe de Verenigde Staten zouden reageren. Dit heeft de Amerikaanse ambassadri ce bij de Verenigde Naties, Jeane Kirkpatrick gezegd in een interview met „Newsweek International". In Argentinië komt het gebruiken van geweld zo vaak voor, dat er geen bijzonder belang aan wordt gehecht „Ik geloof niet dat de Argentijnse re gering er enig idee van had hoe wij (de Verenigde Staten) er over denken, hoewel we het vaak genoeg gezegd hebben", aldus de ambassadrice. „En die regering begrijpt het nog steeds niet". MAASTRICHT, 8-5. Na aanvanke lijke geluiden over een teruggang van de nminima met min 1,9 tot min 2,3 procent, laat het zich nu aanzien; dat het kabinet erin geslaagd is de aantasting van de koopkracht voor" de minima te beperken tot min 1 a 1,3. Voor de laagstbetaalden liggen daarnaast duidelijke voorstellen op tafel om ze voor elk koopkrachtsver- lies te vrijwaren. Het gaat daarbij om al die mensen, hoe ook hun leefsi tuatie is, die afhankelijk zijn van een minimum-inkomen of van een minimum-uitkering. Dit zei minister Den Uyl van socia le zaken en werkgelegenheid zater dagmiddag in Maastricht waar hij de verkiezingscampagne van de P.v.d.A. startte in verband met de komende gemeenteraadsverkiezin gen. DEN HAAG, 8-5. De uitgaven voor sociale verzekeringen (volksverzeke ringen en werknemersverzekerin gen) zullen dit jaar vijf miljard gul den meer bedragen dan vorig jaar. Dat staat in de sociale meerjaren ramingen 1982, die minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De schattingen van de uitgaven voor sociale verzekerin gen in 1982 die daarin staan kloppen overigens al niet meer voor honderd procent, omdat op het moment dat zij werden gemaakt nog niet bekend was dat de ziektewetvoorsteljen te ruggenomen zouden worden. De uitgavenstijging van vijf mil jard komt neer op een percentage van 6,5 procent. De groei van de uitgaven van de algemene arbeidsongeschik theidswet en van de werkloosheids wet gaar daar ver bovenuit, namelijk met respektievelijk 20 en 25 procent. Daar tegenover was echter gerekend op een daling van de ziektewetuitga ven ten opzichte van 1981 met 12 pro cent. Voor de WAO-uitgaven wordt een teruggang verwacht van 0,2 pro cent. Voor de overige wetten schom melt de geraamde uitgavengroei rond het gemiddelde van 6.5 procent. Verpleging verzuipt U'ltUHJHT, 8-5. ..Help de verpleging verzuipt". Onder dat motto doken zaterdagmid dag een dozijn verpleegkundi gen met uniform en al het ijs koude en vieze water van de Oude Gracht in Utrecht in. Zij demonstreerde samen met dik driehonderd kollega's tegen de bezuinigingsplannen die het kabinet voor het ziekenhuis wezen in petto heeft. Door die bezuinigingen dreigt er een ontslaggolf onder de verpleegkundigen, vrezen de demonstranten. De Sow jet Unie heeft 2400 raketten en de VS 1700. Amerikaanse funktio- narissen verklaarden, dat in de Start-onderhandelingen niet zullen worden betrokken de onafhankelij ke britse en franse kernwapenarse nalen. Zij voegden eraan toe, dat Reagan, ofschoon hij alleen sprak over kern wapens op land en op zee, ook bereid is strategische bommenwerpers in de Start-onderhandelingen te betrek ken. Reagan verzekerde zondag, dat de VS „ernstig en met goede bedoelin gen" tot onderhandelingen bereid zijn en alle Russische voorstellen zorgvuldig zullen bestuderen. De burgers en de ombuigingen AMERSFOORT, 10-5. De burgers dienen meer deel te ne men aan het werk van de poli tieke partijen om een ombui ging van het sociaal- ekonomisch beleid van de re gering mogelijk te maken. EVP-voorzitter Herstel zei dit zaterdag in Amersfoort tijdens het huishoudelijk kongres van zijn partij. Herstel bekritiseerde de ver sterking van de NAVO door de toetreding van Spanje alsmede recente opmerkingen van NAVO-sekretaris Luns als zou de vredesbeweging in Europa en Amerika de kans op een oorlog vergroten. De deelne ming van de PvdA aan het ka binet is volgens de EVP-voor- zitter in ieder geval een garan tie dat nieuwe kruisraketten niet in Nederland worden ge plaatst. Tweede fase In een tweede fase willen de VS een gelijk plafond bereiken voor „andere elementen van de strategische kern bewapening", waarbij het gaat om grenzen voor de vernietingskracht van raketten die liggen onder het huidige Amerikaanse niveau. Volgens hoge funktionarissen van het Witte Huis, die verslaggevers al over de rede inlichtten voor deze werd uitgesproken, hebben de VS en de Sow jet-Unie ieder 7500 op land en op zee gestationeerde kernkoppen voor strategische doeleinden (lange afstand). VERENIGDE NATIES, 10-5. In de vredesbesprekingen over het. Falkland-konflikt is aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar belan grijke zaken moeten nog worden ge regeld. Dat heeft de Britse vertegen woordiger bij de Verenigde Naties, sir Anthony Parsons, zondag meege deeld. Hij had voor de tweede keer die dag gesproken met sekretaris-gene- raal Javier Perez de Cuellar van de V.N. De besprekingen zouden van daag (maandag) verder gaan. BUENOS AIRES, 9-5. Een Britse Harrier-straaljager heeft zondagmid dag (Nederlandse tijd) een Argentijn se vissersboot tot zinken gebracht, zo heeft het opperbevel in Buenos Aires bekendgemaakt. Volgens een offi cieel communiqué bevond de kotter „Narval" zich op 66 zeemijl van fort Stanley, de hoofdstad van de Falkland-eilanden, dat is binnen de door Londen afgekondigde oorlogs- Flitsen uit het buitenland LÓNDEN. Tijdens een luchtge vecht boven de Falkland-eilanden (Malvinas) is zondag een Argentijnse helikopter voor troepentransport neergeschoten. DEN HAAG, 9-5. De besprekingen tussen de tien EEG-landen over de mate waarin Engeland moet worden gekompenseerd voor wat het teveel betaalt aan de gemeenschapsbegroting zijn, na het ministersoverleg van dit weekeinde in het Belgische plaatsje Villers Le Temple, in een „volslagen impasse geraakt". Wanneer Engeland de komende week daarom zal weigeren mee te wer ken aan het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke landbouwprijzen zal „een onhoudbare situatie" ontstaan. Dit heeft minister Van der Stoel zondagavond in Den Haag verklaard nadat zijn kollega's, tegen de aanvan kelijke afspraak in, in Villers Le Tem ple toch met journalisten hadden ge sproken over wat tijdens het informele en vertrouwelijke overleg aan de orde was gekomen. LONDEN. De Britse conservatie partij van premier Thatcher is, te midden van de krisis rond de Falkland:eilanden, winnaar gewór- den%van de tussentijdse verkiezingen in Engeland en Schotland. De „To ries" van mevrouw Thatcher hebben hun positie in de steden verstevigd, met uitzondering van Londen, waar zij een zetel verloren. BEIROET. Iraanse troepen hebben zaterdag een tweede strategische be langrijke stad in de Iraanse zuidelij ke provincie Choezestan heroverd op Irak. Dit heeft het officiële Iraanse persbureau Iran gemeld. PARIJS. Linkse Iraaanse guerril lastrijders hebben vrijdag een rege ringsgebouw in het westen van Tehe ran vernietigd, waarbij twee rege- ringsfunktionarissen zijn omgeko men. Dit heeft het bureau van de Mujaheddin-beweging in Parijs mee gedeeld. WASHINGTON. Op het proef ter rein in de Nevadawoestijn hebben de Verenigde Staten een ondergrondse kernproef gedaan. De bnom'had een kracht van tussen de 20 en 150 kilo- ton. Dit heeft het ministerie van energie bekendgemaakt. Het was de tweede Amerikaanse kernproef in twee dagen en de zesde van dit jaar. WARSCHAU. Ondergedoken lei ders van de verboden Poolse vak bond Solidariteit hebben opgeroepen tot onmiddellijke besprekingen tus sen de militaire* autoriteiten en' de vakbond. Tevens waarschuwen zij voor nieuwe onrust, indien de rege ring zich niet verzoent met de bevol king. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten sturen hun speciale ambassadeur Richard Fairbanks op korte termijn naar het Midden-Oosten. Met Israël en Egypte gaat hij praten over de au tonomie voor de Palestijnen in door Israël bezet gebied. MOSKOU. De Drie Nederlandse deelnemers aan het Vredeskongres der wereldgodsdiensten, dat van 10 tot 14 mei in Moskou wordt gehou den, zijn zaterdag met niet al te hoge verwachtingen in de hoofdstad van de Sowjet-Unie aangekomen. ABIDJAN. Libië zal de komende4 zes maanden ongeveer zestig procent van de oliebehoeften van Ghana dek ken door levering van 360.000 ton, zo heeft radio Accra bekendgemaakt. Ghana zal pas over een jaar hoeven te beginnen met de betaling van de olie en heeft dan een half jaar de tijd om het bedrag van 97 miljoen dollar te voldoen. PRAAG. Ongeveer honderdveertig Tsjechoslowaken, die aktief zijn in de mensenrechtenbeweging, hebben in een petitie aan de nationale assem blee gepleit voor de vrijlating van drie dissidenten, zo is vernomen in kringen van emigranten in Wenen. BEIROET. Iran heeft zondag ge meld, dat de strategische havenstad Chorramshar is omsingeld door Iraanse troepen. Chorramshahr, in de provincie Choezestand, is de laatste grote Iraanse stad die nog in handen is van Irak. DEN HAAG, 8-5. Het bedrijfsresultaat van de JPTT- diensten over 1981 is ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald van 314 miljoen gulden (1980) tot 240 mil joen gulden (1981), een daling van 74 miljoen gulden. De daling komt voornamelijk voor rekening van de postgiro en ae telefonie, zo valt ui het jaarverslag van de PTT over 1981 op te maken. Het bedrijfsresultaat van dc post giro viel over 1981 zelfs negatief uit: van 95 miljoen in 1980 naar min drie miljoen in 1981. Het resultaat van de telefonie liep terug van 301 miljoen (1980) tot 234 miljoen (1981). Een posi tieve ontwikkeling vond plaats bij de afdeling post. Het negatieve be-. drijfsresultaat van 145 miljoen in 1980 werd, mede door een tariefsver hoging, teruggedrongen tot ruim 61 •miljoen. De afdeling telegrafie tenslotte, kon als enige het positieve resultaat van 1980 (62 miljoen) verder uitbouwen (tot ruim 70 miljoen in 1981). De afdracht aan het rijk is 134 mil joen lager uitgekomen dan was over eengekomen, namelijk 777 miljoen. Het totale resultaat van de PTT kwam voor 1981 op 893 miljoen gul den, 82 miljoen meer dan het voor gaand jaar. Dat er ten opzicht van 1980 toch nog een positief eindresul taat behaald kon worden heeft te ma ken met de toename van de rente op reserves, van 496 miljoen in 1980 tot 653 miljoen in 1981, een toename der halve van 157 miljoen, waardoor het tegenvallende bedrijfsresultaat van de PTT-diensten ruimschootse kon worden gekompenseerd. Zonder de postgirodienst steeg de rentabiliteit van het bedrijfsvermo gen van 4,7 procent in 1980 tot 5.2 procent in 1981. KERKRADE, 10-5. Drie inzitten den van een personenauto zijn maan dagmorgen rond half vijf in Kerkra- de om het leven gekomen, toen hun auto in botsing kwam met een uit rukkende brandweerwagen. Zij kon- de nog niet geïdentificeerd worden. De Kerkraadse brandweer rukte uit om een auto te blussen. Op de kruising Hambosstraat-Domanialen- straat botste de bluswagen tegen de personenauto op. De inzittenden van deze wagen werden op slag gedood. Over de toedracht van het ongeluk kon de politie nog geen nadere mede- delingen doen. SAN SALVADOR. In El Salvador zijn 300 Salvadoriaanse militairen teruggekeerd van een opleiding van drie maanden in de Verenigde Sta ten. De soldaten zullen waarschijn lijk worden ingezet in het noord oosten van El Salvador, waar de gu errilla het hevigst woedt. HAMBURG. De Duitse Nazi-i generaal Walther Wenck is op 81- jarige leeftijd overleden. Dit is pas; donderdag bekend geworden. Wenck was de bevelhebber van het over blijfsel van de Wehtmacht dat naar -Hitier dacht, Berlijn verdedigde in de laatste dagen van de Tweede We reldoorlog. ESSEN. Als in het verleden in West-DuïtsLand meer terughoudend heid in acht zou zijn genomen bij het loonbeleid zou dat nauwelijks heb ben bijgedragen tot het oplossen van de werkgelegenheidsproblemen in het land. Tot deze konklusie komt het instituut voor ekonomisch onder zoek in Noordrijnland-Westfalen. TEL AVIV/BEIROET, 9-5. Israë lische straaljagers hebben zondag middag Palestijnse doelen aangeval len in het zuiden van Libanon, zo heeft een Israëlische legerwoord- voerder meegedeeld. De woordvoerder sprak van een ver gelding voor schendingen van de wa penstilstand die in juli van het vorige jaar via Amerikaanse bemiddeling tot stand was gekomen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De straaljagers voerden bombarde menten en raketaanvallen uit op Pale stijnse doelen ten zuiden van de rivier de Zaharani, Damour en in de buurt van de kuststad Sidon, Aldus een Is raëlisch communiqué. De luchtaanval len waren de eerste sinds soortgelijke aanvallen op 21 april, waarbij 25 perso nen werden gedood en veel anderen gewond. Ook toen was Damour een van de doelen. ROORDAHUIZEN, 10-5. De 47- jarige F. Waanderse uit Roordahui- zen is maandagochtend door een ver keersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen toen hij met zijn auto op een spoorwegovergang in botsing kwam met de stoptrein Amsterdam-Leeuwarden. De man werd door de klap uit de auto geslin gerd. Hij werd op slag gedood. Het slachtoffer heeft waarschijn lijk de rode lichten niet opgemekrt omdat hij verblid werd door de zond. De overweg is ter plaatse beveiligd met een knipperlichtinstallatie en een bel. De trein die bij de botsing betrok ken was had net een tussenstop ge maakt in Grouw en was op weg naar Leeuwarden. De passagiers zijn door een andere trein naar de Friese hoofdstad gebracht. Het treinver- keerd kon na ongeveer drie kwartier worden hervat. ROSMALEN, 8-5. De 31-jarige W. Schouten en de 21-jarige E. Lubber- ding, beiden uit Oss, zijn zaterdaga vond laat door een verkeersongeval bij Loofaart in de gemeente Rosma len om het leven gekomen. De man nen reden met hun personenauto te gen een boom. De twee vrouwelijke inzittenden zijn ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- ëii-strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30-21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 -19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 10 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering kommissie onderwijs. 16.15 uur. Serooskerke Dorpshuis. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Dinsdag 11 mei Zierikzee .MarktzichtFraktie vergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Gemeentehuis. Kommissie Sport- Jeugd- Kulturele Zaken. 19.30 uur. Brouwershaven Tripje Plattelandsvrouwenbond. Start Markt: 13.45 uur. Woensdag 12 mei Zierikzee Chr. Ger. Kerk. Jubileumkoncert ko rengemeenschap. 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- afdeling. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 16.00 uur. Sirjansland Horecagroothandel Fa. Poot. Open huis. 14.00 - 22.00 uur. ,,'t Centrum". Diskussieavond VARA-diskussie-avond. 20.00 uur. Donderdag 13 mei Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Jongeren C.N.V. in Zeeland. 19.30 uur. Haamstede Gemeentehuis. Vergadering Kom missie Openbare Werken. 19.30 uur. Noordwelle Dorpshuis. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Sirjansland Horecagroothandel Fa. Poot. Open huis. 14.00 - 22.00 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Maandag 17 mei Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Raadsvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond Int. Ver. Philatelica. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Dinsdag 18 mei Burgh Cafétaria „Westhoek". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Voorlichtings avond glasmozaïek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Klaverjas wedstrij den. 20.00 uur. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Zaterdag 22 mei Brouwershaven Sportpark „Onder de molen". Ver trek wandeltocht A-S.V. 14.30 uur. Maandag 24 mei Hennesse „Wapen van Zeeland". Verkiezings programma V.V.D. 20.00 uur. Dinsdag 25 mei Haamstede Hotel Bom. Verkiezingsprogramma V.V.D. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110)5396, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2