"Mei-aktie ZOC" W in Zierikzee Gratis poezenplaat bij uw Kodak Selekt Prints. V ItM ERSCHOORE ROMBOUTS 4* Nog 3 weken, 69 x voordeel! Q99i^i1Ö9Qi in99l C99 1 R99 599 L 199 149 ABONNEERT IJ OP DIT STREEKBLAD Morgen bent u van harte welkom op onze bad- en nachtkleding- show, welke om half vieren half acht wordt gehouden in onze meubelzaak Sint Domusstraat 76 te Zierikzee. JOHBOER Dahlia-knollen Lelies GEMEENTE BRUINISSE herscho projektonderhoud Kom naar Zierikzee en pak dat voordeel mee. Bovendien kans op ekstra prijzen met een totale waarde van 1000,00. VERSTANDIGE MENSEN KOPEN BIJ DE VLEESMARKT OmZ l lo^l lU^ LbH? niet zomaar een keer, maar altijd lage prijzen bij de nv Streekvervoer Zuid-West-Nederland NIEUWE DIENSTREGELING nv Streekvervoer Zuid-West-Nederland Veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder halkastje nu 186,— deurloo meubelen ROMMELMARKT electra - water - sanitair Nieuwbouw verbouw reparatie en onderhoud 10 INTERIEURVERZORGING Slapen- Si Domusstraat 25 Taitiai: St Domusstraat 56 Maubatan an tapeten: St Domusstraat 76 Telefoon 01110 2345. B G G 2714-6345-5297 Grote sortering: enz. enz. Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, ge let op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij hebben besloten hinderwetvergunning te verlenen aan de heer J. Flohil, Rijksstraatweg 5 te Bruinisse, voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbe drijf, op het perceel Rijksstraatweg 5 te Bruinisse. Deze beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen van 11 mei 1982 tot 11 juni 1982 op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak buiten kantooruren. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en vóór 11 juni 1982 worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 3 mei 1982 Tel. 01110-2885 Herscho heeft een eigen timmerwerkplaats. Hierin worden de meest uiteenlopende houten konstrukties gefabriceerd. Kozijnen, ramen, deuren, trappen of kasten zijn degelijke produkten van deze fabrikage-afdeling, waar natuurlijk de meest voorkomende houtbewerkingsmachines aanwezig zijn. De gediplomeerde timmerlieden zijn ook gespecialiseerd in het leggen van parketvloeren, afhangen van deuren, stellen van kozijnen of het plaatsen van keukens. Wet de modernste vloerschuurmachines of pneumatisch gereedschap gebeurt dat snel én vakkundig. Dus Bel éérst even Herscho Oosterland 01114-2827-1857 Wilgenstraat 8 - 4307 DA Oosterland Zierikzeese Ondernemers Centrale Als u bij ons uw volgeschoten kleurenfilmpje inlevert krijgt u Kodak Selekt Prints: dé mooiste kleuren foto's. Ontwikkeld en afgedrukt door Kodak zelf. Daar doen we nu ook een gratis poezenplaat bij. Eén en al kleur. Leuk voor uzelf of voor uw kinderen. Zomaar voor de aardigheid. Ontwikkeld en afgedrukt door het kleurenlaboratorium van Kodak zelf. FOTO Dam 5 Zierikzee Tel. 01110-2796 Kodak 'Bs&y Selekt Prints üw herinneringen zijn het waard Kodak Selekt fVints MAGERE I MAGERE MALSE I GEHAKT VARKENSLAPPENl RUNDERLAPPEN I BORSTLAPPEN I H.O.H. - Vir=S.-\ - MUIIIMU» M m ■■HÉ I HAMBURGERS 1 NATUREL U |10 STUKS VERSE KIPPEPOTEN lIlKiLO PAARDE- ROOKVLEES 1 >100 GRAM ORIGINELE - ACHTERHAM 1 100 GRAM ZIERIKZEE: In de Aldimarkt - Schelphoekstraat 1-3 Openingslijden: di. t/m vrij. 9-18 uur. zaterdag 8-16 uur. jocooooooooooooooocoooooooooooooooooooooOooöoooc^aooooooooooccoooooooooooooooooooooooc Met ingang van zondag, 23 mei 1982 wordt voor ons hele vervoersgebied een nieuwe jaar-dienstregeling van kracht. Deze dienstregeling wordt goedgekeurd door de Rijkshoofd inspecteur van het Verkeer in het distrikt Zeeland te Middel burg bij besluit van 21 mei 1982, nrs. 82.078 en 82.079. De wet (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939) geeft ie dere belanghebbende het recht telkens binnen 30 dagen na de goedkeuring van een nieuwe dienstregeling (voorzover het interlokale lijnen betreft) hiertegen bezwaar te maken. U moet dan een briefje schrijven aan de Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer in het distrikt Zeeland, Postbus 494,4330 AL Middelburg met vermelding van „BEZWAAR" (Voor deze dienstregeling is dat dus tot uiterlijk 22 juni 1982). Het nieuwe dienstregelingenboekje zal vanaf om streeks een week van te voren f 3,50 verkrijgbaar zijn bij onze buschauffeurs, op onze kantoren en busstations en op de postkantoren. De directeur Met ingang van 23 mei 1982 worden zowel voor per sonen als voor alle categoriën voertuigen de tarieven gewijzigd. De nieuwe tarieven werden goedgekeurd door de Mi nister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 april 1982. Zierikzee, 4 mei 1982 De directeur HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN zwaar eiken 50/70/35 cm normaal f 275,— Meelstraat 31-34, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 Adverteren doet verkopen Zangvereniging „Nu met Hope" Heeft u nog rommel voor onze Wij komen het bij u ophalen a.s. zaterdag 15 mei U kunt bellen naar 01115-1935 01115-1971 01115-3160 Graag boeken en kinderkleding Installatiebedrijf JOOOOOOOOOOOOOOOOfrPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO» Billijke prijzen zonder voorrljkostën TEL. 01112-1267

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10